Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bedrijven in Zuid-Holland (Kamers van Koophandel)

Het Handelsregister is sinds 1921 onderdeel van de Kamer van Koophandel. Dit register wordt bijgehouden door de Kamer van Koophandel in het gebied waar het bedrijf is gevestigd. Behalve van overheidsbedrijven, landbouwbedrijven (voor zover geen NV of BV) en straathandel, is er van ieder bedrijf een dossier. Alle bedrijven die hun zetel in Nederland hebben, ook filialen en bijkantoren van buitenlandse bedrijven, worden in het Handelsregister opgenomen.

Bij het Nationaal Archief vindt u bedrijfsdossiers en overige archieven van de Kamers van Koophandel van Zuid-Holland. Dat zijn de Kamers van de regio's Haaglanden (inclusief Zoetermeer), Dordrecht, Leiden, Gouda, Delft en Rotterdam (inclusief Vlaardingen).

Vóór 1922 bestonden er ook al Kamers van Koophandel, die echter een meer adviserende taak hadden. Deze oudere archieven bevinden zich bij de archiefdienst in de plaats of regio van vestiging. Als het bedrijf een vennootschap is, opgericht vóór 1922, dan kunt u registratiedossiers met een akte van oprichting aantreffen in archieven van arrondissementsrechtbanken en kantongerechten.

Wat vind ik in een handelsregisterdossier?

Het dossier bevat een aantal gegevens over het bedrijf, zoals een korte bedrijfsomschrijving, de handelsnaam, de rechtsvorm (eventueel met een exemplaar van de statuten als het een vennootschap is), het volledige adres en gegevens over eigenaren, bestuurders, vennoten, commissarissen en procuratiehouders. Verandert er iets bij een bedrijf, dan komt dat in het dossier. Wordt een bedrijf opgeheven, dan wordt het dossier doorgehaald. Dat gebeurt ook als een bedrijf verplaatst wordt naar een gemeente buiten het werkgebied van de betreffende Kamer van Koophandel.

Hoe ga ik te werk?

Wanneer u op zoek bent naar het dossier van een nog bestaand bedrijf, dient u hiertoe contact op te nemen met de Kamer van Koophandel waaronder het bedrijf ressorteert. Nadere informatie en adresgegevens vindt op www.kamervankoophandel.nl. Er is ook een landelijk informatienummer 0900-1234567.

Wanneer u op zoek bent naar een vervallen dossier van een bedrijf buiten Zuid-Holland dient u contact op te nemen met het regionaal historisch centrum in de hoofdstad van de desbetreffende provincie.

Gaat het om een bedrijf in Zuid-Holland dan kunt u, zoals hierboven al vermeld, terecht bij het Nationaal Archief, dat tevens dienst doet als regionaal historisch centrum voor de provincie Zuid-Holland. U kunt zoeken in de index Bedrijvenregister Zuid-Holland

Zoeken in het Bedrijvenregister Zuid-Holland

In de database zijn de gegevens ingevoerd van de Kamers van Koophandel in de regio’s Haaglanden, Dordrecht, Leiden, Gouda, Delft en Rotterdam. U kunt zoeken op de naam van de onderneming, de plaats van vestiging en, indien bekend, op het nummer van het dossier. Een succesvolle zoektocht levert u de volledige naam van de onderneming op, de plaats van vestiging en de volledige aanduiding van het dossier in het Nationaal Archief. U kunt vervolgens het dossier reserveren voor inzage in de studiezaal, of u kunt scans van het gehele dossier bestellen zonder naar de studiezaal te komen.

Hier vindt u een overzicht van archiefinventarissen.

Meer informatie

De wetgeving over het handelsregister is vastgelegd in de Handelsregisterwet van 1918. Gegevens over de afzonderlijke Kamers van koophandel vindt u in de KvK Gids, uitgegeven in opdracht van de Vereniging van Koophandel en Fabrieken in Nederland.

  • B.W. Buenk, C.F.A. Eenhorst en C.W. Mark De Kamers van Koophandel in de Praktijk, Deventer 1969. Signatuur bibliotheek van het NA: 72 F2
  • J.L.J.M. van Gerwen, J.J. Segers en S.W. Verstegen Mercurius' Erfenis. Een geschiedenis en bronnenoverzicht van de Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland. Uitgave NEHA, Amsterdam 1990. Signatuur bibliotheek van het NA: V 862.4
  • J.F.L.M. Simons, Continuïteit in verandering: de Kamers van Koophandel als intermediair tussen overheid en bedrijfsleven. Amsterdam: Stichting Beheer IISG 1999 (niet in de bibliotheek van het NA aanwezig). In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de bestaande Kamers van Koophandel en de archiefbewaarplaatsen waarin hun archieven bewaard worden.
  • Akten betreffende Naamlooze Vennootschappen en de daarbij behoorende koninklijke besluiten van bewilliging : bijvoegsel tot de Nederlandsche staatscourant, Den Haag 1904-1941. Signatuur bibliotheek van het NA: V 995

Zie voor een uitgebreide literatuurlijst en meer informatie over de geschiedenis van de Kamers van Koophandel de reeds genoemde website van de Kamer van Koophandel.

Overzicht van lettercodes en bijbehorende archiefinventarisnummers van de Kamers van Koophandel

LettercodeArchiefPeriodeArchiefinventaris
DEHandelsregister Delft1921-19953.17.19
DOHandelsregister Dordrecht1921-19693.17.01.02
GOHandelsregister Gouda1921-19793.17.11.01
HAHandelsregister Haaglanden1921-19693.17.13.03
  1970-19793.17.13.04
LEHandelsregister Leiden1921-19803.17.12.01
ROhandelsregister Rotterdam1921-19703.17.17.01
  1971-19793.17.17.02

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in