Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Woordenlijst

Als 'nationaal geheugen' beheert het Nationaal Archief de archieven van de landelijke overheid, maar ook archieven van maatschappelijke organisaties en individuele personen die van nationaal belang zijn (geweest). Daarnaast beschikt het Nationaal Archief over een grote collectie foto's en historische kaarten.
De geschiedenis van het Nationaal Archief begint in 1802, wanneer voor het eerst een archivarius der Bataafsche Republiek wordt benoemd in de persoon van Hendrik van Wijn. Sindsdien heeft het Rijk de zorg voor de archieven tot zijn verantwoordelijkheid gerekend.

Gedurende twee eeuwen beschrijft het Nationaal Archief in zijn archiefinventarissen, inventarisnummers, indexen en beschrijvingen zijn 110 kilometer archief. Hierbij wordt een keur aan afkortingen en jargon gebruikt. Hieronder is een aanzienlijk deel van deze afkortingen alfabetisch gerangschikt. Deze lijst is werk in uitvoering. Voor specifieke archiefterminologie kan ook de archiefwiki of de Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen / door A.J.M. Den Teuling - 's-Gravenhage : Stichting Archiefpublicaties, 2003. - x, [66] p.; 24 cm. erop nageslagen worden.

AfkortingBetekenis
AAfAlgemeen Arbeidsongeschiktheidsfonds
Aanw.Aanwinsten
AATRegiment Aan- en Afvoertroepen
ABCAmerican Broadcasting Company
ABWAlgemene bijstandswet
ACWWAdviescommissie Warenwet
Afd.Afdeling
AFPAlgemene Fiscale Politiek
AFZAlgemene Fiscale Zaken
AGPAdviesgroep Planning
AIDAlgemene Inspectiedienst
AKNAVRO, KRO, NCRV (Nederlandse publieke omroepen)
Alg.Algemene
Amb.Ambassade
ANPAlgemeen Nederlands Persbureau
AOFArbeidsongeschiktheidsfonds
ApproboIk keur goed
ARAAlgemeen Rijksarchief
ARA-2Algemeen Rijksarchief, tweede afdeling (stukken na 1795)
Arr.Arrondissement
Arr. rechtbArrondissementsrechtbank
AWFAlgemeen Werkloosheidsfonds
AZMinisterie van Algemene Zaken
BENISOBond van Eigenaren van Nederlands-Indische Suikerondernemingen
BEVISOBond van in Indonesië gelegen Suikerondernemingen
BiZaMinisterie van Binnenlandse Zaken
BSBurgerlijke Stand
Bureau Sec.-Gen.Bureau Secretaris-Generaal
BuZAMinisterie van Buitenlandse Zaken
BVBesloten Vennootschap
BWAGBeroepscommissie op grond van art. 54 Wet Autovervoer Goederen
CACentraal Archief
ca.circa
CABRCentraal Archief Bijzondere Rechtspleging
CBGVentraal Bureau Genealogie
CCBCentrale Commissie voor de Bejaardenoorden
CCCA / SCCWCentrale Commissie voor Cultureel Werk in Arbeiderskampen / Sociaal Culturele Commissie voor Werknemersoorden
CDCentrale Directie
CD / DZA / FBCentrale Directie Algemene Zaken en Taakvoorgangers
CDAChristelijk Democratisch Appèl
CdKCommissaris der Koningin
CdZCommandant der Zeemacht
Centr.Centraal
Centraal Bur.Centraal Bureau
CevirumFotopersbureau Cevirum te Den Haag
CHACentraal Historisch Archief
Chr.Christelijke
CICBCoördinatiecommissie voor Internationale Culturele Betrekkingen
Cie.Commissie
CL, OR, RBKCentraal Laboratorium; Opleiding Restauratoren; Rijksdienst Beeldende Kunst en taakvoorgangers
COBOL-Cie.Common Business Oriented Language Commissie
COCCultuur- en Ontspannings Centrum
Coll.Collectie
Cons. Corr.Consulair Correspondent
COPWOCentraal Overlegorgaan Personeelszaken Wetenschappelijk Onderwijs
CPBCentraal Planbureau
CRKCentrale Raad voor Kinderuitzending
CRMMinisterie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk
CTBGCollege voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
CTLCommando Tactische Luchtstrijdkrachten
Cultuurmij.Cultuurmaatschappij
DADDirectoraat (Directoraat-Generaal) voor Administratieve Diensten
DBABDirectoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden, Buitendiensten
DBLDirectie Beheer Landbouwgronden
DCSVDirectie Complementaire Sociale Voorzieningen
DDRDuitse Democratische Republiek
DefMinisterie van Defensie
DEFMinisterie van Defenisie
Dep.Dependence
Dep.Alg.Techn.Intend.Mat.Depot Algemeen Technische en Intendance Materiaal en zijn voorgangers
DGDirectoraat-Generaal
DgDirecteur Generaal
DGBRDirectoraat-Generaal Bijzondere Rechtspleging, Personeelsdossiers
DGM&PDirectoraat-Generaal Management en Personeel
DGMPDirectoraat-Generaal Management en Personeel
DGVO / Dir. Alg. VO/ALDirectoraat-Generaal van het Voortgezet Onderwijs: Directie Algemeen Voortgezet Onderwijs en Lager Beroepsonderwijs
Dir.Directie
Dir. Z-H: Afd. Scheepv.zknDirectie Zuid-Holland: Afdeling Scheepvaartzaken en taakvoorgangers
DIR.-GenDirectoraat-Generaal
DOADirectie Organisatie en Automatisering
DSVDirectie Sociale Verzekeringen en Voorgangers
DTBDoop, Trouw en Begraven
DVDirecte Verbruiksbelastingen
DVBDirectie Douane en Verbruiksbelastingen
Exec. Test.Executeur(s)-testamentair, uitvoerder(s) van een testament, door de erflater aangewezen
Exh.Exhibitum, stempel als bewijs van ontvangst
EZMinisterie van Economische Zaken
EZMinisterie van Economische Zaken
F. , Fo., FolioBlad, zowel voor- als achterzijde)
Fed.Federatie
FEVFinanciële Economische Vraagstukken
FEZFinancieel Economische Zaken
FINMinisterie van Financiën
FinMinisterie van Financiën
FinFinanciën
FipuliMinisterie van Financiën: Directie Financiën Publiekrechterlijke Lichamen
FOBIDFederatie van Organisaties in het Bibliotheek-, Informatie- en Dokumentatiewezen
FREZFinancieel Economische Zaken
FrisianaTentoonstelling uit 1963 over Friesland in de veemarkthallen te Leeuwarden
FVPFonds Voorheffing Pensioenverzekering
GAKGemeenschappelijk Administratie Kantoor
GbGouvernementsblad van Suriname
GCSAGemengde Commissie voor Surinaamse Archieven
Geb.Geboorten
Gedep.gedeponeerde
Gem.gemachtigde, gemelde
Geref.Gereformeerd
GMDGemeenschappelijke Medische Dienst
GW&TGebouwen, Werken en Terreinen
HBOHoger Beroeps Onderwijs
HEAOHoger Economisch en Administratief Onderwijs
Hfddir. B&V / Sector UKBHoofddirectie Bijstand en Voorzieningen: Sector Uitkeringsbeleid
Hfddir. B&V / SPVHoofddirectie Bijstand en Voorzieningen: Sector Specifieke Voorzieningen
Hoofdafd.Hoofdafdeling
Hoofdinsp.Hoofdinspectie
Hoofdisp.Hoofdinspectie
Huw.Huwelijken
Huw.afk.Huwelijksafkondigingen
Huw.bijl.Huwelijkse Bijlagen
Huw.toest.Huwelijkstoestemmingen
HYDRODienst Hydrografie
ICOZAInterdepartementale Commissie van Overleg inzake Zeehavenaangelegenheden
IDIndirecte Belastingen
IDZHInspectie der Domeinen Zuid-Holland
IFZInternationale Fiscale Zaken
IKC NBLFInformatie- en Kenniscentrum Natuur, Bos-, Landschap en Fauna
INCORETInterdepartementale Coördinatiecommissie voor de Openluchtrecreatie en het Toerisme
Insp.-Gen.Inspecteur-Generaal
Int.Internationale
Interdep.Interdepartementale
ISBInterdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid
Isp.Inspectie
JusJustitie
JusMinisterie van Justitie
JUSTMinisterie van Justitie
KBKoninklijke Bibliotheek
KBKoninklijk Besluit
KdKKabinet der Koningin
KIVIKoninklijk Instituut van Ingenieurs
KJCJLKoninklijke Java-China-Japan Lijnen, Ongecodeerd Archief
KJZKabinet en Juridische Zaken
KLKoninklijke Landmacht
KLMKoninklijke Luchtvaart Maatchappij
KMAKoninklijke Militaire Academie
KMarKoninklijke Marine
KNAWKoninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen
KNILKoninklijk Nederlandsch Indisch Leger
KNMPKoninklijke Maatschappij tot Bevordering van de Pharmacie
KNOVKoninklijke Nederlandse Organisten Vereniging
KNRVNederlandse Redersvereniging
KNVBKoninklijke Nederlandse Voetbal Bond
KNVTOKoninklijke Nederlandse Vereniging van Transportondernemingen
Kon.koninklijke
KPMKoninklijke Paketvaart Maatschappij
KvKKamer van Koophandel
Landbouw-Econ. Aang.Directie van de Landbouw: Economische Aangelegenheden
LNVMinisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
LOTA-GPZALagere Overheden tegen Apartheid
LVMinisterie van Landbouw en Visserij
LVVMinisterie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening
Mij.Maatschappij
Min.Def.Ministerie van Defensie
Min.Def., Grav.dnst/KL, DIBBureau/Sectie Gravendienst van de Afdeling Sociale Zaken van het Ministerie van Oorlog/Defensie, Dienst Identificatie en Berging van de Koninklijke Landmacht
MinFinMinisterie van Financiën
MinLNVMinisterie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
MvKArchief Ministerie van Koloniën
NACNieuw Archief Curaçao 1828-1845
NARNationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking
Nat.Nationale
NBWNieuw Burgerlijk Wetboek
NCBNederlandse Christelijke Bond van Rijwielhandelaren en Motorenhandelaren
NCO / NCVBNationale Commissie Ontwikkelingsstrategie / Stichting Nationale Commissie Voorlichting en Bewustwording
Ned.Nederlandse
Ned.-Ind. Spoorwegmij. en TramwegmijNederlands-Indische Spoorwegmaatschappij en Tramwegmaatschappij NV
Ned.-IndiëNederlands Indië
NFMOBNederlandse Federatie voor Medisch Opvoedkundige Bureaus
NFPJONederlandse Federatie Plattelands Jongeren Organisatie
NHKNederlandse Hervormde Kerk
NHMNederlandse Handel-Maatschappij
NIBVNieuwe Industriële Bedrijfsvereniging
NIVRANederlands Instituut voor Registeraccountants
NLNederland
NOCNederlands Olympisch Comité
NOINederlands Oost Indië
NOVIBNederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelingssamenwerking
NVBSNederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen
NZASMNederlands-Zuidafrikaanse Spoorweg Maatschappij
O&POrganisme en Personeel
OACOud Archief Curaçao tot 1828
OATOorspronkelijke Aanwijzende Tafels
OCWMinisterie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
ODS/BSOrdedienst/Bevelhebber der Nederlandse Strijdkrachten en Binnenlandse Strijdkrachten
OgOverleggroep
OKWMinisterie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
OMDOorlogsmisdadigers
OPVOorlog Plans van Vestingen
OPWOOverleg Personeelsaangelegenheden Wetenschappelijk Onderwijs
Overl.Overlijden
OWMinisterie van Onderwijs en Wetenschappen
P&OPersoneel en Organisatie
PbPublicatieblad Curaçao en onderhoorigheden, behelzende de publicatiën, notificatiën, reglementen, tarieven, ordonnantiën en andere wettelijke verordeningen, voor die bezittingen uitgevaardigd, 1816-1955
PCPersoonlijke Correspondentie
PGVPlatform Gemeentelijk Vredesbeleid
PIARCPermanente Internationale Commissie van de Permanent International Association of Road Congresses (PIARC)
Pro Forma, Per Forma, Pro VormaVrijbrief, akte waarbij de slaaf slechts onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld op een bepaalde plaats, als vrije beschouwd wordt. N.B. in de praktijk wordt hiermee meestal bedoeld aangemonsterd op een schip
Prov.Provincie
Prov. Vereniging Burgemrs. en Secr. ZHProvinciale Vereniging van Burgemeesters en Secretarissen in Zuid-Holland
PTTStaatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie
PV EGNederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de Europese Gemeenschappen
PvdAPartij van de Arbeid
RADRijks Archiefdienst
RAWRijkswaterstaat
RAZHRijksarchief Zuid-Holland
RegestSamenvatting van alle belangrijke punten van een akte
RekestVerzoekschrift
RGDRijksgebouwendienst
Rijkscie.Rijkscommissie
RIODRijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie
RKVVRijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees
RMLSRijks Middelbare Landbouwschool
RMTSRijks Middelbare Tuinbouwschool
ROBRijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
RPS en PCGDRijkspostspaarbank en Postcheque- en Girodienst
RSVRijn-Schelde-Verolme
RvBRaad van Beroep en het (militair) Ambtenarengerecht
RVBRaad voor het Vrije Beroep
RVDRijksvoorlichtingsdienst
RvSRaad van State
RWSRijkswaterstaat
RwsRijkswaterstaat
SAIPStichting Administratie Indische Pensioenen
SALCOLandelijke Organisatie voor Wijk-, Buurt- en Clubhuiswerk
SamboKind van een mulat en een negerin
SCMJOStichting Centraal Meldpunt Joodse Oorlogsclaims
SDUBStaatsdrukkerij en Staatsuitgeverijbedrijf
SententieVonnis
SERSociaal Economische Raad
SequesterDegene die een boedel beheert tijdens een geschil over de boedel
SGPStaatkundig Gereformeerde Partij
SIBSStichting Individuele Bankaanspraken SJOA
SIESStichting Individuele Effectenaanspraken Sjoa
SMNStoomvaart Maatschappij Nederland
SOHKStichting Oude Hollandse Kerken
SoZaMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
SPOVereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid
SPS / VSPSSociaal-Psychiatrisch Studiegezelschap / Vereniging Het Sociaal-Psychiatrisch Studiegezelschap
SPSK / SPKVStichting Pressiegroep Stop de Kindermoord / Stichting Pressiegroep Kinderen Voorrang
St.Sint
St.Gen.Staten-Generaal
STEOStimuleringsgroep emancipatieonderzoek
STICUSAStichting Culturele Samenwerking
suppl.supplement
SVRSociale Verzekeringsraad
SZMinisterie van Sociale Zaken
SZWMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
TAWTechnische Adviescommissie van de Waterkeringen
TCKTraditiecommissie Krijgsmacht
Test.disp.Testamentaire dispositie
TFDLTechnische en Fysische Dienst Landbouw
TNONederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
TOPOTopografische Dienst en Rechtsvoorgangers
TvGTijdschrift voor Geschiedenis
USAUnited States of America
Ut SupraAls boven
UVBUitvoeringsbeleid
V., Vo, VersoAchterzijde (van een blad)
V&MMinisterie van Volksgezondheid en Milieu
VA-bestandVreemd Archief-bestand
VBICentrale Directie Voorlichting, Bibliotheek en Internationale betrekkingen
VBVVereniging Bescherming Voetgangers
Ver.Vereniging
Vereniging HTSVereniging van Hogere Technische Scholen
Vitonegeropzichter op een plantage
VJSPVereniging Verenigde Java-Suiker Producenten
VNJVerbond van Nederlandse Journalisten
VNO / Stuurgroep Soc. Wet. Onderz.Vereniging van Nederlandse Ondernemingen / Stuurgroep voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek
VOCVereenigde Oostindische Compagnie
VoZVerzoeken om Recht
VRAVereniging van Raden van Arbeid
VROMMinisterie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
VVDVolkspartij voor Vrijheid en Democratie
VVNVeilig Verkeer Nederland
VVVVereniging voor Vreemdelingenverkeer
VVZMVereniging voor Zuivelindustrie en Melkhygiëne
VWMinisterie van Verkeer en Waterstaat
VWOVoorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WCAMinisterie van Waterstaat: Kaarten- en Tekeningenarchief
WDVWetgeving Douane en Verbruiksbelastingen
WgWerkgroep
WHNMinisterie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
WHNMinisterie van Waterstaat, Handel en Nijverheid
WIWest-Indië
WICWest-Indische Compagnie
WIGWest-Indische Gids
WIPWest Indisch Plakkaatboek
WRRWetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WSWWet sociale werkvoorziening
WVSMinisterie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport
ZHZuid-Holland
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in