Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Persoon

Nederlandse Beheersinstituut (NBI)

Het Nederlandse Beheersinstituut (NBI) was na de Tweede Wereldoorlog belast met het beheer, bestuur of bewind van vermogens. De vermogens waren onder meer van politieke delinquenten en niet teruggekeerde joden.

In dit archief zijn de dossiers van dit vermogensbeheer te vinden. Ze zijn gesteld op naam van de persoon en op naam van het bedrijf waarvan het vermogen werd beheerd.

Vreemdelingendossiers IND ca. 1945-1995

Het Nationaal Archief beheert een deel van de vreemdelingendossiers die tussen 1945 en 1995 door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) zijn aangemaakt. We hebben een klein aantal dossiers van vóór 1945. De inhoud kan per dossier verschillen.

Termen:

Militairen: Officieren bij het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) 1815-1950

Het Nationaal Archief bewaart stamboeken van KNIL-officieren waarin loopbaangegevens en persoonsgegevens geregistreerd staan. Voorts zijn er nog enige aanvullende archiefbestanden.

Wat is er digitaal

Stamboekinschrijvingen van KNIL-officieren zijn nog niet online te raadplegen. U kunt de archiefstukken bekijken in onze studiezaal. 

Termen:

Voogdijregisterkaarten van geborenen in de periode ca. 1909 – ca. 1971(1958) in de provincie Zuid-Holland

Voogdij is het wettelijk gezag over minderjarigen die niet (meer) onder de ouderlijke macht staan. Voogdij wordt uitgeoefend door een voogd(es), die door de rechter of bij testament wordt benoemd.

Voogdijregisterkaarten in kantongerechtarchieven

Onderzoek doen naar een voogdijregisterkaart

Rijksveldwachters 1813-1940 (1945)

Bij het Nationaal Archief is aanwezig het archief van het Ministerie van Justitie. Hierin bevinden zich gegevens over de loopbaan van specifieke rijksveldwachters: aanneming, bevorderingen, overplaatsingen, pensioenbeschikkingen. Een paar andere, minder belangrijke archiefbestanden worden in deze onderzoeksgids ook genoemd.

Termen:

Tweede Wereldoorlog: Verzet in Nederland

Het verzet in Nederland is de verzamelnaam voor alle personen en groeperingen die in 1940-1945 op de een of andere manier weerstand boden aan de Duitse bezetter. Er zijn verschillende vormen van verzet te onderscheiden: passief tegenover actief; openlijk tegenover ondergronds; gewelddadig tegenover niet-gewelddadig.

Passagierslijsten

Passagierslijsten kunnen een mooie bron zijn voor genealogisch onderzoek. Helaas zijn ze slechts sporadisch bewaard gebleven. Deze lijsten horen thuis in de archieven van de scheepvaartmaatschappijen maar de meeste daarvan hebben de tand des tijds niet doorstaan of zijn niet toegankelijk. 

Tweede Wereldoorlog: Mijn Duitse vader die in 1940-1945 in Nederland gestationeerd was

Naar schatting zijn er in Nederland in en na de Tweede Wereldoorlog ongeveer 14.000 kinderen voortgekomen uit relaties tussen Nederlandse vrouwen en meisjes en Duitse militairen. Ongeveer 5.000 tot 6.000 van hen werden geboren in speciaal daarvoor ingerichte Duitse klinieken. Geboorteaktes werden opgemaakt door de Duitse burgerlijke stand.

Inzage in beperkt openbaar archief

Het overgrote deel van de archieven die in het Nationaal Archief worden bewaard is volledig openbaar en daarmee zonder meer ter inzage in de studiezaal. Een klein deel van de archieven is echter nog niet of beperkt openbaar. Wanneer een (gedeelte van een) archiefbestand beperkt openbaar is, staat dat vermeld in de archiefinventaris op www.gahetna.nl onder "Aanwijzingen voor de gebruiker".

Tweede Wereldoorlog: Engelandvaarders

Na de capitulatie van Nederland op 14 mei 1940 maakten een groot aantal Nederlanders plannen om zich bij de Koningin in Engeland te voegen met de bedoeling een persoonlijke bijdrage te leveren aan de geallieerde oorlogsvoering. Tussen 14 mei 1940 en 6 juni 1944 (D-Day) wisten 1700 van hen het door de vijand bezette gebied daadwerkelijk te verlaten, ruim 1600 mannen en 48 vrouwen.

vorige
1 2 ... 5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in