gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
799 results found
Search result: 799 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van arrest en rauw actie met edictWoutera Kivit, weduwe van Jan Miliet, wonende in Den HaagDe weduwe en erfgename van Bartolomeus van den Brande, gewezen makelaar te Rotterdam, en nu hertrouwd met een zekere van EijckBetaling van achterstallige provisie en logieskosten terwaarde van respetievelijk1688,- gulden en 750,- gulden
Relief d'appelWouter van Loon qq. wonende te RotterdamTeunis Broek, schipper Jacob Borret, koopman te DordrechtBezwaar tegen de vonnissen d.d. 29 augustus 1748 door commissarissen en zeezaken en d.d. 17 september 1749 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over schadevergoeding, door aanvaring van schepen opgelopen
Mandament in cas relieff d'appelWilliam Norton, koopman te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assurantiën ect. der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 600,- gulden met rente en borgstelling via een aktie in de bovenstaande Compagnie
in cas d'AppelWilliam Cooke, koopman te RotterdamCocq en van Goens, kooplieden te AmsterdamVonnis schepenen van Amsterdam dd 23/24 julij 1766, betreffende een Assignatie dd 2 april 1765, te Rotterdam, groot 2490,12,- guldens
Mandament penaal en request en appoinctement van comparitie ect.WillemThomson, wonende te Rotterdam c.s. eigenaard van goederen in het schip Fortuijn van Peterburg, liggende in Medenblik, onder schipper Jan CorneliszHendrik Brouwer, hoofdofficier Cornelis van der Wolff, burgemeester, Jan Cornelisz schipper en burgemeesteren van MedenblikHet aan den deurwaarder van het Hof van Holland onmogelijk maken om een mandament te exploiteren en ten uitvoer te brengen
Mandament van debitisWillemetta Swanevelt, weduwe van Gerrit van Eijek en de erfgenamen van Anna van Swanevelt gewezen brouwster in Brouwerij 't Hart te RotterdamDiverse debiteurenOnbetaalde rekeningen voor bierleveranties en dergelijke
Mandament in cas relieff d'appelWillem van Klinkenberg, solliciteur militair in Den HaagGeorge Hamilton, voormalig Generaal Majoor ten dienste dezer lande, vermoedelijk wonende te RotterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen te Den Haag,d.d. 12-11-1728 inzake schulden, gemaakt door de tegenpartij tijden zijn dienst in een Schots regiment
Mandement van Rau-ActieWillem van der Wind; Arnoldus van Sprenkhuizen; Leendert Schipperus; Pieter Labryn en Willem Peijpers, voor zichzelfs en nog als gequalificeerden leden van de Societeit, opgericht in 1775 in RotterdamAbraham Bothall (Bothal); Jacob (Jacobus) Ringleven en Johannes Jacobus Meijneken- directeuren van de Societeit met meer machtBezwaar en ontevredenheid met de werk en macht van de drie directeuren inzake fondsten. Bevel met de supplianten tot schifting en verdeling van de fondsten- aan elk lid zijn aandeel berekend. Rekening en verantwoording, de fondsten en penningen te stellen ter dispositie van de leden van de Societeit
Mandament van reformatie met de clausule om bij kosten termijnen van 8 dagen te voldingen en te pleitenWillem van der Hoeve R.O, baljuw te WoerdenJohan Christiaan ten voever, uitgever van de Zuid-Hollandse krant, wonende te WoerdenVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 6 april 1784 door schepenen van Woerden gewezen inzake afwijzing om verzoek van detectie, i.v.m. injuriën de gemeente Rotterdam betreffende, te herzien
Arrest en rauw actie met edictWillem van der Ham c:s:Hendrik van Diest, heer van Zegwaart en Palesteijn wonende te Kleef, Joan Ozij, koopman te RotterdamVerzoek om beslag op persson en goederen van Jan Ozij i.v.m.nalatigheid in de aflossing van een obligatie Hendrik van Diest moet een resterend bedrag met rente voldoen
Mandament van rauw actieWillem Thomson, wonende te Rotterdam, handelend voor Maria Schepers, weduwe van Jacob Noortheij, Raad en burgemeester van Rotterdam, eigenaar van een vergaan schipGerrit Goekoop, secretaris en substitut strandvonder van Goederede en WestvoorneWeigering om de opbrengst van de restanten van het schip en goederen over te dragen
Request om besloote missieve in cas van attentatenWillem Thomson, koopman te Rotterdam lals vertegenwoordiger van een aantal mede koopliedenHendrik Brouwer, hoofd Officier van Medemblik en de burgemeesteren van MedemblikVerhindering van het uitvoeren van een vonnis van het Hof van Holland d.d. 18 01-1734
Mandament van reformatieWillem Snellen voor zichzelf en handelend voor Benjamin Ward, beiden kooplieden te Rotterdam die samen een compagnonschap hadden gevoerdDe erfgenamen van Pieter van Hoorn, koopman te AmsterdamNalatigheid in betaling van een voor de supplianten verkochte partij bokking, waarbij het vonnis d.d.08-05-1736 gewezen door schepenen van Amsterdam in hun nadeel uitviel
Mandament van maintenueWillem Romeijn, baljuw van Capelle op den IJssel, Philip Jacob van Cloon, oud schepen van Rotterdam, Dominicus Roosmale, gedeputeerde in het college der admiraliteit op de Maas. Willem van Hogendorp, raad en burgemeester van Rotterdam ect. Johan Tummers, secretaris van Rotterdam, allen voogden over de minderjarige zoon van wijlen Mr. Dirk Groenhout, Heer van Capelle op den IJssel, raad en burgemeester van RotterdamMr Aenout van Zuijlen van Nijevelt, baljuw en dijkgraaf van SchielandHet onbevoegd dagvaarden van Willem Verhage, waartoe zij niet gerechtigd waren daar Verhage inwonenr was van Capelle op den IJssel
Mandament van arrest en rauw actie met edictWillem Munst, koopman te RotterdamTheodorus van der Burght, thans wonende te Terheijden in de Baronie van BredaNalatigheid in voldoening van geleverde goederen
Mandement in cas d'appel met de clausule van ReliefWillem Kerkvliet, wonende te Leiden.Johan Casteleyn, koopman te RotterdamDe suppliant heeft een proces gevoerd tegen de tegenpartij voor Schout en Schepenen van het Ambacht van Beukelsdijk, oost en west Blomersdijkt genaam Cool. De suppliant eiste overlevering van een Ykerschuit die zijn eigendom was, maar door een ander aan de tegenpartij was gegeven (zoals de tegenpartij beweert). Het vonnis van 20 mei 1719 ontzegt de suppliant zijn eis en gebiedt hem de gearresteerde schuit aan de tegenpartij te geven en de kosten van het proces te voldoen
Mandament tot betaling van kustingWillem Eeuwoutsz Prins, brouwer te Rotterdam, vertegen -woordigende Willem Ottensz SchuijmGeertgen Gijbertsdr, weduwe van Andries Pietersz en haar borg, Pieter Heijndrick Huijgennsz, wonende te SchoonhovenAchterstallige betaling van een aflossing en rente van een hypotheek op een schip
Appointement in margineWillem Cockaerts, koopman van papier te RotterdamLodewijck de Machte, tegenwoordig gedetineerde op de voorpoort van het hofBeducht dat de tegenpartij naar een andere provincie zal vertrekken, hij eerst zijn achterstallige schuld zal moeten voldoen; de eerste deurwaarder inschakelen om dit te laten gebeuren
Mandement van arrest om persoon en goederenWillem Brouwer, koopman te Rotterdam met procuratie van Jacob Bernard te LondenWillem Jennings, goudsmid in LondenVerzoek tot aanhouding van Willem Jennings en beslag op zijn goederen waaruit het achterstallige bedrag van honderd pond sterling (ca. f 1100) op basis van een obligatie plus interest zal moeten worden opgebracht
Mandament van rau actieWillem Boon, wonende te Rotterdam,erfgenaam van zijn overleden zoon Heijman BoonErfgenamen van Cornelis van Beveren, hee van strevelshoek ectUitbetaling van een legaat van 200 gulden en de kosten van een rouwkleed
Mandament in cas relief d'appelWillem Blauw, burger van RotterdamLaurens Willemsen Verpoorten, koopman te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-06-1675 door schepenen van Middelburg gewezen inzake in mei 1672 getrokken wissels uit Suriname
Mandement van custing om betaling van rentenWiljam Johnson, koppman van de England Court te RotterdamJan Henderiksen Brink, koopman te LeidenBetaling van drie obligaties voor geleverde koopwaren in 1648, tesamen 1127 gulden en vijf stuivers
Mandement omme de arrementen van den Processe aan te nemen en procureur acceptant te stellen.Weesmeesteren van de stad Leiden eerst als gedaagden en Rau Actie en nu als rendanten van rekening en gedebatteerdenCornelis Coenen (Koenen) in zijn leven Raad en Burgemeester van Schoonhoven gehuwd met Sophia Stochius dochter van wijlen Matheus Stochius en Elisabeth van Rijsssen; Elisabeth Ambure, weduwe van wijlen Johannes Sstochius wonende te Rotterdam, voogdesse over haar minderjarige kinderen.Tijdens het proces in Cornelis Coenen overleden. Zijn weduwe zetr het proces voort. Suppliant wil beide processen tegelijk voortzetten. Bij het Hof werd het afgedaan als concernerend. Suppliant wendt zich tot Sophia Stochum om de arrementen van het proces aan te nemen
Mandament van arrest en penaalVrouwe MargrieteHugo Spieneng, koopman te RotterdamGeschil over de verkoop van de Hoge Heerlijkheid van de Vrijehoeve en de ambachtsheerlijkheid van de Vrijehoeve, Aarlanderveen en Gnephoek aan Spieneng
Om een dag van pleidooiVan Twedde (zonder voornaam); Paats (zonder voornaam), beide kooplieden te Amsterdam.Bartholomeus de Groot, koopman te AmsterdamHet verzoekt om in een lopend proces te wisselen van stukken en een dag van pleidooi vant te stellen
Mandament om declaratie van kosten over te nemenvan de Lande, van Oordt, kooplieden te RotterdamGeertruijd van der Schelling, gesepareerde vrouw weduwe van Aart Stiermans, wonende te RotterdamNa mandament relief d'appel en verzoek om procureur acceptant te stellen, waarbij Geertruijd Schelling alles negeert, in verzoek om declaratie van kosten over te nemen
Mandament om procureur acceptant te stellenVan de Lande en Van Vliet, kooplieden te RotterdamGeertruij van der Schelling, gesepareerde echgenote van Aert Stiegmans, wonende te RotterdamVerzoek om andere procureur aan te stellen om de lopende procedure in cas relief d'appel af te ronden
Mandement van evocatieThomas van Naers en Johannis van Weel, beiden te RotterdamAbraham van den Berg en zijn vrouw Jannetje MeessenWegens het overlijden van Van den Berg hebben de supplianten verzocht de tegenpartij de arrementen van het proces aan te nemen of door aanwijzing van erfgenamen of representanten te benoemen
Rau ActieThomas Sanderson (Sander Son) en Joanna van Ackoij, echtelieden, wonend te 's-Hertogenbosch, als vader en moeder van hun thans innocente zoon Gerrit Sanderson (Sander Son), in gemeenschap van goederen getrouwd met Anna Pot, wonende te Rotterdam.Anna Pot, wonende te Rotterdam.Door de krankzinnigheid van Gerrit Sanderson wordt hij nu onderhouden door zijn ouders. De ouders vragen nu een alimentatie van Anna Pot, totdat hij weer gezond is.
Mandament penaal met de clausule van inhibitieThomas Jansz, wonende te Rotterdam gehuwd manN.N. Engeltgen, vrouw van N.N. (niet vermeld)Beschuldiging van vaderschap en dreigement, het kind thuis te bezorgen
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitieThomas Heijndrixse, oud schoenmaker, wonende te RotterdamAnnita Pieters, jongedochter, wonende in de Bankertstraat te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-04-1643 door het gerecht van Rotterdam gewezen inzake beschuldiging onder ede van het verwekken van een kind en eis tot het krijgen van alimentatie
Mandament om executie te zien decernerenThomas Crauwfort, koopman te RotterdamGerrit van duijnEr is geprocedeerd en bij het vonnis voor schepenen van Rotterdam op 14-10-1712 moet tegenpartij aan suppliant betalen 2170 gld. Hij heeft wel iets betaald maar het restant niet. Suppliant wil dat tegenpartij het hele bedrag betaalt met de kosten hierom gedaan en executie nemen op het verjaarde vonnis
Mandament van rauw actieThomas Craanmeester, arts te Amsterdam, zoon van Anna Carpentier en Johannes Craanmeester, Alide Roem, gehuwd met Oene Sisters van der Haven,dochter uit een eerder huwelijk van Anna carpentier en Simon Roem, erfgenamen van Maria Carpentier overleden in 1730, gehuwd geweest my Adriaan Bogaard overleden 1739 en moeder van Anna CarpentierGerrit van Leeuwen, gehuwd met Caatje Boogaard, nicht van Adriaan, wonende te Aarlanderveen Foppe ten Harder, gehuwd met Cornelia Bogaard, nicht van Adriaan, wonende te Keeter onder Capelle bij RotterdamTegenwerking bij opmaking van staat en inventaris van de nalatenschap door de beide nichten en echtgenoten i.v.m. rechten die zij menen te hebben op Alida Roem te gelasten te procederen om zijn gerechte helft van de nalatenschap vrij te maken
Mandament van arrest en rau actieTheophilus Beeinham, engels koopman te Rotterdam, gemachtigde van Thomas Hamelton, en van Thomas Allis, ka[pitein van een engels oorlogschipMr. Willem Bits, schipper van de Sarach de AmbrouckGeschil over een restant van 900,- gulden van de betaling van het veroverde schip de "Sarach de Ambrouck"
Mandament on actie te instituerenTheodorus ven Beeck, wonende te Breda en Mr. Johan Diert, advocaat, wonende in Den Haag, echtgenoot van Catharina Goverdina van BeekMr. Jacob Wittrert, wonende te RotterdamOnenigheid over een 10 jaar na aankoop te voorschijn gekomen, Hypotheek op land, gekocht door Gerard van Beek, overleden vader , repectievelijk, schoonvader van de supplianten
Mandement in Cas d'AppelTheodorus Schepman, medicinae doctor te Rotterdam, gehuwd met Josina van Heiningen, en als last en procuratie hebbvende van Leentje van Heiningen, weduwe Gerrit Brattem; vvan Jacob van Heiningen; Dirk Nagtegaal, gehuwd met Antje van Heiningen; Maarten de Wit en Willem de Knaap gehuwd met Leentje de Wit, nagelaten kinderen van Maarten de Wit, gehuwd geweest met Maartje van Heiningen. Te samen kinderen en Kleinkinderen en erfgenamen van Leente Willemse Graauw, in haar leven weduwe van Teunis van Heiningen als eigenaars van hunlieder huising, pakhuising en erf, staande en gelegen aan de Oostzijde van de Leuvenhaven binnen RotterdamWilhelmus de Monchij, azijnmaker , te Rotterdam, en buurman van supplianten.vonnis Schepenen van Rotterdam dd 23 november 1768 over de rooilijnen van de scheidsmuur tussen de huisingen van supplianten en tegenpartij
Mandament van arrest en rauw actie met de clausule van edictTheodorus Harper, koopman te Rotterdam, lasthebber van Mourits de Kavanagh, Generaal van zijne Koninklijke Majesteit van PolenElisabeth van Vrijbergen en haar echtgenoot Counseller Kennedy, wonende te DublinInbeslagname van goederen, gelegen in Holland Zeeland en Vlaanderen, als compensatie voor een lening van 4700,- gulden
Mandament om procureur acceptant te stellenTheodore Fransiscus de Meij, Raad en vroedschap en oud burgemeester en hoofdofficier van RotterdamDirck Dusselwerff, wonende te RotterdamVoortzetting van het proces na overlijden van de procureur van de tegenpartij Joachim Huijssen
Mandament van reformatieTheodore Francois de Meij, Raad in de Vroedschap, Burgemeester en laatst hoofdofficier van de stad RotterdamCornelis Verlinden, makelaar in tabakBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 31,03-1729 inzake het sluiten van een compagnonschap als tabaksmakelaars, hetgeen was verboden bij ordnnanties van 25 april 1682 en van 10 juni 1719
Mandement van Rau ActieTheodore Franciscus de Meij, gehuwd met Cornelia Vingerhoet, dochter en mede ergename van wijlen Jacob Vingerhoet wonende te Rotterdam; Elisabeth Vingerhoet gehuwd met Harman van Gelee.Gerard Vingerhoet; Johan de Bruijn; Anthony de Vries, voogden van de minderjarigen erfgenamen van wijlen Jacob VingerhoetVerdeling van de erfenis. Suppliant verzoekt het Hof om de boedel van Johan Vingerhoet te schiften, scheiden en te delen.
Mandament van tuigenTheodore Franciscus de Meij, burgemeester van RotterdamCornelis Verlinden, makelaar te RotterdamNa mandament van reformatie nu verzoek om tuigen om tot verificatie te geraken
Mandament van arrest, rauw actie en authorisatieTheodore en Jacob van Zeller, kooplieden te Rotterdam en AmsterdamDavid Kingsleij, schipperSupplianten hebben zaken gedaan voor rekening van Maurice Hearn, koopman te Waterfort in Ierland. Deze goederen werden vervoerd met het schip van Davd Kingsleij.Inmiddels is Maurice Haern overleden en zijn boedel insolvent,. Supplianten willen nu de afvaart van het schip om zijn reis te vervolgen hun betaalde en gekochte goederen voor Maurice Hearn uit het schip te vorderen
Mandament van anticipatieTheodoor François de Meij, Raad, oud burgemeester en hoofdofficier te Rotterdam. R.ODirk Disselwerff, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-03-1728 door schepenen in Rotterdam gewezen inzake het agleggen van getuigenis der waarheid, waarmee hij eerst had ingestemd en nu door ophouding probeert om de mogelijkheid daarvan gebruik te maken onmogelijk maakt
Mandament van rauw actieTheodoor de Jongh, wonende te Amsterdam, gehuwd met Clementina Elisabeth Starde, mede-erfgename van Adriaan Wittert, gewezen Heer van Langebackersoort en DeijveltMr. Jacob Wittert, wonende te Rotterdam, voogd over de minderjarige erfgenamen van en administrateur over hun nalatenschap van Adriaan Wittert en alle anderen erfgenamenVerstrekken van staat en inventaris, uitkering van erfdeel en ontslag van fideicommies
Mandament in cas relief d'appelT.A. Weimann (Weiman), wonende te Amsterdam, gedaagdeHendrik Geervliet, groothandelaar in wijnen te Rotterdam, eiserTussen de partijen ongesloten contant van koop en verkoop. Door de suppliant verkochte 44 vaatjes lange rozijnen waren niet geleverd aan de tegenpartij. Compensatie van de kosten
Mandement in cas d'appel met clausule van reliefSymon Jansz van Harp, wonend te RotterdamDirck BlockBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Rotterdam
Mandement van arrest op goederenSuys Henriques Reinel, Portugees koopman te AmsterdamWouter Abrahamsz, voormalig koopman te Rotterdam en sinds enige tijd consul in PortugalSchade van f 4520 door acht scheepsladingen zout volgens contract niet af te nemen
Mandement van Rau Actie met de clausule van Edicte ad valvas CuriaeSusanna Margaretha Malbrancq, bejaarde ongehuwede dochter te LeidenMr. Jacob Heijns, Raad en Burgemeester van Leiden; Jacob des Tombes, Oud-schepen van Rotterdam en Drossaard van Amerongen, wonende in Utrecht; en Jacob Hartjens, koopman te RotterdamDe nalatenswchap van Johanna Catharina van Velzen, gehuwd geweest met Jan Izaac Fremeaux, zoals testament dd 11 april 1765. De suppliante is een familielid van moeders moederzijde in de vijfde graad, en verwacht 1/4 deel via het nieuwe Zuid-Hollandse versterfrecht ofte het nieuwe Scheependoms versterfrecht.
Mandament om executie te zien decernerenSusanna Ignatia van Schinne, weduwe en erfgename van Johan Cornelis Radermacker, thesaurier generaal der domeinen en voogden over de minderjarige kinderen en medeerfgenamen uit hun huwelijk geborenPieter de Ruijter, koopman te RotterdamBurggraaf dat gezamenlijk bezit was van Cornelis Radermacker en Pieter de Ruijter
Mandement penaalSusanna Dukhout (ook Duhout of Duchout), de weduwe van Jan van Raesfelt in zijn leven raad van justitie in BraziliëJoris Brest, koopman te RotterdamEis tot betaling van achterstallig bedrag van 1821 gulden, hoewel de suppliant aan Hubert Brest, de broer van Joris, zogezegd nog 400 gulden schuldig zou zijn
previous
12...16
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: