gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 results found
Search result: 8847 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
van Arrest en Rau ActieJoan Voordaagh, koopman te AmsterdamZulno prinsesse van Dalgoroukieen Som van 1761 gulden, 11 stuivers + rente kosten
Mandament van appèl met de clausule van reliefAafje Freecks, meerderjarige dochter, wonende te LutjebroekZouw Janss, wonende te Oosterbeek en Jan Teunisse, de zoon van Zouw Janss voornoemdSuppliante wilde trouwen met Maarten Doncker. Er zijn twee proclamatien gedaan, 1e aan eerste partij, de 2e aan tweede partij. Suppliante heeft proces gevoerd voor Schepenen van Grootebroek, het vonnis was op 13-05-1715. De uitslag was niet bevredigend, dus gaat suppliante in hoger beroep
Mandament van rauw actieCatharina de Villeers, weduwe van Willem Engelbert wonende te Middelburg, erfgename van Jacob de Villeers, kamerbewaarder van de Raad en Leenhove van Brabant en het land ven Overmans, haar broerZiragh van Olderzom en Peter Vermeer, procureur van dezelfde Raad, als executeurs testementair van Jacob de villeersWeigering om staat en inventaris te leveren en rekening en verantwoording te doen
Mandement om Arrest en Rau ActieJohan Michael de Graaff, wonend in Den Haag als procuratie hebbebde van Jacob Schellings te Amsterdam als gemachtigde van Theodora Johanna Heereman van Zuidwijk.Zijtje Cornelisdr Romeijn, weduwe van wijlen Cornelis Jansz van der Hoeven, wonend te Wateringen.De hypotheken (5000,-,- gulden) die Cornelis Jans van der Hoeven afgesloten had, en de achterstallige renten (237,11,4 gulden) vooral omdat de weduwe had geadverteerd, een publieke verkoop van Levende Have, Hooi, Koren, landbouwwerktuigen en meubilaire goederen op 15 november.
Mandament van arrest met de clausule van edictFrancois Bange,wonende te Amsterdam, hij was verschillende jaren in dienst van de Hofhouding gedurende de minderjarigheid van Johan Willem Frits, in zijn leven Prins van Oranje en Stadhouder van Friesland en Groningen en AmelandZijn vorstelijke Doorluchtigheid de Heer Landfraaf Hessencassel en de Princes Douariere van Nassau als voogden over de minderjarige wezen van Prins Johan Willem Friso van NassauDe eerste deurwaarder is geauthoriseerdom onder de Raden en Meesters de ekeningen van de Domeinen van wijlen zijne Majesteit van Groot Britannie in arrest te nemen de goederen en de effecten behorende tot de nalatenschap van wijlen Johan Willem Friso, Tegen partij moet suppliant een schuld betalen van 20 208 gulden 29 stuivers en 8 penningen wegens leverantie van stoffen rente 4% en winkelwaren
Mandement in cas d'Appel met de clausule van InhibitieBathasar Kivit (Kievit) medicinae doctor wonend in Den HaagZijn huisvrouw Maria VrolijkHet vonnis van de rechtbank in Den Haag dd 9 julij 1718
van AppelKornelis Pellenaer van Alenburg wonende te Voorburg in de herberg "De Swaen".Zijn huijsvrouw, Anna Maria van Donselaer.Appel tegen de Authorisatie (door het gerecht van Voorburg) tot confinement uit 1715, ongedateerd, en een Acte van vernieuwing uit 1721, ongedateerd, en een acte van curatele d.d. 2 mei 1721.
Mandement van inductiePieter Aridtsz Verschoor, bouwman wonend te SaarloosZijn crediteurenVerzoek om uitstel van betaling aan de tegenpartij wegens gestorven vee en slechte graanopbrengst gekoppeld aan de zorgen voor zijn vrouw en zes kinderen
Mandement poenaal met de clausule om Actie te Institueren.Cornelis Verspoor, gerechtsbode der stad Zierikzee, weduwnaar.Zekere jonge dochter, Jannetje, door de wandeling genaamd "Crabbetje", zwanger, wonend in Zierikzee.Tegenpartij stelt dat de suppliant haar heeft bezwangerd, en dreigt na de geboorte het kind nasar zijn huis te zenden, waardoor des suppliants naam en faam grotelijks wordt gelaedeerd
Mandement van evocatie en mandement penaalAdryaen Harmensz Visch te Hoorn alsmede de voogden van de kinderen van Balthasar Harmensz VischZekere goede mannen en de erfgenamen van Claes de HaenDrie jaar hangende zaak aan de goede mannen ontnemen en overnemen door het hof, alsmede een verbod op boedelscheiding en -verdeling
Mandement van Debitis in cas van Salaris met de clausule van Edicte.Pieter van der Bunck, notaris en procureur voor de Hoge Raad in Holland als last en procuratie hebbende van de Heer en Mr. Francois van der Hoop, raad ordinaris in de Hoge Raad, en gehuwd met Maria Hartleij, enige dochter en erfgename ab intestato van wijlen Elisabeth van der Laenen in haar leven weduwe en universeel erfgename van Adriaen van Sterrevelt, in zijn leven procureur voor dit Hofzekere dwarse personen, voor zover zij zich onder de jurisdictie van dit Hof bevinden.De weigering om achterstallig Salaris en Verschotten aan de suppliante te betalen
Mandament van debitis met de clausule van edictHenrick Aertsz du Sijns, met procuratie van de erfgenamen van wijlen Willem Dashorst, samen crediteuren van de erfgenamen van Adriaan van Herwijnen en Oeiken Barentsdr, echteliedenZeger Adriaenz van Herwijnen, wonende te Waardhuizen in het land van Altena, zoon van Adriaan van Herwijnen en van Oeiken BarentsdrBetaling over achterstallige pacht van 1635 tot 1643 met rente de penning 16
mandement van Arrestde procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.zeeker vrouwspersoon, genaamd Maria Anna Catharina Steinhaus.Het arresteren van goederen uit het bezit van Tegenpartij, ter waarde van 6000 gulden,
Mandement Crimineel met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeDe Procureur generaal over Holland, Zeeland en VrieslandZacharias van den Bergh, gewezen dienaar van de Procureur Generaal, gehuwd met een dochter van Abraham Sloff, eveneens een dienaar van de Procureur Generaal.Bloedschande en Overspel. Abraham Sloff is in 1772 voor de tweede keer gehuwd met Alida van Meeren, dus ten opzichte van Zacharias van den Bergh is zij een Stiefschoonmoeder. Zij hebben meerdere malen vleselijke conversatie gehad, en dus Bloedschande met Overspel gepaard, gepleegd.
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieJacob van Rhiet, koopman tot AmsterdamZacharias Rode, bewindhebber van de Oostindische CompagnieBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 8 mei 1655. waar bij suppliant verplicht wordt 20 balen peper te leveren aan tegen partij met aftrek van alle mogelijke kosten
Mandament van arrest en rauw actie met edictCornelia Martina en Barendina van den Berg, enige erfgenaam van hun zuster Debora van den Berg, weduwe en erfgename van carel appelbloem, later gehuwd met Zacharias van LehenZacharias LehenHet zich niet houden aan afspraken bij huwelijkse voorwaarden opgesteld en zodoend werden de supplianten benadeeld
Mandament van anticipatieNicolaas Kiere, wonende te AmsterdamZacharias Handler, makelaar te AmsterdamHoger beroep tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 15-10-1778 inzake het niet betalen van geleverde goederen
Mandament relief d'appelMichiel Bruijningh, raad en vroedschap van Amsterdam, gemachtigde van Martinus van Barneveld gehuwd met Geertruijda Bruiningh, zuster van de suppliant, erven ab. intestato van Mr. François Bruijningh, gewoond hebbend te AmsterdamZacharias BaruchBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-09-1767 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een geschil over een contract, m.b,t. loten , waarvan suppliant onkundig is en bewijs wil hebben op de handtekening onder het contract van Mr. François Bruijning wel authentiek is
Mandement van Appel met de clausule van relieffSimon Hendrickse Overpelt wonende aan de overzijde van RijpwateringYsbrand van GriekenSuppliant tekent bezwaar San tegen een vonnis van 6 februari 1715 uitgesproken voor de Schepen van de Stad Amsterdam
Mandement van cassatieBruyn Henricxsz van Wesendonck, te NieuwveenYsaack de la Vigne, te Amsterdam als voogd van het nagelaten weeskind van Johannes de Gabriel, bedienaar van het goddelijke woord te HarderwijkWeigering van la Vigne de afgeloste obligatie aan de suppliant te overhandigen en te cederen: bevel tot levering en de voldoening van de resterende eindsom
van Rau ActieJan Dodijns, te Den HaagWulfert Cornelisz BogertmanDe Suppliant verhuurde een boerderij en land onder de jurisdictie van Heijloo aan de Tegenpartij voor 66 gulden 's jaars en een komijnekaas. De suppliant eist 2 jaar pacht volgens de huurcedule
Mandament van reformatieRobbert Pantoune, koopman van de Schotse natie te Veere, en boekhouder van het schip "de Postillion Galaij"Wouter Watson, schipper van het voornoemde schipSuppliant wil van tegenpartij rekening en bewijs van zijn handelingen als kapitein. Bij het vonnis op 22-02-1715 is suppliant tekort gedaan. Daarom vraagt hij mandament van reformatie
Mandament van arrest.Robert Pantonne, koopman te Veere, als boekhouder van het fregatschip genaamd "de Postillion Galleij".Wouter Watson, schipper van het fregat "de Postillion Galleij".Tegenpartij moet aan suppliant betalen 270 stukken van acten, die hij had ontvangen in Cadiz voor drie verkochte slaven.Watson zegt dat hij twee slaven heeft gekregen van de koning van Bania en zijn zoon, maar suppliant wil dat Watson hem betaalt 180 stukken van acten. Suppliant wil zijn goederen en zijn persoon in arrest nemen.
om akte van Authorisatie op een deurwaarderRobbert Pautonne, koopman te Veere en boedelhouder van het fregat"De Postillion Galey"Wouter Watson, schipper of kapitein-
Mandament in cas d'appel met de clausule van relieffCristina van Oijen, geassisteerd met haar vader Arien van Oijen, wonende te Asperen, eiserWouter van Someren, gedaagdeBezwaar tegen vonnis van het Gerecht van Asperen d.d. 17.11-1723 inzake een som van 500,- gulden voor het verbreken van trouwbeloften, vergoeding voor de floratie en kraamkosten voor het kind
Mandement penaalJacob Houttuyn, notaris te Den Haag, als curator van de boedel van Reynier Casembroot, geweest zijnde commies van de financiën van de GeneraliteitWouter van Segwaert, gehuwd met juffrouw Antonia CasembrootAfstand van goederen getransporteerd aan tegenpartij door Reynier Casembroot ten nadele van zijn crediteuren en verbod op de verkoop van goederen en de gerechten te verbieden enige verkoop toe te staan
Mandament 'd appelMatheus Eijssing, makelaar te AmsterdamWouter Straalen, wonende te GoudaVonnis gewezen door schepenen van Gouda d.d. 9-12-1750 waarbij geschil ontstaat over al dan niet ontvangen geldbedrag
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieAart Willemszn Roggers; Jan Pieterszn Ravesteijn. Schepenen van en wonende te Meeuwen gedaagdenWouter Sijmonszn de Jonge, eiser uitnaam van zijn vrouw Neeltje DingemansBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-september 1650 door schepenen van Meeuwen gewezen, waarbij supplianten een goede rechtsgang wordt ontzegd doordat essntiële gegevens niet worden verschaft. De zaak betreft afleggen van rekening en verantwoording over de administratie, die wijlen Joost Jansz Buijs had over de goederen van Neeltje Dingemans
Mandement in Cas Relief d'AppelPieternella Bogers, laats weduwe van Jan van Jersel (Jerzel), wonende te Dussen MunsterkerkWouter Reyke, wonende te Dussen MunsterkerkBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Dussen Munsterkerk inzake een koopcontract tussen de partijen - een schuur en boomgaard daar achter en halve stoep tot gemeene gebruik gehouden worden - voor de som van 2.000 guldens kontant. Onenigheid over de kosten van het transport en compensatie van de kosten van de processe
Mandament penaalNeeltgen Pietersdr, weduwe van Sijmen Block, wonende op WalcherenWouter JasperszGeschil over betaling van de koopsom van een stuk land groot 5 gemeten en 96 roeden, gelegen in Oud-Vlissingen
MandementDirck Coenen van Ahuys, Gerrit Coenen van Ahuys en Claes Coenen van Ahuys; Herman Elsing gehuwd met Elsken Vissing; Gerrit VissingWouter Gerritsz SchaepVerdeling van de nalatenschap van Mr. Isaac en Appollonia Veer met behulp van renunciatie door Maerten Pietersz van der Velde
Mandament van authorisatie en penaalAnna Isabella Schiltman, weduwe van Maarten van Soest en diverse andere erfgenamen ab interstato van Pieter SchiltmanWouter Dirkse Kloek, huurder van een huizinge in Lekkerkerk. in bezit van suppliantenWeigering tot ontruimen van een huis, nadat de huur termijn is verstreken en onenigheid over achterstallige huur
Mandament van appel met de clausule van reliefCornelis Timmers. wonende te Lage ZwaluweWouter de Beer, wonende te Lage ZwaluweBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 maart 1753 door schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe gewezen inzake vermeende koop van huis, schuur , hof en erf
Mandement penaalJacob van Nierop, baljuw van de stad BeverwijkWouter Arentsz, hovenier en stalknecht van Willem Lodder, en mede schepen van BeverwijkTegenpartij opdragen zich niet via zijn schepenambt te bemoeien met de benoeming van een nieuwe dominee, en zijn lasteringen en hatelijkheden jegens ds. Symon van Breen, predikant te Beverwijk achterwege te laten
Mandement van arrest op goederenSuys Henriques Reinel, Portugees koopman te AmsterdamWouter Abrahamsz, voormalig koopman te Rotterdam en sinds enige tijd consul in PortugalSchade van f 4520 door acht scheepsladingen zout volgens contract niet af te nemen
Mandament van reformatieMatthijs Roemer, koopman en kassier te AmsterdamWolff Goutsmidt en Andries Meijes, als executeurs van het testament van Abraham AronsEr is geprocedeerd en met het vonnis op 07-11-1713 voor Schepenen van Amsterdam is suppliant het niet eens en vraagt het Hof mandament van reformatie
Mandament relief d'appelNicolaas Freher jr. wonende te Amsterdam, Nicolaas Freher sr. wonende te AmsterdamWinser en Co., te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-03-1771 door scheepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een oblgatie
Mandament poenaalDe Armmeesters van Alphen en OutshoornWingert Lello, vader van het spinhuis te LeidenTegenpartij moet aan supplianten toezenden het kind van Grietje Jans onnozel, die in het spinhuis zwanger is geworden of anders de supplianten daarmee te incommoderen en ze moeten betalen de kosten hierom gedaan
Mandement in Cas d'Appel met de clausule van inhibitieJohannes Ruijsch, hoedestoffeerder te Amsterdam, weduwnaar van wijlen Anna Kramers en vader van Catharina Ruijsch en Dorothea RuijschWiltetus Broeksmit namens zijn vrouw Catharina Ruijsch en Pieter Vriendt namens zijn vrouw Dorothea RuijschBeroep tegen een vonnis van de Schepenen van Amsterdam van 8 December 1718 betreffende de verdeling van de boedel na het hertrouwen van de suppliant
Mandament van rauw actieAnna Catharina Smith, wonende te Amsterdam, dochter van Diederik Smith, koopman te AmsterdamWillm van der KeereVerbreking van trouw beloften en verzoek om teruggave van brieven
Mandement van Willig DecreetHendrik Pens en Gerrit Swarth, beiden wonende te Amsterdam, door testamente van Johanna Bruyn, weduwe van Teunis Brinckman, specialijk gequalificeert tot het verkopen van het nalatenschap - een huis, achterhuis en erve, staande en gelegen in de Goudbloemstraat te AmsterdamWillig DecreetDe supplianten door de makelaars: Laurens Toukes; Cornelis Westerwoudz; Hendrik Oyens; Augustus Elink Herk; Johannes Bernardeus Westerwoudz en Jacobus D'Aretiek in publieke veiling verkocht aan de makelaar W. Dammers voor zijn meesteresse Hendrina Hallen voor de som van 950 guldens - huis, achterhuis en erve in de Goudbloemstraat te Amsterdam. De supplianten zijn geconveniert om het parceel te leveren bij Willig Decreet
Mandament van appel met clausule van relieff voor zo veel des noods zijMr. Grard Bicker van Swieten, heer van Swieten Raad en commissaris van Amsterdam, gedaagdeWilliam van den Bergh de Jonge, makelaar, eiserBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Amsterdam d.d. 28-10-1723 uitgesproken 30 oktober waarbij suppliant wordt veroordeeld tot betaling van 827,- gulden wegens vverdiende courtage
Mandement van reauditieAnthony Motien, procederend in cas penaal voor het hofWilliam PeacockVervanging van procureurs en het niet bekend maken van advocaat waardoor de suppliant benadeeld zou zijn in de uitspraak van het hof
Mandament van reformatieTheodorus Winkel van der Does, arts wonende te EdamWilliam Costerus, hoofdofficier te Edam in opdracht van Jan Tierhuis,hoofdofficier te MonnickendamBezwaar tegn vonnis d.d. 17-06-1732 door schepenen van Edam gewezen inzake een boet voor onbeheerst gedrag
Mandement van Arrest en Rau Actie met de clausule van EdicteFrancois Beaumont, raad en commissaris instructeur, in Maastricht, priviadoor voor de troepen van dit land alsook van de Engelse Kroon, gedurende de laatste oorlog (Successieoorlog)William Borroughs (Burroughs) te Londen, Engeland, mede secretaris van Generaal Caddogan (samen met wie hij de proviandering voor het leger verzorgde)terugbetaling van 1) £ 5672. 2) £ 6222. 3) £ 120. met rente @ 6% jaarlijks vanaf 1714.
Mandament van authorisatie en rauw actieDirk Wolters Jr, wonende te Rotterdam, met procuratie van Joseph Fisher, wonende te Londen en Hogo Collins, koopman te Londen, samen voor de helft eigenaar van het schip "Johan en William", met schipper Johan FisherWilliam Booth, wonende in HollandOntslag uit arrest voor het betreffende schip, na het stellen van cautie
in cas d'AppelJan Fischer, shipper op de schepen de "John en William"William Booth ( en Ebenheser Hartley)het vonnis van de schepenen dd 25 januari 1725 betreffende de 6% sinds 1 juli 1719
in cas d'AppelJan Fischer, schipper op de schepen de "John" en "William"William Booth ( Ebenheser Hartley)Het vonnis van de schepenen te Schiedam dd 25 januari 1725 betreffende 6 % sinds 1 juli 1719
in cas d'Appel met de clausule van Inhibitie en Relieff.Jan Ficher, schipper op de schepen de "John"en de "William"William BoothHet vonnis van de schepenen van Schiedam dd 4 april 1723 betreffende het arrest van de "John and William"met een lading kolen
in cas d'Appel met de clausule van Inhibitie en Relieff.Jan Ficher, schipper op de schepen de "John" en "William"William BoothHet vonnis van de schepenen van Schiedam dd 4 april 1723 betreffende het Arrest van de "John en William" met een lading Kolen
previous
12...177
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: