gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 results found
Search result: 7880 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Joan Voordaagh, koopman te AmsterdamZulno prinsesse van Dalgoroukieen Som van 1761 gulden, 11 stuivers + rente kosten24-07-1725
Catharina de Villeers, weduwe van Willem Engelbert wonende te Middelburg, erfgename van Jacob de Villeers, kamerbewaarder van de Raad en Leenhove van Brabant en het land ven Overmans, haar broerZiragh van Olderzom en Peter Vermeer, procureur van dezelfde Raad, als executeurs testementair van Jacob de villeersWeigering om staat en inventaris te leveren en rekening en verantwoording te doen06-10-1727
Johan Michael de Graaff, wonend in Den Haag als procuratie hebbebde van Jacob Schellings te Amsterdam als gemachtigde van Theodora Johanna Heereman van Zuidwijk.Zijtje Cornelisdr Romeijn, weduwe van wijlen Cornelis Jansz van der Hoeven, wonend te Wateringen.De hypotheken (5000,-,- gulden) die Cornelis Jans van der Hoeven afgesloten had, en de achterstallige renten (237,11,4 gulden) vooral omdat de weduwe had geadverteerd, een publieke verkoop van Levende Have, Hooi, Koren, landbouwwerktuigen en meubilaire goederen op 15 november.13-11-1769
Francois Bange,wonende te Amsterdam, hij was verschillende jaren in dienst van de Hofhouding gedurende de minderjarigheid van Johan Willem Frits, in zijn leven Prins van Oranje en Stadhouder van Friesland en Groningen en AmelandZijn vorstelijke Doorluchtigheid de Heer Landfraaf Hessencassel en de Princes Douariere van Nassau als voogden over de minderjarige wezen van Prins Johan Willem Friso van NassauDe eerste deurwaarder is geauthoriseerdom onder de Raden en Meesters de ekeningen van de Domeinen van wijlen zijne Majesteit van Groot Britannie in arrest te nemen de goederen en de effecten behorende tot de nalatenschap van wijlen Johan Willem Friso, Tegen partij moet suppliant een schuld betalen van 20 208 gulden 29 stuivers en 8 penningen wegens leverantie van stoffen rente 4% en winkelwaren
Bathasar Kivit (Kievit) medicinae doctor wonend in Den HaagZijn huisvrouw Maria VrolijkHet vonnis van de rechtbank in Den Haag dd 9 julij 171818-07-1718
Kornelis Pellenaer van Alenburg wonende te Voorburg in de herberg "De Swaen".Zijn huijsvrouw, Anna Maria van Donselaer.Appel tegen de Authorisatie (door het gerecht van Voorburg) tot confinement uit 1715, ongedateerd, en een Acte van vernieuwing uit 1721, ongedateerd, en een acte van curatele d.d. 2 mei 1721.05-09-1721
Cornelis Verspoor, gerechtsbode der stad Zierikzee, weduwnaar.Zekere jonge dochter, Jannetje, door de wandeling genaamd "Crabbetje", zwanger, wonend in Zierikzee.Tegenpartij stelt dat de suppliant haar heeft bezwangerd, en dreigt na de geboorte het kind nasar zijn huis te zenden, waardoor des suppliants naam en faam grotelijks wordt gelaedeerd
Adryaen Harmensz Visch te Hoorn alsmede de voogden van de kinderen van Balthasar Harmensz VischZekere goede mannen en de erfgenamen van Claes de HaenDrie jaar hangende zaak aan de goede mannen ontnemen en overnemen door het hof, alsmede een verbod op boedelscheiding en -verdeling07-09-1654
Pieter van der Bunck, notaris en procureur voor de Hoge Raad in Holland als last en procuratie hebbende van de Heer en Mr. Francois van der Hoop, raad ordinaris in de Hoge Raad, en gehuwd met Maria Hartleij, enige dochter en erfgename ab intestato van wijlen Elisabeth van der Laenen in haar leven weduwe en universeel erfgename van Adriaen van Sterrevelt, in zijn leven procureur voor dit Hofzekere dwarse personen, voor zover zij zich onder de jurisdictie van dit Hof bevinden.De weigering om achterstallig Salaris en Verschotten aan de suppliante te betalen23-05-1718
Henrick Aertsz du Sijns, met procuratie van de erfgenamen van wijlen Willem Dashorst, samen crediteuren van de erfgenamen van Adriaan van Herwijnen en Oeiken Barentsdr, echteliedenZeger Adriaenz van Herwijnen, wonende te Waardhuizen in het land van Altena, zoon van Adriaan van Herwijnen en van Oeiken BarentsdrBetaling over achterstallige pacht van 1635 tot 1643 met rente de penning 1618-09-1643
de procureur generaal over Holland, Zeeland en Vriesland.zeeker vrouwspersoon, genaamd Maria Anna Catharina Steinhaus.Het arresteren van goederen uit het bezit van Tegenpartij, ter waarde van 6000 gulden,26-04-1775
De Procureur generaal over Holland, Zeeland en VrieslandZacharias van den Bergh, gewezen dienaar van de Procureur Generaal, gehuwd met een dochter van Abraham Sloff, eveneens een dienaar van de Procureur Generaal.Bloedschande en Overspel. Abraham Sloff is in 1772 voor de tweede keer gehuwd met Alida van Meeren, dus ten opzichte van Zacharias van den Bergh is zij een Stiefschoonmoeder. Zij hebben meerdere malen vleselijke conversatie gehad, en dus Bloedschande met Overspel gepaard, gepleegd.08-02-1776
Jacob van Rhiet, koopman tot AmsterdamZacharias Rode, bewindhebber van de Oostindische CompagnieBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 8 mei 1655. waar bij suppliant verplicht wordt 20 balen peper te leveren aan tegen partij met aftrek van alle mogelijke kosten31-05-1655
Cornelia Martina en Barendina van den Berg, enige erfgenaam van hun zuster Debora van den Berg, weduwe en erfgename van carel appelbloem, later gehuwd met Zacharias van LehenZacharias LehenHet zich niet houden aan afspraken bij huwelijkse voorwaarden opgesteld en zodoend werden de supplianten benadeeld03-08-1731
Nicolaas Kiere, wonende te AmsterdamZacharias Handler, makelaar te AmsterdamHoger beroep tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 15-10-1778 inzake het niet betalen van geleverde goederen05-11-1778
Michiel Bruijningh, raad en vroedschap van Amsterdam, gemachtigde van Martinus van Barneveld gehuwd met Geertruijda Bruiningh, zuster van de suppliant, erven ab. intestato van Mr. François Bruijningh, gewoond hebbend te AmsterdamZacharias BaruchBezwaar tegen het vonnis d.d. 08-09-1767 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake een geschil over een contract, m.b,t. loten , waarvan suppliant onkundig is en bewijs wil hebben op de handtekening onder het contract van Mr. François Bruijning wel authentiek is12-10-1767
Bruyn Henricxsz van Wesendonck, te NieuwveenYsaack de la Vigne, te Amsterdam als voogd van het nagelaten weeskind van Johannes de Gabriel, bedienaar van het goddelijke woord te HarderwijkWeigering van la Vigne de afgeloste obligatie aan de suppliant te overhandigen en te cederen: bevel tot levering en de voldoening van de resterende eindsom23-10-1657
Jan Dodijns, te Den HaagWulfert Cornelisz BogertmanDe Suppliant verhuurde een boerderij en land onder de jurisdictie van Heijloo aan de Tegenpartij voor 66 gulden 's jaars en een komijnekaas. De suppliant eist 2 jaar pacht volgens de huurcedule15-09-1724
Richard Verschuur te RotterdamWqualterus Hennequijn, oud-Burgemeester en Raad van Rotterdam, man van Ewouda VerschuijrMOET NOG AFGEMAAKT10-07-1715
Robert Pantonne, koopman te Veere, als boekhouder van het fregatschip genaamd "de Postillion Galleij".Wouter Watson, schipper van het fregat "de Postillion Galleij".Tegenpartij moet aan suppliant betalen 270 stukken van acten, die hij had ontvangen in Cadiz voor drie verkochte slaven.Watson zegt dat hij twee slaven heeft gekregen van de koning van Bania en zijn zoon, maar suppliant wil dat Watson hem betaalt 180 stukken van acten. Suppliant wil zijn goederen en zijn persoon in arrest nemen.26-03-1716
Robbert Pautonne, koopman te Veere en boedelhouder van het fregat"De Postillion Galey"Wouter Watson, schipper of kapitein-
Cristina van Oijen, geassisteerd met haar vader Arien van Oijen, wonende te Asperen, eiserWouter van Someren, gedaagdeBezwaar tegen vonnis van het Gerecht van Asperen d.d. 17.11-1723 inzake een som van 500,- gulden voor het verbreken van trouwbeloften, vergoeding voor de floratie en kraamkosten voor het kind15-12-1723
Jacob Houttuyn, notaris te Den Haag, als curator van de boedel van Reynier Casembroot, geweest zijnde commies van de financiën van de GeneraliteitWouter van Segwaert, gehuwd met juffrouw Antonia CasembrootAfstand van goederen getransporteerd aan tegenpartij door Reynier Casembroot ten nadele van zijn crediteuren en verbod op de verkoop van goederen en de gerechten te verbieden enige verkoop toe te staan22-06-1657
Matheus Eijssing, makelaar te AmsterdamWouter Straalen, wonende te GoudaVonnis gewezen door schepenen van Gouda d.d. 9-12-1750 waarbij geschil ontstaat over al dan niet ontvangen geldbedrag31-12-1750
Aart Willemszn Roggers; Jan Pieterszn Ravesteijn. Schepenen van en wonende te Meeuwen gedaagdenWouter Sijmonszn de Jonge, eiser uitnaam van zijn vrouw Neeltje DingemansBezwaar tegen het vonnis d.d. 14-september 1650 door schepenen van Meeuwen gewezen, waarbij supplianten een goede rechtsgang wordt ontzegd doordat essntiële gegevens niet worden verschaft. De zaak betreft afleggen van rekening en verantwoording over de administratie, die wijlen Joost Jansz Buijs had over de goederen van Neeltje Dingemans07-10-1650
Pieternella Bogers, laats weduwe van Jan van Jersel (Jerzel), wonende te Dussen MunsterkerkWouter Reyke, wonende te Dussen MunsterkerkBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Dussen Munsterkerk inzake een koopcontract tussen de partijen - een schuur en boomgaard daar achter en halve stoep tot gemeene gebruik gehouden worden - voor de som van 2.000 guldens kontant. Onenigheid over de kosten van het transport en compensatie van de kosten van de processe19-03-1805
Neeltgen Pietersdr, weduwe van Sijmen Block, wonende op WalcherenWouter JasperszGeschil over betaling van de koopsom van een stuk land groot 5 gemeten en 96 roeden, gelegen in Oud-Vlissingen15-08-1623
Dirck Coenen van Ahuys, Gerrit Coenen van Ahuys en Claes Coenen van Ahuys; Herman Elsing gehuwd met Elsken Vissing; Gerrit VissingWouter Gerritsz SchaepVerdeling van de nalatenschap van Mr. Isaac en Appollonia Veer met behulp van renunciatie door Maerten Pietersz van der Velde15-12-1650
Anna Isabella Schiltman, weduwe van Maarten van Soest en diverse andere erfgenamen ab interstato van Pieter SchiltmanWouter Dirkse Kloek, huurder van een huizinge in Lekkerkerk. in bezit van suppliantenWeigering tot ontruimen van een huis, nadat de huur termijn is verstreken en onenigheid over achterstallige huur29-06-1724
Cornelis Timmers. wonende te Lage ZwaluweWouter de Beer, wonende te Lage ZwaluweBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 maart 1753 door schepenen van Hoge en Lage Zwaluwe gewezen inzake vermeende koop van huis, schuur , hof en erf01-05-1753
Jacob van Nierop, baljuw van de stad BeverwijkWouter Arentsz, hovenier en stalknecht van Willem Lodder, en mede schepen van BeverwijkTegenpartij opdragen zich niet via zijn schepenambt te bemoeien met de benoeming van een nieuwe dominee, en zijn lasteringen en hatelijkheden jegens ds. Symon van Breen, predikant te Beverwijk achterwege te laten19-02-1658
Suys Henriques Reinel, Portugees koopman te AmsterdamWouter Abrahamsz, voormalig koopman te Rotterdam en sinds enige tijd consul in PortugalSchade van f 4520 door acht scheepsladingen zout volgens contract niet af te nemen15-11-1651
Nicolaas Freher jr. wonende te Amsterdam, Nicolaas Freher sr. wonende te AmsterdamWinser en Co., te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29-03-1771 door scheepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een oblgatie23-04-1771
Johannes Ruijsch, hoedestoffeerder te Amsterdam, weduwnaar van wijlen Anna Kramers en vader van Catharina Ruijsch en Dorothea RuijschWiltetus Broeksmit namens zijn vrouw Catharina Ruijsch en Pieter Vriendt namens zijn vrouw Dorothea RuijschBeroep tegen een vonnis van de Schepenen van Amsterdam van 8 December 1718 betreffende de verdeling van de boedel na het hertrouwen van de suppliant03-01-1719
Anna Catharina Smith, wonende te Amsterdam, dochter van Diederik Smith, koopman te AmsterdamWillm van der KeereVerbreking van trouw beloften en verzoek om teruggave van brieven20-12-1754
Mr. Grard Bicker van Swieten, heer van Swieten Raad en commissaris van Amsterdam, gedaagdeWilliam van den Bergh de Jonge, makelaar, eiserBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Amsterdam d.d. 28-10-1723 uitgesproken 30 oktober waarbij suppliant wordt veroordeeld tot betaling van 827,- gulden wegens vverdiende courtage26-11-1723
Anthony Motien, procederend in cas penaal voor het hofWilliam PeacockVervanging van procureurs en het niet bekend maken van advocaat waardoor de suppliant benadeeld zou zijn in de uitspraak van het hof01-12-1650
Theodorus Winkel van der Does, arts wonende te EdamWilliam Costerus, hoofdofficier te Edam in opdracht van Jan Tierhuis,hoofdofficier te MonnickendamBezwaar tegn vonnis d.d. 17-06-1732 door schepenen van Edam gewezen inzake een boet voor onbeheerst gedrag01-10-1732
Francois Beaumont, raad en commissaris instructeur, in Maastricht, priviadoor voor de troepen van dit land alsook van de Engelse Kroon, gedurende de laatste oorlog (Successieoorlog)William Borroughs (Burroughs) te Londen, Engeland, mede secretaris van Generaal Caddogan (samen met wie hij de proviandering voor het leger verzorgde)terugbetaling van 1) £ 5672. 2) £ 6222. 3) £ 120. met rente @ 6% jaarlijks vanaf 1714.03-01-1718
Dirk Wolters Jr, wonende te Rotterdam, met procuratie van Joseph Fisher, wonende te Londen en Hogo Collins, koopman te Londen, samen voor de helft eigenaar van het schip "Johan en William", met schipper Johan FisherWilliam Booth, wonende in HollandOntslag uit arrest voor het betreffende schip, na het stellen van cautie03-12-1723
Jan Fischer, shipper op de schepen de "John en William"William Booth ( en Ebenheser Hartley)het vonnis van de schepenen dd 25 januari 1725 betreffende de 6% sinds 1 juli 171909-02-1725
Jan Fischer, schipper op de schepen de "John" en "William"William Booth ( Ebenheser Hartley)Het vonnis van de schepenen te Schiedam dd 25 januari 1725 betreffende 6 % sinds 1 juli 171909-02-1725
Jan Ficher, schipper op de schepen de "John"en de "William"William BoothHet vonnis van de schepenen van Schiedam dd 4 april 1723 betreffende het arrest van de "John and William"met een lading kolen09-02-1725
Jan Ficher, schipper op de schepen de "John" en "William"William BoothHet vonnis van de schepenen van Schiedam dd 4 april 1723 betreffende het Arrest van de "John en William" met een lading Kolen09-02-1725
Maertgen Adriaansdr, weduwe van Jacob Cornelisz BoonWillhem Melchiorsz Welhouch, wonende te SchiedamOnenigheid over de verdeling van de opbrengst van een vicari, gesticht door Geertruijt Floris Heijndricxdr16-05-1623
Mr. Willem van der Graaff (Graeff), raad en oud-schepen der stad Delft, medebewindhebber van de Oost Indische Compagnie ter kamere DelftWillen van Ruijven, hoofdofficier der stad DelftDe suppliant wordt volgens hem ten onrechte aangeklaagd op 11-01-1717 voor onzedelijke handelingen met jonge meisjes, en wenst intrekking van het proces22-01-1717
Pieter Jansz Rogge, koopman te ZierikzeeWillen van Roon, koopman in GoesHet vonnis van het gerecht in Zierikzee dat de suppliant heeft veroordeeld tot betaling van 35 pond Vlaams plus proceskosten, hoewel de tegenpartij niet het contractueel overeengekomene heeft geleverd en de suppliant een "frivool" toegezegde hoeveelheid daarom heeft geweigerd23-07-1653
Johannes Natarp, koopman te LeidenWillen Hooijer, als procureur van Johannes Cortebrand, notaris en procureur te s'GravehageVerzoek om overlevering acten en munimenten inzake mandament van rauw actie11-03-1746
Kerkenraad van de Lutherse Gemeente te EnkhuizenWillempje Grijns, vroedvrouw, wonende te EnkhuizenVerzoek om in hoger beroep het abusieve vonnis d.d. 02-09-1754 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake weigering om onder ede getuigenis der waarheid te geven m.b.t. vaderschap04-10-1754
Christiaan Sluijter c.s. qq. allen leden van de Lutherse Gemeente te EnkhuizenWillempje Crijns, vroedvrouw te EnkhuizenVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. september 1754 door schepenen van Enkhuizen gewezen te herzien inzake de weigering het vaderschap van de predikant bekend te maken, waardoor de gemeente i.v.m. slecht kerkbezoek, finacieel schade lijdt22-11-1754
previous
12...158
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: