gahetNA in the National Archives

WIC: Overgekomen brieven en papieren Brazilië

Search

Search fields
West-Indische Compagnie (WIC): Overgekomen brieven en papieren Brazilië download index (ZIP, 281.93 KB)
1628 results found
Search result: 1628 found
BeschrijvingPlaatsDatum
Advies (kopie) van de officieren Hartman Godfrid van Steincalenfelts, Engelbert Schutte, J. Jonas Lodewijcx, H. v. Redinckhoven, Corn. Craeij, Hugo Weirich von Barsted en Lourens van Rembach, betreffende nieuwe veroveringen.Recife1631-11-28
Advies (kopie) van de rekenkamer van Brazilië aan president en raden betreffende de validiteit van de contracten.Recife1647-02-05
Advies (kopie) van gouverneur graaf Johan Maurits van Nassau, bij zijn vertrek overgegeven aan de hoge raden.Recife1644-05-06
Advies van de krijgsraad op een voorstel van de Heren XIX.Recife1632-03-17
Advies van Pieter van de Haghen, te Reciff, betreffende nieuwe veroveringen.Recife1631-11-27
Advies van S. Carpentier, te Reciffe, betreffende nieuwe veroveringen.Recife1631-11-27
Adviesaanvraag (kopie) van de politieke raden (president S. Carpentier), te Reciffe, aan de hoofdofficieren.Recife1631-07-19
Akte (kopie) van overeenkomst tussen enerzijds Albert Gerritzen Smient c.s en anderzijds gouverneur-generaal en raden van Brazilië (ondertekend door M. van Ceulen, Adriaen van der Dussen, Elber Gerritsz., Hugo Graswinckel), te Reciff, betreffende de contracten inzake het kappen van Braziliaans hout.Recife1637-02-24
Akte (kopie), verleden voor notaris Johan van Casteel, waarin Daniel de Haan, Louwijs Heijns, Steven Lancqueer en Adriaen Brest schadevergoeding eisen voor verkeerd gestuwde en daardoor beschadigde vaten meel in het schip de Trouw van schipper Adriaen Gerrits en waarin Adriaen Gerrits verklaart dat de West-Indische Compagnie daarvoor verantwoordelijk is, gedateerd 16 december 1638.Recife1638-12-21
Akte van Adriaen Lems betreffende de schuld van J. van Rasenberch.Recife1644-07-22
Akte van attestatie (gewaarmerkte kopie), verleden voor de notarissen Davidt Otsen Born en Abraham de Roeff de Jonge, te Recife en Mauritsstad, op verzoek van gouverneur-generaal en raden, door Christoffo Sanches, gewezen kok van Lourenso Pieres, gouverneur van St. Thome, over gebeurtenissen te St. Thome.Recife1643-08-18
Akte van attestatie (kopie), gepasseerd voor notaris David Otsen Born te Recife, waarin Rebecca Bulla onder andere verklaart dat Joost van Bullestrate en Nicolaes Verdion beloofd hadden dat haar gevangen man, Herman Dircks van Montvoort, en de koopman Cardina Etgena naar huis zouden terugkeren en dat Adriaen van Bullestrate met Etgena gesproken had.Recife1643-05-11
Akte van attestatie (kopie), gepasseerd voor notaris David Otsen Born te Reciffe, van Rebecca Bulla, waarin deze verklaart dat haar man brieven van Adriaen van Bullestrate aan Cardena Etgena heeft overgebracht en vice versa.Recife1643-04-28
Akte van attestatie (kopie), verleden voor notaris Thomas Morris te Recife op verzoek van Johan van Rasenberg, door Jan Stockius en Aarnoult Celon, kuipers, betreffende hun visitatie van de partij madeirawijn.Recife1644-01-06
Akte van attestatie, gepasseerd voor notaris Daniel Douterleau te Recife, op verzoek van Johan van Rasenberg, Thomas Wallis, Maerten Eleman en Johannes Morris, vrije kooplieden, en van Jacob Bisschop, gezworen makelaar, waarin zij verklaren dat de door schipper Jan Cornelissen Teerlingh geleverde meel van slechte kwaliteit was.Recife1643-10-28
Akte van attestatie, gepasseerd voor notaris Davidt Otsen Born te Recife, waarin Jan Dirckssen van Groningen en Joris Nijl van Manchester, adelborsten, verklaren dat Adriaen van Bullestrate met Cardena Etgena gesproken heeft en dat er brieven zijn uitgewisseld.Recife1643-04-28
Akte van attestatie, verleden voor notaris Matheus Port, van Fredrick Vuijrberch en Samuel van Gansepoel, op verzoek van Gillis Crol en Jacques van Daele, betreffende de inhoud van hun pakhuis.Recife1652-04-08
Akte van de verkoop door Adriaen van Nieulandt aan de hoge en secrete raden van Brazilië (ondertekend door Mathijs van Ceulen, Johan Gijselin en Adriaen van der Dussen) van de suiker, veroverd door de schepen Nassau en Wesel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.Recife1637-07-16
Akte van depositie (kopie), gepasseerd voor notaris Johan de Jongh te Recife, van luitenant-admiraal Cornelis Lichthart en equipagemeester Cornelis Dircksen Moen, betreffende een buitgemaakt Spaans jacht.Recife1643-01-15
Akte van overeenkomst (kopie), gepasseerd voor notaris George Everard Manrique te Recife, tussen Jan Cornellisen Teerlingh, schipper van het schip Bordeaux en Johan van Rasenberg, koopman, waarin hun geschil over de levering van meel geregeld wordt.Recife1643-07-14
Akte van overeenkomst (kopie), verleden voor notaris M. Post te Recife, tussen Moses Navarro, contractadoor van de waag van Recife, en de hoge regering van Brazilië, representerende de West-Indische Compagnie.Recife1649-04-20
Akte van pardon (kopie), uitgegeven door president W. van Schonenborch en de raden H. Haexcs, M. van Goch en S. van Beaumont, voor de rebellerende Portugezen.Recife1646-09-05
Akte van protest van Moizes Navarre, overgegeven door notaris Francois Montanier aan de hoge raden, betreffende zijn contract voor inning van de dizemos (tienden) van de suiker.Recife1645-09-07
Akte van transport van een vijfde part in de nalatenschap van Johan Hellinx en zijn echtgenote, overleden te Luik, door Johan de Carpentier aan de West-Indische Compagnie, met bijgesloten rekening.Recife1647-04-15
Balans en repartitie van de suiker voor de West-Indische Compagnie.Recife1641-08-21
Balans van de boeken, van 1 augustus 1644 tot 31 december 1645.Recife1645-12-31
Bekentenis (kopie) van Manoel Gonsalves, matroos van de Portugese vloot, te Bahia de Trahisao (=Traição), in Paraiba gevangen genomen door kapitein Pieter Pottij.Recife1645-08-28
Bericht van president W. Schonenborch en de raden H. Haecxs, S. van Beuamont en M. van Goch, te Reciffe, over de stand van zaken in Brazilië, gericht aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1647-08-27
Beschikking (kopie) van gouverneur-generaal en raden op een akte van insinuatie van notaris Joan de Jongh, overgeleverd uit naam van Jacob Enochsen.Recife1642-06-02
Bevrachtingscontract (kopie) tussen de hoge regering van Brazilië en schipper Francoijs van den Berch, tevens charterpartij van het schip den Berch.Recife1649-11-04
Bevrachtingscontract (kopie) tussen president en raden van Brazilië en Pieter Scheurwater de Jonge, schipper van het schip Postpaert.Recife1648-05-13
Bodemerijbrief van N. Verdion en J. van Bullestrate, voor Gasper Dias Ferera of Mattheus Ferera Rebello, te Amsterdam.Recife1644-07-16
Brief (duplicaat van kopie) van de hoge raden Henric Hamel en A. van Bullestrate aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1645-08-02
Brief (duplicaat van kopie) van J. van Rasenberg, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Recife1643-07-23
Brief (duplicaat) van A. van Bullestrate, te Recife, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Recife1643-09-21
Brief (duplicaat) van A. van Bullestrate, te Reciffo, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Recife1643-08-29
Brief (duplicaat) van Adriaen Lems aan de vergadering van de Heren XIX, met kopie van zijn brief aan de Heren XIX, gedateerd 28 augustus 1646.Recife1646-09-27
Brief (duplicaat) van Cornelis van Houtten, commissaris van de suiker te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1643-03-15
Brief (duplicaat) van de classis van Brazilië (ondertekend door Fridericus Kesslerus en Jacobus Dapper), te Recijf, aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1638-03-04
Brief (duplicaat) van de hoge raden aan de Staten-Generaal.Recife1646-04-17
Brief (duplicaat) van de hoge raden Henric Hamel, A. van Bullestrate en P. Bas, aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1646-08-27
Brief (duplicaat) van de hoge regering van Brazilië, W. van Schonenborch en Hendr. Haexcs, aan de vergadering van de Heren XIX, met een opgave van bijlagen.Recife1653-11-21
Brief (duplicaat) van de hoge regering van Brazilië, W. van Schonenborch, Hendr. Haexcs en M. van Goch, aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1652-07-13
Brief (duplicaat) van de president W. van Schonenborch en de raden H. Haexcs en M. van Goch, aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1650-02-15
Brief (duplicaat) van de raden M. van Ceulen en Adriaen van der Dussen, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1638-05-23
Brief (duplicaat) van Gillis Crol en Jacques van Daele, te Recieff, aan de bewindhebbers van de kamer Zeeland.Recife1649-07-23
Brief (duplicaat) van gouverneur-generaal [Johan Maurits van Nassau] en raden, te Recife, aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1637-06-02
Brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de hoge en secrete raden, te Reciffe, aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1637-05-06
Brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden H. Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1643-11-06
Brief (duplicaat) van gouverneur-generaal Johan Maurits van Nassau en de raden Henric Hamel, A. van Bullestrate en D. Codde van der Burgh, aan de vergadering van de Heren XIX.Recife1642-06-25
previous
12...33
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: