gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
197 results found
Search result: 197 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Jean Chenet, wijnkoper te Den Haag(geen voornaam) Sitters en (geen voornaam) Gool, meerderjarige jonkvrouwen wonende te Voorburg.Een openstaande rekeningen over de leverantie van wijnen, betaalde belastingen en kraangelden van 1715 tot 1716. Ondanks aanmaningen van suppliant heeft de tegenpartij de rekening nog niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te gelasten de kosten te voldoen01-12-1716
Willem Biben, wonende te Leiden, leverancier van voer en fourage aan de Bataafse en Franse troepen in Zuid - HollandAannemer generaal en zijn gemachtigde P.J. van Oosthuizen met zijn boekhouders in Den Haag; alle crediteurenMisbruik van vertrouwen en eerlijkheid. Revisie van de boekhouding door neutrale persoon. Aanzienlijke winsten bij opnemen van maandelijkse rekeningen courant -2 ton goud onder de naam van provisie, avans, administratieloon. De suppliant was misleid en geruineerd. Executie van zijn boedel - uitstel21-05-1806
Cornelis Musch, heer van waalsdorp, griffier van de Staten Generaal de Verenigde NederlandenAbraham van Beveren, ambachtsheer van West BarendrechtOnenigheid over de verdeling van de inkomsten van het land en uit de grof en smaltienden, aangezien door bedijking nieuw land is gewonnen23-07-1650
Jacob Vlack cum suis, reders en eigenaren van het schip De EendrachtAdolff van Forckenbeecq cum suis, huurders van het genoemde schipBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam inzake een eventuele borgstelling voor schade aan het schip varende naar Barbados of de Caribische eilanden15-11-1650
Dirk Heyting, wonende in Den Haag, enige executeur testamentair van de nalatenschap van Adriaan Hordijk Verstolk, gewoond hebbende te Driel (Over - Betuwe), op 6 januari 1810 te Amsterdam overleden. De grootvader was Adriaan Verstolk, gewoond hebbende en overleden te RotterdamAdriana Catharina Verstolk, weduwe van Mr. Johan Adriaan Bichon, vrouwe van Oost en West IJselmonde, wonende te Rotterdam en Mr. Marinus Cornelis Bichon, wonende te UtrechtDe nalatenschap 10.000 ponden annuiteiten onder administratie van Adriana Catharina Verstolk, rekening en verantwoording voor administratie en vergoeden alle kosten, schaden en interesten04-02-1811
Wouter Schram, minderjarig jongman met zijn vader Adriaan Schram, wonende te Sliedrecht. In ondertrouw met Cornelia van Es, te Sliedrecht opgenomenAdriana van Rees, minderjarige dochter met zijn vader Jacob van Rees, te Sliedrecht - de eerste huwelijk proclamatieBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Sliedrecht inzake pretens trouwbeloften.Advis van twee neutrale rechtsgeleerden19-12-1805
Wouter Schram, minderjarig jongman met zijn vader Adriaan Schram, wonende te Sliedrecht. Wouter Schram in ondertrouw met Cornelia van Es, te SliedrechtAdriana van Rees, minderjarige dochter van Jacob van Rees, wonende te SliedrechtDe eerste trouwbelofte aan de Adriana van Rees, die zwanger was, maar heeft andere relaas met gerechtsbode. Ten onrechte gedaan aan de suppliant, verguden alle zodanige kosten, schaden en interesten08-03-1805
Bastiaan de Vink (Vinck), en Govert van Herbergen, wonend te Dordrecht, en Jacomina van Westerhout, weduwe van wijlen Abraham Pijl, in zijn leven emertitus Predikant, en gewoond hebbende in Overschie, gestelde executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden over zijn minderjarige kind en erfgenaam Johanna Pijl, door hem in tweede huwelijk verwekt aan Jacomina van Westerhout.Aletta Duijsing, zuster van halve bedde van nagenoemde testateur Johannes, gehuwd met Aelbert Reijnen, koopman te Rotterdam, en universeel erfgenaam van Johannes Duijsing en Maria Kroon in hun leven echtelieden te Rotterdam,Abraham Pijl was gehuwd geweest met Anna Duijsing, en had een kind: Johan Pijl (eerste bed), dat recht had op een legaat van 10.000;-;- gulden.05-03-1721
Kemp Pieters Geluik gehuwd met Maartje Pieters van der Marel, hiervoor weduwe van Jan de Ruijter en voogdesse over zijn minderjarige erfgenamen en des suppliants huisvrouw.Aletta Verkaeck, weduwe van Cornelis Langstrate (Langestraat) wonende in DirkslandEen schuld van 220 gulden + 130 gulden + interestkosten wegens pacht van 12 gemeten lands onder de jurisdictie van Melissant12-07-1715
Aeltje Arents, de weduwe van Paulus Paulussen Schrijer, impetrante in cas d'appelAndries Marcussen, gedaagde in cas d'appelBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam op 22-10-1650 inzake de afwijzing van een rekest civiel betreffende een borgtocht van f. 3000, gelicht van de weduwe van Martenpapenbroek04-11-1650
Dorothea Magdalena; Jan Thomas en Hugo de Virieu, luitenant Kolonel, allen wonende te Den Haag.Anna Catharina Schots echtgenote van wijlen Jacob de Virieu; wijlen Jacoba Johanna de Verieu, hun dochterEen erfenis kwestie. Suppliant vezoekt het Hof om Anna Catharina Schot de erfenis toekomende aan haar overleden dochter af te staan aan de supplianten15-07-1716
Anthonij Addink en zijn vrouw Maria Margadant, wonende in Den Haag, als gedaagden bij appoinetement van rau actieAnna Magnet, weduwe van wijlen Carel Kleijn, in zijn leven notaris en makelaar in Den HaagDe supplianten keeren zich tot deze Hove, verzoekende het Hofs mandament van tuijgen in ordinaria forma29-09-1809
Olivier van Vlierden koopman te Rotterdam; schepenen ter stad Schoonhoven, als eiser in cas Referentie op de goederen van Cornelis Oosterbaan; Cornelis OosterbaanAnna Maria de Coster, echtgenote van Cornelis OosterbaanProtest tegen het vonnis van 1 november 1718 uitgesroken door Schepenen van Schoonhoven, dat Maria 1000 gulden zou ontvangen , als opbrengst van de verkochte goederen. Suppliant verzoekt om Mandament van reformatie29-12-1718
Jacobus Crudop, gehuwd met Anna Muller, weduwe en erfgename van wijlen Jacob Schagen,enige broer en erfgenaam van wijlen Giovani (Gio) SchagenAnna Smith, weduwe van wijlen Giovani SchagenEen erfenis. Suppliant verzoekt het Hof voortzetting van het proces05-01-1714
Bartholomeus Blok, wonende te RotterdamAnthonij van der Wal, wonende te Delft; Simon van der Borst, gewoond hebbende te DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Rotterdam inzake drie recepissen, te samen groot 1.700 guldens en twee obligaties, te samen groot 2.500guldens met interesten. Restitutie van een handschrift van de suppliant23-11-1808
Pieter Adrianus de Haas, wonende te DordrechtAnthonij van Straaten (Straten), wonende te NieuweveenAchterstallige betaling van een som van 689 guldens met de interest aan de suppliant24-10-1810
Gerard Beekman, procureur voor het Hof van HollandAnthony Moors, gewezen stadhouder va GrijsoortAnthony Moors heeft een voorschot op zijn salaris genomen. Hij is enige tijd geleden verhuisd naar Bergen op Zoom. Ondanks de vele aanmaningen, is het voorschot niet terugbetaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te ordonneren het voorschot en de gemaakte kosten te betalen.14-07-1716
Jacob janszn van der Son, wonende te Warmond. Floris Louweriszn, gehuwd met Maritje Jansdr, weduwe van Huijbert Maertensz Sontbergen, wonende in Sassenheim, gedaagde en gearresteerdeBaneker Matheuszn, voor zichzelf en als voogd over zijn zuster Maritge Matheusdr en ook als gemachtigde van Leendert Leendertszn als man en voogd van Anna Theusdr en Claes Leendertzn, gehuwd met Hubertge Theusdr en ook nog Gerrit Cornelisz, wonende in Voorhout, mede uit naam van zijn vrouw, eiser en arrestantenBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Voorhout d.d. 25 mei- 1655 waarbij supplianten veroordeeld worden om aan tegenpartij te betalen 187 gulden 18 st. 9 penn. plus de kosten van het proces16-06-1655
Balther Jacobszn Smit, Jab Hendrixzn TimmermanBarent Willemsz KeijserBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake aflossen en bevrijden van het huis van tegenpartij, terwaarde van 1100.- gulden24-09-1650
De procureur generaal des Konings over het voormalig departement HollandBastiaan Hendriksz Visser, wonende te Middelharnis, gearresteerd voor deze HoveBastiaan Hendriksz Visser heeft zich tegen de publieke authoriteiten openlijk verzetten, scheldwoorden en bedreigingen heeft toegevoegd, hij heeft de vrouw van recherche Zacharias de Reuze met geweld afgedwongen een paspoort welke in haar huis bewaard wierd aan hem geven en ook haar heeft mishandeld26-10-1809
Esteine Larice, koopman van paarden, wonende in Rotterdam, eiser in cas van kortrechtBastiaan Sijmonsz Intvelt, wonende in Heienoord, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door Heemraden van Heienoord gewezen inzake het ongedaan maken van een paard dat blijkt kribbebijters ziekte te hebben12-10-1650
Mr. Roelandt Kinschot, advocaat aan het hof, als agent van zijn genade de graaf van Aldenburch met de volmacht van de edele vrouwe Catharina van Megant, de weduwe en boedelhoudster van jhr. Francois d'Estros, gewezen heer van Hault-Mets en enig erfgenaam van wijlen zijn broer jhr. Johan d'EstrosBoudewijn van (de) Kempen, uit Menen in VlaanderenBetaling van een schuld van 8600 gulden Brabants met rente en de levering van zes stukken goudleer21-12-1650
Jacob Mozes en J: L: Content, kooplieden wonende te AmsterdamBuys de Bordes en Jordan, kooplieden te Amsterdam, medecommissarissen de desolate boedelkamer te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Amsterdam van 10 december 1805 inzake faillissement van de boedel07-01-1806
Frank van der Schoor en Zonen, kooplieden wonende te Dordrecht, generale en speciale gemachtigde van Jean de Vette, gepanteerd koopman, wonende te Oostende, stipulerende voor zijn huis van negotie onder de firma van de weduwe Jean de Vette en ZoonCappe en Schnelle, kooplieden wonende te bergen in NoorwegenArrest van goederen van de tegenpartij - schuld van een som van 4,334 guldens met interesten, bevel om aan de suppliant te betalen30-09-1806
De procureur Generaal des Konings over het voormalig departement HollandChristiaan George Reinhard van Marle, gewezen assessor bij het Landdrost ambt van AmstellandDe tegenpartij heeft van onderscheidene personen op credit gekochte goederen wederom voor contant geld verkocht en voor zeer aanmerkelijke sommen geld heeft opgelicht. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan hevige bedrigerijen14-05-1809
Jan Dreever, koopman wonende te Amsterdam, eiserChristiaan Schuller, wonende te GorinchemRestitutie van de 4 ad signatien wisselbrieven, obligatie van een som van 2.000 guldens met de interesten09-06-1806
Trijntje Claassen (Claasz) Clous, weduwe van wijlen Pieter Jacobsz de Louw; Pierer Roeloffs de Leeuw, beiden wonen te Oost-Zanen; Trijn Dirks, innocente nagelaten dochter van wijlen Dirk Knippels; Paulus Dirksz Bakker; Jacob Aldertsz Klap; Aagje Dirks, weduwe van Claas Jansz; de voogden van Dirk Gerritsz Knippels, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gerrit Knippels, allen wonende in de banne van Oost-Zanen, erfgenamen van Trijn (Dirks) Knipsels.Claes Claesz ClousClaes Claesz Clous heeft diverse geldbedragen opgenomen aangaande Trijn (Dirks) Knipsels. December 1712 overleed Trijn. Claes Claesz Clous handelde eigenhandig allerlei zaken af. De erfgenamen hebben nooit toestemming daartoe gegeven De erfgenamen verzoeken het Hof om Claes Claesz Clous te gelasten de kosten die gemaakt zijn te betalen en de opposanten te compareren11-07-1716
Cornelis Corsz Coster, te HeenvlietClaes Jacobsz Wagenmaecker (wagenmaker), te HeenvlietToebrengen van verwondingen09-12-1650
Lodewijck Rinset, gehuwd met Maria Laffelee als legataris en mede erfgenaam ab intestato van haar overleden oom Josias de Waert, in zijn leven broodbakker te LeidenClaes Rijnenburgh; Pieter van der HorstJosias de Waert woonde in bij Claes Rijnenburgh en zijn zwager Pieter van der Horst en is ook daar overleden, met achterlating van zijn bezittingen en kostbaarheden. Suppliant eist de kostbaarheden op. De tegenpartij onkende het gevraagde te bezitten. Een rechtbank in Leiden accepteerde de uitspraak van de tegenpartij. Suppliant verzoekt het hof mandament in cas d"Appel met de clausule van relief.15-12-1718
Hendrik Gildemeester, wonende te Amsterdam, erfgenaam van Maria Gildemeester; benevens: Mr. Mauritz Cornelis van Hall in plaats van wijlen Mr. Jacob Klinkhamer, medecurateurs over de persoon en goederen van Maria Gildemeester; nu wijlen Anthony Dull; Bernardus de Bosch JeronimutzCommitté van Justitie te AmsterdamOnenigheid over de benoeming van curatoren en sequesters over de persoon en goederen van Maria Gildemeester25-08-1809
Dela Lande (de la Lande) en Gunningh, kooplieden wonende te Amsterdam, als impetranten van appointemente van Rau-ActieCornelia Blies van Moergestel, weduwe en boedelhoudster van Jean Christophe Guillaume de Daehne, in leven solliciteur - militair in Den HaagDoor overleden van de procureur Cornelis van de Kop de partijen konde niet procederen. Verzoek om Procureur Acceptant te stellen30-04-1806
Claes van der Hoeve meester timmerman, wonende te PoeldijkCornelis Cente Lammens en Barbara Knotter zijn huisvrouw wonende te LeidenDe resterende kosten van gekochte gerrdschappen en houtwaren, te weten 100 carolus gulden zij nog niet voldaan. Ondanks de vele verzoeken. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te gelasten de schulden en de gemaakte kosten te voldoen.15-07-1716
Maerten Jansz Kampen, secretaris van HazeskarspelCornelis Claeszn Coppen, wonende in Dircx - HornPoging om op de zondaagse marktdagen van land dat onder Fidéi commis is gelegen te verkopen15-06-1655
Weesmeesteren van de stad Leiden eerst als gedaagden en Rau Actie en nu als rendanten van rekening en gedebatteerdenCornelis Coenen (Koenen) in zijn leven Raad en Burgemeester van Schoonhoven gehuwd met Sophia Stochius dochter van wijlen Matheus Stochius en Elisabeth van Rijsssen; Elisabeth Ambure, weduwe van wijlen Johannes Sstochius wonende te Rotterdam, voogdesse over haar minderjarige kinderen.Tijdens het proces in Cornelis Coenen overleden. Zijn weduwe zetr het proces voort. Suppliant wil beide processen tegelijk voortzetten. Bij het Hof werd het afgedaan als concernerend. Suppliant wendt zich tot Sophia Stochum om de arrementen van het proces aan te nemen15-12-1716
Lambert Michielsze Donckersloot te AlmkerkCornelis Jansz Nederveen te DussenBij vonnis van 02-09-1716 werd suppliant veroordeeld door de Schepen van Woudrichem tot betaling van allimentatie voor het kind van de tegenpartij en tevens allerlei kosten zoals kraamkosten, voedsel enz. de tegenpartij ontkende dat het zijn kind is. Suppliant verzoekt het Hof om mandement in Cas d'Apel met de clausule van inhibtie09-09-1716
Mr. George Michiel Thoen, wonende in Den Haag, generale gemachtigde van Mr. Nicolaas de Gijzelaar, weduwnaar en erfgenaam van wijlen Jacoba Hester van Schaagen, eerder weduwe en erfgenaam van A: de Mey, wonende in Den HaagCornelis Ponse, aphoteker in Den Haag - een capitaal van 6.000 guldens geleend van nu wijlen A: de Mey. Borgtocht was vader Teunis Ponse. Na zijn overlijden de rest van deze schuld - 3.500 guldens overgenomen door zijn erfgenamen: Cornelis Ponse; Allart Ponse; Hendrik Roeloff Ponse; J: van Duifhuis en Cornelis Ponse - beide voogden over Anthonie Ponse; Marie Elisabeth Ponse, wonende in Den Haag; ..... Medeblik, in huwelijk hebbende Margaretta Hendrina Ponse, wonende te BoskoopBevel aan de erfgenamen van wijlen Teunis Ponse te betalen aan de supplianten resterende som van 3.500 guldens met de interesten - ten behoeve van A: de Mey08-05-1805
Francien van der Eijck weduwe van wijlen Jacobus de Lange en zijn leven plateelbakker te DelftCornelis Prins, koopman in Delfts Porceleinen wonende te RotterdamOnbetaalde rekeningen van 5339 gulden voor geleverd porcelein. Ondanks verscheidene aanmaningen zijn de rekeningen nog niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof om proces te starten08-12-1716
Agnes Johanna Boreel wonende te Veere (Zeeland) weduwe, voogdesse over haar minderjarige zood (geen naam genoemd) en boedelhoudster van wijlen Robbert Weil in zijn leven fiscaal Indwependent van de geoctrooieerde Oost Indische Compagnie te Nagapatnam op de kust van Coromandel.Cornelis Stevens gewezen onderkoopman van NagapatnamEen verzoek om de tegenpartij te laten getuigen in een lopend proces tegen Daniel Bernards, gouverneur op de kust van Coromandel; Dirk van Cloon onderkoopman; Hendrik de la Haije pakhuismeester; Cornelis van Outveld sekretaris te Nagapatnam en bewindhebber van de generale geoctrooieerde Oost Indische Compagnie17-09-1715
Jan Willem de Winter; Roheta Pieters Oudeklem echtelieden wonende in de Oude Klem onder StrijenCornelis van Aelst; Johanna van der Mast, weduwe van wijlen Mr. Harman Halling, de weduwe (geen naam genoemd) van Andries van Eijsden; Simon Oudeklem; Bast; N. Snoekiaan Jansz WedaSuppliant heeft door vele tegenvallen van oogst enz. niet zijn schulden aan de tegenpartij kunnen voldoen. Suppliant verzoekt om uitstel van de achterstallige betalingen.25-11-1716
Johan Schonenburg, wonende te LeckerlandCornelis van den Hoop Schout en sekretaris te (Leckerkerk) LekkerkerkTegen het vonnis van de Heemraden van Lekkerkerk. Publieke verkoop van een huis, erf en schuur stalling voor het huis, staande aan de Lek Noord waarop supliant de oudste hypotheek heeft, zijnde 1000 gulden en Catharina, weduwe van Martijn van Hoeve een kapitaal van 600 gulden. Weigering van copie van het vonnis inzake kwijting van de hypotheekbrief of vonnis van preferentie26-07-1715
Aert Dirxse de Baan, gehuwd met Marijtie Anthonis Boender; Cornelis Pieter Boender, testamentaire voogd over de minderjarige kinderen van Antonie Pieter Boender uit zijn eerste huwelijk met Helena Cornelise Boender, tweede huwelijk met Anna Cornelis de LangeCornelis van Wijnen; Anna Cornelis de LangeEen erfenis kwestie. Anna Cornelis de Lange, weduwe van Anthony Pieter Boender is hertrouwd met Cornelis van Wijnen. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenparij te ordonneren het proces niet te verstoren27-07-1716
Huibert Proost, wonende te Gouderak aan de IJsselCrediteuren, waarvan de namen niet zijn genoemdVanwege tweemaal het verlies van de veestapel door runderziekte wendt de suppliant zich tot het Hof met het verzoek tot uitstel van betaling10-12-1716
Wigbolt van der Does, Heer van Noortwijk, 4e Baljuw van Rijland, nomine officii; mannen van RijnlandCrijn van der Pleum brouwer te Leidschendam; Cornelis Cuijck, schoenmakersknecht te VoorburgWegens lompheid ehn geweldadigheden tegen Jan Huyssen en zijn vrouw is de tegenpartij op 29 mei 1715 veroordeeld op 6 october 1716. Supplianten hebben verzuimd om binnen bepaalde tijd te reageren. Suppliant verzoekt het Hof om 2e proces.30-11-1716
Joännes (Johannes)Huygens, notaris en procureur, wonende in Den Haag, in procuratie hebbende van alle de bekende houders en eigenaren van obligatien ten lasten van de drooggemaakte Groote polder onder Stompwijk en WilsveenDe andere houders en eigenaren van landerijen, woningen en eigendommen, gelegen in de drooggemaakte Groote polder onder Stompwijk en WilsveenPretenties van de eigenaren, die verzuimd hebben of achter gebleven zijn zich bekend te maken van hun recht, actien of pretenties als nog binnen de tijd van zes weken aan de suppliant te overgedragen03-10-1805
De armmeesters van Kapelle, gedaagden in cas van relief en reductie voor de mannen van de hoge vierschaar van Zuid-HollandDe armmeesters van Waspik, impetranten in dezelfde zaakBezwaar tegen een "onrechtmatig" vonnis van de hoge vierschaar op 14-11-1650 over het onderhoud van armen en behoeftigen van het Stapeleinde te Kapelle23-11-1650
Juffrouw Johanna Heijndricksdr, weduwe van Mr. Sijmon van Alphen, gewezen advocaat fiscaal en buitengewone Raad van Indië; De voogden van de weeskinderen van AlphenDe bewindhebbers van de Oost Indische CompagnieWeigering om een wisselbrief van 2813. 1/8realen van achten te voldoen en ingevorderd tractement van 1450 gulden te restitueren13-10-1650
Ketwich Voombergh; Wouter Jochems en Zoon, kooplieden, wonende te Amsterdam en in Den Haag, voor zichzelven en als gequalificeerden van een groot aantal houders van wisselbrieven te MiddelburgDe burgermeesteren, schepenen en raden van de stad Middelburg, geaccepteerd ter domicilie van Johannes Minkema en ZoonVervaldag van non-betaling van de wisselbrieven, een som van 3x 323,000 guldens met de interesten. Arrest van goederen en effecten aan de stad toebehorende, bevel om aan de supplianten te betalen11-07-1806
Jacob van Ouderkerk, koopman te Leiden, voor zich zelf en als voogd en vader over zijn minderjarige kinderenDe compagnons Verduuren en Cavalhier, kooplieden in Den Haag; Grave van Dhona; Anthonij de NormandieGrote sommen geld betreffende de leverantie van laken.12-12-1718
Maria Mendes alias Gana Abraff, de weduwe van Antonio de Pas, als moeder en voogdes van haar vier minderjarige kinderen van hem; Duarte Dias de Pas, meerderjarige zoon van AntonioDe crediteuren van Louys Mendes de PasNadat één volwassen zoon een deel van het familiekapitaal van hemzelf, zijn moeder, zijn oudere broer en vier minderjarige broers heeft verbrast, proberen zijn crediteuren beslag te leggen op de rest van het kapitaal05-11-1659
De Procureur Generaal over HollandDe dragonder kapitein Montignij van de Koninklijke gardeRuzie tussen de dragonder kapitein Montignij en de meester kleermaker Johan George Steinmetz, wonende in de Spuistraat in Den Haag over het vermaken van een montering rok, met veel geweld tegen de knechten en de kleermaker12-01-1807
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: