Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Inzage in beperkt openbaar archief

Het overgrote deel van de archieven die in het Nationaal Archief worden bewaard is volledig openbaar en daarmee zonder meer ter inzage in de studiezaal. Een klein deel van de archieven is echter nog niet of beperkt openbaar. Wanneer een (gedeelte van een) archiefbestand beperkt openbaar is, staat dat vermeld in de archiefinventaris op www.gahetna.nl onder "Aanwijzingen voor de gebruiker". Wanneer een specifiek inventarisnummer beperkt openbaar is, ziet u dat altijd in de archiefinventaris staan, met vermelding tot wanneer de beperking geldt.

In dit informatieblad vindt u waarom sommige archieven beperkt openbaar zijn, onder welke voorwaarden er wel inzage gegeven kan worden en hoe u een verzoek tot inzage kunt indienen.

 1. Waarom zijn sommige archieven beperkt openbaar?
 2. Hoe krijg ik inzage in beperkt openbaar archief?
  2a. Particulier archief
  2b. Overheidsarchief dat beperkt is wegens het belang van de Staat of zijn bondgenoten
  2c. Overheidsarchief dat beperkt is wegens onevenredige bevoordeling of benadeling
  2d. Overheidsarchief dat beperkt is wegens de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van individuele, nog levende personen
  2e. Burgerlijke stand
 3. Inzage in archieven met bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
 4. Inzage in strafdossiers
 5. Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
 6. Kan ik kopieën bestellen uit beperkt openbaar archief?
 7. Adresgegevens

1. Waarom zijn sommige archieven beperkt openbaar?

Het Nationaal Archief beheert zowel particuliere archieven als overheidsarchieven. Voor particuliere archieven geldt dat de eigenaar van het archief bij schenking van het archief aan het Nationaal Archief zelf enige vrijheid heeft om te bepalen welke stukken wel of niet openbaar zijn en op welke stukken een beperking rust. Hij is daarbij niet aan openbaarheidsbepalingen van de Archiefwet gebonden; die gelden namelijk alleen voor overheidsorganen. De eigenaar van een particulier archief is er wel aan andere wetten gebonden, zoals de Auteurswet of privacywetgeving.

Bij overheidsarchieven ligt dat anders. Op overheidsarchief kan slechts om drie redenen een beperking aan de openbaarheid worden gesteld. Deze redenen zijn vastgelegd in artikel 15, eerste lid, van de Archiefwet.

 • Het belang van de Staat (staatsveiligheid)
 • Onevenredige bevoordeling of benadeling van personen of instanties, dan wel van derden
 • De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van individuele, nog levende personen

Wanneer het archief wordt overgebracht naar het Nationaal Archief neemt het overheidsorgaan dat het archief heeft gevormd een besluit over eventueel te stellen openbaarheidsbeperkingen.  In het besluit wordt vastgelegd voor welke delen van het archief en voor welke periode de beperking geldt. De overheid mag de openbaarheid van een archiefstuk in principe niet langer beperken dan 75 jaar. Alleen bij hoge uitzondering kan hiervan met instemming van de minister of de ministerraad worden afgeweken.

2. Hoe krijg ik inzage in beperkt openbaar archief?

Wanneer er een beperking is gesteld aan de openbaarheid van een archiefstuk, kunt u in sommige gevallen toch inzage krijgen. Dat is geregeld in de Archiefwet. In de meeste gevallen zult u dan aan enkele voorwaarden moeten voldoen. Deze voorwaarden kunnen per archiefbestand verschillen en zijn vaak afhankelijk van de aard van de beperking. De medewerkers van het Nationaal Archief kunnen u laten weten wat de reden is van de beperking en wat de mogelijkheden zijn om inzage te krijgen. Hieronder vindt u, per gestelde bepaling, hoe u een verzoek om inzage kunt indienen.

2a. Particulier archief

Wanneer u een archiefstuk wilt inzien dat gevormd is door een privé-persoon of een niet-overheidsinstantie en waar een beperking op rust, kunt u bij het Nationaal Archief navragen wat de aard van deze beperking is. Soms worden stukken pas openbaar nadat bepaalde personen zijn overleden, soms dient u toestemming te vragen aan de directeur van het Nationaal Archief en soms dient u toestemming te vragen aan de eigenaar van het archief. Het Nationaal Archief kan u dan laten weten tot wie zich moet richten. In dat geval dient u deze toestemming schriftelijk te verkrijgen en deze te kunnen overleggen bij uw bezoek aan de studiezaal. 

2b. Overheidsarchief dat beperkt openbaar is wegens het belang van de Staat of zijn bondgenoten

Wanneer overheidsarchief beperkt openbaar is vanwege het belang van de Staat of zijn bondgenoten, is het voor het Nationaal Archief niet mogelijk zelf een beslissing te nemen op uw verzoek tot raadpleging. Het Nationaal Archief stuurt in dat geval, conform de Archiefwet en de Algemene wet bestuursrecht, uw verzoek zo spoedig mogelijk door naar de oorspronkelijke zorgdrager, de organisatie die het archief heeft gevormd. U ontvangt hiervan een bericht. De zorgdrager dient op uw verzoek te reageren met inachtneming van de wetgeving die van toepassing was vóór de overbrenging van het archief naar het Nationaal Archief. In de meeste gevallen zal het dan om de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) gaan.

2c. Overheidsarchief dat beperkt openbaar is wegens onevenredige bevoordeling of benadeling

Wanneer u inzage wilt in een archiefstuk dat beperkt openbaar is om te voorkomen dat personen of instanties onevenredig bevoor- of benadeeld worden, dient u daartoe een gemotiveerd verzoek in bij het Nationaal Archief. In dit verzoek legt u uit om welke stukken het gaat, u noemt de archiefinventaris en de inventarisnummers, en waarom u deze stukken wilt inzien. Naar aanleiding van uw verzoek zal worden uitgezocht of bij afweging van de van toepassing zijnde belangen, raadpleging van het archief mogelijk is.

2d. Overheidsarchief dat beperkt openbaar is wegens de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van individuele, nog levende personen

Wanneer bij het Nationaal Archief een archief beperkt openbaar is om de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen te beschermen, kent deze beperking twee gradaties. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone (categorie A) en bijzondere persoonsgegevens en strafrechtelijke gegevens (categorie B).

De categorie bijzondere persoonsgegevens wordt in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als volgt omschreven: gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

De verwerking van bijzondere persoonsgegevens en persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen zijn in principe verboden.

Een BSN mag alleen worden verwerkt als dit wettelijk is toegestaan.

De medewerkers van het Nationaal Archief kunnen u per archief en archiefstuk informeren of u te maken heeft met een beperking A of B.

A-beperking

U kunt deze stukken alleen raadplegen in de studiezaal van het Nationaal Archief. Van te voren een afspraak maken is niet nodig en is ook niet mogelijk voor dit type archiefstuk. Het gewenste inventarisnummer kan, uitsluitend tijdens uw bezoek aan de studiezaal, door de medewerker van de informatiebalie voor u worden aangevraagd. Wachttijd na aanvragen bedraagt maximaal een half uur. Een andere manier van reserveren is er niet.

U krijgt bij deze gelegenheid van de medewerker van de infobalie een officieel besluit voor inzage van het specifieke inventarisnummer (of nummers) met een A-beperking. Dit besluit is een jaar geldig. Komt u nogmaals voor hetzelfde inventarisnummer, laat u dan het besluit zien aan de medewerker. Hij kan dan meteen het gewenste inventarisnummer voor u aanvragen. In deze archiefbescheiden komen persoonsgegevens van nog levende persoon voor. U bent ervoor verantwoordelijk dat de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen van wie u de gegevens hebt ingezien niet wordt geschaad. 

Voor de goede orde nog de volgende kanttekeningen bij een A-archiefstuk: het is niet de bedoeling dat u van te voren een verzoek voor inzage indient; het Nationaal Archief doet geen vooronderzoek; u hoeft in de studiezaal geen bewijs van overlijden te laten zien noch enig ander document; een onderzoeksopzet is niet van toepassing.

Wat zijn de beperkingen voor u:

 • U kunt de inventarisnummers niet zelf (van te voren) reserveren, ook niet als u in het bezit bent van het officiële inzagebesluit.
 • Reproducties zijn in principe niet mogelijk, tenzij voor u een wettelijke uitzonderingsgrond geldt, zoals de noodzaak om het document als  juridisch bewijsstuk te gebruiken.
 • Indien van toepassing: u bent er verantwoordelijk voor dat de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen van wie u gegevens hebt ingezien, niet wordt geschaad.  

De beperkingen gelden voor ieder soort onderzoek, ook voor wetenschappelijk onderzoek.

B-beperking

In stukken met een B-beperking bevinden zich bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens of andere gevoelige gegevens (zoals het BSN). In principe is het verwerken van dergelijke gegevens verboden, tenzij een wettelijke uitzonderingsgrond geldt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer sprake is van een wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek en u aan de overige voorwaarden voldoet. Daarnaast kunnen zich andere wettelijke uitzonderingsgronden voordoen, bijvoorbeeld wanneer u  de stukken nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in artikel 9  van de AVG en uitgewerkt in de UAVG (met name artikelen 22, 24 en 32).

Inzage in het dossier van een specifiek persoon is daarom alleen mogelijk op basis van een gemotiveerd schriftelijk verzoek. In dat verzoek geeft u aan welk dossier  (archiefinventaris en inventarisnummer) of wiens dossier (volledige naam en geboortedatum) u wilt inzien. Daarbij toont u aan:

 • dat de persoon wiens bijzondere persoonsgegevens u wilt raadplegen, is overleden, of
 • dat u de uitdrukkelijke toestemming heeft van de persoon wiens bijzondere persoonsgegevens u wilt raadplegen, of
 • dat de raadpleging noodzakelijk is op grond van één van de uitzonderingsgronden genoemd in de AVG of de Uitvoeringswet AVG, zoals de noodzaak om de gegevens te gebruiken voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of
 • dat raadpleging plaats vindt ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Hiervoor geldt een aparte procedure die onder 3 nader is beschreven.
Bewijs van overlijden

Als bewijs van overlijden gelden de volgende documenten:

 • Een kopie van een uittreksel uit het overlijdensregister van de burgerlijke stand
 • Een kopie van de persoonskaart van de betrokkene (op te vragen bij het Centrum voor familiegeschiedenis www.cbg.nl)
 • Eventuele andere schriftelijk bewijzen zoals een origineel overlijdensbericht of overlijdensadvertentie
 • Een vermelding op https://www.joodsmonument.nl/
 • Een vermelding op https://oorlogsgravenstichting.nl/

Wanneer men een dossier of documenten wil inzien van een persoon die meer dan 100 jaar geleden is geboren, hoeft geen bewijs van overlijden te worden overgelegd. Een schriftelijk verzoek tot inzage blijft dan wel noodzakelijk.

Toestemming

Wanneer de persoon van wie u het dossier of documenten wilt inzien, nog in leven is, heeft u zijn of haar toestemming nodig. Deze toestemming dient te bestaan uit een ondertekende verklaring en kopie van het identiteitsbewijs van degene op wie het dossier betrekking heeft. Op deze kopie dient de handtekening van de betrokkene duidelijk leesbaar te zijn. Wanneer het uzelf betreft, dient u een kopie van uw eigen legitimatiebewijs mee te sturen. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, vindt u op Rijksoverheid.nl.

Wanneer u één van bovenstaande punten voldoende heeft aangetoond, wordt aan u inzage verleend. Inzage wordt verleend door middel van een officieel besluit. In dit besluit staat geschreven dat aan u toestemming is verleend voor de inzage van dit specifieke stuk. In het besluit wordt het betreffende archiefstuk altijd volledig benoemd: naam van het archief, nummer van de archiefinventaris en inventarisnummer. Ook wanneer geen inzage wordt verleend, wordt hiervan een officieel besluit verstrekt. Tegen dit besluit is bezwaar en eventueel beroep mogelijk. Dit besluit is een jaar geldig. Wanneer u de dossiers na een jaar nogmaals wilt inzien, dient u opnieuw een verzoek in.

2e. Burgerlijke stand

Voor de kopiebestanden van de burgerlijke stand die bij het Nationaal Archief berusten geldt dat geboorteakten na 100 jaar, huwelijksakten na 75 jaar en overlijdensakten na 50 jaar openbaar worden. Inzage kan pas worden verleend als die termijn is verstreken. Meer informatie over de archieven van de burgerlijke stand vindt in het informatieblad Ik zoek een inschrijving in de burgerlijke stand

3. Inzage in archieven met bijzondere persoonsgegevens ten behoeve van wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden

In lid j van artikel 9 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en artikel 24 van de Nederlandse Uitvoeringswet AVG is opgenomen dat het verbod op het verwerken van bijzondere persoonsgegevens niet van toepassing is voor  wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Op basis hiervan kunnen onderzoekers bij het Nationaal Archief inzage krijgen in dossiers met bijzondere persoonsgegevens, zonder dat betrokkenen overleden zijn,  toestemming voor inzage hebben gegeven. Als onderzoeker bent u dan wel verantwoordelijk voor de verdere verwerking van eventueel nog levende persoonsgegevens die in de archiefstukken voorkomen.

Wanneer u wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek wilt uitvoeren in dossiers van personen die wel overleden zijn, dient u van deze personen een overlijdensbewijs te overleggen. Om onderzoek te kunnen doen in dossier van personen die mogelijk nog in leven zijn, dient uw onderzoek aan alle onderstaande punten te voldoen:

 • de verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek;
 • het onderzoek dient algemeen belang;
 • het vragen van uitdrukkelijke toestemming c.q. het tonen van een bewijs van overlijden (indien korter dan 100 jaar geleden geboren) is onmogelijk of kost een onevenredige inspanning;
 • bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen niet onevenredig wordt geschaad.

Onderzoeksopzet

Om te kunnen toetsen of uw onderzoek aan bovenstaande punten voldoet, dient bij het verzoek tot inzage een onderzoeksopzet te worden gevoegd. Deze onderzoeksopzet bestaat uit twee delen: waarborgen van de privacy en een contextueel deel.

1. Privacy

Een belangrijke voorwaarde bij het verlenen van inzage is de vraag of de privacy van in de dossiers genoemde personen voldoende wordt gewaarborgd. Dit zal beoordeeld worden naar aanleiding van uw beantwoording van onderstaande vragen.
    
1a. Hoe wordt de privacygevoelige informatie, overgenomen uit de dossiers, beveiligd? Worden gegevens bijvoorbeeld opgeslagen op een beveiligde USB-stick of beveiligde computer?
1b. Hoe wordt voorkomen dat de persoonlijke levenssfeer niet wordt geschaad? De resultaten worden bijvoorbeeld alleen statistisch verwerkt, namen van betrokken personen worden niet genoemd, wijze van anonimiseren etc.

2. Context

Met deze informatie krijgen wij een beter beeld van uw onderzoek en kunnen we wellicht met u meedenken welke archieven nog meer relevant zijn.

2a. Inleiding (Wat is de aanleiding om dit onderzoek te doen)
2b. De onderzoeksvraag
2c. Doelstelling (Wat moet het onderzoek opleveren: boek, artikel, promotie etc.)
2d. Opbouw van het onderzoek en de onderzoeksmethode(n)
2e. Welke beperkt openbare dossiers van het Nationaal Archief zijn noodzakelijk voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag?
2f. Waarom is verwerking van de persoonsgegevens in deze dossiers noodzakelijk voor het onderzoek?
2g. Waarom is het niet mogelijk schriftelijke toestemming van de betrokkenen of bewijzen van hun overlijden te verkrijgen? 

Wilt u uw onderzoeksopzet puntsgewijs indienen, dus genummerd van 1a t/m 2g.

Inzage

Het verzoek en de onderzoeksopzet worden door de medewerkers van het Nationaal Archief getoetst aan de openbaarheidsbeperkingen die aan de gevraagde archiefstukken zijn gesteld in samenhang met de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan zal inzage worden verleend door middel van een officieel besluit. In dit besluit staat beschreven dat aan u toestemming is verleend voor de inzage van dit specifieke stuk. In het besluit wordt het betreffende archiefstuk altijd volledig benoemd: naam van het archief, archiefinventaris en inventarisnummer. Ook wanneer geen inzage wordt verleend, wordt hiervan een officieel besluit verstrekt. Tegen dit besluit kunt u een bezwaarschrift indienen en is eventueel beroep mogelijk. Dit besluit is een jaar geldig. Wanneer u de dossiers een jaar na dagtekening van het besluit nogmaals wilt inzien, zult u opnieuw een verzoek moeten indienen. U zult wel áltijd een afspraak moeten maken om de stukken in te mogen zien. 

4. Inzage in strafdossiers

Voor inzage in strafdossiers geldt bij het Nationaal Archief hetzelfde regime als voor inzage in archieven met bijzondere persoonsgegevens. Dat ligt anders wannneer u slachtoffer bent geweest van een misdrijf en inzage wilt hebben in het strafdossier van de dader. Dan hebt u altijd recht op inzage. Houdt u er wel rekening mee dat strafdossiers ontsloten zijn op naam van de dader. Om het dossier voor u te vinden hebben we de naam van de dader of de datum van de uitspraak van het vonnis nodig.

5. Naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het Nationaal Archief is ervoor verantwoordelijk dat beperkt openbare archieven volgens de wettelijke regels en afgesproken voorwaarden ter inzage worden gegeven. Wie inzage heeft gekregen, is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop hij met deze gegevens omgaat. Eenieder heeft de wettelijke plicht de persoonlijke levenssfeer van nog levende personen niet te schaden.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) . Het is mogelijk om bij de Autoriteit een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens. Iemand die schade lijdt doordat ten opzichte van hem of haar in strijd met de AVG is gehandeld, kan recht hebben op een schadevergoeding.

6. Kan ik kopieën bestellen uit beperkt openbaar archief?

Sinds 1 september 2012 verstrekt het Nationaal Archief geen reproducties meer uit beperkt openbare archieven. Dit verbod op kopiëren betreft alleen beperkt openbaar overheidsarchief. Wanneer u van de eigenaar van een particulier archief toestemming heeft gekregen beperkt openbare stukken uit dat archief in te zien, mogen deze wel worden gekopieerd.

Er zijn een paar uitzonderingen waarbij het toch mogelijk is om te kopiëren uit beperkt openbaar overheidsarchief. De meest voorkomende uitzonderingen zijn kopieën van documenten die als juridisch bewijsstuk moeten dienen en de schrijnende gevallen waarbij er via de hardheidsclausule toch kopieën kunnen worden verstrekt.

Hardheidsclausule

In schrijnende gevallen is het mogelijk om via de hardheidsclausule toch een kopie te kunnen krijgen van beperkt openbaar materiaal. Het gaat hierbij om losse documenten die een grote emotionele waarde hebben, zoals een foto van een overleden familielid of een persoonlijk handgeschreven briefje. Als u een beroep wilt doen op de hardheidsclausule dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het formulier 'verzoek kopieën beperkt openbaar archief'. Vul het volledig in en stuur het uitgeprinte formulier, voorzien van een handtekening op naar:

Nationaal Archief
T.a.v. Afdeling Dienstverlening
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

7. Adresgegevens

Wanneer u vragen heeft, kunt u deze sturen naar info@nationaalarchief.nl. Ook zijn we, op dinsdag tot en met vrijdag van 13.00 uur tot 17.00 uur, telefonisch bereikbaar op 070-3315444.

Verzoeken om inzage kunt u ook richten aan info@nationaalarchief.nl. Bewijsstukken kunnen gescand worden bijgevoegd. Verzoeken kunnen ook per post (wel graag een e-mailadres vermelden) worden verstuurd aan:

Nationaal Archief
Afdeling Dienstverlening
Postbus 90520
2509 LM Den Haag

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in