Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Informatieoverzicht Neerhalen Vlucht MH17

Het informatieoverzicht is opgesteld om te inventariseren welke informatie rondom het neerhalen van vlucht MH17 aanwezig is bij de betrokken organisaties. De informatie die wordt opgenomen in het overzicht wordt door de betrokken organisaties blijvend bewaard en zal in de toekomst naar het Nationaal Archief worden overgebracht.

Voor onderzoekers en burgers is het van belang dat deze informatie op één plaats is te vinden publiceert het Nationaal Archief, dit informatieoverzicht. 

Waar vind ik de informatie?

De informatie wordt bewaard in de archieven van de betrokken organisaties. De overzichten vertellen u waar de informatie zich bevindt. Er zijn nog geen archieven overgebracht naar het Nationaal Archief.

Hoe werkt het informatieoverzicht Neerhalen Vlucht MH17?

Per organisatie wordt een overzicht gegeven van de informatie over het neerhalen van vlucht MH17 en de nasleep ervan. Daarbij zijn de volgende proceslijnen onderscheiden: (klik op de proceslijnen om ze te openen)

Proceslijnen
Acute crisisfase na het neerhalen van vlucht MH17
Repatriëring van de slachtoffers en berging van de wrakstukken
Onderzoek naar de oorzaak, vluchtroute en passagierslijsten
Uitgevoerde acties n.a.v. de uitkomsten van het onderzoek
Een strafrechtelijk onderzoek
Evaluatie van de crisis
Informatieverstrekking
Nazorg en herdenking
Overig: algemeen en alles wat niet onder één van de vorige proceslijnen valt 

Lijst betrokken organisaties

Klik op de naam van de organisatie om het informatieoverzicht te openen. Nog niet alle betrokken organisaties zijn in staat geweest hun informatie aan te leveren. De huidige overzichten zijn de opbrengst van de inventarisatie tot 31 december 2017. 

 Organisaties
Ministerie van Algemene Zaken
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Defensie
Ministerie van Economische Zaken 
Ministerie van Financiën
Belastingdienst
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Luchtverkeersleiding Nederland
Rijkswaterstaat
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Inspectie van het Onderwijs (IvhO)

Nationaal Archief (NA)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Nationale Politie
Nederlands Forensisch Instituut
Openbaar Ministerie
Raad voor Rechtsbijstand
Rechtspraak
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Slachtofferhulp Nederland
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC)
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Tweede Kamer

Hoe krijg ik inzage in de informatie uit het informatieoverzicht?

Daarvoor kunt u contact opnemen met de desbetreffende organisatie.

Waar kan ik terecht met vragen over het informatieoverzicht?

  • Voor vragen over een overzicht en over de beschreven informatie kunt u contact opnemen met de desbetreffende organisatie.

  • Voor algemene archiveringsvragen kunt u terecht bij het Nationaal Archief.

  • Voor vragen over het project kunt u terecht bij VenJ/NCTV.

Hoe is het informatieoverzicht tot stand gekomen?

Het informatieoverzicht is tot stand gekomen als een van de resultaten van het project ‘Blijvend in ons geheugen: nationale crisis MH17’. Het project coördineert de activiteiten binnen de centrale overheid om de informatie rondom de activiteiten n.a.v. het neerhalen van vlucht MH17 veilig te stellen. Om daadwerkelijk veilig te stellen is het van belang dat de betrokken organisaties een compleet overzicht hebben van de informatie die zij hebben.

Toelichting bij de Informatieoverzichten Neerhalen Vlucht MH17

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in