Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Tweede Kamerstukken

De Staten-Generaal, sinds 1815 opgedeeld in de Tweede en Eerste Kamer, is sinds 1814 de volksvertegenwoordiging van Nederland. Samen beoordelen en wegen de beide Kamers wetsvoorstellen van de regering en controleren de begroting. De Tweede Kamer heeft bovendien het recht van initiatief waarmee Kamerleden zelf wetsvoorstellen in kunnen dienen. De dagelijkse werkzaamheden van de Staten-Generaal vindt zijn neerslag in het archief van de Tweede en Eerste Kamer.

Hoe ga ik te werk?

Om een document dat door een van de Kamers is gevormd terug te vinden is het nodig te weten of deze onderdeel uitmaakt van de zogenaamde Handelingen of dat het onder de overige door de Kamers gevormde documenten valt. Deze tweedeling is grofweg als volgt:

  • De Handelingen, officieel de Handelingen van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, bevatten een woordelijk verslag van de vergadering van de twee Kamers. Relevante stukken rondom het wetgevingsproces, zoals wetsvoorstellen en memories van toelichting, zijn als bijlagen aan de Handelingen toegevoegd, alsmede de Kamervragen welke als aanhangsel zijn toegevoegd.
  • Documenten die de Tweede en Eerste Kamer tijdens hun werkzaamheden naast de Handelingen nog meer vormden. Hieronder vallen onder andere geloofsbrieven, ministeriële rapporten, verzoekschriften, ter griffie gedeponeerde stukken, commissiearchieven en bijlagen bij de Memories van toelichting

Handelingen, bijlagen en aanhangsels

Alle Handelingen, bijlagen en aanhangsels vanaf 1814 zijn digitaal beschikbaar: stukken tot 1995 via www.statengeneraaldigitaal.nl en stukken vanaf 1995 via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/parlementaire_documenten. Op deze pagina’s kan op trefwoord door alle teksten gezocht worden.

De Handelingen en Kamerstukken der Staten-Generaal bevatten de volgende onderdelen:

  • Handelingen: een woordelijk verslag van alle openbare vergaderingen van de Kamers en Kamercommissies.
  • Bijlagen: ieder wetsontwerp dat door de Tweede en Eerste Kamer behandeld wordt krijgt een eigen Kamerstuknummer waaronder de voor dat wetsontwerp relevante stukken werden opgeborgen. Tot 1945 begon men ieder jaar opnieuw met nummeren. Een wetsontwerp waarvan de behandeling meerdere jaren liep heeft dus ieder jaar een nieuw nummer gekregen. Vanaf 1945 werd een doorlopende nummering aangelegd. Een wetsontwerp kreeg vanaf dat moment een vast nummer waaronder de stukken jaar na jaar werden opgeborgen. In de bijlagen zijn onder andere jaarlijks opgenomen de Rijksbegroting, het Koloniaal Verslag (vanaf 1850 jaarlijks ondergebracht onder Kamerstuknummer 5, van 1924 tot 1940 genaamd ‘Verslag van Bestuur en Staat’) en het Onderwijsverslag (vanaf 1858 het ‘Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen’, vanaf 1916 in twee delen het ‘Verslag van den staat van het Onderwijs’: ‘Hooger en Middelbaar Onderwijs’ en ‘Lager Onderwijs’).
  • Aanhangsels (Kamervragen): alle schriftelijk door Kamerleden aan een minister of staatssecretaris gestelde vragen en het schriftelijk antwoord van de betrokken bewindspersoon op de vragen. Deze vragen worden per vergaderjaar vanaf 1 genummerd.

Mocht u de Handelingen, bijlagen en aanhangsels liever in papieren vorm willen raadplegen dan beschikt het Nationaal Archief over een aantal gedrukte series. Deze lopen van 1814 tot 2009 en worden beschreven in 2.02.21.01. Tevens zijn er nog een aantal kopieseries bij het Nationaal Archief te vinden. Deze werden vóór de vergadering voor de Kamerleden gedrukt. Doorgaans bevatten deze series niet meer informatie dan de officiële bijlagen. Deze series worden beschreven in 2.02.21.02 (1815-1940) en 2.02.28 (1945-1975). Gedrukte series zijn overigens ook vaak terug te vinden in universiteitsbibliotheken.

Andere door de Tweede en Eerste Kamer gevormde documenten

Archief Tweede Kamer

Het archief van de Tweede Kamer bevat alle stukken die de volksvertegenwoordiging als orgaan heeft vervaardigd of ontvangen. Daaronder vallen:

  • Vergaderstukken, geloofsbrieven, ministeriële rapporten, verzoekschriften, ter griffie gedeponeerde stukken.
  • Commissiearchieven van de verscheidene vaste en bijzondere commissies. Stukken van de bijzondere commissies, die afzonderlijke wetsontwerpen behandelen, zijn vanaf 1945 op volgorde van Kamerstuknummer beschreven in 2.02.28, inventarisnummers 6646-7715. Het Kamerstuknummer van een bepaald wetsontwerp kunt u vinden door op Staten-Generaal Digitaal (www.statengeneraaldigitaal.nl) op trefwoord te zoeken.
  • Bijlagen bij de Memories van toelichting. Deze zijn opgeborgen op volgorde van Kamerstuknummer onder de titel ‘Ter inzage gelegde stukken behorende bij de Kamerstukken’ in 2.02.28, inventarisnummers 1444-3559 en 11019-15361. Het Kamerstuknummer van een bepaald wetsontwerp kunt u vinden door op Staten-Generaal Digitaal op trefwoord te zoeken. U kunt ook het register gebruiken dat op de ter inzage gelegde stukken van 1945 tot 1989 gemaakt is, inventarisnummers 1439-1443.
  • Kopiereeks van de bijlagen en aanhangsels bij de Handelingen.
PeriodeArchiefinventaris
1815-19452.02.22
1945-1989 2.02.28

Archief Eerste Kamer

Het archief van de Eerste Kamer bevat net als dat van de Tweede Kamer vergaderstukken, geloofsbrieven, rapporten en ingekomen verzoekschriften, alsmede een reeks gedrukte stukken. Het archief bevat tevens de stukken van de Staten-Generaal die in 1814 en 1815 bijeen kwam.

 

PeriodeArchiefinventaris
1814-19452.02.13
1945-19852.02.25
Kaarten en Tekeningen4.EKR

Enquêtecommissies

De Tweede en Eerste Kamer hebben het recht om in bepaalde gevallen een diepgravend onderzoek in te stellen, het zogenaamde recht van enquête. Wanneer zo’n onderzoek wordt ingesteld kan een Enquêtecommissie, samengesteld uit Kamerleden, betrokkenen en deskundigen onder ede horen. Sinds de Grondwet van 1848 heeft de Tweede Kamer achttien keer van dit recht gebruik gemaakt. De Eerste Kamer heeft nog nooit van het recht van enquête gebruikgemaakt.

Stukken van de enquêtecommissies tot de Tweede Wereldoorlog zijn in het archief van de Tweede Kamer ondergebracht: archiefinventarisnummer 2.02.22, inventarisnummers 3266-3300. Stukken van enquêtecommissies van na de Tweede Wereldoorlog zijn ondergebracht in aparte archieven. In chronologische volgorde zijn dat:

 

EnquêteArchiefinventaris
Regeringsbeleid 1940-1945  2.02.27
Rijn-Schelde-Verolme (RSV)2.02.26
Bouwsubsidies (PER)2.02.34
Paspoortproject2.02.35

Interparlementaire betrekkingen

Het Nederlandse parlement onderhoudt intensieve contacten met volksvertegenwoordigingen in andere landen, de zogenaamde interparlementaire betrekkingen. Vanuit de Staten-Generaal worden regelmatig delegaties afgevaardigd naar vergaderingen van internationale organisaties, zoals de Beneluxraad, de Europese Unie en haar voorlopers en de NAVO. Stukken over deze betrekkingen vanaf 1945 zijn terug te vinden in het archief Interdepartementale Betrekkingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, archiefinventarisnummer 2.02.37. Stukken van de Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie (IPU) en de Interparlementaire Commissie inzake de Nederlandse Taalunie zijn te vinden in het archief van de Tweede Kamer, archiefinventarisnummer 2.02.28, inventarisnummers 8029-8271.

Partijarchieven en privéarchieven van politici

Naast de archieven van de Staten-Generaal beheert het Nationaal Archief ook een aantal archieven van politieke partijen en Tweede Kamerfracties. Hierin zijn soms Kamerstukken terug te vinden, vaak voorzien van aantekeningen en aangevuld met interne nota’s of voorstellen die door Kamerleden zijn opgesteld.

 

PartijArchiefinventaris
CDA 1965-19802.19.105
CDA 1980-19882.19.112
CDA Kamerfractie 1975-19892.19.086
CHU 1942-19802.19.046.01
SGP 1918-20072.19.203
VVD 1889-19762.19.022

Het Nationaal Archief beheert tevens een groot aantal privéarchieven van politici. Ook hierin kunnen Kamerstukken, nota’s en voorstellen, voorzien van aantekeningen, gevonden worden. Naar de aanwezigheid van deze archieven bij het Nationaal Archief kan het beste gezocht worden door de naam van de politicus als zoekopdracht op de website in te vullen. Voorbeelden van archieven die bij het Nationaal Archief zijn ondergebracht zijn die van Thorbecke (2.21.161), Drees (2.21.286), Klompé (2.21.183.44), Wiegel (2.21.303) en Schmelzer (2.21.383).

Links

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (http://dnpp.ub.rug.nl/dnpp/)

Parlement & Politiek (http://www.parlement.com)

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in