gahetNA in the National Archives

Defensie: Collectie Binnenlandse Strijdkrachten

Search

Search fields
Index op stukken betreffende de organisatie, het personeel, het materiaal en de taakuitvoering van de Binnenlandse Strijdkrachten download index (ZIP, 582.2 KB)
204 results found
Search result: 204 found
TrefwoordBeschrijving
ODOverzicht van de werkzaamheden van de BNS, afdeling Ordetroepen te Vreeswijk, zowel vóór- als na de bevrijding van het Vaderland.
ODRapport van de toestandkoming en ontwikkeling van de OD in het District Vlaardingen/Westland, 29 september 1945.
ODRapport over de werkzaamheden, de verhoudingen en de toestand in het District Rotterdam (Gewest 14, District 1) van de BNS door districtscommandant Bewakingstroepen. mei 1945.
ODEen jaargeschiedenis van Gewest 14, Bewakingstroepen (blz.1).
ODAfschriften van jaarrapport 4-VIII Bewakingstroepen Alblasserdam (1 mei 1944 – 5 mei 1945), 2 juli 1945, jaarrapport van commandant 2 Compagnie Bewakingstroepen Leerdam, juni 1945, rapport districtscommandant Bewakingstroepen District 7, augustus 1945, jaarrapport commandant 5 Compagnie Bewakingstroepen te Giessendam, juli 1945, jaarrapport commandant 1 compagnie Bewakingstroepen te Gorinchem, 23 juni 1945, overzicht door commandant 4-VII Bewakingstroepen betreffende organisatie van de compagnie, 2 juli 1945.
ODVerslag van districtscommandant Bewakingstroepen Hoeksche Waard, L.C. van As, betreffende werkzaamheden OD vanaf 1 mei 1944 tot bevrijding, z.d. Verslag van commandant Bewakingstroepen, R.L. Euwema, het ontstaan en de vorming BNS vanaf 1 mei 1944 tot één week na de capitulatie in westelijk Nederland, z.d. Verslag van commandant Bewakingstroepen Maasdam, W. Barendrecht, betreffende plaatselijk commando te Maasdam, z.d.
ODGeschiedenis van de BNS tot de bevrijding 1945 op Goeree en Overflakkee, 1 mei 1945.
ODOverzicht BNS Bewakingstroepen te Berkel en Rodenrijs en Bergschenhoek door commandant 7 Compagnie Bataljon A, Gewest 14, 1 augustus 1945.
ODRapport over de geschiedenis van de OD-Bewakingstroepen District 6 Dordrecht tot de bevrijding door districtscommandant Bewakingstroepen 6, 17 augustus 1945, 1 mei 1944.
ODRondom de arrestatie van kolonel van Nieuwenhuyzen. Stuk afkomstig van de heer van Nieuwenhuyzen.
ODVerslag van eerste-luitenant P. Kanters betreffende organisatie en werkzaamheden van de OD en BNS Gewest XIX, District 1, Mook, gedurende de bezetting en na de bevrijding, 17 september 1946.
ODRapport van majoor mr. J. Meijnen aan onder andere ZKH prins Bernhard, bezoek aan Bewakingstroepen District Heerlen en Maastricht, 14 januari 1945, rapport commandant Bewakingstroepen Mijnstreek, J.J.W.M. Willemse, aan Hoofdkwartier BNS, Breda, positie bewakingstroepen, Heerlen, 27 januari 1945, aanbiedingsbrief majoor H.W.L. Frowein aan majoor Meynen, Maastricht, 30 januari 1945.
ODRapport van de gevoerde besprekingen met ZKH prins Bernhard en BI door Van Beek, antwoordtelegram OD, 6 oktober 1944.
ODRapport, vermoedelijk van verbindingsofficier, betreffende bezoek te St. Oedenrode, Veghel, Uden, Nijmegen, Oss en Schaik op 28 en 29 september 1944, 29 september 1944.
ODStukken betreffende Nijmegen, onder andere brief van F. van Burken, districtsleider Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers en anderen aan ir. majoor Blaauw, commandat Militair Gezag te Nijmegen betreffende pogingen om verzetsorganisaties te elimineren, 27 september 1944, alsmede brief van ir. Tromp, hoofd GDN, aan prins Bernhard betreffende de situatie in Nijmegen, 30 september 1944, alsmede aantekeningen betreffende OD te Nijmegen, z.d.
ODRapport van vooruitgeschoven Stafkwartier (majoor Van Houten) aan ZKH, 30 september 1944.
ODHistorische schets van de Nederlandse BNS te Utrecht, in De Nieuwsbode, 2 juni 1945.
ODRapporten van luitenant Navis alsmede dr. van Beerman betreffende situatie in Nijmegen nà de bevrijding van de stad, 2, 10, 16 oktober 1944.
ODRegeling van hoofd Centrale Financiering, A.J. Gelderblom, vooruitgeschoven Stafkwartier Eindhoven, ZKH prins Bernhard, commandant BNS, betreffende financiering BNS, 26 september 1944.
ODBrief van majoor Van Houten aan kapitein W.J.van Dijk, onder andere over naam bewakingstroepen en indeling District Helmond, 10 oktober 1944.
ODNota van majoor C.H.J.F. van Houten aan ZKH prins Bernhard, onder andere betreffende aanname Nederlanders door Engelse onderdelen, benzineleverantie voor BNS, Eindhoven, 9 oktober 1944.
ODBrief van reservekapitein M. Heynen, commandant voormalig vak IV, District Maastricht, OD, aan majoor S.P. van ’t Hof, Centraal Afwikkelingsbureau BNS, Utrecht, met bijgevoegde stukken, 6 september 1944 – maart 3 juli 1946.
ODBerichten en bevelen Algemeen Hoofdkwartier OD en Delta –commandant aan gewestelijke commandant XIX, september, november 1944.
ODRapport van commandant gewestelijke commandogroepen in West Brabant, W.A. Schouten, reservekapitein der bereden Artillerie, betreffende illegaal werk in de laatste maanden vóór de bevrijding van Breda, 14 november 1944.
ODToelichting van het Algemeen Hoofdkwartier betreffende het Militair Gezag alsmede algemene aanwijzingen OD, 13 april 1943.
ODBrieven van AHK-OD inzake bewaking van militaire inrichtingen, inventaris materiaal en voorraden, 27 september 1943.
ODBrieven inzake positie rechten en plichten tegenover de staat van OD-ers, 16 november 1943.
ODCirculaire van het Algemeen Hoofdkwartier OD aan gewestelijke, Districts-, en plaatselijke commandanten van de OD betreffende het uitoefenen van militair gezag na het vertrek van de Duitse troepen, december 1943.
ODKennisgeving aan alle plaatselijke commandanten in Gewest 9 OD contact desgewenste activiteit van de Bijzondere Vrijwillige Landstorm, 27 juli 1944.
ODCirculaire van gewestelijk commandant IX aan plaatselijke commandanten betreffende dagelijkse rapporten, journaals, dagboeken, geschiedschrijving, onderscheidingstekenen voor functionarissen OD, die in mei 1940 niet in militaire dienst waren, rangonderscheidingstekenen voor militairen in burger, 1 juli 1944.
ODOrder van gewestelijke commandant 9 OD over indeling van zijn staf en taakverdeling voor de secties, 24 augustus 1944.
ODAantekeningen (niet ondertekend of gemerkt) over moeilijkheden bij de samenwerking in Laren (Noord-Holland).
ODSamenvatting van door de plaatselijke commandant op met te nemen maatregelen afkomstig van sectie 1 gewestelijke commandant, 9, 10 september 1944.
ODAlgemene bekendmaking nr. 1 (over positie van OD).
ODCirculaire van gewestelijk commandant 9 aan plaatselijke commandanten Hilversum, Bussum, Naarden, Weesp, Kortenhoef, Laren, Blaricum, Huizen, betreffende het zoveel mogelijk opnemen van alle illegale groepen in het driehoeksverband OD-Raad van Verzet-Knokploegen, 13 september 1944.
ODOrder van gewestelijke commandant 9 aan plaatselijke commandant met detaillering van taken, 19 september 1944.
ODVerslag bijeenkomst militair commissarissen, Staf BNS en verbindingsofficieren te Eindhoven, 17 februari 1945.
ODRede van kolonel jhr. Six betreffende met name de geschiedenis van het Algemeen Hoofdkwartier van de OD, uitgesproken in de Lutherse kerk te Amsterdam alsmede aanbiedingsbrief van luitenant-adjudant Westerveld aan majoor Van ’t Hof, 7, 12 mei 1947.
ODVan gewestelijke commandant Strijdend Gedeelte 9 aan plaatselijke commandant 1 – 8 inzake opheffing OD, 30 maart 1945.
ODBrieven inzake instructies voor de OD.
ODVan de plaatselijke commandant Bussum inzake oproep van vrijwilligers voor de BNS.Brief aangehecht aan formulier van de burgemeester van Barradeel.
ODBrief van mr. J. Meijnen aan hoofd sectie G VIII (krijgsgeschiedenis), betreffende onder andere generaal-majoor Hasselman, OD, bevrijding Eindhoven, 5 juni 1947.
ODRapport van de gevoerde besprekingen met ZKH prins Bernhard en BI ondertekend van Beek (Frowein), 6 oktober 1944.
ODRapport van gewestelijke commandant (Zeeland) aan de Nederlandse regering, ZKH prins Bernhard,de chef-staf Militair Gezag, betreffende fouten in de organisatie OD, de Stoottroepen, Militair Gezag, als bijdrage ter voorkoming van fouten en tekortkomingen in de nog te bevrijden Nederlandse gebieden alsmede in Zeeland, 4 december 1944.
ODRapport van P. Kloosterman over het ontstaan van de OD op Zuid-Beverland.
ODAfschrift van concept radiotoespraak op 29 juni 1946 van kolonel Ch. Van Houten betreffende prins Bernhard, commandant BNS, z.d.
ODMededelingen van kolonel Jhr. P.J.Six.
ODVerslag bijeenkomst van militaire commissarissen, Staf BNS en verbindingsofficieren betreffende historisch overzicht Staf BNS en van de BNS, met aanbiedingsbrief, 17 februari 1945.
ODGeschiedenis OD Disrict Roermond, z.d.
ODOpmerkingen en aanwijzingen in aansluiting op de per radio-omroep bekend gemaakte handleiding van de opperbevelhebber aan alle organisaties die erkend zijn als BNS, ondertekend door Van Beek (H.W.R. Frowein), 7 oktober 1944.
previous
12...5
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: