gahetNA in the National Archives

Delftse Statenkloosters / St. Bartholomeus: Regesten

Search

Search fields
Delftse Statenkloosters St. Bartholomeus in Jeruzalem: Regesten download index (ZIP, 37.71 KB)
274 results found
Search result: 274 found
DatumRegest
1539 Januari 15Schepenen in Delff oorkonden, dat mr. Jan Gijsbrechtsz., chirurgijn, heeft verkocht aan de Carthuysers buiten Delff een rente van 10 schellingen Vlaamsch jaarlijks, losbaar met den penning 16 en verzekerd op zijn huis en erf aan de Zuidzijde van de Binnen-Watersloet.
1538 Juli 10Schepenen in Delff oorkonden, dat heer Jan Dirrickz., priester, koster van de Oude kerk aldaar, heeft verkocht aan het convent van de Katuysers buiten Delff een rente van 10 schellingen Vlaamsch jaarlijks, losbaar met den penning 16 en verzekerd op zijn huis en erf aan de Oostzijde van de Oude Delff.
1537 Maart 5Willem, Pieter, Jan, Dirck en Aelbrecht, Pijns zoons, en Jacob de Jonge, Jan de Heuyter en Adam van der Duyn voor hun vrouwen, allen erfgenamen van mr. Jacob Pijnsz. en jonkvrouw Geeryt Claes Corffsdr., hun ouders, geven aan de Cathuysers buiten Delff 5½ gemet land in Diricxlandt, waarvoor het klooster jaarlijks eens in de Vasten een zalm moet koopen, aan iederen conventuaal een pint Rijnwijn uitdeelen en voor de ouders der schenkers bidden.
1536 Juli 18Schout en gezworenen van Rijswijck oorkonden, dat Daem Jansz. en Frans Duyst Dircxz. van Voerhout hebben verkocht aan het convent der Carthuysers buiten Delf een rente van 10 schellingen Vlaamsch jaarlijks, losbaar met 8 dergelijke ponden en verzekerd op 6 morgen land, geheeten tsGravenmae.
1536 April 29Schepenen in Delff oorkonden, dat Pieter Jan Ariaensz. te Honselredijck heeft verkocht aan heer Jan Jacobsz., priester, een rente van 6 pond Hollandsch jaarlijks, losbaar met den penning 16 en verzekerd op zijn huis en erf met 2 morgen land in Naaldtwijck.
1535 October 6Gezworenen van Naeldwijck oorkonden, dat Engel Jansz. verkocht heeft aan prior en convent der Carthuseren buiten Delff een rente van 5 schellingen Vlaamsch jaarlijks, verzekerd op zijn huis en erf en losbaar met 4 dergelijke ponden.
1535 Mei 20Willem Pietersz. in de Zouteveen verkoopt aan het klooster der Carthusers buiten Delff 4 hont land.
1535 Maart 3Baljuw en schout en gezworenen van de Lier oorkonden, dat Arent Jorisz. heeft verkocht aan de Carthusers buiten Delf een rente van 12 pond Hollandsch jaarlijks, losbaar met 26 pond Vlaamsch en verzekerd op zijn huis.
1534 Juli 4Schepenen in Grijssoirde oorkonden, dat heer Jacob Dircxsz. verkocht heeft aan de Sertroysers buiten Delft 1 gemet land in het Oudelant.
1533 Mei 8Broeder Jan van der Heyde, prior, en gemeen convent der Bernardyten van Bethleem te Wateringen verkoopen aan mr. Jan Coelman, pater van St. Aechten zusterhuis te Delf, een rente van 4 pond Vlaamsch jaarlijks, losbaar met 16 dergelijke ponden en verzekerd op 5 morgen 1 hont land in Naeltwijcker brouck en 3½ morgen in Noortorp.
1533 Maart 16Schout en gezworens van de Zoute Veen oorkonden, dat Lenert Adriaensz. heeft verkocht aan de Cathusers buiten Delft een rente van 3 carolusguldens jaarlijks, losbaar met 8 pond Vlaamsch en verzekerd op zijn woning met erf en 1 morgen land.
1530 Mei 20Schepenen in Grijssoorde oorkonden, dat Gerrit Willemsz. heeft verkocht aan prior en convent van St. Bartholomeeus buiten Delf 4 gemeten land in het Oude landt aldaar.
1530 Juni 21Schout en gezworenen van Pijnaker oorkonden, dat Pieter Heynrickz. verkocht heeft aan de Carthusers buiten Delff een rente van 3 carolusguldens jaarlijks, losbaar met 8 pond Vlaamsch en verzekerd op de helft van 3½ morgen land in Pijnaker.
1530 Juli 8Schout en gezworens van Rijswijck oorkonden, dat Claes Jan Colijnsz., Philips Louerisz. en Cornelis Reyersz. hebben verkocht aan de Katuysers buiten Delft een rente van 3 gouden carolusguldens jaarlijks, losbaar met 1 pond Vlaamsch en verzekerd op het huis met erf en 4½ morgen land van Claes Colijnsz.
1528 December 27Andries Cornelisz. verkoopt aan de Carthuysers buiten Delff het land, vermeld in den brief d.d. 1525 December 2, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 341).
1527 October 26Mr. Jan van Dorp verkoopt aan de Cartusers buiten Delff een rente van 6 carolusguldens jaarlijks uit 11 morgen land in Pierscille achter den Corendijck, losbaar met 16 pond Vlaamsch.
1527 December 1De executeurs-testamentair van heer Dirck Claesz., in leven rector en confessor van het klooster St. Ursula te Delff, geven den Cathuysers buiten Delff den rentebrief d.d. 1489 October 20, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 256).
1526 Mei 9Cornelis Reyersz. verkoopt aan de Cathusers buiten Delff een rente van 3 pond Hollandsch jaarlijks, verzekerd op 3 morgen land in Maeslandt en losbaar met den penning 16.
1526 Mei 16Claes Vrericxz. verkoopt aan de Carthusers buiten Delf een rente van 2 pond Vlaamsch jaarlijks uit 4 morgen 1½ hont land in Vladinger ambacht, losbaar met 32 pond.
1526 Mei 11Bouwijn Hugensz., wonende in Maeslant, verkoopt aan de Cartusers buiten Delff een rente van 12 pond Hollandsch jaarlijks uit zijn huis, losbaar met 26 pond Vlaamsch.
1526 Mei 1Ariaen Cornelisz. te Vlaerdingen verkoopt aan de Cathusers buiten Delf een rente van 8 pond Hollandsch jaarlijks, losbaar met den penning 16 en verzekerd op zijn huis met erf en 2½ morgen land aldaar.
1526 Juli 26Symon Jansz. Voecht, wonende aan den Lierkant, verkoopt aan de Cathusers buiten Delft een rente van 8 pont Hollandsch jaarlijks, losbaar met den penning 16 en verzekerd op zijn huis met erf en 3 morgen land in Hompelen.
1526 Juli 24Dirick Willem Heynricxz., wonende te Zuit-Maeslant, verkoopt aan de Karthuysers buiten Delff een rente van 4 pond Hollandsch jaarlijks uit zijn huis, losbaar met den penning 18.
1526 Juli 16Cornelis Hugoz., wonende in Pijnaker, verkoopt aan de Cartusers buiten Delff een rente van 4 pond Hollandsch jaarlijks, losbaar met 8 pond Vlaamsch en verzekerd op zijn huis.
1526 Februari 20Cornelis Jan Voppen te Zuyt-Maeslant verkoopt aan de Cathuyssers buiten Delfft een rente van 4 pond Hollandsch jaarlijks, verzekerd op zijn huis met erf, losbaar met den penning 18.
1526 December 20Pieter Vranckensz., schout van Maeslant, verkoopt aan de Carthusers buiten Delff een rente van 4 pond Hollandsch jaarlijks uit zijn huis, losbaar met den penning 18.
1526 December 10Claes Claesz., wonende op Maeslantse Sluys, verkoopt aan de Carthusers buiten Delf een rente van 1 pond (Vlaamsch) jaarlijks uit de helft van 3 morgen land in den Dijckpolder, losbaar met 16 pond Vlaamsch.
1526 Augustus 9Jacob Gerritz., wonende op Maeslander Sluys, verkoopt aan de Carthusers buiten Delff een rente van 1 pond Vlaamsch jaarlijks uit zijn huis, losbaar met den penning 16.
1526 Augustus 4Jan Harmensz., wonende te Maeslant, verkoopt aan de Carthusers buiten Delff een rente van 1 pond Vlaamsch jaarlijks uit zijn huis en 1 morgen land, losbaar met den penning 18.
1526 Augustus 18Pieter Claesz. verkoopt aan de Carthusers buiten Delff een rente van 6 pond Hollandsch jaarlijks uit zijn boomgaard aan den Noordkant van de Watersloot, losbaar met 12 pond Vlaamsch.
1526 Augustus 1Joest Aertz. te Papsou verkoopt aan de Cathusers buiten Delft een rente van 4 pond Hollandsch jaarlijks, losbaar met den penning 16 en verzekerd op ¼ van 8 morgen land.
1526 April 26Pieter Artsz., wonende op den Broyck in Vlaerdinger ambacht, verkoopt aan de Carthuysers buiten Delff een rente van 15 pond Hollandsch jaarlijks uit zijn huis en 5 morgen land in genoemd ambacht, losbaar met 26 pond Vlaamsch.
1526Rutgairt Symonsz., wonende te Naeldwijc, verkoopt aan de Cartusers buiten Delff een rente van 8 pond Hollandsch jaarlijks uit zijn huis en erf, losbaar met 16 pond Vlaamsch.
1524 April 4Ariaen Thysen, wonende in Wateringe, verkoopt aan de Carthusers buiten Delff een rente van 6 pond Hollandsch jaarlijks uit zijn huis en 16 hont land, losbaar met 12 pond Vlaamsch.
1524 April 4Arent Pietersz., wonende te Waterinck, verkoopt aan de Cartusers buiten Delf een rente van een pond Vlaamsch jaarlijks uit zijn huis en 17 morgen land, losbaar met 16 dergelijke ponden.
1524 April 20Allert Claes Allertz., wonende in Maeslant, verkoopt aan de Cartusers buiten Delff een rente van 10 pond Hollandsch jaarlijks uit 7½ morgen land in Zuyt-Maeslant, losbaar met den penning 16.
1523 Mei 19Hubrecht Pietersz. en jonge Pieter Wol verkoopen aan de Carthuysers buiten Delf 3 morgen land te Hogeveen.
1522 Mei 22Heynrick Jacobsz., wonende in Spaelant, verkoopt aan den prior der Carthusers buiten Delft een rente van 4 pond Hollandsch jaarlijks uit zijn woning en 1½ morgen land, losbaar met 8 pond Vlaamsch.
1520 Maart 8Adriaen Hugez., wonende op de Zwet, verkoopt aan heer Pieter Jansz. een rente van 12 pond Hollandsch jaarlijks uit 20 morgen land in Woud ambacht, losbaar met den penning 16.
1520 Maart 8Aem Jansz. verkoopt als man van Cornelia Jacob Gerritsz. wed. aan mr. Jan Jacopsz., priester en pater van de Heilige-Geest-zusters te Delff, ten behoeve van haar huis, de rente, vermeld in den brief d.d. 1510 Mei 10, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 312).
1520 Maart 10Bewaarders van de Heilige-Geest-zusters te Delff verkoopen aan mr. Pieter Jansz., priester, een rente van 1 pond Vlaamsch jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1520 Maart 8. waardoor deze gestoken is (zie regest no. 331). Oorspr. (Inv. no 114a) de zegels van Vranck Pieterse Bartholmees Claesz. en.a Karstant Dercksz. van Alkemade oorkonders, in groene was.
1520 Januari 2Simon Pietersz. te Noertdorp verkoopt aan de Carthuysers buiten Delff 10½ hont land in Hoeghe Veen.
1520 December 1Jan Claesz. van Berckel, wonende op de Houve in Maeslant, verkoopt aan de Carthuysers buiten Delf een rente van 1 pond Vlaamsch jaarlijks uit 5 morgen land achter zijn hoeve, losbaar met 100 Rijnsche guldens.
1518 December 17Pieter Jansz., priester, geeft aan prior en convent van de Carthusers buiten Delff 2 pond Vlaamsch, vermeld in den brief d.d. 1504 Juli 6, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 296).
1518 December 17Pieter Jansz., priester, geeft aan prior en convent van de Carthusers buiten Delff een rente van 6 pond Hollandsch jaarlijks, vermeld in den brief d.d. 1511 Maart 7, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 315).
1516 Januari 27Dirck Wyllemsz. verkoopt aan de Chatusers buiten Delft 3 morgen land, geheeten de Bijl en gelegen in Nootdorp.
1513 Juni 14De voogden van Adriaen Willemsz. kinderen beloven de 1½ morgen land in den Hoegen Veen, die Adriaen Willemsz. aan de Carthuysers bij Delff heeft verkocht, te zullen vrijwaren en verklaren, dat dezen de helft van de koopsom aan Adriaen voornoemd en de andere helft aan hen hebben betaald.
1511 Mei 26Jacob Meeman, priester, geeft aan het klooster van St. Bartholomees bij Delff, ter dotatie van een cel, het land, vermeld in den brief d.d. 1499 December 19, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 279).
1511 Mei 26Jacop Meeman, priester, geeft den prior en het convent van St. Bartholomees' klooster bij Delff de rente, vermeld in den brief d.d. 1499 Maart 14, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 278).
1511 Mei 26Jacob Meeman, priester, geeft als executeur testamentair van heer Gillis Woutersz., priester, aan het klooster van St. Bartholomees bij Delff, ter dotatie van een cel, het land, vermeld in den brief d.d. 1495 Januari 27, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 267).
previous
12...6
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: