gahetNA in the National Archives

Delftse Statenkloosters / St. Bartholomeus: Regesten

Search

Search fields
Delftse Statenkloosters St. Bartholomeus in Jeruzalem: Regesten download index (ZIP, 37.71 KB)
274 results found
Search result: 274 found
DatumRegest
1520 Maart 8Adriaen Hugez., wonende op de Zwet, verkoopt aan heer Pieter Jansz. een rente van 12 pond Hollandsch jaarlijks uit 20 morgen land in Woud ambacht, losbaar met den penning 16.
1480 Juni 24Adriaen Jan Willemsz. verklaart voldaan te zijn door de Karthusers buiten Delff van de landen en goederen, die hij met hen gemeen had in Portegail en in het land van Putten, en die hij hun verkocht heeft.
1482 Januari 21Adriaen Jan Willemsz. verkoopt aan de Carthusers buiten Delff het land, dat hij met hen gemeen had in Poortegael en in het land van Putte, en 3 gemeten in Merkenburch.
1491 April 28Adriaen Willemsz: verkoopt aan Huge Meesz. 2 morgen land buiten Delff.
1482 April 23Aef Pieter Claesz. wed. geeft den Carthusers buiten Delff, ter afdoening van de erfenis, die hun met Claes Tou, haar zoon, na haar dood zou mogen aankomen, 6 morgen land in Hodenpijl, 3 gouden Hollandsche wilhelmusschilden jaarlijks uit 2 morgen land aldaar en 2½ morgen land in Naeldwijc.
1390 Mei 28Aelbrecht, paltsgraaf opten Rijn, hertog in Beyeren enz., geeft aan Jan van den Hoeve toestemming om een rente van 6 pond jaarlijks te verkoopen uit zijn woning ter Hoeve in Maeslant, die deze van hem in leen houdt.
1503 Juli 31Aelwijn Reyersz. van Pijnaker verkoopt aan mr. Pieter Claesz., priester, een rente van 7 pond Hollandsch jaarlijks uit 3 morgen en ¼ van 7 hont land aldaar.
1454 Mei 8Aem Jansz. verkoopt aan Pieter Claes Pietersz. 2 morgen land in Hodenpijl.
1520 Maart 8Aem Jansz. verkoopt als man van Cornelia Jacob Gerritsz. wed. aan mr. Jan Jacopsz., priester en pater van de Heilige-Geest-zusters te Delff, ten behoeve van haar huis, de rente, vermeld in den brief d.d. 1510 Mei 10, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 312).
1464 April 24Aernt Bertelmeesz. verkoopt aan Dammaes Sijsman Pietersz. een rente van 4 pond Hollandsch jaarlijks uit een woning met 4 morgen land in Voirburch.
1436 April 18Aernt Rottemuyl uit de Lyer verkoopt aan Jan Willem Aerntsz. een rente van 3 gouden Rijnsche guldens jaarlijks uit 2 morgen land, waarop zijn huis staat.
1417 October 18Airnt van den Dorp, priester, sticht een kapelrie, waaraan hij een rente van 6 pond Hollandsch jaarlijks uit de woning ter Hove in Maeslant en 3½ morgen land aldaar bewijst, en waarmede hij Jan van der Meer, priester, begiftigt.
1524 April 20Allert Claes Allertz., wonende in Maeslant, verkoopt aan de Cartusers buiten Delff een rente van 10 pond Hollandsch jaarlijks uit 7½ morgen land in Zuyt-Maeslant, losbaar met den penning 16.
1528 December 27Andries Cornelisz. verkoopt aan de Carthuysers buiten Delff het land, vermeld in den brief d.d. 1525 December 2, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 341).
1524 April 4Arent Pietersz., wonende te Waterinck, verkoopt aan de Cartusers buiten Delf een rente van een pond Vlaamsch jaarlijks uit zijn huis en 17 morgen land, losbaar met 16 dergelijke ponden.
1491 September 12Arent Vranckenz., schout van Delff, geeft den Carthusers buiten Delff een erfrente van 20 kronen jaarlijks, die hij heeft uit de goederen van den graaf van Egmondt.
1526 Mei 1Ariaen Cornelisz. te Vlaerdingen verkoopt aan de Cathusers buiten Delf een rente van 8 pond Hollandsch jaarlijks, losbaar met den penning 16 en verzekerd op zijn huis met erf en 2½ morgen land aldaar.
1524 April 4Ariaen Thysen, wonende in Wateringe, verkoopt aan de Carthusers buiten Delff een rente van 6 pond Hollandsch jaarlijks uit zijn huis en 16 hont land, losbaar met 12 pond Vlaamsch.
1481 April 2Arlewijn (1. Aelewijn) Vranckenz., Claes Jansz. en Lijsbeth Geryt Jansz. wed. kavelen met Claes en Dirc Symons zoons, hun broeders, de erfenis van hun vader Symon Claesz. zoo, dat Claes en Dirc voornoemd daarvan verwerven 5 morgen land in Naeldwijc en twee perceelen, groot 5 morgen en 1½ morgen 1 hont 40 gaarden, in Wateringe.
1535 Maart 3Baljuw en schout en gezworenen van de Lier oorkonden, dat Arent Jorisz. heeft verkocht aan de Carthusers buiten Delf een rente van 12 pond Hollandsch jaarlijks, losbaar met 26 pond Vlaamsch en verzekerd op zijn huis.
1471 Juni 19Bartholomeus Gerrytsz. verkoopt aan Cornelys van Andell ¾ van 9½ morgen land in Maeslant.
1520 Maart 10Bewaarders van de Heilige-Geest-zusters te Delff verkoopen aan mr. Pieter Jansz., priester, een rente van 1 pond Vlaamsch jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1520 Maart 8. waardoor deze gestoken is (zie regest no. 331). Oorspr. (Inv. no 114a) de zegels van Vranck Pieterse Bartholmees Claesz. en.a Karstant Dercksz. van Alkemade oorkonders, in groene was.
1526 Mei 11Bouwijn Hugensz., wonende in Maeslant, verkoopt aan de Cartusers buiten Delff een rente van 12 pond Hollandsch jaarlijks uit zijn huis, losbaar met 26 pond Vlaamsch.
1471 Mei 17Braem Pietersz. verkoopt aan de Karthusers buiten Delff een rente van 3 pond Hollandsch jaarlijks uit 4 morgen land in Maeslant.
1485 Juni 16Broeder Jan Pietersz. vermaakt vóór zijn professie aan het klooster der Carthuseren buiten Delff 2 morgen land, die hij in leen houdt van Philips van Spaengen en 25 pond Vlaamsch, na den dood zijner moeder te betalen uit haar nalatenschap.
1533 Mei 8Broeder Jan van der Heyde, prior, en gemeen convent der Bernardyten van Bethleem te Wateringen verkoopen aan mr. Jan Coelman, pater van St. Aechten zusterhuis te Delf, een rente van 4 pond Vlaamsch jaarlijks, losbaar met 16 dergelijke ponden en verzekerd op 5 morgen 1 hont land in Naeltwijcker brouck en 3½ morgen in Noortorp.
1487 Sebtember 19Broeder Jaspar, prior van het godshuis van de Capel van de orde der Sartroysen bij Engen, en het convent verkoopen met consent van hun overste, broeder Simon, prior van het godshuis der Sartroysen buiten Ghent, aan prior en convent van St. Bartholomees' dal buiten Delff een rente van 4 philipsschilden van 15 stuivers jaarlijks uit een huis in het Zuytende aldaar.
1478 Augustus 25Broeder Werboldus van Leyden, prior, en het klooster Nove Lucis bij Trajectum geven aan de nieuwe stichting van St. Bartolomeus bij Delff alle goederen en renten, die Johannes Willem Arntz., in leven prebendarius van het klooster bij Trajectum, daaraan geschonken heeft, te weten: een kapelrie, gesticht door diens broeder mr. Arnt van Dorp, eertijds deken van St. Pieter te Utrecht, en begiftigd met 6 pond Hollandsch jaarlijks uit de woning ter Hoeven en met een perceel land, groot 3½ morgen, in Maeslant; voorts 4½ morgen land in Maeslant, een rente van 3 Rijnsche guldens jaarlijks uit een woning met land in de Lier, 2½ morgen land aan den Bordijckweg, 2 morgen 4 hont land in Schiplude, 14 schellingen Hollandsch jaarlijks uit een huis aan de Dirck Langen steeg te Delff en 10 dergelijke schellingen uit een huis aan de Speu in den Hage, waarvoor het klooster het aantal monniken met een moet vermeerderen.
(c. 1478.)Broeder Wilhelmus Heuter vermaakt aan het klooster der Karthusers twee perceelen land in Charlois, groot 5 en 2 morgen, als zijn moederlijk, en na overlijden van zijn vader een rente van 10 Rijnsche guldens jaarlijks als zijn vaderlijk erfdeel, waartoe zijn broeder, mr. Johannes Heuter, zijn toestemming geeft, behoudens dat jaarlijks 1 gouden kroon van de genoemde som zal worden afgezonderd voor specerijen voor alle broeders en dat zij eeuwig het feest van St. Ypolitus plechtig zullen vieren en op dien dag memorie houden voor zijn moeder.
1489 December 6Burgemeesters, schepenen en raad van Delf oorkonden, dat de Heilige-Geestmeesters hebben verkocht aan Floris Dirxz. een rente van 3 pond Vlaamsch jaarlijks.
1486 Januari 1Burgemeesters, schepenen, raad en ingezetenen van Delff verkoopen aan Geryt Ghijsbrecht Toelinxz. van tsHertogenbosch een rente van 10 pond Vlaamsch jaarlijks, losbaar met den penning 20.
1481 Juli 13Burgemeesters, schepenen, raden en inwoners van Delff verkoopen aan Geertruyt Gerytsdr., ministra van het klooster St. Barbara, een rente van 5 pond Vlaamsch jaarlijksch, losbaar met den penning 20.
1510 Februari 3Claes Andriesz. verkoopt aan het klooster der Catuysers bij Delff het land, vermeld in den brief d.d. 1506 Maart 17, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 303).
1526 December 10Claes Claesz., wonende op Maeslantse Sluys, verkoopt aan de Carthusers buiten Delf een rente van 1 pond (Vlaamsch) jaarlijks uit de helft van 3 morgen land in den Dijckpolder, losbaar met 16 pond Vlaamsch.
1469 Januari 19Claes Dirixz. neemt in erfpacht van Dirc Dirixz. 12½ morgen 68 roeden land voor 13 pond 10 groot Hollandsch jaarlijks, welk land gelegen is over Mase in mr. Aernts land.
1475 Januari 6Claes Jacop Bartholomeesz. verkoopt aan prior en convent van het Karthusers klooster van St. Bartholomeus' dal in Jherusalem bij Delff 14½ gemet land met een half huis.
1499 Maart 14Claes Jacopsz. te Wateringe verkoopt aan mr. Jacop Meeman, priester, een rente van 4½ pond Hollandsch jaarlijks, verzekerd op zijn huis en erf aldaar en op de huur van 20 hont land, toebehoorende aan de abdij te Lausduynen, welke rente losbaar is met 57 pond Hollandsch.
1526 Mei 16Claes Vrericxz. verkoopt aan de Carthusers buiten Delf een rente van 2 pond Vlaamsch jaarlijks uit 4 morgen 1½ hont land in Vladinger ambacht, losbaar met 32 pond.
1416 April 4Claeys Jacopsz. verkoopt aan heer Airnt van den Dorp, priester, een rente van 6 pond Hollandsch jaarlijks uit de woning van Willem van der Hoven in Maeslant, die Haestgen Aerntsdr., zijn vrouw, in huwelijk heeft meegebracht.
1435 Augustus 28Clais Ghijs Gheryt van Dijcksz. verkoopt aan Jan Willem (Aerntsz.) 2½ morgen land in Maeslant tusschen den Bordijcksen weg en de Scede.
1510 Mei 10Cornelis Dirricksz. verkoopt aan Jacob Gerritsz. een rente van 1 pond Vlaamsch jaarlijks uit 2 morgen land in Maeslant, losbaar met 14 pond Vlaamsch.
1526 Juli 16Cornelis Hugoz., wonende in Pijnaker, verkoopt aan de Cartusers buiten Delff een rente van 4 pond Hollandsch jaarlijks, losbaar met 8 pond Vlaamsch en verzekerd op zijn huis.
1526 Februari 20Cornelis Jan Voppen te Zuyt-Maeslant verkoopt aan de Cathuyssers buiten Delfft een rente van 4 pond Hollandsch jaarlijks, verzekerd op zijn huis met erf, losbaar met den penning 18.
1498 December 16Cornelis Pietersz. en Meynsgen Mathijs Andriesz. dochter schenken den Cartuysers buiten Delf ⅓ van een gouden Engelschen nobel jaarlijks uit 1⅓ morgen land in Monster.
1526 Mei 9Cornelis Reyersz. verkoopt aan de Cathusers buiten Delff een rente van 3 pond Hollandsch jaarlijks, verzekerd op 3 morgen land in Maeslandt en losbaar met den penning 16.
1484 September 4Cornelys Ghijsbrechtsz. van der Andell en Gheertruyt Dircxdr., zijn vrouw, geven aan het klooster der Carthuseren buiten Delff, geheeten St. Bartholomees' dall, 9½ morgen land in Maeslant ter dotatie van een cel.
1470 Maart 22Dammaes Sijsman Pietersz. schenkt het klooster der Katusers buiten Delff de rente, vermeld in den brief d.d. 1464 April 24, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 119).
1474 Mei 6David de Burgundia, bisschop van Trajectum, bewaarder der rechten en goederen van de orde der Carthuizers en gemachtigde van den paus, bekleedt den abt van Egmont, den deken van den Dom te Trajectum, de proosten van St. Johannes aldaar en van St. Walburgis te Aernhem en de dekens der kerken te Haga en Naeldwijck tot wederopzeggens toe met de bevoegdheid hem door paus Innocentius IV ter bescherming van de rechten en goederen van genoemde orde verleend, volgens brief van 1247 Februari 4 hierin geïnsereerd en hem door prior en klooster van St. Bartholomeus in Jherusalem bij Delff ovehandigd. (zie regest no. 1)
1470 Mei 5David de Burgundia, bisschop van Trajectum, ratificeert en approbeert de overeenkomst, gesloten tusschen den cureit der St Ypolitus' kerk te Delff, van den eenen en Franco, graaf van Oestervant, stichter van een klooster der Carthuser orde bij Delff en de priors van de kloosters dierzelfde orde bij Angia en Gandavum van den anderen kant, vermeld in den brief d.d. 1469 Augustus 2, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 134).
1505 Februari 20De executeurs testamentair van Jan die Jonge transporteeren aan het klooster van St. Bartelmees buiten Delff de rente, vermeld in den brief d.d. 1453 Juni 11, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 95).
previous
12...6
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: