Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Echtscheidingsvonnissen Zuid-Holland jonger dan 75 jaar

Het Nationaal Archief beheert de archieven van de arrondissementsrechtbanken van de provincie Zuid-Holland:

Den Haag, Rotterdam en Dordrecht.

Periode

 • Voor echtscheidingsvonnissen recenter dan 1989 moet u zijn altijd bij de rechtbank zelf zijn. Deze recentere Zuid-Hollandse rechtbankarchieven zijn nog niet aan het Nationaal Archief overgedragen.
 • Voor een fotokopie of scan van een echtscheidingsvonnis uit de periode 1943-1989 kunt u een verzoek indienen bij het Nationaal Archief.
 • Voor echtscheidingsvonnissen ouder dan 75 jaar zie verderop in deze onderzoeksgids.

Hoe ga ik te werk?

U kunt uw verzoek om een kopie van het echtscheidingsvonnis richten aan het Nationaal Archief. Dat kan aan het postadres (indien mogelijk graag in uw brief een e-mailadres vermelden), maar bij voorkeur per e-mail naar info@nationaalarchief.nl. Binnen maximaal 6 weken kunt u de kopie verwachten, vooropgesteld dat aan onderstaande 6 voorwaarden voldaan is. Er zijn geen kosten aan verbonden.

In uw verzoek dient u de volgende gegevens te vermelden:

 1. Naam met volledige voornamen van u en uw voormalige echtgenoot/echtgenote
 2. De rechtbank waar het vonnis is uitgesproken
 3. De datum waarop het vonnis is uitgesproken
 4. Uw postadres, voor het geval dat u aangeeft géén scan te willen ontvangen maar een fotokopie
 5. Een kopie van uw legitimatiebewijs als bijlage
 6. Een korte motivering voor uw verzoek. Wij maken u erop attent dat u uitsluitend een kopie van het vonnis kunt krijgen als u het nodig heeft ten behoeve van een gerechtelijke procedure of andersoortige officiële aanvraag (bijvoorbeeld toekenning nabestaandenpensioen).

Let op: de datum van het echtscheidingsvonnis is niet hetzelfde als uw officiële echtscheidingsdatum (= datum van inschrijving bij de burgerlijke stand). Om het vonnis van een echtscheiding te kunnen terugvinden heeft de medewerker van het Nationaal Archief de vonnisdatum nodig. Wanneer u de verkeerde datum doorgeeft, zal het Nationaal Archief u vragen om alsnog de goede vonnisdatum aan te leveren. Bovendien worden er dan in dat geval onderzoekskosten in rekening gebracht.

Hoe kom ik aan de juiste vonnisdatum?

De juiste datum van het vonnis vindt u op uw echtscheidingsakte (een echtscheidingsakte is wat anders dan een echtscheidingsvonnis). Deze echtscheidingsakte (of een uittreksel) kunt u opvragen bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u gehuwd bent. Let op: een echtscheidingsakte is ook niet hetzelfde als de huwelijksakte met in de kantleiding de vermelding dat de echtscheiding is ingeschreven bij de Burgerlijke Stand, met een datum. Deze laatste datum is weliswaar de officiële echtscheidingsdatum maar niet de datum van het vonnis van de rechter, en dat gegeven heeft het Nationaal Archief nu juist nodig om het echtscheidingsvonnis in een rechtbankarchief terug te kunnen vinden. Bij iedere gemeente worden Registers van Echtscheidingsakten bewaard, tot circa 1995.

Samenvattend: als u een verzoek doet bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente waar u destijds gehuwd bent, gebruikt u dan heel nadrukkelijk de term echtscheidingakte en let erop dat u niet de huwelijksakte met de kantlijnmelding krijgt. Maakt u eventueel een printje van dit informatieblad en laat het zien aan de baliemedewerker.

Bent u in het buitenland getrouwd maar in Nederland gescheiden, dan dient u voor de echtscheidingsakte contact op te nemen met de gemeente Den Haag afdeling Landelijke Taken lt@denhaag.nl. Nederlands-Indië, Suriname en de Antillen vallen ook onder buitenland.

Zijn bij het Nationaal Archief ook echtscheidingsconvenanten op te vragen?

De archieven van rechtbanken zijn al geschoond als zij aan het Nationaal Archief worden overgedragen. Daarbij zijn alle documenten, die wettelijk niet bewaard hoeven te worden, door de rechtbank vernietigd. Dit geldt ook voor echtscheidingsconvenanten. Deze zijn daarom bij het Nationaal Archief niet op te vragen. Het Nationaal Archief kan geen informatie geven of en zo ja waar een convenant elders nog zou kunnen berusten.

Is er nog iets terug te vinden over de voogdijregeling en de vastgestelde alimentatie?

Wanneer de rechtbank bij uw echtscheiding uitspraak heeft gedaan over voogdij en/of alimentatie zijn deze stukken terug te vinden in het archief van de rechtbank. Soms staat deze uitspraak vermeld in het echtscheidingsvonnis, soms is er een aparte uitspraak gedaan. Geeft u in uw verzoek aan dat u ook in deze informatie geïnteresseerd bent. Wanneer u dit niet aangeeft, gaat de medewerker van het Nationaal Archief alleen op zoek naar het echtscheidingsvonnis.

Echtscheidingsvonnissen Zuid-Holland ouder dan 75 jaar

Bovenstaande procedure geldt alleen voor echtscheidingsvonnissen jonger dan 75 jaar. Bent u geinteresseerd in een echtscheidingsvonnis van 75 jaar of ouder, dus - anno 2018 – in een vonnis van vóór 1943? Rechtbankarchieven van deze oudere periode zijn openbaar. Er zijn twee mogelijkheden:

 • U kunt zelf onderzoek komen doen in de studiezaal van het Nationaal Archief, zie de onderzoeksgids Echtscheidingen uit de periode 1838-1939
 • U kunt een verzoek richten tot het Centraal Bureau voor Genealogie www.cbg.nl (gevestigd in hetzelfde gebouw als het Nationaal Archief) om tegen betaling het onderzoek voor u te doen.

Let op: het archief Arrondissementsrechtbank Den Haag 1838-1940 is in de oorlog grotendeels verloren gegaan: alleen de strafzaken zijn bewaard gebleven. De echtscheidingsvonnissen uitgesproken door de rechtbank Den Haag in deze periode zijn er dus niet meer.

Relevante termen: scheiding

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in