gahetNA in the National Archives

Japangids

Search

Search fields
2884 results found
Search result: 2884 found
TitelPeriode
"A general survey about the movement in Indonesia 1942-1945", beschouwing door A.G.J. Bachrach. "Kort overzicht van de ontwikkeling op Java vanaf de Japanse bezetting op 8 maart 1942", anonieme verhandeling.1946 and undated
"Aantekeeningen voor Johannes Cock Blomhoff van hetgeen hem en zijne ouders is overkomen", bevattende onder andere een verslag van de reis van Jan Cock Blomhoff en zijn vrouw en zoontje naar Decima en de terugkeer van laatstgenoemden naar Nederland...undated (c. 1827)
"Aantekeningenregisters", indices van de centrale Afdeling A, nadien van de Eerste Afdeling; tot 1908 met bijgebonden klapper, nadien met losse klappers.1901-1945
"Afschriften voor Zijne Excellentie", duplicaten van bescheiden behorend tot het archief van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gevestigd te Londen ("Londens archief").1940-1945
"Afteekening van 's eyland Decima te Nangasacky" [Deshima te Nagasaki].undated
"Afteekening van 't Chineese eyland"; de Chinese factorij in de haven van Nagasaki.c. 1780
"Algemeen Register", index inzake gouvernementsbedrijven, opiumfabriek, landsdrukkerij, waterkracht en electriciteit, meteorologische organisatie; met klapper.1906-1950
"Algemene berichtgeving", rapportage van de Derde Afdeling aan de overzeese kantoren inzake de politieke situatie en de marktontwikkelingen. Gestencild, gehectografeerd.1949-1952
"Apart nieuws": memories van nieuwstijdingen, door de regering te Batavia toegezonden aan het Opperhoofd, ter mededeling aan het Japanse gouvernement.1850, 1852-1854
"Asia".1944-1945
"Atlas von Asia".1832-1843
"Atlas von Land- und Seekarten vom Japanischen Reiche und dessen Neben- und Schützländern, nach unausgegeben Holländische Seekarten vom 17ten Jahrhundert".1851
"Atlas zur Geschichte der Kartographie der Japanischen Inseln".16th - 19th century
"Batavia's uitgaand briefboek".1621-1792
"Belevenissen van een Landstorm-soldaat gedurende en na afloop van de Tweede Wereldoorlog", memoirs about the Japanese invasion and the liberation of the Netherlands East Indies by L.F.M. Busselaar. Gestencild.1955
"Bevindingen op de negotieboeken": jaarlijkse rapporten van de Visitateur-Generaal te Batavia aan Gouverneur-Generaal en Raden over de boekhouding te Deshima, met marginale aantekeningen van Gouverneur-Generaal en Raden.1730/31 - 1739/40, 1743/44 - 1748/49, 1750/51, 1753/54, 1785/86 - 1805/06
"Briefwisseling met gezantschappen en consulaten op grond waarvan het ontwerp is gemaakt" van het KB van 4 mei 1890 (Stb. 77) [...], houdende aanwijzing van consulaire ambtenaren bevoegd tot het opmaken van akten van de burgerlijke stand.1880-1890
"Consideratiën", memories van het Preparatoir Besogne naar aanleiding van de overgekomen missiven uit Indië.1791-1794
"Consideratiën", memories van het Vijfde Departement van de Kamer Amsterdam naar aanleiding van de overgekomen missiven uit Indië.1787-1790
"Contracten, facturen en cognossementen": huurcontracten van voor Japan bestemde schepen, gesloten door de directeur van 'sLands Producten en Civiele Magazijnen te Batavia, met facturen en cognossementen van te Deshima ingekomen scheepsladingen.1844-1847, 1849-1860
"Correspondence relative to the Earl of Elgin's special missions to China and Japan (1857-1859), presented to the House of Commons by command of Her Majesty in pursuance of their address, dated July 15, 1859".July 15, 1859
"Counter intelligence informaties betreffende Nederlandsche-Indië", NEFIS-rapport over de politieke partijen en semi-politieke organisaties voor en tijdens de oorlog. Stencil.September 1945
"Daftear boekoe2 istimewa tentang pemerintahan di Indonesia dari perpoestakaan Gunseikanbu Somubu Tyosasitu, Djakarta", catalogus van boekwerken in de bibliotheek van het Hoofdkantoor van het Japanse Militair Bestuur.undated (apparently 1945)
"De drooglegging van de Zuiderzee", tekst van een voordracht van Cool, gehouden op het World Engineering Congress te Tokyo.1929
"De Japanse bezettingstijd tot 16 december 1944", nota van lt-kol. O. Peltzer. Kopie.(1942, 16 December 1944) 1946
"De Japanse Operatiën tegen en in Nederlands-Indië 1941-1942", manuscript van zijn hand, met bijlagen betreffende generaal Imamura.1950 and undated
"Diversche beschrijvinge, ordonantiën, instructiën, zeynbrieven, rapporten, journalen, missiven etc. concernerende de stant, zeylagie ende negotie van de Vereenichde geoctroyeerde Nederlandsche Oost-Indische Compagnie."1633-1839
"Documenten over Java", nota's van de assistent-resident, D.H. Meyer, handelende over Java gedurende de Japanse bezetting en het ontstaan van de Republiek.March 1946
"Duplicaat Japansche papieren van 1820". "Originele missive" van het Opperhoofd van de Nederlandse handel in Japan aan de gouverneur-generaal te Batavia.1820
"Eenige beschouwingen over de organisatie en de administratie der Nederlandsche Handel-Maatschappij in Azië", nota van J. Schoutendorp ten behoeve van aspirant-geëmployeerden in Azië.1942
"Eisch van koopmanschappen" (van de factorij aan Batavia): staten met opgave van voor de handel van het volgende jaar benodigde goederen.1750-1781, 1783-1790, 1792-1795, 1801-1807
"Eisch van Zijne Keizerlijke Majesteit voor het aanstaande anno 1824".1823 (1824)
"Eischgoederen en inventaris" en "Verantwoording der eisch- en geschenkgoederen": staten met opgave van verbruik en restanten van provisie- en inventarisgoederen (1844-1846), dito van door Japanse autoriteiten verlangde goederen (1844-1857).1844-1847, 1849-1857
"Extract bij de E. Muyser zaeliger gehouden van het journael gedurende onze ellende hier in exyl etc.".1628, June 29 - October 31
"Extractbrieven, geschreven in Japan": register, opgemaakt te Batavia, met uittreksels van aldaar ingekomen brieven van het Opperhoofd en de Raad aan Gouverneur-Generaal en Raden.1768-1776
"Feudal background of Japanese politics", nota van E.H. Norman uitgebracht als paper door het Institute of Pacific Relations. Stencil.January 1945
"Geheime verbalen", minuten van geheim-gerubriceerde besluiten en uitgaande stukken met daarbij opgelegde ingekomen stukken, alsmede voor kennisgeving aangenomen ingekomen stukken. 1915-1945, met hiaten.1915-1945
"Generaal Extract", extracten van uit Indië overgekomen missiven, vervaardigd door het Preparatoir Besogne.1791-1794
"Generaal Extract", extracten van uit Indië overgekomen missiven, vervaardigd door het Vijde Departement of Departement tot de Indische Zaken van de Kamer Amsterdam.1787-1790
"Generaal register der brieven en bijlagen ontvangen van Japan... ter Generale Secretary ontvangen": staten, opgemaakt te Batavia, met opgave van de aldaar ontvangen stukken van de factorij te Deshima.1780, 1782-1783, 1785-1794, 1801-1802, 1804-1806
"Generaale afreekening": saldi van de Compagnie bij de Keizerlijke Geldkamer na aftrek van de door de Nederlanders voor de handel gemaakte onkosten.1764-1833
"General map of Japan, Korea & Manchuria", z.s. Gedrukt.undated (apparently 1942-1949)
"Geschenken en Jedosche verkoop": rekeningen van aan Japanse autoriteiten overgedragen geschenken en van in Edo verkochte goederen.1844-1847, 1849-1850, 1852-1858
"Herinneringen", albums houdende memoires met illustraties, ter documentatie verzamelde stukken en bijlagen. Getypt.1968-1981
"Het Politieke Gebeuren rondom de Repoeblik Indonesia, Overzicht der Ontwikkelingen sedert den Oorlog met Japan, Deel I (tekst)", gedrukt.1947
"Hoofdbestuur", minuten van besluiten en van uitgaande brieven met de daarbij behorende ingekomen stukken, van de zaken die zelfstandig door het hoofdbestuur zijn afgedaan.1893-1926
"Imperium Japonicum per regiones digestum sex et sexeginta atque ex Ipsorum Japonensium mappis descriptum ab Hadriano Relando".1715
"Index op de correspondentie", excerpten van de correspondenties Bankzaken van de Derde Afdeling met de buitenlandse agentschappen, alsmede van de onderlinge correspondentie tussen deze agentschappen.1930-1958
"Indonesia merdeka, selekas-lekasnya", manifest zoals vastgesteld door de leden van de Dokuritu Zyunbi Tyosa Kai. Twee versies, met duplikaten.undated (1945)
"Indrukken van de laatste dagen in een krijgsgevangenenkamp in Japan alsmede van de eerste phase der Amerikaanse bezetting", notitie van de NHM-employee J.J. Budding.1946
previous
12...58
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: