gahetNA in the National Archives

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA)

Search

Search fields
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.42 KB)

Bronnen (5709)

Bronnen (5709)
TitelPeriodeIndex nummer
Registers van actiën en lijsten van eigenaren van actiën in de Sociëteit van Berbice.1720-1802523
Grootboek van winstuitkeringen, met namenklapper.1722-1763524
Testamenten, boedelscheidingen, procuraties en andere notariële akten betreffende actiën in de Sociëteit van Berbice, met indices.1720-1794525
Lijsten en register van aandeelhouders van de Donau-Hypotheekbank.1911-1919804
Register van inschrijving op aandelen van de Bataviasche Ooster Spoorweg Maatschappij.1884-1898 ca.809
Lijsten van inschrijving en naamlijsten van commissionairs van de Nederlandsch-Zuidafrikaanse Spoorweg Maatschappij.1884-1910 ca.810
Registers van aandeelhouders van de Koninklijke Hollandse Lloyd.1908-1935821
Lijst der participanten in de voormalige Verenigde Oost-Indische Compagnie.18042598
Alfabetische registers op het stamboek van aandeelhouders.1894-19103018
Lijsten van namen van intekenaars en participanten van de kamers Amsterdam en Delft. NB. Het betreft de inv.nrs. 7029 en 7064.1602-16133243
Stukken betreffende de verkiezing van de beëdigde hoofdparticipanten in de Kamer Zeeland.1625-17803257
Grootboeken van de kapitaalrekeningen en lijsten van de participanten van de Kamer Zeeland. NB. Het betreft de inv.nrs. 13784, 13785, 13795 - 13799.1602-17103369
Register van kapitaal-inschrijvingen door de participanten van de Kamer Zeeland.16023370
Registers van kapitaalrekeningen van de participanten van de Kamer Delft. NB. De namen van de participanten zijn alfabetisch op voornamen geordend.1747,17553372
Akten van transport van aandelen van de Kamer Delft, met bijlagen.1760-17963373
Lijst van hoofdparticipanten van de Kamer Rotterdam.1715-17883374
Akten van transport van aandelen van de Kamer Rotterdam, met bijlagen.1739-17953377
Indices op het kapitaalboek van de renten van oude obligaties en van de afgifte op aandelen.---3378
Akten van transport van aandelen van de Kamer Hoorn, met bijlagen.1768-17823381
Rekesten tot transport van actiën.1725-17903642
Registers van de repartitie van 12,5% bankgeld, door de VOC uitgedeeld aan de gemene participanten, met alfabetische naamwijzers.1777-17963765
Register van aandelen van visserijen in de Lek. NB. Het betreft de inv.nrs. 545-547, 554, 596, 641, 648, 700, 767, 783, 792.1650-19404076
Opgaven van familie en slaven ten behoeve van hoofdgeldbelasting.1848-18535473
Lijsten van aandeelhouders, die hun aandelen al of niet tegen 30% hebben ingeleverd.17927305
Naamlijst van Participanten die op 31 december 1794 hun aandelen nog niet hadden getransporteerd aan de Staten-Generaal.17947312
Naamlijsten van stemhebbende hoofdparticipanten van de Kamer Zeeland.1776-17917313
Veel persoonsgebonden informatie. Ingevolge herinventarisatie en omnummering van het archief kon de persoonsgebonden informatie niet op tijd aan de definitieve inventarisnummers gekoppeld worden.1824-1965 ca.7373
Protesten tegen boetes wegens te late oplevering van werken.1877, 19022834
Rekesten van handelaren en aannemers om betaling en van invalide militairen om onderstand.1600-1800 ca.7275
Aktenboeken.1648-17987276
Register van abonnees en lezers van het blad 'Koningin en Vaderland'.1919-19453012
Lijsten van leden, enz.1903-19341147
Lijsten van leden van het NIVA.1902-19403034
Registers van Assistenten.1907-1938 (met hiaten)3035
Registers van ingediende klachten.1920-19683036
Lijst van officieren, cadetten, chirurgijns en schrijvers, dienende op schepen.18072653
Register van aanstelling, plaatsing en verplaatsing van appointés en cadetten.1757-17953152
Register van het Cadetteninstituut op Feijenoord.18083281
Nominatieve staten van adelborsten, adspirant-administrateurs en adspirant-machinisten bij het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM).1880-19173527
Alfabetisch register van het Korps adelborsten bij het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM).1820-1958 ca.3528
Rekening-courantregisters Ouders en Voogden van adspirant-marine-officieren, in opleiding bij het Koninklijk Instituut van de Marine.1939-19403529
Register van adelborsten 1e Klasse, gemerkt letter 'D'. NB. Vergelijk Coll. Stamboeken Marine 1795-1813.1874-18613545
Stamboek adelborsten. NB. Het betreft deel 64; vergelijk inv.nr. 1266.1820-1958 ca.3556
Stamboek adelborsten 1e Klasse (van de Marine). NB. Het betreft deel 72; vergelijk inv.nr. 1258.1893-18963562
Stamboek strafregister adelborsten Koninklijk Instituut voor de Marine te Willemsoord. NB. Het betreft deel 78.1890-18953568
Stamboek cursus 1926-1927 strafregister adelborsten. NB. Het betreft deel 79.1926-19273569
Stukken betreffende de toelating van cadetten voor de zeedienst op de artillerie- en genieschool te Delft.1816-18256169
(boek) P.S. van 't Haaff en M.J.C. Klaassen, Gedenkboek honderdjarig bestaan der adelborstenopleiding te Willemsoord 1854-1954 (Bussum 1954).1854-19547058
(boek) M.C.J. Klaassen, Adelborsten-opleiding te Delft, Medemblik, Breda (z.pl. 1979).1816-18557161
(boek) M.J.C. Klaassen, Gedenkboek honderdvijfentwintig jarig bestaan der adelborstenopleiding te Willemsoord, 1854-1979 (z.pl. 1979).1854-19797162
All results...
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: