Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Inwoners van Curaçao

Veel informatie over inwoners van Curaçao, zoals de meer recente bestuursarchieven, de Burgerlijke Stand en de emancipatieregisters, bevindt zich in het Centraal Historisch Archief in Willemstad. Maar ook bij het Nationaal Archief kunt u van alles vinden over de bewoners van dit eiland.

Hoe ga ik te werk

U kunt uw onderzoek het beste beginnen met de bevolkingsregistraties.  

 • Doop-, Trouw- en Begraafboeken ca. 1722-1835  (archiefinventaris 1.05.12.01 inventarisnummers 1454-1487). Deze zijn afkomstig uit de Nederduits Hervormde Kerk, de Evangelisch Lutherse Kerk, de Rooms-katholieke Kerk, de Portugees-Joodse Gemeente en van het Gerecht. Een deel van deze archieven is ontsloten met een namenklapper.
 • Staten van overledenen in Curaçao, Bonaire en Aruba 1825-1828  (archiefinventaris 2.10.01 nummer 3835). Namenklapper 2.10.04, zie Index Oost- en West-Indië: Overledenen 1816 - 1829
 • Rekesten om lijken te mogen begraven met  lijst van namen van rekwestranten en van overledenen, 1823-1847, (archiefinventaris 1.05.12.01 inventarisnummer 302 en archiefinventaris 1.05.12.02 inventarisnummer 160-163) Ook deze stukken zijn deels op naam ontsloten door middel van een namenklapper.
 • Lijst van huizen in Willemstad, 1715, straat voor straat, met namen bewoners en eigenaars (1.05.01.02 inventarisnummer 206, fol.35-41). 
 • Register van aangekomen en vertrokken ingezetenen en van afgegeven paspoorten 1833-1844, (archiefinventaris 1.05.12.02 inventarisnummers 313-315). Een deel van het archief is nader ontsloten op naam.
 • Bevolkingsstaten over de periode 1838-1845. Hierin bevinden zich ook naamlijsten van plantages, tuinen en hun eigenaars (archiefinventaris 1.05.12.02 inventarisnummer 172).
 • Geboorteregisters van Portugees-Joodse jongens en meisjes 1722-1831. Met aantekening van huwelijken en overlijden (archiefinventaris 1.05.12.01 inventarisnummers 1484A en B)

Bij het Nationaal Archief vindt u niet de 19e en 20e eeuwse Registers van de Burgerlijke Stand (geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes). Een deel van deze gegevens zijn al op www.wiewaswie.nl beschikbaar.

Hier vindt u een complete lijst van archieven waarin gegevens over personen uit Curaçao te vinden zijn 

Specifieke bevolkingsgroepen

Bent u op zoek naar een inwoner van Curaçao die tot een specifieke groep behoorde, zoals een slaaf, een militair of een ambtenaar? In de hieronder staande links vind u aanwijzingen voor verder onderzoek.

Slaven en hun bevrijding

Militairen

Ambtenaren 

Eigendommen, waaronder slaven en plantages

Andere bronnen

Naast archieven zijn er ook vele boeken en websites die u voor uw onderzoek kunt raadplegen. Hieronder vindt u een overzicht.

Literatuur

 • Dr. Ds. A.J.C. Krafft, Historie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaanse patriciaat, ‘s-Gravenhage 1951. Bibliotheeksignatuur 196 C 29. 
 • Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie nr. 20 (1966) p. 230-242 en nr. 4 (1950) p. 160-204. Bibliotheeksignatuur H 36 F. 
 • Jan H. Kompagnie, POP-gids. Personen op papier. Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen in het Nationaal Archief, Den Haag, z.j. Deze gids is te raadplegen in de studiezaal.
 • S. Emmanuel, Precious stones of the Jews of Curaçao. Curaçaon Jewry 1656-1957, New York 1957. Bibliotheeksignatuur 60 C 14.
 • I.S. en S.A. Emmanuel. History of the Jews of the Netherlands Antilles, Cincinnati 1970, 2 delen. Bibliotheeksignatuur 61 D 37.
 • Namen van bestuursleden, ambtenaren en officieren in de ‘Herenboekjes van Amsterdam’, in het Naamregister van de Heeren Leden der Regeering in de Vereenigde Provinciën, Amsterdam 1750-1752.  Bibliotheeksignatuur 68 L 1
 • Drs. T. van der Lee, Plantages op Curaçao en hun eigenaren (1705-1845), Leiden 1989. Bibliotheeksignatuur 173 A 1; Studiezaal S12 C19. Hierin vindt u plantages, alfabetisch op naam met de transporten die op de plantage betrekking hebben, de namen van de kopers en verkopers met bronvermelding. 
 • J.A. Schiltkamp, De geschiedenis van het notariaat in het octrooigebied van de West-Indische Compagnie voor Suriname en de Nederlandse Antillen tot 1964, ‘s-Gravenhage 1964. Achter in het boek vindt u een lijst van ambtenaren, aan wie de notariële taak was opgedragen en van beroepsnotarissen op Curaçao 1634 – 1953 en bewaard gebleven protocollen. Bibliotheeksignatuur 59 D 9
 • Drs. T. van der Lee. Curaçaose vrijbrieven 1722-1863, Den Haag 1998. Studiezaal S 11 A 23. Hierin vindt u samenvattingen van de akten van vrijlating van slaven. Achter in het boek staat een nadere toegang op naam van vrijgelaten slaven en van de voormalige slaveneigenaren. Deze lijst is eveneens als database op internet te raadplegen, zie hieronder bij Websites. 

Indexen op deze website

Websites

 • NiNsee  Op de subsite ‘slavenreis’ van deze educatieve website kan een virtuele reis door de slaventijd worden gemaakt. Voor deze site zijn diverse bij het Nationaal Archief berustende documenten gebruikt.

Lijst van archieven uit het Nationaal Archief waar gegevens over personen uit Curaçao zijn te vinden, met archiefinventarisnummers.

Bronnen bij het Nationaal Archief over personen uit Curaçao

ArchiefPeriodeArchiefinventaris
Verspreide West-Indische stukkenca. 1614-18141.05.06
Eerste West-Indische Compagnie1621-16741.05.01.01
Tweede West-Indische Compagnie1674-17911.05.01.02
Oud archief Curaçao, Bonaire en Aruba1708-18281.05.12.01
Stadhouderlijke Secretarie1747-17951.01.50
Raad van Koloniën1792-17951.05.02
Hoge Raad Nederlands West-Indische bezittingen1828-18321.05.08.03
Nieuw archief Curaçao, Bonaire en Aruba1828-18451.05.12.02
Gouverneur Generaal Nederlands West-Indische bezittingen1926-18451.05.08.01
Gouvernementssecretaris1828-18481.05.08.02
Commissariaat voor Militaire Zaken Suriname1828-18621.05.11.08
Ministerie van Koophandel en Koloniën1806-18102.01.28.03
Ministerie van Koloniën: staten van overledenen 1813-18492.10.04 zie de index
Ministerie van Koloniën1814-18502.10.01
Ministerie van Koloniën1850-19002.10.02
Ministerie van Koloniën, deelinventarissen1900-19632.10.36.02 t/m 2.10.36.04
2.10.36.06 en 2.10.36.07
2.10.36.10 t/m 2.10.36.19
2.10.36.21 t/m 2.10.36.25
2.10.36.50 t/m 2.10.36.52
2.10.36.111 en 2.10.36.112 
Stamboekregistraties militairen Oost- en West-Indië1814-19502.10.50
Stamboekregistraties West-Indische ambtenaren1850-19152.10.36.22 zie de index
Staatscommissie Slavenemancipatie1853-18562.10.32
Ministerie van Koloniën, betaalstaten van pensioenen1868-19252.10.31
Verzameling Buitenlandse Kaarten Leupe 16e -19e eeuw4.VEL
Verzameling Buitenlandse Kaarten, aanvulling16e-19e eeuw4.VELH


Slaven en hun bevrijding

Slaven hadden nauwelijks rechten. Zij mochten niet trouwen en de geboorten van slavenkinderen werden niet geregistreerd. De Rooms-Katholieke kerk heeft zich wel om slavenfamilies bekommerd, daarom vinden we in de Rooms-Katholieke doopboeken van Curaçao registraties van dopen van slavenkinderen. Maar moeders en kinderen worden daarin uitsluitend bij hun voornaam genoemd. Dat biedt onvoldoende houvast om onderzoek te doen. Verantwoord genealogisch onderzoek naar individuele (gewezen) slaven is dus eigenlijk pas mogelijk nadat zij een officiële achternaam hadden gekregen. Dit was vanaf 1833 verplicht in geval van vrijlating en na de emancipatie in 1863 voor alle ex-slaven.
Uw kunt uw onderzoek beginnen in de Index Curaçao: Vrij van Slavernij (manumissies) 1722 - 1863. Hier kunt u op naam vrijgelaten slaven en hun eigenaren op Curaçao zoeken. Het betreft hier de periode tot 1863. In dit jaar werd de slavernij op Curaçao afgeschaft, zie voor namen van eigenaren in 1863 de Index Suriname en de Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863)

In het Nationaal Archief vindt u nog de volgende bestanden

 • Rekesten van vrije negers om kosteloos te mogen trouwen, met de beschikkingen 1835-1840 (archiefinventaris 1.05.12.02 inventarisnummer 164)
 • Stukken betreffende de opheffing van de slavernij in West-Indië 1862-1868 (archiefinventaris 2.02.09.09 inventarisnummers 238-245). Op dit archief bestaat een index op namen van plantages, plantage-eigenaren en slaveneigenaren. Hier vindt u onder andere de schadevergoedingen die de Nederlandse Staat uitkeerde aan elke voormalige slaveneigenaar. Deze gegevens zijn verwerkt in de Index Suriname en de Nederlandse Antillen: Vrijverklaarde slaven (Emancipatie 1863)

Militairen

Bent u op zoek naar iemand die als militair werkzaam was op Curaçao? Hieronder vindt u de bij het Nationaal Archief aanwezige bronnen.

Bronnen bij het Nationaal Archief over militariren op Curaçao

ArchiefstukkenPeriodeArchief-inventarisInventaris-nummersBijzonderheden
Soldijboeken, ook van ambtenaren1675-17941.05.01.03226-232Met index, deels op voornaam
Soldijboeken, ook van ambtenaren1675-18941.05.02121-121Met index, deels op voornaam
Monsterrollen opvarenden WIC Guinee, St. Eustatius en Curaçao17661.01.501286 
Nalatenschappen Militairen en ambachtslieden, werkzaam bij de vestingsbouw1796-18281.05.12.01386Zie ook archiefinventaris 2.10.04, inventarisnummer 4158
Monsterrollen van onderofficieren en manschappen1816-18492.10.013739-1778 
Monsterrollen van onderofficieren en manschappen1828-18371.05.11.0818-27

 

Stamboeken militairen1815-19542.10.50 

Zie de inhoudsopgave op blz. 3


Ambtenaren

Bent u op zoek naar iemand die als ambtenaar werkzaam was op Curaçao? Hieronder vindt u de bij het Nationaal Archief aanwezige bronnen.

Bronnen bij het Nationaal Archief over ambtenaren op Curaçao

ArchiefstukkenPeriodeArchief-inventarisInventaris-nummersBijzonderheden
Soldijboeken, ook van militairen1675-17941.05.01.02226-231Met index, deels op voornaam
Soldijboeken, ook van militairen1675-17941.05.02121-122Met index, deels op voornaam
Akten van aanstelling en eedaflegging1807-18361.05.12.01259-272Met index
Stukken betreffende aanstelling en ontslag1814-18202.10.013832 
Stamboek West-Indische ambtenaren1816, 18252.10.013314-3315Met index
Stamlijsten en register van dienststaten1815-18172.10.013834 en 3834ADeels met index
Betaalrollen1816-18251.05.12.011414-1419Deels met index
Staat van gepensioneerde ambtenaren West-Indië1818-18482.10.013265 

Maandelijkse betaalstaten van tractementen, 
pensioenen en gratificaties 

1826-18451.05.12.021093-1101 

Stamboeken West-Indische ambtenaren

ca. 1850-19182.10.36.22891-899Zie de Index Suriname en de Nederlandse Antillen: Stamboeken ambtenaren 1850-1918

Eigendommen

Bent u op zoek naar eigendommen op Curaçao? Hieronder vindt u de bij het Nationaal Archief aanwezige bronnen.


Notariële en secretariële akten 

ArchiefstukkenPeriodeArchief-inventarisInventaris-nummersBijzonderheden
Protocollen van notariële en secretariële akten (met testamenten, boedelbeschrijvingen, huwelijkse voorwaarden en soms transportakten1707-18281.05.12.01794-1134,
1543-1563 en 1687
Deels met index. 
Gedeponeerde besloten akten, waaronder testamenten, akten van protest en huwelijkse voorwaarden1762-18241.05.12.011225Index op pagina 107
Protocollen van secretariële akten, waaronder transportakten van onroerende goederen en slaven1825-18451.05.12.02808-826 en 395 
Protocollen van notariële akten1829-18451.05.12.02749-799Index in de inventarisnummers 800-807

Wees-, onbeheerde en desolate Boedelkamer 

ArchiefstukkenPeriodeArchief-inventarisInventaris-nummersBijzonderheden
Grootboeken1709-18151.05.12.011240-1251Met index
Boedelrekeningen en boedelpapieren1787-18271.05.12.011267-1302Deels met index; In de archiefinventaris vindt u vanaf pagina 114 een lijst met erflaters over de periode 1787-1827
Grootboeken1816-18761.05.12.02945-949Grotendeels met index
(Klad) boedelrekeningboeken en boedelrekeningen1818-18691.05.12.02950-968Met index; in de archiefinventaris vindt u vanaf pagina 47 een naamlijst van erflaters

Overige bronnen

ArchiefstukkenPeriodeArchief-inventarisInventaris-nummersBijzonderheden
Registers van hypotheken, voornamelijk van onroerend goed en slaven1707, 1717, 1721-1724, 1729-18451.05.12.011135-1224, 1564-1568Deels met index
Registers van hypotheken, voornamelijk van onroerend goed en slaven1707, 1717, 1721-1724, 1729-18451.05.12.02839-857Deels met index, zie vanaf 1828 de inventarisnummers 858-872
Venduboeken, ook bekend als veilingregisters1779-18441.05.12.011436-1453 
Venduboeken, ook bekend als veilingregisters1779-18441.05.12.021144-1154Met vanaf 1816 een index op de openbare verkopingen van roerende en onroerende goederen en van slaven
Lijsten van familie- en hoofdgelden (belasting op onroerend goed en slaven)1786-17891.05.01.02225 
Belastingregister familie- en hoofdgelden1820-18261.05.12.011399-1401, 1573-1574 
Kohieren van 1% belasting op eigendommen en bezittingen1827-18441.05.12.021065-1085 

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in