gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
359 results found
Search result: 359 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rauw actieWillem Wilhelmius, predikant te Westzaan, gewezen predikant van LekkerkerkKerkmeesters van Lekkerkerk,Isaac Johannes Constantijn Pielat de Blagnij, heer van Lekkerkerk, rentmeester van de kerkelijke goederenAchterstallige beloning voor predikdiensten etc.
Mandament van rauw actieWillem van Rij, directeur van de bank van lening te BrielleDe kinderen en het kleinkind van Ariaentje Commis, weduwe van Schalk Janz Kuijper, vroedvrouw te BrielleNalatigheid bij aflossing van een obligatie ad. 1000.- gulden á 5% per jaar na het overlijden van de Ariaentje Commies
Mandament van rauw actieWillem Thomson, wonende te Rotterdam, handelend voor Maria Schepers, weduwe van Jacob Noortheij, Raad en burgemeester van Rotterdam, eigenaar van een vergaan schipGerrit Goekoop, secretaris en substitut strandvonder van Goederede en WestvoorneWeigering om de opbrengst van de restanten van het schip en goederen over te dragen
Mandament van rauw actieWillem Janze de boer, wonende te Oude Zijpe, halfbroer van GrietjeJewits Kant, overleden te Huijgenwaard, Jan Cornelis Gorter, gehuwd met Maartje Janze de Boer, halfzuster van Grietje Jewits Kant, wonende te Haringkarspel, als vader en voogd over zijn kinderen Jan, Aaltje, Maartje en Jacob Janze Gorter, allen erfgenamen van de verstandelijk gehandicapte Grietje Jewits Kant, Haar voogden waren Jacob Collis en Adriaan Janze Oversloot regenten te Driehuizen en Zuidscharwoude. Na het overlijden van Oversloot wordt in zijn plaats benoemd Arij Warmerhuijzen, scholvanger te Broek en Claas Janze Smit, Gehuwd met Neeltje Jewits Kant, volle zuster van Grietje Jewits Kant als toeziend voogdJacob Collis en Arij Warmerhuijzen, als voogden over Grietje Jewits KantDoor het opmaken van een onaanvaardbaar, ongeldig testament, d.d. 03-02-1739 opgemaakt, waarin als enige erfgename werd bemnoemd Neeltje Jewits Kant, zouden de andere erfgenamen nergens recht op hebben wat wordt aangevochten
Mandament van rauw actieWillem Jan van Alphen, procureur voor de gecommitteerde Raden van de staten van Holland en Westfriesland, gehuwd met Cornelia van den BerghDe bewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamMalatigheid in het uitbetalen van een kapitaal ad. 4667.- gulden, komende uit de boedel van Pierre Rogeau
Mandament van rauw actieWillem Hoff, wonende te Amsterdam, als zaakwaarnemenr voor Catharina en Anna Ismark, kinderen van Paulus Ismark en Catharina Kramer, Pieter Reman i.p.v.Jan Swaan voor Cornelis, Michiel, en Vastrik Sinklaar, als regenten van het Aalmoezeniers en Burgerweeshuis. Genoemde kinderen waren de enige broeders en zusters kleinkinderen van Gerrit Ismark en Anna BandoerWillem de Hoet, Cornelis Verheul en Arent Wagemans, allen wonende te Amsterdam als executeur testementair in de boedel van Gerrit Ismark gehuwd met Anna BandoerGevraagd om levering van staat en inventaris van de boedel van Gerrit Ismark en Anna Bandoer alsmede alle brieven charters en papieren
Mandament van rauw actieWillem Hendrikse op Dorp of Opdorp, wonende te KopenhagenJohannes Boogaard, wonende te Oegstgeest en Johan Fredrik Heijder, hovenier te Amstelveen als zijn borgNalatigheid in aflossing van Hypotheek
Mandament van rauw actieWillem darnand, koopman wonende te s'GravenhageMr. Joan Theodoor, baron van Friesheijm en zijn schoonvader J de WaelNalatigheid in voldoening van rekeningen betreffeende geleverde werkzaanheden en winkelwaren waarvoor enige goederen als onderpand waren gegeven
Mandament van rauw actieWillem Claaszn Heereman, wonende te Zaandam, weduwnaar en erfgenaam van zijn vrouw Maritje Wijbrands de Jong, dochter van Wijbrand de Jong en Aeltje WillemsznGerrit Rood, wonende te Krommenie Gerrit Stokkenmaker, wonende te Uitgeest, gesurogeerde executeurs testementair van Guurtje Dirks, tante van Maritje Wijbrands de JongVerzoek om levering van staat en inventaris van de boedel van Guurtje Dirks
Mandament van rauw actieWillem Cagias, echtgenoot van Trijntje Koper te HoornDe executeurs van de nalatenschap van Pieter Janse Vlucht zoontje van Trijntjes overleden zuster Marijtje Frederiks Koper en de Gereformeerde Diaconie Armen te EnkhuizenVerzoek tot afwikkeling van de nalatenschap van Pieter Jan Vlucht
Mandament van rauw actieWillem Brugmout en Jacob Voorstadt, diacenen en Arij Corsse van der Kade en Jan Ouwerkerk Heilige geestmeesters te Rijswijk, handelend voor adriane Schilperoort, weduwe en erfgename van Barent Jansse van der Meer gewoond hebbende en begin 1731 overleden te RijswijkJacob Simonse van Dijk, wonende te WateringenHet onbevoegd tot zich trekken van een deel van de nalatenschap van Barent Jansse van der Meer
Mandament van rauw actieWilhelmus Obergh, Heer van Bouquet, wonende te Hendrik Ido AmbachtJacob van Noorden, secretaris te KlaaswaalNalatigheid bij aflossing van obligatie, verstrekt door Adriaan Papgaij, waardoor suppliant borg stond
Mandament van rauw actieWeesmeesters van Delft als voogden over de twee minderjarige kleinkinderen van Frederik Statius van Dalen, drossaart van LiesveltN. de Moraaar, wonende te dordrechtNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieWeesmeesteren van LeidenJacob van Dorp, schout yte Lisse, de weduwe van Rieks Klinkenberg en Willem Pauw, nomineuxoris erfgenaam van Emerentia van der Bangs, weduwe van Jacob HeuneboVerkoop en verpanding van 3 obligaties uit de fideicommissaire nalatenschap van Wilhelmus Bouquet door een voogd en administrateur ten eigen bate
Mandament van rauw actieVrank Claaszoon Romeijn, wonende te Nootdorp, Cornelis Claaszoon Romeijn, wonende te Voorschoten kinderen en erfgenamen van Claas Leenderts Romeijn gewoond hebbende te DelftGauwSchrevel MiddelhuijsenMr. Johan de Bie inmiddels overleden heeft 2 morgen land verhijpothekeerd,aan Claas Leendertse Romeijn en in gebruik bij Schrevel Middelhuijsen, wat de supplianten nu willen verkopen
Mandament van rauw actieThomas Meijer, no; ux; koopman te Amsterdam, gehuwd met Anna Maria du PeijrouErfgenamen ab intestato van Mr. Michiel ten HoveGeschil bij de afwikkeling van de nalateschap van Mr. Michiel ten Hove overleden 20 september 1751 en Anna Maria du Peijrou overleden 11 febtuari 1748 echtelieden
Mandament van rauw actieThomas luijben, wonende te Herpt, oudste zoon en erfgenaam van zijn vader Jan Adriaense LuijbenLambert Willemse van Herpt en Willem van Herpt resp. zoon en kleinzoon van Willem Robbe, burgemeester van Herpt overleden 06-06-1743Lambert Willemse van Herpt heeft het recht van een leengoed toebehoord hebbende aan zijn grootvader Willem Robbe, verkocht aan suppliants vader. Na de dood van zijn grootvader suggereert recht op het leengoed te hebben met alle gevolgen van dien
Mandament van rauw actieThomas Craanmeester, arts te Amsterdam, zoon van Anna Carpentier en Johannes Craanmeester, Alide Roem, gehuwd met Oene Sisters van der Haven,dochter uit een eerder huwelijk van Anna carpentier en Simon Roem, erfgenamen van Maria Carpentier overleden in 1730, gehuwd geweest my Adriaan Bogaard overleden 1739 en moeder van Anna CarpentierGerrit van Leeuwen, gehuwd met Caatje Boogaard, nicht van Adriaan, wonende te Aarlanderveen Foppe ten Harder, gehuwd met Cornelia Bogaard, nicht van Adriaan, wonende te Keeter onder Capelle bij RotterdamTegenwerking bij opmaking van staat en inventaris van de nalatenschap door de beide nichten en echtgenoten i.v.m. rechten die zij menen te hebben op Alida Roem te gelasten te procederen om zijn gerechte helft van de nalatenschap vrij te maken
Mandament van rauw actieThomas burchardis de Bok, schout van de heerlijkheid VlijmenBurgemeester en schepenen van VlijmenVerzoek tot betaling van achterstallig tractement
Mandament van rauw actieTheodorus Klinck, wonende te NoordwijkerhoutCornelis Cornelisse van der Speck, gehuwd met Willemijna de Haes, wonende te NoordwijkerhoutNalatigheid in aflossing van een onderhandse obligatie
Mandament van rauw actieTheodoor de Jongh, wonende te Amsterdam, gehuwd met Clementina Elisabeth Starde, mede-erfgename van Adriaan Wittert, gewezen Heer van Langebackersoort en DeijveltMr. Jacob Wittert, wonende te Rotterdam, voogd over de minderjarige erfgenamen van en administrateur over hun nalatenschap van Adriaan Wittert en alle anderen erfgenamenVerstrekken van staat en inventaris, uitkering van erfdeel en ontslag van fideicommies
Mandament van rauw actieSusanne Favre, geboren in Zwitserland, mede erfgenaam van Abraham Favre, geboren in Zwitserland, overleden in IndiéJan Hartman EndemanNalatigheid in het nakomen van afspraken bij contract geregeld i.v.m.de nalatenschap van Abraham Favre, suppliants oom
Mandament van rauw actieSusanna Ignatia van Schume, weduwe en erfgename van Johan Cornelis Radermaker, thesaurier en rentmeester der domeinen en voogdes over haar minderjarige kinderenWillem Kersseboom, commies van de rekenkamer te s'GravenhageJan Franse, wonende te AmsterdamNalatigheid in voldoening van twee wisselbrieven
Mandament van rauw actieSusanna Catharina Pels c:s:. Weduwe van Hendrik van der Spelt, oud schepen van Amsterdam dochter van Jan Lucas Pels, en Johanna Schuit, nicht van Jacobus SchuitMr.Paulus van Beeselaar, Philips van Eck, executeurs testementair van Jacobus SchuitVerzoek om levering van staat en inventaris van de boedel van Jacobus Schuit
Mandament van rauw actieSusanna Catharina Pels c:s: weduwe van Hendrik van der Spelt, schepen van AmsterdamMr. Paulus van Beselaar, Philips van Eck, excecuteur testementair en administrateur van de Fideicommissaire nalatenschap van Jacobus SchuijtVerzoek om levering van staat en invetaris niet de vruchten en baten daarvan
Mandament van rauw actieSchout, burgemeesters, achtsmannen en schepenen van BergenMeerdere inwoners van BergenNalatigheid in voldoening van lasten betrffende de verplichte schotpachten
Mandament van rauw actieSchout, burgemeesters achtsmannen en schepenen van BergenPaulus Jacobse Boon, Gerrit Boon, wonende te Alkmaar, weduwnaar van Maartje Paulusse, wonende in de Beemster en hun meerderjarige kinderenNalatigheid in betaling van verschuldigd schotgeld
Mandament van rauw actieSchout en schepenen van Nieuw Beijerland c.iJohan van Kuijkhoven te DordrechtWeigering om pondgeld te betalen
Mandament van rauw actieSara van Lennip, weduwe van wijlen Jacob Feijtana, wonende te AmsterdamThomas Hoope, executeur van het testament van wijlen Jan van Lennip, Sara's vaderNalatigheid in rekening en verantwoording over de periode 1-11-1736 tot 1-05-1737 m.b.t. het huis aan de Nieuwegraft te Huisterdam, dat aan de testateur heeft toebehoord
Mandament van rauw actieSara Maria Verhoeven, weduwe van Adriaan Maas, wonende te GroningenFrançois van Hoogstraten secretaris te OudewaterNalatigheid in betaling van 75.- gulden per jaar vastgelegd in een akte van accoord d.d. 2 mei 1745 i.v.m. oplossing van geschillen
Mandament van rauw actieSara Bouwdewijns (als in 81)Jan Willaerts (als in 81)Nalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actieRockus Stougje, kerkmeester van Oud HeijnenoordtSchout en schepenen van Mijnsherenland en van MoerkerkenZonder toestemming afgraven van een stuk land aan de kerk behorend, zonder daarvoor de grondprijs en de belastingen te betalen
Mandament van rauw actieRijk van den Broek, koopman te Leiden, in opdracht van Abraham Eijken Govertsz en jacob Pijpen, gehuwd met Maria Eijken en voor Abraham Eijken, wonende te Leiden, kinderen van Govert en Cornelis Eijken, allen erfgenamen ab intestato van Johannes Stolk overleden 1735 te BrielleWeesmeesters van BrielleVerzoek om rekening en verantwoording van de administratie en het beheer van de nalateschap van Johannes van Stolk, die zij tot zich genomen hadden daar er geen testementair dispositie aanwezig was
Mandament van rauw actieRegnera van der Heijden, weduwe en erfgename van Mr. Isaacq le Petit, oud schepen van RotterdamArnoldus van Rhijn, seretaris te Overschie en broeder en erfgenaam van Jan van RhijnNalatigheid in aflossing van 2 hypotheken één ten name van Jan van Rhijn en de andere van Arnoldus van Rhijn
Mandament van rauw actieRegenten van het aalmoezeniers weeshuis te AmsterdamReijnier Crabeth, raad en burgemeester van Gouda en Dr. Daniel Doligius de Kets, als executeur testemetair van maria Waben, weduwe van Jacobus van Beest, en als administrateurs van de goederen van haar drie minderjarige nichtjes en erfgenmen, genaamd, Elsje, Gerritje en Geertruijd van Dijk, nagelaten kinderen van haar nicht Geertruijd Vogel, gehuwd geweest met Hendrik van DijkOpeisen door het weeshuis van de nalatenschap van Elsje van Dijk, overleden in het genoemde weeshuis, zonder uitkoop van het recht op nalatenschap verleend op 06-06-1733
Mandament van rauw actieRebeca Oliveira, weduwe van Gabriël de Souza Britto, wnende te s'Gravenhage, gemachtigd om alle gelden, de boedel van haar man betreffende te ontvangenJan Seelen en co, te RotterdamNalatigheid in betaling van een gedeelte van de rekening van geleverde suiker
Mandament van rauw actieRachael Machora, weduwe van Judah Machaben, wonende te AmsterdamAbrham en Betseba Machaben wonende te Amsterdam, broer en zus van JudahWeigering om de contanten en rente, onder huwelijkse voorwaarden ingebracht, aan de suppliante uit te keren na het overlijden van haar man
Mandament van rauw actiePieter van LelijveltWaling van RijnNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actiePieter van Leeuwen, wonende te Waddinxveen, gehuwd met trijntje Gerrits van Grieken, eerder gehuwd geweest met Gerrit Willemse NieuwerkerkIngetje van Zon, weduwe van Jacob van Leeuwen, wonende te Rotterdam en Pieter Gijsbert van leeuwen, als executeur testemetair van Jacob van Leeuwen en Ingetje van Zon wonende te OudshoornWeigering om staat en inventaris van de boedel te leveren en inzage in de bescheiden toe te staan
Mandament van rauw actiePieter van der Linden, wonende te RotterdamCornelis van der Wiel, wonende te Groot AmmersTerugbetaling van een lening van 600,- gulden en bij behorende kosten. ( zie acte obligaties d.d. 15-02-1723 )
Mandament van rauw actiePieter van Buijten, wonende te AbcoudeAnthonie Mensendijk, makelaar te Amsterdam als gevolmachtigde voor Abraham Douglas, ontvanger der domeinen van de koning van Pruisen gehuwd met Susanna Theodora van HennepNalatigheid in aflossing van obligaties
Mandament van rauw actiePieter Ramos, wonende te Woudrichem als oom en voogd over de kinderen van Johanna Catharina Tenhageen Cornelis RamosJan Honswijk, wonende te DussenNalatigheid in betaling van huur van 3 morgen land, 2 hond bouwland, gelegen te Hill
Mandament van rauw actiePieter Picolet, wonende te Rotterdam, voogd over de kinderen van Maria Naveu, weduwe van Francois QuispelLeendert Willimsz PolderdijkBetaling van een restant van een huurschuld terwaarde van ruim 2006,- gulden voor een boerderij met 52 morgen land in de Korendijk, na beslaglegging op een overdracht door de huurder van alle goederen zich op het land bevindende en op de oogst
Mandament van rauw actiePieter Maas Willemszoon, wonende te AmsterdamHendrik Mens, gehuwd met Neeltje LouweNalatigheid in aflossing van een onderhandse obligatie
Mandament van rauw actiePieter Jacobus van der Hoorn, Cornelis Korne Kroft, c.s.allen inwoners en ingelanden van Ter HaarSchout en ambachtsbewaarder van Ter HaarVerzoek om authhentieke copien van de laats gesloten rekeningen van de verpondingen ect
Mandament van rauw actiePieter Huijge Velstar, wonende te MonsterAbraham van Swieten, wonende te Schipluiden, Frank van Soest, wonende te Monster als voogden over de minderjarige kinderen van Arie Houwert en Maria Dijkshoorn, echtlieden genaamd Abraham en PieterNalatigheid bij aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actiePieter Hoes, mr. koekebakker te Rotterdam wedunaar van Anna Miskijn, ( die tot de erfgenamen van Maria de Jager weduwe van Hendrik Abrons behoorde)Claas Miskijn te Rotterdam en Hendrik Steeman te Schiedam, executeursVerzoek tot afwikkeling van de nalatenschap van Maria de Jager, weduwe van Hendrik Abrons, die 10-04-1734 te Schiedam is overleden
Mandament van rauw actiePieter Frannius, Heer van Oud-Harlem, rentmeester-generaal bij de Staten van Holland en FrieslandHendrick Willem van Zijl en Oliver van Pamburgh burgemeester van Oudewater en sequesten van de boedel van Maria VulsteeckenOverleggen van de staat en inventarisvan de nalatenschap van Maria Vulsteecken
Mandament van rauw actiePieter de Ruijter, koopman, wonende te Rotterdam, in opdracht van Mr. Gerard van Loon, advocaat van 't HofJan Hoogtwout, wonende te Alkmaar, als voogd over de goederen en persoon van Catharine van LoonNalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rauw actiePieter Ardesch, Hendrik Schut te Amsterdam en mede namens Simon Vlaming als executeurs van en voogden over de minderjarige erfgenamen van Pieter EvertszHendrik van der Holle te Alkmaar echtgenoot van Cornelia Verschragen en Jan Engelgeer te Amsterdam echtgenote van Petronella Verschragen en Carel de Roij, voor de erfgenamen van Jacob VerschragenNalatigheid in rekening en verantwoording en afrekening van verhandelde goederen
previous
12...8
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: