gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
1920 results found
Search result: 1920 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandement van Willig DecreetHendrick de Wilde, notaris te Amsterdam, ten behoeve van Jan Francois Magis en Cornelia van Schorel, echtelieden te Den Haag, en Jan Baptista Pauwels, gemachtigde van Gijsbert van SchorelVerkoop aan Adriaen de Mol, meester timmerman van een huis en erf in Amsterdam, gelegen op de Nieuwezijds Voorburgwal op de hoek met het Rode-Meersteegje
Mandament van willig decreetJacob Beeldsnijder, consul van de Canarische Eilanden en Samuel Eijbergen, beiden wonende te Amsterdam, procuratiehouders van Betje Steenbergen, weduwe van wijlen Meester Hermanus Bronswick volgens prcuratie op 29-12-1714 gepasseerd Betje Voornoemd is de enige erfgenaam van haar vader Roeloff Steenbergen en boedelhoudster van haar man zaligerSupplianten hebben verkocht aan Jan Woltman een huis en erf met groot achterhuis en erf in Amsterdam op de Texelse Kaai, het vijfde huis ten Zuiden van de Ramskooi voor 14.300 gulden contant verder hebben zij verkocht aan Jan Sluijtman een huis en erf op de Nieuwedijk aan de westzijde het tweede huis ten zuiden van de Armsteeg voor 9500. gulden contant op 19 maart 1715
Mandement van Willig DecreetJoachim Rudiger, Baron van Born, Heer van Goltz en Zanro, wonende op Gino in Pruissen, voor hem zelf, en als Echtgenoot van Sara Constantia van Lantschot, Baronesse van Born.--Verkoop van een huis, erf en zeepziederij in Den Haag, de noordzijde van de Kleine Bierkade, aan Arent Nibbeling, meester kuiper in Den Haag
Mandement van Willig DecreetIsacq van Gelijn en Cornelis de Roos, makelaars te Amsterdam.--Verkoop van een dubbel pakhuis, en erf, gekocht door Johannes van Drogenhorst, staande op Bickerseiland, op de Gracht, en voorbij de dwarsstraat waar Sint Maarten voor staat.
Mandement van Willig DecreetSlicodore van Hage (Hagen), koopman te Amsterdam--koop door Barent en Lambertus Vesterinks te Amsterdam van een Huising en erf met achterhuis, staande in de Sand- of Bisschopsstraat, waarvan het voorhuis bewoond was door N. van Beek
Mandement van Willig DecreetCatharina van Nes, weduwe van wijlen Jacobus Hovink, wonende te Delft.--Verkoop van een huis en erf staande in Amsterdam, Stilsteegh aan de zuidzijde, achter het hoekhuis van de Voorburgwal aan Johannes Doucy voor 6300 carolus gulden
Mandement om rekening, bewijs en reliquaPieter Itens, chirurgijn te Gouda en gehuwd met Geertruyt Voorhandt, moeder en erfgename van haar zoon Sacharias Adriaensz Muyden1) Jan Borritsz Muyden, Hubert Michielsz Bruyn en Jan Hendricxsz Spelt, beheerders van de nalatenschap, 2) kopers en bezitters van delen van de erfenis van Borrit Hendricxsz Muyden1) Inzicht in het beheer en de administratie van de nalatenschap van Sacharias Adriaensz Muyden door tegenpartij; 2) teruggave van 1/3 part in zes derde parten in zes stukken land te Koedijk, genaamd Jan Michielsz wei van ca. 6 geers, een 1/3 part in de helft van zes stukken land in Huiswaard, groot 7 geers en genaamd de Foppenwei
Mandement van reductieTeuntje van Ackeren, de weduwe van Abraham van der Sluys te Amsterdam, voor zichzelf en als moeder/voogdes van haar voorzoon Abraham van Ackeren, en als moeder/voogdes van Grietje van der Sluys (haar nakind)??????Bezwaar tegen het unieke vonnis van de scheidsrechters waarbij zij suppliante aan de boedel zou mogen betalen na aftrek van schulden over haar kindsgedeelte, en zij als moeder en voogdes met medevoogd Dirck Grijp een som moet uitkeren ten behoeve van het voorkind
Mandement van inductieCornelis Cornelisz van Berendrecht, wonend aan de Haechse Schou (Haagse Schouw) onder de jurisdictie van Oegstgeest[Onbekende crediteuren]Onmogelijkheid schulden aan crediteuren wegens verliezen en schade direct te voldoen
Mandement penaalPieter Willemsz Wijckerhelt, schoenmaker te Noordwijk als geïnstitueerde erfgenaam van Jacob Gerritsz van Velsen, bij leven tevens daar woonachtigA. Persoon, procureur van het gerecht van Oegstgeest met last en procuratie van Johannes Levyt gehuwd met Geertruyt van Velsen, en met speciale procuratie van de kinderen van Adriaen van Velsen en Tanneken van Itersum, en last van Maritje Pietersdr Passavant, de dochter van Pieter Passavant en Trijntje van VelsenVrijlating geëist na kwalijke en onterechte arrestatie van de suppliant door tegenpartij
Mandement van Arrest en Rau Actie met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeServaas Maasvelt, meester zwaardveger in Den HaagA.F.W. (Baron) Piek van Zoelen, gewezen luitenant-kolonel en kapitein van een compagnie guardes te voet in dienst van dit land.De niet betaalde huishuur (huurcedule dd 11-02-1773, eindigend in mei 1775) en openstaande rekeningen voor gedane leveranties en bewezen diensten.
Mandement van Rau ActieJacobus van der Horst, procureur voor dit Hof, gehuwd met Maria Scheltus, die een dochter is van Catharina van den Brand, die gehuwd was met meester Paulus Scheltus (Ordinaris Drukker van de Staten van Holland en Westfriesland), Catharina van den Brand is enigst dochter en erfgenaam van Isaak van den Brand, in zijn leven kamerbewaarder van de Grafelijksheids Rekenkamer.Aarnhout van Westrik, Schouut en Secretaris te Spijkenisse.800 gulden met interest @ 5 % s'jaars sedert april 1716
Mandement om betalingDavid Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitiePiere la BleAbraham Bellecamp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam waarbij een obligatie (f 1200) nul en zonder waarde is verklaard en de tegenpartij slechts f 150 hoeft te betalen
Mandement om betalingCatharijne Joostendr, de nagelaten weduwe van Willem Joosten Antdonck, bij leven koopman te HaarlemAbraham Charles de jonge, oorspronkelijk debiteur met Abraham Charles de oude als borgVoldoening van achterstallig bedrag
Mandement in cas d'appel met de clausule van reliefWillem Dircxsz Compas, koopman te Amsterdam als verweerder en debattant van rekeningen, enerzijdsAbraham Clockard, als gemachtigde van Caenradt, koopman te Leiden en eiser en gedebatteerde, anderzijdsSerieus bezwaar tegen het vonnis van 30 juli 1660, ter kennis gekomen als appellant vanwege de betaling aan de eiser de som plus proceskosten, alsmede onder ede verklaren dat zijn boedelschulden geheel zijn voldaan
Mandement in cas d'appel met clausule van inhibitieMarinus Koeyman, wonend op Duiveland en interveniërend voor zijn borg Jan Isackxsz Smit, gedaagde en excipiënt (verweerder)Abraham Cornelisz Leynssen c.s., eisers en geëxcipieerdenBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Zierikzee dat Leynssen veroordeeld heeft tot betaling van 200 ponden 11 schellingen en 8 groten Vlaams, wat minder was dan door het gerecht van Nieuwerkerk was beslist
Mandement in cas Relieff d'AppelDe Parnassims van de Portugese Joodse Natie te Amsterdam, als administrateurs van de goederen en de executeurs van het testament (dd 8 augustus 1749 voor notaris Daniel van den Brink te Amsterdam) en voogden over de minderjarige kinderen en Fedeicommissaire erfgenamen van wijlen Elias Olivier.Abraham Dias Guttieres en David d'Azevedo, beiden te Amsterdam, als executeurs en redders van de boedel en de nalatenschap en voogden over de minderjarige kinderen van Abraham Jessurun d'Oliveira, zoon en universeel erfgenaam van Elias Olivier.De uitspraak van de schepenen van Amsterdam (dd 13-03-1770), betreffende de nalatenschap van Abraham Jessurun d'Oliveira, overleden, en de Fideicommissaire erfgenamen van Elias Olivier: dat zijn zoon Abraham Jesserun d'Oliveira de Universele erfgenaam is, als hij ongehuwd blijft, slechts 1/8 deel ontvangt, Als hij huwt en wettige kinderen krijgt, 1/4 deel en over 3/4 part heeft hij het vruchtgebruik, maar die moeten naar de volgende generatie.
Mandement van arrest op goederen en penaalSymon Steynburch, deurwaarder van het hof te HaarlemAbraham Dircxsz van Duyn, buiten Haarlem en gewezen moerman (turfhandelaar) en principiële debiteur, alsmede Ysaacq Dircxsz van Duyn te Leiden als turfvervoerder tussen Leiden en Haarlem en borgAchterstallige som op twee obligaties
Mandemen van arrest op persoonAbraham d'Asseredo (of Desaredo), Portugees koopman te Den HaagAbraham Gideon en Simpson Gideon, eveneens Portugese koopliedenArrestatiebevel voor Simpson Gideon die op het punt staat de Nederlanden te verlaten, om nog bijtijds een achterstallig bedrag van hem te innen
Mandament in cas d 'appel met de clausule van in inhibitieFrederick Raphoen te Amsterdam, gedaagde in Rau ActieAbraham Heirmans, curator over de insolvente boedel van Pieter Guenelion de jonge; Jacob Balde; Theodorus Rijswijck; Philip van der Ghiessen.Suppliant is genoodzaakt process te sustineren voor Commissarissen van de desolate boedelkamer te Amsterdam als gedaagde in Rau Actie uitgesproken dd 07-04-1718, nl. te mogen volstaan met compensatie van de kosten.
Mandement van arrest op goederenPieter Oosterling, koopman te Amsterdam en compagnonAbraham Hennebo, gewoond hebbend te Leiden en nu zonder vaste woonplaats in het landAchterstallige som betalen uit de opbrengst van in beslag genomen goederen
Mandement om betalingBaljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van de weeskinderen van Trijntje Pouwels, als eisers en arrestantenAbraham Jansz Verhoorn te Wateringen, als verweerder en gearresteerde, tevens als borg en principaal schuldenaarEis tot voldoening van som plus interest volgens het eerdere vonnis van het gerecht van Naaldwijk aan suppliant
Mandement van Rau ActieSoetje Moses, weduwe van wijlen Hartog ReesAbraham Jonas te Amsterdam; Hendrik van Barnevelt te NoordeloosAbraham Jonas 8000 gulden dd 30-12-1773; Hendrik van Barnevelt 10.000 gulden dd 20-09-1773, plus rente en kosten
Mandement penaalJacob Lambertsz Cloeck met procuratie van Pieter Cornelisz Linnewever te Alkmaar en erfgenaam onder beneficie van Thomas Jansz Kuyper (overleden) te AmsterdamAbraham Lefebre, wonende te AmsterdamDe tegenpartij tracht het huis en erf op naam van Pieter Cornelisz te bemachtigen om daarin te gaan wonen
Mandement om Rau ActieRachel Mocata Nunes, weduwe van wijlen Anthonio Gabriel Nunes, en Isacq Mocata Nunes, Jacob Mocata Nunes, en Ribca Mocata Nunes (alias Caatgen Mocata)Abraham Levij en zijn broer Isacq Levij, beiden te AmsterdamEr was een contract waarbij David Pareira Brandon te Amsterdam aannam en beloofde te leveren op 1 augustus 1720 een actie van £ 500,-,- ten laste van de Engelse Oost Indische Compagnie, met 300% avans. Rekening en verantwoording over dit contract.
Mandement van Rau Actie commisoriaalSalomon de MedinaAbraham Muijssart, Raad en Schepen der stad Amsterdam.oneenigheden omtrent een contract dd 17-03-1711, en een compromis om die oneenigheid op te lossen dd 14-05-1717. Abraham Muijssart is niet van plan te betalen.
van Rau ActieMr. Johan van Renesse, advokaat voor dit Hof, en Adam van der Smaling, notaris alhier in Den Haag, provisionele gesurrogeerde executeurs in den Boedel van wijlen Jacob Pereira te Den Haag, mitsgaders Salomon Pereira en Sara Pereira Abas, weduwe van wijlen Juda Pereira als executeurs van de boedel van wijlen Juda PereiraAbraham Pereira, oudste zoon van Jacob Pereira500 pond Vlaams cpitale actiën op de VOC ter kamer van Amsterdam. De vijf zonen van Jacob Pereira vermoeden een overbedeling van Abraham Pereira. met interessen en kosten.
Mandement van arrest op persoon en goederenPhilips op de Beeck, koopman te DordrechtAbraham Ridderveld, gewoond hebbend te AmsterdamAchterstand in betaling van een som van 1721 gulden en 13 stuivers, waarbij tegenpartij zich hier en daar in Holland ophoudt
Mandement van Authorisatie de Facto en Rau ActieGerrit Michiel Donker te Oostzaanen (Ostzaandam)Abraham Stuurman, procureur, die de echtscheiding van de suppliant van zijn huisvrouw Elisabeth Calenberg verzorgd heeft. Zijn huisbaas Christiaan Schut in Oostzaanen, en Jacob Munnikhuijsen te Oostzaanen en Melchert Zuijdhoek, te Amsterdam, gestelde curateurs in de insolvente boedel van Abraham StuurmanDe papieren in de lessenaar van Abraham Stuurman, die Christiaan Schut in zijn bezit heeft, en die hij slechts tegen betaling van 250,-- gulden (achterstallige schulden van Abraham Stuurman) wil afgeven
Appointement nisi causamMaria de Graaff, weduwe van wijlen Beonist van Haeft, wonende te NijmegenAbraham Swartevelt, commies op het kantoor van de Ontvanger Generaal, getrouwd met Anthonia de Graaff, en meester Pieter de Graeff, advocaat voor het Hof van HollandEr is een proces geweest en na wisseling van stukken is gepleid voor de Heren Charles Philips van Dorp en Herbert van Beaumont, Raden in het Hof van Holland als Commissarissen. Suppliant heeft de getuigenis der waarheid nodig van Adam van der Smaling en Simon Knol, notarissen in Den haag, maar die willen ze niet geven
Mandement Poenaal en Rau ActieGerard van Neck en Josua van Neck en Compagnie, kooplieden te London.(UK)Abraham Ter Borch en Zonen, Hermanus van Seppenwolde en Johannes van Seppenwolde.lijfrentebrieven en de kosten van dit proces.
Mandement van evocatieThomas van Naers en Johannis van Weel, beiden te RotterdamAbraham van den Berg en zijn vrouw Jannetje MeessenWegens het overlijden van Van den Berg hebben de supplianten verzocht de tegenpartij de arrementen van het proces aan te nemen of door aanwijzing van erfgenamen of representanten te benoemen
Mandement van arrest op persoonFranchoys van de Graeff, koopman te DordrechtAbraham van den Hutte, wonend te Cadiz in SpanjeUitblijven van verantwoording van de verkoop van gezonden goederen voor rekening van suppliant, evenmin tijdens verblijf van tegenpartij in Holland
Mandement in cas d'AppelLeonard Cooper, koopman in ZierikzeeAbraham van Velsen, te ZierikzeeBeroep tegen een vonnis van het gerecht te Zierikzee, d.d. 11-09-1721, over de betaling van de schade die Abraham van Velsen zou hebben geleden door de uitgraving van de kelder door Leonard Cooper.
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieCornelis Cornelisz Bakker, wonend te de BurgAbraham Vlo, schipper woonachtig te KampenBezwaar tegen notoir, uniek en nihil vonnis door het gerecht van Haamstede dat de suppliant - voldongen en bepleit - veroordeelt tot de betaling van de kosten
Mandement van arrest op goederen en om betalingEsther Romburgh, Constantia Romburgh en Anna Romburgh als curatrices van de desolate boedel van Johannes Nederhoven, te AmsterdamAbram Schelekis, gewezen handelspartner van Johannes Nederhoven, wonend te Frankfurt en VianenWegens een schuld aan de boedel (en de gemene crediteuren) van Nederhoven, eisen supplianten alvast betaling van een deel daarvan en in elk geval comparitie voor de commissarissen van het hof
Mandement van reformatieMr. Daniel Ockerse, advocaat te Zierikzee met actie en transport van juffrouw Anna Cort (inmiddels zaliger) te ZierikzeeAbram Thoms (of Thomsz)Beroep tegen wat ???
Mandement penaalJohannis van Dilsen en Govert van Dilsen, kooplieden te AmsterdamAdam Damen, koopman te Amsterdam en partner in de beëindiging van het contract met de supliantenNa het akkoord van 15 februari 1655 is Adam Damen ondanks de afspraken en uitkering van geld niettemin doorgegaan met de handel in gegoten ijzerwaren: verzoek om stopzetting van negotie met terugstorting van teveel betaalde geld in termijnen
Mandement penaalMathijs Luls, te Den HaagAdam Hertius, te WeespProcuratie ten name van Johannes Luls, broer en predikant van de tegenpartij te Weesp: bevel aan Pieter en Adam Hertius de rechtelijke procedures tijdens het proces als kwalijk en ten onrechte te staken en daarvoor de kosten te betalen
Mandament van attentaten poenaalMeester Wolpherd Nobelingh, advocaat fiscaal en procureur generaal over Holland, Zeeland en Friesland, getrouwd met Johanna Kezbij, voor hemzelf en nog als procuratiehouder van Josina Kezbij, de zus van zijn vrouw die enige geinstitueerde erfgenamen zijn van wijlen Isaaq coijmans, in zijn leven bewindhebber van de Oost Indische Compagnie te AmsterdamAdam IJdessen, wondnde te Amsterdam en zijn advocaat Jacob LocqZie akteno. 03101-100
Mandament van attentaten poenaalMeester Wolpherd Nobelingh, advocaat fiscaal en procureur generaal over Holland, Zeeland en Friesland, getrouwd met Johanna Kezbij, voor hemzelf en nog als procuratiehouder van Josina Kezbij, de zus van zijn vrouw, enige geinstitueerde erfgenamen van wijlen Isaaq Coijmans, in zijn leven bewindhebber van de Oost Indische Compagnie te AmsterdamAdam IJdessen, wonende te AmsterdamTegenpartij beweert crediteurs te zijn van de boedel van Coijmans. Hij moet suppliant schadeloos stellen en betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament om procureur acceptant te stellenAnna Maria Damen, weduwe van wijlen Joan van Cempen; Siberta Damen, weduwe van Meester Guillielmo van Tetz, en Maria Jacoba Damen, allen voor zichzelf en zich sterkmakende voor Adam Damen, voor hemzelf en als voogd over de minderjarige nagelaten kinderen van Jacob Damen, tesamen erfgenamen van wijlen Clasina Pater, in haar leven weduwe van Adam Damen de oude en als execteurs van de uiterste wil van de voornoemde Clasina PaterAdam Simonsz. Veenrale, eerst koopman te Amsterdam en later wonende te RotterdamClasina Pater voornoemd heeft 2 processen lopen bij het Hof van Holland tegen tegenpartij. Beide zaken zijn voldongen maar kunnen niet verder bepleit worden omdat de procureur van tegenpartij, Abraham Selkaart van Wouw, is overleden. Tegenpartij moet een nieuwe procureur aanstellen en betalen de kosten hierom gedaan
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieMichiel Stepsius, notaris te DelftAdolph Croeser, te Rotterdam en eiserBezwaar door de suppliant tegen het vonnis (13 november 1660) van de schepenen van Delft, waarin hij werd veroordeeld de som voor het huis en het erf te betalen met compensatie van kosten, terwijl de suppliant niet was geïnformeerd over de verkoopvoorwaarden
Mandement van Arrest en Rau Actie, met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeFrancois Michel Auguste du Hallaij, wonende te Montmattre, parochie van Sint. Pieter, niet ver van Parijs.Adolph Jan Heshuizen (Heshuisen), raad in de Vroedschap der stad Haarlem; Abraham Boas en Simeon Boas, banquiers te Den Haag; Jean Ferdinand Groessinger (Joan Ferdinant Groessinger)3600 Livres. Het vonnis van de Rechters en Consuls der Kooplieden te Parijs dd 19 julij en 9 augusti 1775
Mandament om Appel met de clausule van Relief en inhibitie, in communi formaAnthony Hartigvelt te RotterdamAdolph van Asperenberoep tegen Vonnis van de schepenen te Amsterdam, waardoor de suppliant 4098 guldens met interesse van dien moest betalen aan Adolph van Asperen vanwege 8 capitale actien, ieder 2000 guldens in de compagnie van de Haringstraet Davidsvaert Visscherije te Vlaardingen
Mandement van Rau ActieJacobus van Weers (van Wees), meester broodbakker te Den HaagAdolph Verlouw broodbakker te Den Haag, en zijn neef Hendrik Verlouw te Delft, als borg.Te kennen of ontkennen de handtekening onder een onderhandse akte dd 15 mei 1776
Mandament van appèlGeerlof Leendertse Veth, wonende onder Ouderkerk aan de IJssel en eigenaar van een kamp boezemland aldaar in de Hoge Esse in de Maalboezem in Pieter CrijnenweerAdriaan Mous, wonende te Ouderkerk en ook eigenaar van een kamp boezemland in de Hoge Esse in de Maalboezem in Pieter CrijnenweerPartijen hebben al proces gevoerd om recht van overpad voor Heemraden van Ouderkerk. Suppliant voelt zich bezwaard met de uitslag van het vonnis op 12-06-1715. Hij gaat in Hoger Beroep
Mandement om de arrementen van proces aan te nemen en procureur acceptant te stellenDiderik Ramp, Heer van Cabau en Rampenbosch; Gijsb ert Ramp; Cornelis Ramp, zonen van Diederik Ramp, wonend te Alkmaar en volgens de proceduredie begonnen is door wijlen Frederik Ramp, Heer van Rolland, in zijn leven Hoogheemraadschap van de uiterwaarde sluizen van KennemerlandAdriaan Studler van Surck (Zurck) in zijn leven Heer van Bergen; procureur Nicolaas van Aken; Adriana Eleonora van Teylingen, vrouwe van Bergen, weduwe en boedelhoudster van Adriaan Studler van Surck (Zurck)Een proces dat geruime tijd omvat, dat de hoofdpersonen zijn overleden, en het mandementvan Mainctenue ten einde komt
Mandement van Anticipatie met de clausule om te dienen op maandag toekomende en acht dagen.Adriaan Schuurman, burger en inwoner van EdamAdriaan van Berkum, meester kuiper te Hoornhet Arrest van de tegenpartij in de brouwerij "De Witte Os" binnen Edam, dd 6 mei 1768
previous
12...39
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: