gahetNA in the National Archives

Popgids (persoonsbestanden in archieven bij het NA) - Zoeken: Curacao

Search

Search fields
Personen als onderwerp (Popgids): gids voor het vinden van archiefmateriaal over personen download index (ZIP, 509.11 KB)

Bronnen (210)

Bronnen (210)
TitelCategorie
Naamlijsten van civiele ambtenaren op Curaçao, Bonaire en Aruba.Ambtenaren (West-Indië)
Register van te Curaçao aangekomen en vertrokken vreemdelingen.Buitenlanders
Naamlijsten van vreemdelingen op Curaçao.Buitenlanders
Stukken betreffende de instelling van een studiecommissie Aruba-Curaçao.Commissieleden
Lijsten van genodigden voor de openingsplechtigheid en de openbare vergaderingen van de conferentie Nederland-Suriname-Curaçao.Delegatieleden
Bevolkingsstaten van Curaçao, opgemaakt door de wijkmeesters.Ingezetenen (West-Indië)
Betalingslijst van de manschappen bij de dienst der Artillerie op Curaçao.Militairen (West-Indië)
Lijsten van overledenen op Curaçao, Aruba en Bonaire in het eerste kwartaal van 1880.Overledenen
Tabel van ambtenaren op Aruba, Bonaire en Curaçao bij de invoering van de nieuwe organisatie met opgaaf van jaarwedden, toelagen, emolumenten en wachtgelden.Ambtenaren (West-Indië)
Doopboek van de Rooms-Katholieke Kerk. NB. In het latijn; het doopboek over 1819-1832 berust in het Centraal Historisch Archief te Willemstad op Curaçao.Gedoopten
(boek) Joseph M. Corcos, A synopsis of the history of the Jews of Curaçao from the day of their settlement to the present time (Curaçao 1897).Joden
Betalingslijsten van de te Suriname ingehouden gedeelten uit de gagiën der manschappen aan boord van de koloniale schoeners aldaar en van de opzichters bij de cultures te Curaçao.Militairen (West-Indië, Marine)
Betalingslijsten van de te Suriname ingehouden gedeelten uit de gagiën der manschappen aan boord van de koloniale schoeners aldaar en van de opzichters bij de cultures te Curaçao.Opzichters
(boek) L. Knappert, Naamlijst der Gereformeerde lidmaten in Jesu Christi gemeente binnen Curaçao door belijdenisse als door attestatie 23 december 1730. NB. Transcriptie van portefeuille Curaçao I, fol. 24r in het oud-classicaal archief van Amsterdam . 60 C 25 is een readerprint, V 100 - 21e deel 1938 het origineelNederduits Gereformeerden
Minuut-akten van trouw en ondertrouw, met bijlagen. NB. De akten vanaf 1817 berusten in het archief van de Burgerlijke Stand te Willemstad op Curaçao; van vóór 1807 kunnen akten voorkomen in de inv.nrs. 168-204 en 794-841, 873-938 en 1084-1108.Gehuwden
Stukken betreffende de afwikkeling van nalatenschappen van militairen en ambachtslieden.Ambachtslieden
Akten van aanstelling en van eedaflegging van ambtenaren.Ambtenaren (West-Indië)
Akten van eedaflegging voor de directeur der koloniën.Ambtenaren (West-Indië)
Betalingslijsten van traktementen, pensioenen en gratificaties van ambtenaren.Ambtenaren (West-Indië)
Grootboek van het pensioenfonds voor de ambtenaren.Ambtenaren (West-Indië)
Wekelijkse betalingslijsten van opzichters en arbeiders bij de fortificatiedienst op Curaçao.Ambtenaren (West-Indië)
Stamlijsten van naar Curaçao uitgezonden ambtenaren.Ambtenaren (West-Indië)
Register met dienststaten van ambtenaren op Curaçao.Ambtenaren (West-Indië)
Naamlijsten van de burgerlijke ambtenaren op Curaçao en de onderhorige eilanden.Ambtenaren (West-Indië)
Lijst van werklieden in dienst van het leger, overleden te Curaçao.Arbeiders
Stamlijsten van naar Curaçao uitgezonden werklieden.Arbeiders
Belastingregister voor hoofd- en familiegelden.Belastingplichtigen
Kohier van de belasting op het personeel en meubilair (personele belasting).Belastingplichtigen
Register van de ontvangsten van de belasting op de collaterale successie.Belastingplichtigen
Lijsten van personen die bezwaar hebben aangetekend tegen de aanslag voor hoofd- en familiegelden.Belastingplichtigen
Naamlijsten van bezwaarden tegen de betaling van belasting op personeel en meubilair.Belastingplichtigen
Naamlijst van bezwaarden tegen de betaling van de contributie tot instandhouding der schutterij.Belastingplichtigen
Lijsten der familie- en hoofdgelden Curaçao.Belastingplichtigen
Stukken betreffende de samenstelling van een commissie tot het ontwerpen van een reglement van orde voor de Rijkskamer en de Rijkssenaat.Commissieleden
Lijst van op Curaçao en onderhorige eilanden overleden personen van Europese oorsprong.Europeanen
Doopboeken van de Nederduits-Hervormde Kerk.Gedoopten
Doopboek van de Lutherse Kerk.Gedoopten
Ondertrouw- en trouwboek van de Nederduits-Hervormde Kerk.Gehuwden
Opgaven van huwelijken, aan huis voltrokken, waarvoor armengeld betaald is.Gehuwden
Stukken betreffende geïnterneerden in Suriname en Curaçao.Geïnterneerden
Hypotheekakten.Grondeigenaren
Alfabetische lijst van hypotheeknemers.Grondeigenaren
Akten van transport.Grondeigenaren
Akten van hypotheek.Grondeigenaren
Naamlijst van personen die op Aruba gronden in bebouwing hebben, met opgave van de uitgestrektheid daarvan.Grondeigenaren
Hypotheekakten.Grondeigenaren
Registers van transporten van vaste goederen op Aruba.Grondeigenaren
Hypotheekakten.Grondeigenaren
Dagvaardingen om te verschijnen voor het College van Commercie en Zeezaken, met bijlagen.Handelaren
Alfabetische lijst van hypotheeknemers.Huiseigenaren
All results...
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: