gahetNA in the National Archives

Delftse Statenkloosters / St. Bartholomeus: Regesten

Search

Search fields
Delftse Statenkloosters St. Bartholomeus in Jeruzalem: Regesten download index (ZIP, 37.71 KB)
274 results found
Search result: 274 found
DatumRegest
1436 October 9Schepenen in Delff oorkonden, dat Adriaen Lambrechtsz. heeft verkocht aan Jacop Lambrechtsz. een rente van 1 gouden wilhelmusschild jaarlijks uit zijn huis en erf aan de Noordzijde van de Jan Mols steeg.
1437 Juli 20Willem Arentsz. verkoopt aan heer Jan Odsiersz., priester, 8 hont land in Wateringe.
1438 April 8Schepenen in Delff oorkonden, dat Willem Dirxz. heeft verkocht aan Aechte Jacobsdr. een rente van 1 pond Hollandsch jaarlijks uit zijn huis en erf.
1438 Maart 11Schepenen in Delff oorkonden, dat Claes Gerytsz. heeft verkocht aan Dirc Gerytsz. een rente van 40 schellingen Hollandsch jaarlijks uit zijn huis en erf naast den Nieuwen Langen dijk.
1438 Mei 6Schepenen in Delff oorkonden, dat Danel Voppenz. heeft verkocht aan Reyner Jansz. een rente van 50 schellingen Hollandsch jaarlijks uit zijn huis en erf aan de Zuidzijde van het Martvelt.
1438 Mei 6Schepenen in Delff oorkonden, dat Adriaen Huge Nachtegaelsz. heeft verkocht aan Reyner Jansz. een rente van 3 pond Hollandsch jaarlijks uit zijn huis en erf aan de Westzijde van de Oudelff.
1439 Januari 13Schepenen in Delff oorkonden, dat jonkvrouw Clemeyns van der Boichorst, Symons wed. uit de Lier, heeft verkocht aan jonkvrouw Alijt van den Woude, wed. van Jan van den Dorp, 2½ morgen poortland aan de Zuidzijde van de Watersloot.
1440 Mei 21Jan Eversz. verkoopt aan Jan Willem Aerntsz. 2 morgen land, vermeld in den brief d.d. 1439 Juni 23, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 73).
1441 Maart 7Schepenen in Delff oorkonden, dat Pieter Claesz. heeft verkocht aan Claes en Katrijn, Jan Claes Touwenz. kinderen, de rente, vermeld in de brieven, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 27).
1446 Juli 19Schepenen in Delff oorkonden, dat Pieter Jan Danelsz. heeft verkocht aan Pouwels Pouwelsz. een rente van 2 gouden philips Bourgonsche schilden jaarlijks uit een huis en erf in het Zuytende aan de Oostzijde van het Slop.
1446 November 15Schepenen in Delff oorkonden, dat Mary Vranck Lambrechtsz. wed. is gepacht voor 9 pond Hollandsch jaarlijks den derden penning meer wegens verschenen rente en dat zij in panding heeft ontvangen 7 hont poortland aan de Zuidzijde van de Watersloot buiten het poorthuis.
1448 December 28Jan Mathijsz verkoopt aan Reyner Martijnsz. een rente van 4 gouden Rijnsche keurvorster guldens jaarlijks uit 5 morgen land in Pijnaker.
1448 November 12Schepenen in Delff oorkonden, dat Lijsbet Michiels Jansz. wed. heeft verkocht aan Claes Tou en Katrijn, Jan Claes Touwenz. kinderen, de rente, vermeld in de brieven d.d. 1422 Augustus 25 en 1423 December 14, waardoor deze gestoken is (zie de regest nos.51 en 52).
1449 Maart 31Schepenen in Delf oorkonden, dat Pieter Jan Danelsz. heeft verkocht aan Pouwels Pouwelsz. 2 gouden philips Bourgonsche schilden uit een huis met erf in het Zuytende aan de Oostzijde van het Slop.
1450 Januari 13Schepenen in Delf oorkonden, dat Jan Dirxz. heeft verkocht aan Jacob Roe Pietersz. een rente van 30 schellingen Hollandsch jaarlijks uit een huis en erf aan de Jan Mols laan.
1450 Juni 2Schepenen, in Delf oorkonden, dat Heynric Claesz. heeft verkocht aan Wouter Lidt en Alijt, Jan Litgairtsz. kinderen, de helft van 2½ morgen land Zuidwaarts van de stad.
1451 October 18Schepenen in Delff oorkonden, dat Aernt Dircsz. van der Hoich heeft verkocht aan het Oude Gasthuis aldaar ¼ van 7 morgen poortland Westwaarts van de stad.
1452 November 17Schepenen in Delf oorkonden, dat Mary Vranc Lambrechts wed. is gepacht voor 4 pond 2 schellingen 10 penningen aan verschenen rente en daarvan den 3en penning meer, en dat zij in panding heeft ontvangen 2 hont poortland aan de Zuidzijde van de Watersloet.
1452 October 17Schepenen in Delf oorkonden, dat Dirc Pieter Aelwijnsz. heeft verkocht aan Jan de Vlieger Aerntsz. 1/6 van 2½ morgen poortland buiten de Oostpoort.
1453Koert Pietersz. verkoopt aan Pieter Claes Pietersz. 4 morgen land in Hoedenpijl.
1453 Juni 11Jacob Willem Allairtsz. verkoopt aan Lijsbet Jan die Jongen wed. een rente van een gouden Engelschen nobel jaarlijks uit 6½ morgen land met woning in Maeslant.
1454 Mei 8Aem Jansz. verkoopt aan Pieter Claes Pietersz. 2 morgen land in Hodenpijl.
1456 Juli 22Schepenen in Delff oorkonden, dat Willem Dirxz. in erfhuur heeft gegeven aan Jacob Roelofsz. 2 morgen 1½ hont poortland Zuidwaarts van de Watersloot buiten het poorthuis.
1457 December 10Schepenen in Schyedamme oorkonden, dat Willem Pouwelsz. een erfrente van 1 gouden philippus Boergoensch schild jaarlijks heeft uit het ¾ van het huis van Lijsbeth Claes Arendsz. wed. Arent, haar zoon, in de Butterstraet.
1457 Januari 11Schepenen in Delff oorkonden, dat Jan Gerrytsz. de Brouwers knaap heeft verkocht aan Jacop Roe een rente van 20 schellingen Hollandsch jaarlijks uit een huis en erf aan de sinte Pieters straat.
1457 October 11Schepenen in Delf oorkonden, dat Jutte Dirc Aldewereltsdr. heeft verkocht aan heer Jacob Symonsz., priester, de rente, vermeld in de brieven d.d. 1438 Maart 11 en 1451 October 18, waardoor deze gestoken is. (zie de regest nos.67 en 92).
1459 Februari 27Schepenen in Delf oorkonden, dat Symon Dirc Hubrechtsz. heeft verkocht aan Geryt Pietersz. van Buten het land, vermeld in de brieven d.d. 1429 Mei 3, 1446 Februari 15 en 1447 Mei 9, waardoor deze gestoken is (zie de regest nos.53, 80 en 83).
1460 November 14Godevairt van Mekeren Willemsz. en Aernt Jacobsz. verkoopen aan Dirck van Bleyswijck Jacobsz. de laan, vermeld in den brief d.d. 1434 November 2, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 58).
1463 Augustus 11Schepenen in Leyden oorkonden, dat. Huge Geryt Hugenz. verkocht heeft aan Dirck van Bleyswijc Jacopsz. 4 morgen land in Maeslant op den Veen.
1463 Februari 21Mathijs Berthelmeesz. neemt in erfpacht Van Dirck van Bleyswijck Jacopsz. de helft van een laansloot.
1463 Februari 21Huge Pauwelsz. neemt in erfpacht van Dirck van Bleyswijck Jacopsz. de helft van een laansloot voor 10 groot Hollandsch jaarlijks.
1463 Maart 22Schepenen in Delff oorkonden, dat Wouter Jansz. de Molenair heeft verkocht aan Geryt Pietersz. van Buten 2½ hont poortland Zuidwaarts van Delft.
1463 November 9Heynrick en Matheus Geryts zoons verkoopen aan Pieter Claysz. de rente, vermeld in de brieven d.d. 1449 Juni 19 en 1458 Juli 24, waardoor deze gestoken is (zie de regest nos.87 en 107).
1464 April 24Aernt Bertelmeesz. verkoopt aan Dammaes Sijsman Pietersz. een rente van 4 pond Hollandsch jaarlijks uit een woning met 4 morgen land in Voirburch.
1465 December 24Schepenen van Oostvoorne oorkonden, dat mr. Jacop Jacopsz. uit Borsselen, priester, verkocht heeft aan mr. Jan Standaert een rente van 3½ pond jaarlijks uit zijn huis en erf te Oostvoorne.
1466 April 15Schepenen in Delff oorkonden, dat Danell Geryt Colijnsz. zoon heeft verkocht aan Geryt Pietersz. van Buten ⅓ van 2½ morgen poortland, vermeld in den brief d.d. 1452 October 17, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 93).
1466 December 9Schepenen in Delff oorkonden, dat Gerryt Jacopsz. heeft verkocht aan broeder Danel van Oudewater, prior van het klooster der Carmeliten te Hairlem, en het klooster 7 hont poortland, vermeld in de brieven, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 82).
1466 December 9Schepenen in Delff oorkonden, dat Gerryt Jacopsz. heeft verkocht aan Daniël van Oudewater, prior van het klooster der Carmelieten te Hairlem, de erfhuur van het land, vermeld in de brieven, waardoor deze gestoken is (zie regest no. 101).
1466 Februari 10Symon Willemsz. verkoopt aan Pieter Claes Pietersz. 2½ morgen 30 gaarden land in Naeldwijck.
1466 Februari 15Jan Claesz. verkoopt aan Heynrick Jansz. ¾van 19 morgen 4 hont land in Wateringe in het Wilde Weer.
1466 Februari 2Johan van Hoeydenpijl, heer van Haemstede, belooft, op verzoek van Adriaen van der Hoeve en Joest, diens zoon, dat hij, na overlijden van Adriaen voornoemd, diens dochter, jonkvrouwe Gerryt, zal beleenen met 18 morgen land in Maeslant.
1466 Maart 15Willem Jansz., en Machtelt Bonendr., zijn vrouw, verkoopen aan Willem Jacopsz. een rente van 2 gouden Rijnsche guldens uit twee perceelen land, groot 8 en 6 hont, in Maeslant.
1467 November 14Schepenen in Delff oorkonden, dat Pieter Gerrytsz. van Buten verklaard heeft schuldig te zijn aan de Carthusers bij Delff 22 pond 13 schellingen 4 penningen Vlaamsch.
1469 Augustus 2Egidius Joye, kanunnik van St. Donacianus te Brugae, cureit van St. Ypolitus te Delf, huiskapelaan van Karolus, hertog van Bourgondia enz., geeft, op verzoek van Franco de Borsalia, graaf van Oestervant, den prior van het klooster Capella bij Angia ) en dien van het klooster Vallis Regalis bij Gandavum, die een klooster van de orde der Carthuizers willen stichten bij Delff ter eere van den H. Bertholomeus, zijn toestemming tot de oprichting daarvan, van een kerk met altaren en een kerkhof en tot het uitoefenen van verschillende plechtigheden en tot begraven, mits hem voor iedere begrafenis van personen uit zijn parochie een vergoeding wordt gegeven.
1469 Januari 19Claes Dirixz. neemt in erfpacht van Dirc Dirixz. 12½ morgen 68 roeden land voor 13 pond 10 groot Hollandsch jaarlijks, welk land gelegen is over Mase in mr. Aernts land.
1469 November 27Schepenen in Delf oorkonden, dat de burgemeesters aldaar beloofd hebben den Heiligen-Geestmeesters te zullen vrijwaren broeder Jan's tuin en erf met het daarop staande huis, gelegen aan de Zuidzijde van de Watersloot buiten het poorthuis, die zij dezen verkocht hebben.
1469 November 8Schepenen in Delff oorkonden, dat Heynrick Jansz. aan het klooster der Carthuysers buiten Delff heeft gegeven de rente, vermeld in de brieven d.d. 1379 April 19, 1422 Januari 13, 1449 October 7 en 1458 December 5, waardoor deze gestoken is (zie de regest nos.12, 50, 88 en 108).
1469 October 27Schepenen ter Tholen oorkonden, dat Govert Mathijsz. heeft getransporteerd aan het klooster der Cartuysers buiten Delff 2½ gemet 100 roeden land aan de Noordzijde van Overslick, 1½ gemet 15 roeden in den Oosthoek van Doirloo, 3 gemeten 115½ roede bij het huis in Mosselhouck en zijn aandeel in dat huis met erf.
1469 October 27Schepenen ter Tholen oorkonden, dat Jan Danckertsz. voor zijn dochter Geertruit heeft verkocht aan de Cartusers buiten Delf 5 kwartier land in den Oosthoek van Doirloo en 3½ gemet 104½ roede bij het huis in Mosselhouck.
1469 October 27Schepenen ter Tholen oorkonden, dat Herman Govertsz. heeft getransporteerd aan het klooster der Cartuysers buiten Delf 5½ geniet 50 roeden land aan de Noordzijde van het Overslick, 1 gemet en ½ kwartier aan de Zuidzijde van het Overslick, twee perceelen, groot 5 kwartier en 2 gemeten 50 roeden, in den Oosthoek van Doirloo en 4 gemeten 101½ roede in Mosselhouck bij het huis met zijn aandeel in dat huis met erf.
123...6
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: