Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Tweede Wereldoorlog: Oorlogsgetroffenen: Sinti en Roma slachtoffers

Bij het Nationaal Archief bevindt zich het archief van de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma (archiefinventaris 2.25.44). Deze Stichting werd in het jaar 2000 in het leven geroepen om dertig miljoen gulden te verdelen onder Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan vervolging hadden blootgestaan.
De Nederlandse regering keerde deze vergoeding uit als erkenning van achteraf geconstateerde tekortkomingen in het rechtsherstel. Zo was er na de Tweede Wereldoorlog voor de Sinti en Roma nauwelijks sprake van rechtsherstel en werden zij bovendien in de maatschappij met grote kilte bejegend.

In 2001 begon de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma aan de uitvoering van de opdracht. Via verschillende kanalen werden belanghebbenden opgeroepen zich te melden. Belanghebbenden werden omschreven als Sinti of Roma die geboren waren vóór 8 mei 1945 en op datum nog in leven waren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten zij in Nederland hebben verbleven in een Sinti en Roma-gemeenschap.

De stichting vroeg de belanghebbenden een standaard aanvraagformulier in te vullen en hieraan een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie toe te voegen. Met het indienen van de aanvraag gaf de belanghebbende toestemming aan de stichting om nader onderzoek te doen naar de persoonlijke gegevens. Omdat Sinti en Roma niet met documenten kunnen aantonen dat zij Sinti of Roma zijn, heeft de ingestelde Raadskamer tevens een beroep gedaan op ervaringsdeskundigen.

Wat vind ik in de dossiers?

In de dossiers zijn de ingediende aanvragen ondergebracht, met daarbij een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie en een kopie van het identiteitsbewijs van de aanvrager. Daarnaast vindt u correspondentie over de afhandeling van de aanvraag en het uiteindelijk toegekende bedrag. In de dossiers zijn geen persoonlijke verslagen over de oorlogstijd van de aanvrager aanwezig.

Beperkt openbaar

Deze dossiers bevatten informatie die in Nederland valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daarom kunnen deze dossiers niet zonder meer worden ingezien. Ook maken wij niet bekend van welke personen er zich een dossier in dit archief bevindt. Alleen dossiers van personen die overleden zijn, kunnen ter inzage worden gegeven. Hiervoor dient u een schriftelijk verzoek in te dienen. In dit verzoek geeft u aan van welke persoon u het dossier u wilt zien, in welke relatie u tot deze persoon staat en u stuurt een bewijs van overlijden mee. Dit kan een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie zijn of een kopie van een rouwadvertentie of bidprentje. Vergeet niet uw postadres te vermelden.

U kunt uw verzoek sturen naar info@nationaalarchief.nl of naar het volgende adres:

Nationaal Archief
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

In het archief zijn uiteraard alleen die dossiers aanwezig van personen die een aanvraag tot rechtsherstel hebben ingediend. Het is dus mogelijk dat van het door u gezochte familielid geen informatie aanwezig is.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in