Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Naturalisaties 16e eeuw - circa 1950

Naturalisatie betekent in de context van deze onderzoeksgids: het verlenen van het Nederlanderschap aan in Nederland of in de Nederlandse koloniën gevestigde vreemdelingen. In de periode vóór 1795 gaat het om het verlenen van het inboorlingschap van het gewest Holland of het gewest Brabant aan iemand afkomstig uit een ander gewest van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1572-1795) of uit het buitenland.

Wat is er digitaal

Archiefstukken met betrekking tot naturalisatie zijn niet digitaal beschikbaar. U kunt in de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag onderzoek komen doen.

Wel kunt u, voor de periode 1815-1934, bepalen of en zo ja wanneer een bepaalde persoon genaturaliseerd is. Voor de periode 1815-1849 klikt u de Bijlage rechtsboven aan. Voor de periode 1850-1934 zie Naturalisaties 1850-1934.

Digitaal zoeken naar de naam van een mogelijk genaturaliseerde in de jaren 1935-1950 gaat wat moeizamer. Aangezien naturalisaties in deze periode bij wet worden verleend, moeten namen van verzoekers terug te vinden zijn in de Handelingen van de Staten-Generaal, zie Staten-Generaal Digitaal.

Relatieve zeldzaamheid van naturalisatie

Door de eeuwen heen heeft een groot aantal buitenlanders ervoor gekozen om zich blijvend in Nederland te vestigen. Maar dat betekent niet dat er ook veel naturalisaties plaats gevonden hebben. Tot circa 1950 is naturalisatie een uitzonderlijk verschijnsel. Een vreemdeling kon in Nederland goed wonen en werken zolang hij in zijn eigen levensonderhoud kon voorzien en niemand tot last was. Naturalisatie was duur en ook onnodig tenzij men in aanmerking wilde komen voor een hogere overheidsfunctie of, in een latere periode, voor kiesrecht. In naturalisatie geinteresseerde personen waren meestal welgesteld en goed opgeleid, een omstandigheid waaraan pas rond de Eerste Wereldoorlog definitief een einde kwam. Bovendien kregen kinderen van vreemdelingen - tot 1893 - automatisch de Nederlandse nationaliteit bij geboorte op Nederlands grondgebied.

Dit neemt niet weg dat het Nationaal Archief over gegevens beschikt van een kleine 18.000 individuele gevallen van naturalisatie over de periode vanaf de zestiende eeuw tot 1950. Meer dan 14.000 daarvan hebben plaatsgehad in de eerste helft van de twintigste eeuw.

Afgewezen verzoeken

Afgewezen verzoeken zult u, vanwege de nagenoeg ontbrekende belangstelling voor naturalisatie tot in de 20e eeuw, zelden in het archief aantreffen. Pas vanaf de Eerste Wereldoorlog, met de stijging van het aantal verzoeken, wordt ook het aantal afwijzingen groter. Er zijn geen naamlijsten beschikbaar van personen van wie het verzoek is afgewezen. Archiefonderzoek naar een afgewezen verzoek verloopt hetzelfde als een onderzoek naar een ingewilligd verzoek. Het zal alleen meer tijd in beslag nemen, tenzij bekend is wanneer een verzoek is ingediend of afgewezen.

Wat levert onderzoek op?

Naturalisatiestukken zijn in te delen in drie categorieën

  1. Verzoekschriften oftewel rekesten van personen die voor naturalisatie in aanmerking willen komen
  2. Ambtsberichten van autoriteiten met inlichtingen over de verzoekers
  3. Wetten en besluiten waarbij naturalisatie wordt verleend.

Wat voor extra informatie deze stukken kunnen geven over de persoon van de genaturaliseerde, varieert. Niet altijd geeft de verzoeker in zijn verzoekschrift een reden voor zijn wens tot naturalisatie anders dan het feit dat hij langdurig in Nederland verblijft en voornemens is er te blijven wonen. Een geboorteakte kan bij de stukken ontbreken. De verklaringen van de autoriteiten bevatten soms weinig meer dan dat de verzoeker "van onbesproken gedrag" is. Er zijn echter ook voorbeelden genoeg waarbij het verzoekschrift of de ambtsberichten (met name van de plaatselijke autoriteiten zoals de burgemeester of de hoofdcommissaris van politie) aardige, persoonlijke informatie kan bevatten. 

Hoe ga ik te werk?

Hoe u de door u gezochte naturalisatie kunt vinden is afhankelijk van de periode waarin u zoekt.

Naturalisaties vóór 1795

Het verlenen van naturalisatie tot Nederlander, beter gezegd het inboorlingschap van een bepaald gewest van de Republiek, is vóór 1795 een gewestelijke aangelegenheid. Bij het Nationaal Archief zijn naturalisatiestukken aanwezig van het gewest Holland en het gewest Brabant.

Voor onderzoek naar de verlening van het inboorlingschap van de gewesten Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, Utrecht en Zeeland (met uitzondering van Zeeuws-Vlaanderen) dient u zich te wenden tot de regionaal-historische centra in de provinciehoofdsteden, zie www.nationaalarchief.nl/organisatie/regionaal-historische-centra.
Brabant, (delen van) Limburg, en Zeeuws-Vlaanderen waren geen zelfstandige gewesten, maar vormden de zogenoemde Generaliteitslanden die bestuurlijk ressorteerden onder de Staten-Generaal. In het archief Staten-Generaal, aanwezig bij het Nationaal Archief, zijn voor zover bekend alleen naturalisaties tot Brabander terug te vinden, waaronder ook inwoners van Maastricht zijn begrepen.

Naturalisatie tot Hollander

Wanneer u meer wilt weten over het verlenen van naturalisatie oftewel het inboorlingschap van het gewest Holland vóór 1795 maakt u gebruik van het archief Staten van Holland 1572-1795, archiefinventaris 3.01.04.01. Voor de periode 1572 tot 1795 kunt u in de gedrukte indexen zoeken op het trefwoord Naturalisatien. Deze indexen vindt u in de inventarisnummers 281-298 die op microfilm in de studiezaal raadpleegbaar zijn. De gedrukte resoluties vindt u in de inventarisnummers 1-280.

periode 1670-1795

Bent u op zoek naar een verleende naturalisatie tot Hollander in de periode 1670-1795 dan is onderzoek tamelijk eenvoudig. Er bestaat een speciaal register van akten van naturalisatie, voorzien van een index op persoonsnamen: inventarisnummer 1763 van het bovengenoemde archief Staten van Holland. Heeft u succes met dit register, dan moet u vervolgens een inventarisnummer uit de serie 1763A-1765A aanvragen. Deze nummers bevatten "minuut-akten van naturalisatie" met daarbij de rekesten, adviezen en eventuele overige bijlagen. Voor deze periode maakt u alleen gebruik van de gedrukte indexen en de resoluties, genoemd in de vorige alinea, als u op zoek bent naar een niet ingewilligd verzoek, of bij wijze van een extra controle in het zeldzame geval dat een naturalisatie niet is opgenomen in inventarisnummer 1763.

Naturalisatie tot Brabander

Voor naturalisatie tot Brabander in de periode vóór 1795 gaat het deels om literatuuronderzoek, deels om archiefonderzoek: het archief Staten-Generaal (archiefinventaris 1.01.02) en het archief Fagel (archiefinventaris 1.10.94). Voor de periode 1576-1625 kunt u bij uw onderzoek volstaan met het raadplegen van de in de studiezaal aanwezige serie Rijksgeschiedkundige Publicatiën (RGP) en dan de onderdelen Resolutiën der Staten Generaal. Dit zijn de RGP-delen 26, 33, 41, 43, 47, 51, 55, 57, 62, 71, 85, 92, 101, 131, 135, 151, 152, 176, 187, 208 en 223. Alle delen zijn voorzien van een index op persoonsnaam.
Voor de periode vanaf 1626 is archiefinderzoek vereist.

 

Inventarisnummers voor onderzoek naar naturalisaties tot Brabander 1626-1795
InventarisInventarisnummersArchiefstukPeriode
1.01.023684-3695Meerjarige indexen1626-1699
1.01.023865-3868Meerjarige indexen1700-1749
1.01.0262, 3185-3195 en 3244-3282Resoluties, vaak met jaarlijkse index1626-1670
1.10.94400-432Gedrukte resoluties met jaarlijkse index1671-1704
1.01.023760-3864Gedrukte resoluties met jaarlijkse index1705-1796

 

Naturalisaties 1795-1813

Voor zover bekend werden in de jaren 1795-1810 slechts de volgende negen personen genaturaliseerd:

J.B. Auffmorth, C.F. Kaempf, J.H. Strup, C.C. Pahlig, J.B. Dumonceau, A. Bruno, J.J. Tarayre, E.J. Travers en A.M.C. Gillet Ducoudray.

Zie voor onderzoeksaanwijzingen de Naturalisatiegids, genoemd onder Literatuur. In de periode 1810-1813 was Nederland ingelijfd bij Frankrijk en is naturalisatie tot Nederlander niet aan de orde. 

Naturalisaties 1815-1849

Koninklijke Besluiten

In de periode 1815-1849 wordt naturalisatie verleend bij Koninklijk Besluit (KB). Zie de alfabetische namenlijst van genaturaliseerden, voorzien van datum en dagnummer van het KB (uit Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG), deel 46 (1992) pag. 220-243). Hiermee kunt u in het archief Staatssecretarie 1815-1840 (archiefinventaris 2.02.01) en het archief Kabinet des Konings 1841-1849 (archiefinventaris 2.02.04) het betreffende KB terugvinden.
KB's van vóór 11 november 1815 bevinden zich in het archief Staatssecretarie in het Algemeen Rijksarchief te Brussel.

Periode 1815 - juni 1832

Gaat het om een Koninklijk Besluit uit de jaren 1815 - juni 1832 dan kunt u ervoor kiezen om alleen onderzoek te doen naar het KB. In deze periode zou het KB namelijk als bijlage het ingediende verzoekschrift moeten bevatten, een van de belangrijkste naturalisatiestukken. In de periode daarna is het verzoekschrift uitsluitend te vinden in het archief Ministerie van Justitie, wat meer ingewikkeld archiefonderzoek vereist. 

Onderzoek in het archief Ministerie van Justitie 1815-1849: namenklapper - index - verbaal

De volgende stap is het onderzoek naar de onderliggende stukken, zoals - van sept. 1832 tot 1849 - het ingediende verzoekschrift, en de ambtsberichten van 1815-1849. U begint met het aanvragen van de namenklapper en de index van het jaar waarin de naturalisatie heeft plaats gevonden. Houdt u er rekening mee dat een aanvraag voor naturalisatie soms een jaar en soms wel twee jaar eerder is ingediend dan het jaar van het KB, wat betekent dat u ook de klapper en index van het voorgaande jaar of jaren moet raadplegen als u aanvankelijk geen succes heeft.

Verbaaldata genoemd in de index

Namen in de namenklapper van een bepaald jaar verwijzen naar rubrieken in de index van dat jaar, met een volgnummer binnen de specifieke rubriek. Bij naturalisatie gaat het om de rubriek Bijzondere Individuele Belangen, subrubriek Naturalisatien (meestal afgekort tot B.I.Bel.Natur.). U zoekt rubriek en volgnummer in de index op en u ziet vervolgens vermeldingen van gewisselde stukken, voorzien van data: de zogeheten verbaaldata, met daarachter het bijbehorende nummer. Soms ziet u in de rechterkolom een verwijzing naar een later volgnummer of zelfs in sommige gevallen een verwijzing naar een volgnummer in de index van het jaar erna. Een van de vermeldingen is "executie" of "geexecuteerd"(= ambtelijke tenuitvoerlegging). Op de executiedatum zult u in de verbaalserie stukken vinden, maar van belang zijnde stukken kunnen óók op een of meer andere data opgeborgen zijn. U vraagt aan de hand van de verbaaldata alle relevante inventarisnummers op uit de serie verbalen. In de pakken die u krijgt, zoekt u op iedere datum die u in de index aangetroffen heeft, en binnen deze datum op het bijbehorende nummer. 

Inventarisnummers voor onderzoek naar naturalisaties 1815-1849
ArchiefinventarisInventarisnummersArchiefstukPeriode
2.02.0166-1850Koninklijke Besluiten1815-1823
2.09.01234 en volgendeKlappers en indexen1815-1823
2.09.0113-190Verbalen1815-1823
2.02.011570-4656Koninklijke Besluiten1823-1840
2.02.041-591Koninklijke Besluiten1841-1849
2.09.014258-4378Klappers en Indexen
(Vraag de indexen waarin de letter B voorkomt)
1823-1849
2.09.01517-1327Verbalen1823-1849

Naturalisaties 1850-1950

Beperkte openbaarheid van stukken jonger dan 75 jaar

Het archief Ministerie van Justitie is beperkt openbaar voor zover het gaat om stukken jonger dan 75 jaar. Dit betekent dat u - anno 2015 - wel in de studiezaal inzage kunt krijgen in de stukken van het jaar 1940 en van de periode 1946-1950 maar dat dit uitsluitend mogelijk is als u van te voren een verzoek bij het Nationaal Archief indient. (N.B. Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de eerste anderhalf jaar daarna, ligt de naturalisatieverlening stil - met uitzondering van een aantal staatloos geworden oud-Nederlanders door de Nederlandse regering in Londen in 1944. Vanaf eind 1946 komt het weer op gang.) Het Nationaal Archief doet het benodigde vooronderzoek om de stukken te traceren. Gaat het om iemand die langer dan 100 jaar geleden geboren is? Dan hebben wij de volledige naam en geboortedatum nodig, en het jaar van naturalisatie. Is hij korter dan 100 jaar geleden geboren, dan hebben wij ook nog ofwel een bewijs van overlijden nodig ofwel toestemming van de betrokkene indien nog in leven.

De openbaarheid schuift ieder jaar één jaar op. Hoewel per 1 januari 2015 het jaar 1939 van het archief Ministerie van Justitie openbaar is geworden, is er voor het archiefonderzoek een gecombineerde namenklapper-index nodig die de periode 1936-1940 bestrijkt. Vanwege het nog niet openbare jaar 1940 is de gehele klapper-index 1936-1940 beperkt openbaar. Dit heeft tot gevolg dat, tot 1 januari 2016, deze klapper-index niet door u geraadpleegd kan worden. Samenvattend: voor het traceren van naturalisatiestukken in de periode 1936-1950 dient in alle gevallen eerst een verzoek aan het Nationaal Archief gericht te worden.   

Naturalisatiewet in het Staatsblad

In de periode 1851-1953 wordt naturalisatie altijd verleend bij wet. Deze wetten worden gepubliceerd in het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Zie voor persoonsgegevens en datum van de naturalisatiewet de database Naturalisaties 1851-1934. U kunt voor de periode 1851-1924 - eventueel ter controle - ook het Register Luttenberg raadplegen (aanwezig in de studiezaal van het Nationaal Archief onder code S19 C1). Aan de hand van de datum van de wet kunt u de tekst van de wet opzoeken in het Staatsblad. Na 1934 kunt u zonodig de jaarlijkse naamlijsten van genaturaliseerden vinden in de jaarlijkse alfabetische registers op het Staatsblad in de rubriek Naturalisatie (en Nederlanderschap). De jaarlijkse Staatsbladen en de jaarlijkse registers op de staatsbladen zijn zijn niet aanwezig in de studiezaal maar wel in het bibliotheekdepot onder nummer V1011 en ze kunnen dan ook door u in de studiezaal voor raadpleging aangevraagd worden. Staatsbladen zijn overigens ook elders in Nederland bij wetenschappelijke bibliotheken te bekijken.

Noteer de eerste naam in het Staatsblad!

Nadat u de wet heeft gevonden kunt u onderzoek doen in de archieven van het Ministerie van Justitie om de onderliggende stukken, zoals het rekest, te vinden. Bij het zoeken naar de onderliggende stukken in het Ministerie van Justitie, is het mogelijk dat u, na een aantal doorverwijzingen in de index, uw eigen persoon "verliest". Noteert u daarom altijd aan de hand van het Staatsblad de naam van de eerste persoon die op die dag is genaturaliseerd. Betreft het de periode 1922-1950, dan moet u de eerste persoon van elk groepje (van ca. 20 mensen) noteren dat bij dezelfde wet die dag wordt genaturaliseerd. Deze namen vindt u namelijk wel in de index.

Onderzoek in de archieven Ministerie van Justitie 1851-1950: klapper - index - verbaal

Onderzoek in de verschillende archieven Ministerie van Justitie (archiefinventarissen 2.09.01, 2.09.05, 2.09.22) gaat in drie stappen: namenklapper – index – verbaal. U begint met het aanvragen van de namenklapper en de index van het jaar waarin de naturalisatie heeft plaats gevonden. Als eerste raadpleegt u de klapper om naar de naam te zoeken. Vaak zal dan blijken dat u de naam niet aantreft omdat het verzoekschrift een of twee jaar eerder is ingediend. Dan vraagt u de klapper en de index van het voorafgaande jaar aan. Soms zal zelfs blijken dat u nog een jaar verder terug moet.

Namen van de naturalisatierubrieken in de indexen

Wanneer u de naam heeft gevonden ziet u achter de naam een verwijzing naar een rubriek en een volgnummer staan. De naam van de naturalisatierubriek in de indexen varieert door de jaren heen.
Tot en met 1884 is het Bijzondere Individuele Belangen, subrubriek Naturalisatie, meestal afgekort tot B.I.Bel.Natur.
In het jaar 1885 is het Bijzondere Belangen, subrubriek Naturalisatie etc., meestal afgekort tot Bbel.Natur.
In de periode 1886-1893 is het Burgerlijke en burgerschapsrechten, meestal afgekort tot Burg.Rechten.
In de periode 1894-1907 is het Nederlanderschap, ingezetenschap, naturalisatie, meestal afgekort tot Nederl.
In de periode 1908-1920 is het Naturalisatie, Nederlanderschap, ingezetenschap, meestal afgekort tot Ned.
In het jaar 1921 is het Naturalisatie, Nederlanderschap enz., meestal afgekort tot Ned.
In het jaar 1922 is het Letter I, naturalisatie, afgekort tot: Letter I.
In de periode 1923-1931 is het Letter I. 
In de periode 1932-1950: niet van toepassing.

Zoeken in de index

U zoekt in de index van hetzelfde jaar als de klapper de rubriek op en binnen de rubriek het volgnummer. U ziet daar vermeldingen van gewisselde stukken, voorzien van data. Soms ziet u in de rechterkolom een verwijzing naar een hoger volgnummer in dezelfde index, of een volgnummer in de index van hat jaar daarna. Bij alle volgnummers vindt u vermeldingen van gewisselde stukken. U zoekt net zo lang tot de term "executie" of "geexecuteerd" opduikt. Naturalisatiedossiers zijn opgeborgen in de verbaalserie op datum van de executie. 

Naturalisatiedossiers 1851-1876

In het algemeen zitten naturalisatiedossiers en -stukken verspreid in het archief Ministerie van Justitie, tussen allerlei andere onderwerpen in. In de jaren 1851-1876 is het echter voor wat betreft naturalisaties anders ingericht: de naturalisatiedossiers zijn allemaal bij elkaar opgeborgen in één grote serie, op volgorde van de executiedatum (vlak in de buurt van de datum van de wet dus houdt u die datum aan). Zie hiervoor inventarisnummers 4859-4876 van archiefinventaris 2.09.01. In principe hoeft u dus niet eerst in namenklappers en indexen te zoeken dus dat maakt het onderzoek een stuk gemakkelijker.

Vat u de term "dossier" overigens niet te strikt op. In het algemeen zullen bij elkaar behorende stukken in deze serie wel voorzien zijn van een omslagje. Maar er zitten ook losse stukken in de pakken. Kijkt u daarom het pak voor de zekerheid in zijn geheel door. 

Echter, vindt u in deze serie niet het dossier dat u zoekt of alleen stukken met betrekking tot de parlementaire behandeling zoals het ontwerp van wet of de memorie van toelichting? Dan zult u alsnog moeten zoeken in de klappers en indexen, zoals hierboven beschreven, en daarna in het verbaal. U heeft daarvoor nodig archiefinventaris 2.09.01. De inventarisnummers van de namenklappers zijn 4384-4565. De inventarisnummers van de indexen zijn 1367-2896. De indexen moeten de letter B bevatten.

Klappers en indexen 1932-1950

In de periode 1932-1950 gaat het onderzoek iets anders. In deze jaren zijn namenklappers en indexen gecombineerd in één deel dat meerdere jaren bestrijkt. U vraagt eerste de klapper-index aan waarin de eerste letter van de naam van de gezochte voorkomt. Bij deze naam vindt u vervolgens een aantal vermeldingen, waaronder de aanduiding ‘wetten’ met daarachter een volgnummer. Daarna vraagt u aan uit dezelfde serie de klapper-index waarin de letter W (van de rubriek ‘Wet’) voorkomt en u zoekt vervolgens binnen de rubriek Wet het aangegeven volgnummer op, waar u de term executie zie opduiken. Het naturalisatiedossier zit in de verbalenserie opgeborgen op datum van executie. 

Inventarisnummers bij onderzoek naar naturalisaties 1850-1950

Inventarisnummers bij onderzoek naar naturalisaties 1850-1950
ArchiefinventarisInventarisnummersArchiefstukPeriode
2.09.014859-4876Naturalisatiedossiers1851-1876
2.09.051453-1497Klappers1876-1906
2.09.051404-1452Indexen1876-1906
2.09.055931-5938Klappers 1907-1914 
2.09.055921-5930 Indexen 1907-1914 
2.09.05581A-1275Verbalen1876-1906 
2.09.05 4903-5854 Verbalen 1906-1914
2.09.22 14716-14723Klappers 1915-1922 
2.09.22 14679-14689 Indexen 1915-1922 
2.09.22 6701-7278 Verbalen1915-1922 
2.09.2214724-14729 Klappers 1923-1931 
2.09.22 14691, 14694 en 14699 Indexen 1923-1931 
2.09.227278-9485Verbalen 1923-1931 
2.09.2214739-14744 Klappers-Indexen1932-1940 
2.09.2214413-14418Klappers-Indexen1941-1950 
2.09.22 9485-13538 Verbalen 1932-1950 

Naturalisaties vanaf circa 1950

Naturalisatiedossiers vanaf circa 1950 zijn nog niet overgebracht naar het Nationaal Archief. U kunt nader informeren bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Postbus 5800, 2280 HV Rijswijk. Contactpersoon is de heer Cees Rooijackers (email: CR.Rooijackers@ind.minvenj.nl.). De IND beschikt overigens ook over een overzicht van alle genaturaliseerden dat terug gaat tot 1850.

Vanaf 1985 vinden naturalisaties uitsluitend plaats bij Koninklijk Besluit. Bij het Nationaal Archief is het archief Kabinet der Koningin van de periode 1976-1988, archiefinventaris 2.02.30, bevattende alle KB's uit deze periode. Van belang voor naturalisaties is dus de periode 1985-1988. U kunt inzage krijgen in de studiezaal. Reproducties zijn alleen mogelijk als u het KB aantoonbaar nodig heeft voor een juridische procedure. Voor alle duidelijkheid: het gaat alleen om het KB en niet om de onderliggende stukken zoals verzoekschrift en ambtsberichten. Deze bevinden zich in de dossiers bij de IND.         

Oud-Nederlanders

De meeste genaturaliseerden in de 19e en de 20e eeuw zijn van oorsprong vreemdelingen. Er is echter ook een aanzienlijke groep zogeheten oud-Nederlanders bij die hun Nederlanderschap hebben verloren door langdurig verblijf in het buitenland, door naturalisatie in het buitenland of door, zonder toestemming van de Nederlandse overheid, dienstneming in buitenlandse staats- of krijgsdienst. Het bij het Nationaal Archief aanwezige naoorlogse bestand Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging bevat ook dossiers van personen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Duitse krijgsdienst gegaan zijn en daarmee automatisch hun Nederlanderschap hebben verloren.

In de periode 1953-1975 hebben elfduizend naturalisaties krachtens wet betrekking op deze zogeheten "Nederlandse wapendragers". Deze naturalisaties werden verleend door de minister van Justitie zonder tussenkomst van het parlement. Archiefstukken met betrekking tot deze naturalisaties zijn nog niet bij het Nationaal Archief, maar bevinden zich bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Elke verlening van het Nederlanderschap in dit kader wordt bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. Zie hiervoor het Register op de Nederlandse Staatscourant, ingevoegd in het eerste of laatste deel van de ingebonden staatscouranten van het desbetreffende jaar, rubriek Nationaliteit, subrubriek Verlening Nederlanderschap, verwijzende naar nummers van staatscouranten die naamlijsten bevatten, met datum van de beschikking van de minister van Justitie en voor iedere genaturaliseerde het bijbehorende beschikkingsnummer. De Staatscourant vind u onder andere in de bibliotheek van het Nationaal Archief, de Koninklijke Bibliotheek en in universiteitsbibliotheken.

Literatuur

  • N.M. Brandt, M.C. van Leeuwen-Canneman, V. van den Bergh, R.J.B. Hageman (eindred.), Naturalisatiegids: Gids voor het archiefonderzoek naar naturalisaties in het Algemeen Rijksarchief ('s-Gravenhage 2000). Aanwezig in onze studiezaal onder code S11 A28.
  • Eric Heijs, Van vreemdeling tot Nederlander. De verlening van het Nederlanderschap aan vreemdelingen, 1813-1992 (Amsterdam 1995). Aanwezig in onze studiezaal onder code S12 D30.

Heeft u aanvullende vragen, bijvoorbeeld over de mogelijkheden van vrouwen om zich te laten naturaliseren, de positie van minderjarige kinderen, naturalisatie van oud-Nederlanders, etc.? Het is aan u om via de bovenstaande publicaties meer te weten te komen. Stuit u bij het archiefonderzoek op problemen? Maakt u dan met name gebruik van de Naturalisatiegids waarin u uitgebreide uitleg en onderzoeksvoorbeelden vindt.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in