gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
1335 results found
Search result: 1335 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Hendrick de Wilde, notaris te Amsterdam, ten behoeve van Jan Francois Magis en Cornelia van Schorel, echtelieden te Den Haag, en Jan Baptista Pauwels, gemachtigde van Gijsbert van SchorelVerkoop aan Adriaen de Mol, meester timmerman van een huis en erf in Amsterdam, gelegen op de Nieuwezijds Voorburgwal op de hoek met het Rode-Meersteegje22-01-1718
Jacob Beeldsnijder, consul van de Canarische Eilanden en Samuel Eijbergen, beiden wonende te Amsterdam, procuratiehouders van Betje Steenbergen, weduwe van wijlen Meester Hermanus Bronswick volgens prcuratie op 29-12-1714 gepasseerd Betje Voornoemd is de enige erfgenaam van haar vader Roeloff Steenbergen en boedelhoudster van haar man zaligerSupplianten hebben verkocht aan Jan Woltman een huis en erf met groot achterhuis en erf in Amsterdam op de Texelse Kaai, het vijfde huis ten Zuiden van de Ramskooi voor 14.300 gulden contant verder hebben zij verkocht aan Jan Sluijtman een huis en erf op de Nieuwedijk aan de westzijde het tweede huis ten zuiden van de Armsteeg voor 9500. gulden contant op 19 maart 171522-03-1715
Joachim Rudiger, Baron van Born, Heer van Goltz en Zanro, wonende op Gino in Pruissen, voor hem zelf, en als Echtgenoot van Sara Constantia van Lantschot, Baronesse van Born.--Verkoop van een huis, erf en zeepziederij in Den Haag, de noordzijde van de Kleine Bierkade, aan Arent Nibbeling, meester kuiper in Den Haag10-02-1718
Isacq van Gelijn en Cornelis de Roos, makelaars te Amsterdam.--Verkoop van een dubbel pakhuis, en erf, gekocht door Johannes van Drogenhorst, staande op Bickerseiland, op de Gracht, en voorbij de dwarsstraat waar Sint Maarten voor staat.23-02-1718
Slicodore van Hage (Hagen), koopman te Amsterdam--koop door Barent en Lambertus Vesterinks te Amsterdam van een Huising en erf met achterhuis, staande in de Sand- of Bisschopsstraat, waarvan het voorhuis bewoond was door N. van Beek08-03-1718
Catharina van Nes, weduwe van wijlen Jacobus Hovink, wonende te Delft.--Verkoop van een huis en erf staande in Amsterdam, Stilsteegh aan de zuidzijde, achter het hoekhuis van de Voorburgwal aan Johannes Doucy voor 6300 carolus gulden23-03-1718
Pieter Itens, chirurgijn te Gouda en gehuwd met Geertruyt Voorhandt, moeder en erfgename van haar zoon Sacharias Adriaensz Muyden1) Jan Borritsz Muyden, Hubert Michielsz Bruyn en Jan Hendricxsz Spelt, beheerders van de nalatenschap, 2) kopers en bezitters van delen van de erfenis van Borrit Hendricxsz Muyden1) Inzicht in het beheer en de administratie van de nalatenschap van Sacharias Adriaensz Muyden door tegenpartij; 2) teruggave van 1/3 part in zes derde parten in zes stukken land te Koedijk, genaamd Jan Michielsz wei van ca. 6 geers, een 1/3 part in de helft van zes stukken land in Huiswaard, groot 7 geers en genaamd de Foppenwei04-03-1653
Teuntje van Ackeren, de weduwe van Abraham van der Sluys te Amsterdam, voor zichzelf en als moeder/voogdes van haar voorzoon Abraham van Ackeren, en als moeder/voogdes van Grietje van der Sluys (haar nakind)??????Bezwaar tegen het unieke vonnis van de scheidsrechters waarbij zij suppliante aan de boedel zou mogen betalen na aftrek van schulden over haar kindsgedeelte, en zij als moeder en voogdes met medevoogd Dirck Grijp een som moet uitkeren ten behoeve van het voorkind24-02-1657
Cornelis Cornelisz van Berendrecht, wonend aan de Haechse Schou (Haagse Schouw) onder de jurisdictie van Oegstgeest[Onbekende crediteuren]Onmogelijkheid schulden aan crediteuren wegens verliezen en schade direct te voldoen17-04-1651
Pieter Willemsz Wijckerhelt, schoenmaker te Noordwijk als geïnstitueerde erfgenaam van Jacob Gerritsz van Velsen, bij leven tevens daar woonachtigA. Persoon, procureur van het gerecht van Oegstgeest met last en procuratie van Johannes Levyt gehuwd met Geertruyt van Velsen, en met speciale procuratie van de kinderen van Adriaen van Velsen en Tanneken van Itersum, en last van Maritje Pietersdr Passavant, de dochter van Pieter Passavant en Trijntje van VelsenVrijlating geëist na kwalijke en onterechte arrestatie van de suppliant door tegenpartij31-03-1656
Servaas Maasvelt, meester zwaardveger in Den HaagA.F.W. (Baron) Piek van Zoelen, gewezen luitenant-kolonel en kapitein van een compagnie guardes te voet in dienst van dit land.De niet betaalde huishuur (huurcedule dd 11-02-1773, eindigend in mei 1775) en openstaande rekeningen voor gedane leveranties en bewezen diensten.29-09-1775
Jacobus van der Horst, procureur voor dit Hof, gehuwd met Maria Scheltus, die een dochter is van Catharina van den Brand, die gehuwd was met meester Paulus Scheltus (Ordinaris Drukker van de Staten van Holland en Westfriesland), Catharina van den Brand is enigst dochter en erfgenaam van Isaak van den Brand, in zijn leven kamerbewaarder van de Grafelijksheids Rekenkamer.Aarnhout van Westrik, Schouut en Secretaris te Spijkenisse.800 gulden met interest @ 5 % s'jaars sedert april 171610-03-1718
David Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld09-04-1657
Piere la BleAbraham Bellecamp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam waarbij een obligatie (f 1200) nul en zonder waarde is verklaard en de tegenpartij slechts f 150 hoeft te betalen13-04-1657
Catharijne Joostendr, de nagelaten weduwe van Willem Joosten Antdonck, bij leven koopman te HaarlemAbraham Charles de jonge, oorspronkelijk debiteur met Abraham Charles de oude als borgVoldoening van achterstallig bedrag21-06-1656
Marinus Koeyman, wonend op Duiveland en interveniërend voor zijn borg Jan Isackxsz Smit, gedaagde en excipiënt (verweerder)Abraham Cornelisz Leynssen c.s., eisers en geëxcipieerdenBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Zierikzee dat Leynssen veroordeeld heeft tot betaling van 200 ponden 11 schellingen en 8 groten Vlaams, wat minder was dan door het gerecht van Nieuwerkerk was beslist28-03-1651
De Parnassims van de Portugese Joodse Natie te Amsterdam, als administrateurs van de goederen en de executeurs van het testament (dd 8 augustus 1749 voor notaris Daniel van den Brink te Amsterdam) en voogden over de minderjarige kinderen en Fedeicommissaire erfgenamen van wijlen Elias Olivier.Abraham Dias Guttieres en David d'Azevedo, beiden te Amsterdam, als executeurs en redders van de boedel en de nalatenschap en voogden over de minderjarige kinderen van Abraham Jessurun d'Oliveira, zoon en universeel erfgenaam van Elias Olivier.De uitspraak van de schepenen van Amsterdam (dd 13-03-1770), betreffende de nalatenschap van Abraham Jessurun d'Oliveira, overleden, en de Fideicommissaire erfgenamen van Elias Olivier: dat zijn zoon Abraham Jesserun d'Oliveira de Universele erfgenaam is, als hij ongehuwd blijft, slechts 1/8 deel ontvangt, Als hij huwt en wettige kinderen krijgt, 1/4 deel en over 3/4 part heeft hij het vruchtgebruik, maar die moeten naar de volgende generatie.16-05-1770
Symon Steynburch, deurwaarder van het hof te HaarlemAbraham Dircxsz van Duyn, buiten Haarlem en gewezen moerman (turfhandelaar) en principiële debiteur, alsmede Ysaacq Dircxsz van Duyn te Leiden als turfvervoerder tussen Leiden en Haarlem en borgAchterstallige som op twee obligaties28-09-1657
Abraham d'Asseredo (of Desaredo), Portugees koopman te Den HaagAbraham Gideon en Simpson Gideon, eveneens Portugese koopliedenArrestatiebevel voor Simpson Gideon die op het punt staat de Nederlanden te verlaten, om nog bijtijds een achterstallig bedrag van hem te innen05-10-1656
Frederick Raphoen te Amsterdam, gedaagde in Rau ActieAbraham Heirmans, curator over de insolvente boedel van Pieter Guenelion de jonge; Jacob Balde; Theodorus Rijswijck; Philip van der Ghiessen.Suppliant is genoodzaakt process te sustineren voor Commissarissen van de desolate boedelkamer te Amsterdam als gedaagde in Rau Actie uitgesproken dd 07-04-1718, nl. te mogen volstaan met compensatie van de kosten.28-09-1718
Pieter Oosterling, koopman te Amsterdam en compagnonAbraham Hennebo, gewoond hebbend te Leiden en nu zonder vaste woonplaats in het landAchterstallige som betalen uit de opbrengst van in beslag genomen goederen07-06-1657
Baljuw en weesmeesters van Naaldwijk als oppervoogden van de weeskinderen van Trijntje Pouwels, als eisers en arrestantenAbraham Jansz Verhoorn te Wateringen, als verweerder en gearresteerde, tevens als borg en principaal schuldenaarEis tot voldoening van som plus interest volgens het eerdere vonnis van het gerecht van Naaldwijk aan suppliant21-06-1657
Soetje Moses, weduwe van wijlen Hartog ReesAbraham Jonas te Amsterdam; Hendrik van Barnevelt te NoordeloosAbraham Jonas 8000 gulden dd 30-12-1773; Hendrik van Barnevelt 10.000 gulden dd 20-09-1773, plus rente en kosten20-01-1775
Jacob Lambertsz Cloeck met procuratie van Pieter Cornelisz Linnewever te Alkmaar en erfgenaam onder beneficie van Thomas Jansz Kuyper (overleden) te AmsterdamAbraham Lefebre, wonende te AmsterdamDe tegenpartij tracht het huis en erf op naam van Pieter Cornelisz te bemachtigen om daarin te gaan wonen19-10-1657
Rachel Mocata Nunes, weduwe van wijlen Anthonio Gabriel Nunes, en Isacq Mocata Nunes, Jacob Mocata Nunes, en Ribca Mocata Nunes (alias Caatgen Mocata)Abraham Levij en zijn broer Isacq Levij, beiden te AmsterdamEr was een contract waarbij David Pareira Brandon te Amsterdam aannam en beloofde te leveren op 1 augustus 1720 een actie van £ 500,-,- ten laste van de Engelse Oost Indische Compagnie, met 300% avans. Rekening en verantwoording over dit contract.13-11-1721
Salomon de MedinaAbraham Muijssart, Raad en Schepen der stad Amsterdam.oneenigheden omtrent een contract dd 17-03-1711, en een compromis om die oneenigheid op te lossen dd 14-05-1717. Abraham Muijssart is niet van plan te betalen.30-03-1718
Mr. Johan van Renesse, advokaat voor dit Hof, en Adam van der Smaling, notaris alhier in Den Haag, provisionele gesurrogeerde executeurs in den Boedel van wijlen Jacob Pereira te Den Haag, mitsgaders Salomon Pereira en Sara Pereira Abas, weduwe van wijlen Juda Pereira als executeurs van de boedel van wijlen Juda PereiraAbraham Pereira, oudste zoon van Jacob Pereira500 pond Vlaams cpitale actiën op de VOC ter kamer van Amsterdam. De vijf zonen van Jacob Pereira vermoeden een overbedeling van Abraham Pereira. met interessen en kosten.22-04-1718
Philips op de Beeck, koopman te DordrechtAbraham Ridderveld, gewoond hebbend te AmsterdamAchterstand in betaling van een som van 1721 gulden en 13 stuivers, waarbij tegenpartij zich hier en daar in Holland ophoudt16-02-1651
Gerrit Michiel Donker te Oostzaanen (Ostzaandam)Abraham Stuurman, procureur, die de echtscheiding van de suppliant van zijn huisvrouw Elisabeth Calenberg verzorgd heeft. Zijn huisbaas Christiaan Schut in Oostzaanen, en Jacob Munnikhuijsen te Oostzaanen en Melchert Zuijdhoek, te Amsterdam, gestelde curateurs in de insolvente boedel van Abraham StuurmanDe papieren in de lessenaar van Abraham Stuurman, die Christiaan Schut in zijn bezit heeft, en die hij slechts tegen betaling van 250,-- gulden (achterstallige schulden van Abraham Stuurman) wil afgeven19-01-1776
Gerard van Neck en Josua van Neck en Compagnie, kooplieden te London.(UK)Abraham Ter Borch en Zonen, Hermanus van Seppenwolde en Johannes van Seppenwolde.lijfrentebrieven en de kosten van dit proces.07-09-1770
Franchoys van de Graeff, koopman te DordrechtAbraham van den Hutte, wonend te Cadiz in SpanjeUitblijven van verantwoording van de verkoop van gezonden goederen voor rekening van suppliant, evenmin tijdens verblijf van tegenpartij in Holland11-06-1651
Leonard Cooper, koopman in ZierikzeeAbraham van Velsen, te ZierikzeeBeroep tegen een vonnis van het gerecht te Zierikzee, d.d. 11-09-1721, over de betaling van de schade die Abraham van Velsen zou hebben geleden door de uitgraving van de kelder door Leonard Cooper.30-09-1721
Esther Romburgh, Constantia Romburgh en Anna Romburgh als curatrices van de desolate boedel van Johannes Nederhoven, te AmsterdamAbram Schelekis, gewezen handelspartner van Johannes Nederhoven, wonend te Frankfurt en VianenWegens een schuld aan de boedel (en de gemene crediteuren) van Nederhoven, eisen supplianten alvast betaling van een deel daarvan en in elk geval comparitie voor de commissarissen van het hof21-01-1656
Mr. Daniel Ockerse, advocaat te Zierikzee met actie en transport van juffrouw Anna Cort (inmiddels zaliger) te ZierikzeeAbram Thoms (of Thomsz)Beroep tegen wat ???04-02-1656
Johannis van Dilsen en Govert van Dilsen, kooplieden te AmsterdamAdam Damen, koopman te Amsterdam en partner in de beëindiging van het contract met de supliantenNa het akkoord van 15 februari 1655 is Adam Damen ondanks de afspraken en uitkering van geld niettemin doorgegaan met de handel in gegoten ijzerwaren: verzoek om stopzetting van negotie met terugstorting van teveel betaalde geld in termijnen11-02-1657
Francois Michel Auguste du Hallaij, wonende te Montmattre, parochie van Sint. Pieter, niet ver van Parijs.Adolph Jan Heshuizen (Heshuisen), raad in de Vroedschap der stad Haarlem; Abraham Boas en Simeon Boas, banquiers te Den Haag; Jean Ferdinand Groessinger (Joan Ferdinant Groessinger)3600 Livres. Het vonnis van de Rechters en Consuls der Kooplieden te Parijs dd 19 julij en 9 augusti 177519-07-1776
Anthony Hartigvelt te RotterdamAdolph van Asperenberoep tegen Vonnis van de schepenen te Amsterdam, waardoor de suppliant 4098 guldens met interesse van dien moest betalen aan Adolph van Asperen vanwege 8 capitale actien, ieder 2000 guldens in de compagnie van de Haringstraet Davidsvaert Visscherije te Vlaardingen24-06-1721
Jacobus van Weers (van Wees), meester broodbakker te Den HaagAdolph Verlouw broodbakker te Den Haag, en zijn neef Hendrik Verlouw te Delft, als borg.Te kennen of ontkennen de handtekening onder een onderhandse akte dd 15 mei 177615-10-1776
Diderik Ramp, Heer van Cabau en Rampenbosch; Gijsb ert Ramp; Cornelis Ramp, zonen van Diederik Ramp, wonend te Alkmaar en volgens de proceduredie begonnen is door wijlen Frederik Ramp, Heer van Rolland, in zijn leven Hogheemraadschap van de uiterwaarde sluizen van KennemerlandAdriaan Studler van Surck (Zurck) in zijn leven Heer van Bergen; procureur Nicolaas van Aken; Adriana Eleonora van Teylingen, vrouwe van Bergen, weduwe en boedelhoudster van Adriaan Studler van Surck (Zurck)Een proces dat geruime tijd omvat, dat de hoofdpersonen zijn overleden, en het mandementvan Mainctenue ten einde komt09-07-1715
Adriaan Schuurman, burger en inwoner van EdamAdriaan van Berkum, meester kuiper te Hoornhet Arrest van de tegenpartij in de brouwerij "De Witte Os" binnen Edam, dd 6 mei 176811-06-1768
Magnus Neurenburgh, eerste klerk ter griffie van dit Hof, als executeur van het testament van Gilles van SteeckelenburghAdriaan van de Graaff, Baljuw en Dijkgraaf van het eiland Texel.Afbetaling van een schuld van 925 gulden met interest @ 4% 'sjaars sinds 8 april 171205-04-1718
Nanning Kien, Baljuw en Dijkgraaf van de Zijpe en hoofd Ingelanden van de Zijpe, met hem gevoegd , zo voor haarzelve, als intervenierende de zaak aannemende voor Cornelis Metzelaar; Teunis Klimop; Rens Thijsz en Cornelis Duijnboer.Adriaan van Egmont van der Nijenburg, Heer van Petten en Nolmerban; Johan de Veer, secretaris van de Generaliteits Rekenkamer en Consorten, Heren der Heerlijkheid van Callantsoog.Suppliant verzoek het Hof om twee heren commissarissen van het Hof als getuigen te horen.23-09-1716
Mr. Petrus Theodorus van Hamel, advokaat, en Gerard van der Ven, procureur voor dit HofAdriaan van Helden, hiervoor Schout en Secretaris van Werkendam en de Werken, thans commis van 's-Lands Magazijn te Breda.achterstallig salaris voor verrichte diensten02-11-1775
Johan Bebber, koopman in laken te DordrechtAdriaan van Wijngaerden, gewezen koopman te DordrechtIn gebreke met de betaling van 776 gulden voor de levering van laken vanwege bankroet en zijn verdwijning uit de jurisdictie05-02-1651
Maarten Engelbert Verboom, controleur van de Convoyen en Licenten te Heusden, en Willem van Eeten, notaris en procureur te Gorinchem als executeurs van het testament van wijlen Mr. Adriaan Cornelis Verboom, in zijn leven Oud-schepen en gewezen Postmeester der stad Gorinchem, voogden over het minderjarig kind en administrateurs van zijn nagelaten goederenAdriaan Verhoeff en Hendrik van Barnevelt.1000 gulden en 1200 gulden met de interessen sinds 10-07-1766 en10-04-06-03-1776
Josina van Schagen, weduwe en boedelhoudster van Henric Mecens, bij leven burgemeester en commies van Nievaart, gezegd de ClundertAdriaen Cornelis Slobbe, bierbeschooier te Nievaart en borg voor Caspar Henricxz van WeerdeBetaling van de borg minus de kosten voor bier geleverd aan haar overleden man en diens vader02-03-1653
Jacques van Aerssen, oud-president van de Raad van BrabantAdriaen Cornelisz 't Haseraets te Groot-Cromstrijen en inmiddels overledenVerzoek om beslag op de gewassen op het land van tegenpartij ter voldoening van achterstallige pacht20-06-1653
Henrick Bastiaensz van Stralen, man en voogd van Adriaentje Pietersdr, eerder weduwe van Jan Meesz Stompwijck, en met diens broer Arie Meesz Stompwijck (inmiddels overleden) voogd van hun vier kinderenAdriaen Cornelisz de Pauw, oud-schepen van Zoetermeer en Cornelis van Rijn te Zegwaard, nu voogden van de kinderen van Adriaentje PietersdrTegenpartij wil alleen half-om-half boedelscheiding als de suppliant (suppliante) ten behoeve van de kinderen f 2000 extra toelegt overeenkomstig het testament van haar eerste man. Adriaentje doet afstand van dit testament en verzoekt het hof de tegenpartij tot boedelscheiding (50-50) te dwingen.14-01-1654
Lieven van der GoesAdriaen Cornelisz Schouten te CharloisAchterstallige huur van weilanden en schadeloosstelling wegens het zonder toestemming breken (omploegen) van een partij weiland07-08-1653
Abraham van Bodechem, gesubstitueerde erfgenaam in het testament van Marijtje GerritsdrAdriaen Cornelisz Sevenhuysen, executeur testamentair en president van het college van schepenen te AlkmaarDe tegenpartij poogt de suppliant af te houden van zijn erfdeel, namelijk een huis21-12-1654
previous
12...27
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: