Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bedrijven in Zuid-Holland (Kamers van Koophandel)

Het handelsregister is sinds 1921 onderdeel van de Kamer van Koophandel. Het Handelsregister wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel in het gebied waar het bedrijf is gevestigd. Behalve van overheidsbedrijven, landbouwbedrijven en straathandel, wordt van ieder bedrijf een dossier bijgehouden. Alle bedrijven die hun zetel in Nederland hebben, ook filialen en bijkantoren van buitenlandse bedrijven worden in het Handelsregisters opgenomen.

Bij het Nationaal Archief vindt u de Handelsregisters van de Kamers van Koophandel van Zuid-Holland. Dat zijn de kamers van de regio's Haaglanden (inclusief Zoetermeer), Dodrecht, Leiden, Gouda, Delft en Rotterdam (inclusief Vlaardingen).

Vóór 1922 bestonden er ook al Kamers van Koophandel. Deze oudere archieven bevinden zich bij de archiefdienst in de plaats of regio van vestiging. Gegevens over bedrijven uit de periode vóór 1922 kunt u ook aantreffen in de archieven van arrondissementsrechtbanken, met name in de registers van aktes van vennootschap.

Wat vind ik in een handelsregisterdossier?

Het dossier bevat een aantal gegevens over het bedrijf, zoals een korte bedrijfsomschrijving, de handelsnaam, de rechtsvorm (eventueel met een exemplaar van de statuten), het volledige adres en gegevens over eigenaren, bestuurders, vennoten, commissarissen en procuratiehouders. Verandert er iets bij een bedrijf, dan komt dat in het dossier. Wordt een bedrijf opgeheven, dan wordt het dossier doorgehaald. Dat gebeurt ook als een bedrijf verplaatst wordt naar een gemeente buiten het werkgebied van de betreffende Kamer van Koophandel.

Hoe ga ik te werk?

Wanneer u op zoekt bent naar het dossier van een nog bestaand bedrijf, dient u hiertoe contact op te nemen met de Kamer van Koophandel waaronder het bedrijf ressorteert. Nadere informatie en adresgegevens vindt op www.kamervankoophandel.nl. Er is ook een landelijk informatienummer 0900-1234567.

Wanneer u op zoek bent naar een bedrijf dat buiten Zuid-Holland is opgeheven of verandert is van rechtsvorm of vestigingsplaats, kunt u dit dossier vinden bij het provinciale archief waaronder de betreffende Kamer van Koophandel valt. Het betreft doorgaans doorgehaalde dossiers van twintig jaar en ouder.
U kunt het beste contact opnemen met de betreffende Kamer van Koophandel. Daar kan men u het dossiernummer en de naam van de archiefbewaarplaats verstrekken.

Wanneer u op zoek bent naar een bedrijf dat binnen Zuid-Holland is opgeheven of is veranderd van rechtsvorm of vestigingsplaats, kunt u terecht bij het Nationaal Archief, dat tevens dienst doet als provinciaal archief voor de Provincie Zuid-Holland. U kunt het dossier in de studiezaal inzien of kopieën bestellen. U dient dan wel te beschikken over het dossiernummer van het door u gezochte bedrijf.  Dit dossiernummer kunt u vinden in de index Bedrijvenregister Zuid-Holland.

Zoeken in het Bedrijvenregister Zuid-Holland

In de database zijn de gegevens ingevoerd van de Kamers van Koophandel in de regio’s Haaglanden, Dordrecht, Leiden, Gouda, Delft en Rotterdam. U kunt zoeken op de naam van de onderneming, de plaats van vestiging en, indien bekend, op het nummer van het dossier. Een succesvolle zoektocht levert u de volledige naam van de onderneming op, de plaats van vestiging en de volledige aanduiding van het dossier in het Nationaal Archief. Deze aanduiding bestaat uit een lettercode die verwijst naar de Kamer van Koophandel, het dossiernummer en het inventarisnummer.

Hier vindt u een overzicht van de lettercodes en de bijbehorende toegangen.

 Voorbeeld

U bent op zoek naar de gegevens van het bloembollenbedrijf van de familie Driehuizen. U krijgt het volgende zoekresultaat:

Driehuizen, NV Bloembollenbedrijf Gebroeders; vestigingsplaats Lisse; dossiernummer LE-008375/312.

Om dit dossier aan te vragen gaat u als volgt te werk:

Met behulp van het bovenstaande lijstje ‘vertaalt’ u de lettercode LE in het bijbehorende toegangsnummer: Handelsregister Leiden, nummer toegang 3.17.12.01.

Het nummer na de schuine streep is het inventarisnummer, in dit geval 312, dat u moet aanvragen. Het dossiernummer 8375 zult u in inventarisnummer 312 kunnen vinden.

Meer informatie

De wetgeving over het handelsregister is vastgelegd in de Handelsregisterwet van 1918. Gegevens over de afzonderlijke Kamers van koophandel vindt u in de KvK Gids, uitgegeven in opdracht van de Vereniging van Koophandel en Fabrieken in Nederland.

  • B.W. Buenk, C.F.A. Eenhorst en C.W. Mark De Kamers van Koophandel in de Praktijk, Deventer 1969. Signatuur bibliotheek van het NA: 72 F2
  • J.L.J.M. van Gerwen, J.J. Segers en S.W. Verstegen Mercurius' Erfenis. Een geschiedenis en bronnenoverzicht van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland. Uitgave NEHA, Amsterdam 1990. Signatuur bibliotheek van het NA: V 862.4
  • J.F.L.M. Simons, Continuïteit in verandering: de Kamers van Koophandel als intermediair tussen overheid en bedrijfsleven. Amsterdam: Stichting Beheer IISG 1999 (niet in de bibliotheek van het NA aanwezig). In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de bestaande Kamers van Koophandel en de archiefbewaarplaatsen waarin hun archieven bewaard worden.
  • Akten betreffende Naamlooze Vennootschappen en de daarbij behoorende koninklijke besluiten van bewilliging : bijvoegsel tot de Nederlandsche staatscourant, Den Haag 1904-1941. Signatuur bibliotheek van het NA: V 995

Zie voor een uitgebreide literatuurlijst en meer informatie over de geschiedenis van de Kamers van Koophandel de reeds genoemde website van de Kamer van Koophandel.

Overzicht van lettercodes en bijbehorende archiefinventarisnummers van de Kamers van Koophandel

LettercodeArchiefPeriodeArchiefinventaris
DEHandelsregister Delft1921-19953.17.19
DOHandelsregister Dordrecht1921-19693.17.01.02
GOHandelsregister Gouda1921-19793.17.11.01
HAHandelsregister Haaglanden1921-19693.17.13.03
  1970-19793.17.13.04
LEHandelsregister Leiden1921-19803.17.12.01
ROhandelsregister Rotterdam1921-19703.17.17.01
  1971-19793.17.17.02

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in