gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
433 results found
Search result: 433 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rau actieZacharias Rijtlinger, koopman te Amsterdam, ten behoeve van Judica Abrahams, huisvrouw van Mozes Salomons, die haar man in deze vertegenwoordigtAdriaan van Koperen, vaandrig onder het regiment Guardes te voet in garnizoen in den Haag, en zijn moeder Johanna van Brakel, weduwe van Jacob van KoperenHet niet voldoen aan wisselbrieven
Mandament van rau actieWolphert van der Hoeve, wonende in de Vrije Heerlijkheid van Veur en Pieter van Meurs wonende te Voorschoten, executeurs testamentair en voogden over de minderjarige erfgename van wijlen Hendrik van Leeuwen en Geertje van der Meer, echtelieden, wonende in LeidschendamJan Cornelisz van der Meer, wonende te KatwijkTerugvorderen van een kapitaal en rente, door Geertje van der Meer, als borg voor de tegenpartij, in mei 1719 afbetaald
Mandament van rau actieWm. Lootens, koopman in stoffen, wonende te DelftRogus van den Crab, deurwaarder van het Hof van HollandTegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 186 gld wegens leverantie van stoffen
Mandament van rau actieWillemijntje Timmers, weduwe van Dirk Michielsze; Pieter Timmers en Frans Timmers, kinderen van Abraham Timmers, die een zoon was van Pieter Abrams Timmers; Willem Kuijts en Isaak Hasius, diaconen van de Gereformeerde Nederduitse Gemeente te Haarlem en de Regenten van het diaconiehuis, als daarin alimenterende Saartje van Campen, minderjarige dochter van Maritje Timmers, die een dochter was van Pieter Abrams TimmersMargareta Vermaet, als weduwe en erfgenaam van Pieter Timmers voornoemdTegenpartij moet betalen aan de erfgenamen van de overleden neef Pieter Abrams, een somma van 1000 gld zoals beschreven in de huwelijkse voorwaarden van 17-12-1697 voor notaris Arnoldus Meijsterus
Mandament van rau actieWillem Willemsz Gibo,wonende te Oud BeyerlandJan de Jager en Teunis Janskinderen de Jager, wonende te SliedrechtAchterstallige aflossingen te betalen van lopende contracten met de suppliant. Schuld aan de suppliant voor de laatste contractjaar - 280 guldens, 26 guldens in plaats van niet geleverde 200 bossen zwaare walgerse paalen, 539 guldens schuld bij de nieuwe contract
Mandament van rau actieWillem Vogel, wonende te DordrechtThomas Baarss, wonende te DordrechtNalatigheid in nakoming van afspraken m.b.t. de houthandel "Vogel en Baars" opgericht 1 maart 1780
Mandament van rau actieWillem van Strijp, procureur voor de Raad en Leenhof van Brabant, bij het testament van wijlen Huberta van Guldenhoek, in haar leven weduwe en erfgenaam van wijlen Willem van Strijp de oude, in zijn leven Burgemeester van Heusden, aangesteld tot voogd over de twee nagelaten kinderen van willem van Strijp de jonge, gewoond hebbende te Utrecht, mede erfgenamen ex testamento voor 1/4 deel van de voornoemde Huberta, hun grootmoederGeertruid van Strijp, weduwe van wijlen Adolph van de Waal, en Maria van Strijp, toen meerderjarige dochter en nu getrouwd met Pieter Pijl, commies van het Magazijn te Heusden, voor haarzelf en als testamentair voogdes over het nagelaten kind van haar zuster Emmerentia van Strijp, aan haar in huwelijk verwekt bij Abraham van Hanenburg, haar overleden man, allen kinderen en mede erfgenamen voor 3/4 deel van de gemelde Huberta, hun moeder en grootmoeder, voor notaris David van der Werve hebben gemaakt een provisionele scheiding van de nagelaten boedelTegenpartij moet aan suppliant geven 1/4 deel van de nagelaten boedel van Huberta voornoemd sinds 23-08-1708 en met de suppliant komen tot finale deling van haar nalatenschap en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieWillem van Regenmorter wonende te Ouddorp op het eiland van Westvoorne voor hem zelf voor 1/4 part en last en procuratie hebbende van Catharina van Regenmorter, weduwe van .nn Massico in zijn leven predikant te Oostende en van nn... van Lit luitenant van de artillerie gehuwd met Aletta van Regenmorter en als voogd over de minderjarige kinderen van Pieter van Regenmorterte samen voor twee vierden part.Cornelis van Slingelant, gehuwd met Maria Elisabeth van RegenmorterVerdeling boedel bestaande uit van eenheerenhuis en een boerenhuis en erf en 70 gemeten land, gelegen in het oude land van Westvoorne, tussen Willem van Regenmorter en Cornelis van Slingerlant, getrouwd met Maria Elisabeth van Regenmoter
Mandament van rau actieWillem van Persijn. stadhouder en register Mr. van leeuwen van het huis van WassenaarHugo de Bois,wonende in het Ambacht van Oegtgeest, oudste zoon van Pieter Huijgensz du BoisWeigering door Hugo du Bois om een leen van 1 1/2 meter land, Verleend door Jan Jansz van Baersdorp via zijn gemachtigde op 27-07-1608 aan Hugo's vader, Pieter Huijgens du Bois, nadiens dood te verheffen, maar het wel te gebruiken
Mandament van rau actieWillem van Kemma jr. heer tot Herpt, Amelia Ulgers, vrouwe tot Herpt, zwager, respectivelijk zuster Anna Marij, weduwe van Cornelis Blanckaert, en moeder van Werneris van Blanckaert Jr.Jan BlanckaertJr. wonende te Heusden , testementair voogd van Werneris Blanckaert Jr.Geschil over betaling van kostgeld en leningen ter waarde van respectivelijk 2250.- gulden en 203.- gulden 17 stuivers
Mandament van rau actieWillem van der Heijden, wonende te MaassluisSchout, schepenen en secretaris van HekelingenGeschil over al of niet betaling van collectorale successie bij overdracht van grond bij Hekelingen
Mandament van rau actieWillem Pieterssen van Wieringen, wonende Aalsmeer en Cornelis Jansen IJlick te Amsterdam als voogden en schout en weesmeester van Kuddelstaart als oppervoogden, administrerend de aktie van de enige zoon en erfgenamen van Willem Machielsen PutAdriaan Cuijck, wonende te Amsterdam, gehuwd met een dochter en erfgenaame van Jan Ijbrantssenetaling van een schuld van 700.- gulden tegen 5% contract ddd.d. 09-10-1634 ondertekend door Jan Ijsbrantssen en bevestigd voor schepenen van Nieuweramstel op 12-01-1639
Mandament van rau actieWillem Goos, koopman in tabak, wonende te Leiden, als vader en voogd over zijn zoon Fredrick Goos, 22 jaar en minderjarigAdriaen Uijtterweer, voorheen grutter bij wie zoon van suppliant in dienst wasTegenpartij heeft zijn grutterij in Lisse verkocht aan Paulus Maertensz. Schooten. Suppliants zoon is bij hem gaan werken, maar op zijn eerste werkdag is hij aangevallen en met een mes gestoken door tegenpartij. Suppliant wil dat tegenpartij hem het meesterloon vergoed, schadevergoeding geeft en smartegeld, tesamen voor een bedrag van 2000 gld en betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieWillem Boon, wonende te Rotterdam,erfgenaam van zijn overleden zoon Heijman BoonErfgenamen van Cornelis van Beveren, hee van strevelshoek ectUitbetaling van een legaat van 200 gulden en de kosten van een rouwkleed
Mandament van rau actieWillem Jansz Pijll, wonende te Ouddorp, oudoom en administrateur van de goederen van Maerten Lenertsz, nagelaten zoon van Lenert Maertensz en Jannetgen MatheusdrAbraham Geleijnsz, gehuwd met Marijtgen Matheusdr, wonende te OoltgensplaatGeschil over de nalatenschap van Thonis Jacobsz, gewoond hebbende te Zuidland
Mandament van rau actieWessel Noorman cum sociis, koopman te Amsterdam, reder van het schip st. Pieter, met schipper Jan Olphersz van PurmerlandJan Roeloffsz, koopman te Amsterdam, bevrachter van de st. PieterOnenigheid over bevrachting en betaling daarvan, nadat door storm een deel van de lading verloren was gegaan
Mandament van rau actieWendela Elenora ten Hove, weduwe van Jan Carel Godin, heer van Boelestein, wonende te UtrechtMr. Mattheus Graswinkel, commissaris te Amsterdam. Mr. Aalbrecht van Slingerland, secretaris te Amsterdam. Mr. Nicolaas ter Smitten,executeurs testementair en administrateur over de fideï commissaire nalatenschap van Abraham Cromhuijzen, heer van den Bosch, Sleeburg en den BeruikVerzoek om rekening en verantwoordingvan de fideï commissere nalatenschap en aan de suppliante tegen behoorlijke akte de zuivere helft van de nalatenschap uit te keren
Mandament van rau actieWeesmeesters van LeidenMr. Gerardus Stephanus Dedel de Cocq, weduwnaar van Adriana Maria Maasdam, dochter van Machelina van Lieshout, weduwe van Adriaan MaasdamOnbevoegd handelen van Mr. Gerardus Stephanus Dedel Cocq, waardoor de erfgenamen schade lijden
Mandament van rau actieVranck van Ackersdijk, wonende te MaassluisJasper Loschart, Libertus van Axele en Lambert van Erp, verzekeraars te AmsterdamWeigering om het op een schip verzekerde bedrag uit te betalen
Mandament van rau actieVoogden van de Huiszittenden Armen te Bovenkarspel, diaconie van de Gereformeerdekerk te BovenkarspelErfgenamen of vrienden Anna Cicilia of Cicilia Anna Coenadt, halfzuster van Regina Hartman, weduwe van Dirk BaanmanNa vorige verzoeken moeten de erven zich binnen 6 weken melden om noog recht te hebben op de helft van de nalatenschap
Mandament van rau actieTrijntje Cornelisdr Visser, weduwe van Meas Janse Treurniet, wonende te NootdorpArmmeester van Stompwijk, armmeester van VoorburgVerzoek om akte van indeminiteit i.v.m. alimentatie van suppliantes twee dochters genaamd Lidweij en Aaltje
Mandament van rau actieTobias Levij Rees c:s: qq, allen voogden en administrateurs over de nalatenschap van Hartog ReesAlbertus Noordwijk, wonende te LeidenNalatigheid in aflossing van een wisselbrief
Mandament van rau actieThomas en Charles Wilkison kooplieden te Amsterdam qqBewindhebbers der generale Nederlandse geoctroijeerde Oost Indiesche Compagnie ( ter kamer Middelburg)Nalatigheid in voldoening van drie assignaties getrokken 20 november 1785 terwaarde van 1e. 29207 : 9 : 8 guldens, 2e. 27816 : 13 : - guldens, 3e. 22940 : 15 : 8 guldens met rente
Mandament van rau actieTeunis van der Spoel, smid, wonende op Smitshoek CharloisMarijke Barends, weduwe van Arij Bax, wonende te Carnise, Jan de Graaf, gehuwd met Anntonetha Arijse Bax, erfgenamen van Arij Bax wonende te BarendrechtNalatigheid in aflossing van een Hijpotheekbrief
Mandament van rau actieTeunis Buijs, wonende te KethelHendrik Leendertse Landsbergen, wonende te KethelGeschil over gebruik van een uitpad naar de Polderweg
Mandament van rau actieTeijsset en Cie, kooplieden te Amsterdam, handelend voor Perseval Pott sr en John Ravel Frije te LondenBewindhebbers der generale Nederlands geoctroijeerde Oost Indiesche Compagnie (ter kamer in Middelburg)Nalatigheid in voldoening van een tweede assignatie, getrokken d.d. oktober 1785 ter waarde van 35532:10:8 guldens met rente
Mandament van rau actieStijntje van Schelle, gehuwd met Gerrit ten Hengel, wonende te LeidenGerrit ten Hengel, Abraham Gerard Muller, klerk ter griffie aangesteld als curator over Gerard ten Hengel d.d. 21 juli 1780Verzoek van de suppliante om huwelijk ongeldig te laten verklaren, n.a.v. overspel van haar man met Johanna Mulder te Delft
Mandament van rau actieStephanus Dame, Gerard Houthoff, kooplieden te RotterdamNicolaas Roelandszn van Overveld, Debora Elisabeth Gaal, echteliedenNalatigheid in het aflossen van een hijpotheek
Mandament van rau actieStephanus Dame, Gerard Houthoff qq. kooplieden te RotterdamNicolaas van Overveld Roelandszn gehuwd met Debora Elisabeth Gaal, wonende te RotterdamNalatigheid in het aflossen van meerdere hijpotheken
Mandament van rau actieSophia Wolff, weduwe van wijlen Francois Lusman, wonende te Amsterdam, en Femmetje Woelers, meerderjarige dochter, ook te AmsterdamJohan Gleijsteen, wonende te Wassenaar, getrouwd met Catharina Sloothe, weduwe van wijlen Meester Hieronimus RanstTegenpartij moet aan suppliant betalen 1600 gulden hollands courant geld met rente vanwege een obligatie op 04-08-1713 en hij moet betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieSimon van der Stel, Heer van Oud en Nieuw VosmeerClaas Noorlander, wonende te Voorburg, Adrianus Noordegraaf, wonende te Oud-AlblasNalatigheid in betaling van huur van een vogelkooi in de Kooipolder te Warmond.Tevens nalatigheid in reparaties aan duiker, rietheiningen, beschoeing ect, wat schriftelijk was vastgesteld
Mandament van rau actieSimon Bets en Jan Bruijn wonende te Monnikendam s. sClaas en Cornelis Ploege Claesz c.sHet niet uitbetalen van de verzekerde som na vergaan van schip 't Fortuijn tusen Arechangel en Amsterdam
Mandament van rau actieSijbrandt Cornelis van Ruijven en Cornelis Jorisz Tas, beide bouwlieden in het Ambacht van Ruijven, buiten Delft gelegenDe ambachts heer van Ruijven en diens secretarisWeigering om over verlijen van landtransporten te staan en het eisen van de 30e penning op het regelen van transport-brieven
Mandament van rau actieSierag van Banken, koopman, wonende te SchiedamPieter Schauwhamenr, raad en oud burgemeester, baljuw en schout te SchiedamOnrechtmatige verhindering bij de bouw van een branderij, waardoor de suppliant veel schade lijdt
Mandament van rau actieSibilla Hermina van der Sluijs, weduwe en erfgename van Gualther van der Beets, wonende te DelftBewindvoerder van de Oost Indische CompagnieWeigering om restitutie van 2000 rijksdaalders i.v.m. borgtocht
Mandament van rau actieSibijlla Kintswijler, weduwe van wijlen Johannes Emmerij. Zij is grootmoeder paternel en door het Hof aangesteld tot mede voogd overde twee minderjarige kinderen van wijlen Steven Emmerij en Carharina Croeger, in hun leven echteliedenDirck de Wilde, getrouwd met Geertruijd Croeger, en Christiaan Nieuwgaart, getrouwd met Maria Croeger, allen wonende te AmsterdamEr is en proces geweest tussen suppliante en Anna Elisabeth van der Moesel, weduwe van Evers van der Hart, en Hermanus van der Moesel, Raad en Vroedschap van Den Haag, en de mede crediteuren van wijlen Steven Emmerij en zijn vrouw voornoemd. Bij het vonnis op 06-02-1712 voor de Hoge Raad is suppliante gerechtigd verklaard uit de nalatenschap van Jacob Croeger, vader van Catharina, de helft te krijgen ten behoeve van de twee minderjarige kinderen. Tegenpartij moet 1/3 deel van de nalatenschap geven aan suppliant en betalen de kosten hierom geaan
Mandament van rau actieSevania Roelofse, weduwe van François Kemps, wonende te 's GravenhageBennardus Schagen, wonende te Leiden, Johannes Wilhelmus de Wilde, wonende te 's Gravenhage executeurs-testementair over de boedel van Maria Catharina van Beets, weduwe van Johannes Kemps en later gehuwd met Cornelis SchagenGeschil over deafwikkeling van de nalatenschap van Maria Catharina van Beets
Mandament van rau actieSchout en schepenen van Nieuwenhoorn en Nieuw-Gote, handelend voor de Grote of Heilige Geest ArmenKerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Nieuwenhoorn en Nieuwe GoteGeschil over onderhoud van armlastigen
Mandament van rau actieSchout en schepenen van HellevoetsluisKerkenraad te HellevoetsluisWeigering om de helft van de alimentatie van de twee nagelaten kinderen van Jan Huijbert en Maria Koopland te voldoen
Mandament van rau actieSchout en kerkmeesters van RijnsaterwoudeSchout van Alkemade, kerkmeesters van Roelofarendsveen en RijpweteringNalatigheid om zoals afgesproken, elk voor 1/3 deel de kosten voor het onderhoud van het kerkgebouw staande te Rijnsaterwoude, te betalen
Mandament van rau actieSchepenen van de ambachte van Lisse - curatoren over de insolvente boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart, vroeger schout in Lisse, getrouwd met nu wijlen Antge (Antje) Boes. De laatste curator was Mr. Jacobus van Lutsenburg, schout in LisseDe erfgenamen van Mr. Jacobus van Lutsenburg: Adrianus Milders, koopman wonende te Rotterdam, in huwelijk met Sophia van Lutsenburg en Johannes de Bruin, wonende te Bodegraven, in huwelijk met Cornelia van Lutsenburg. Sophia en Cornelia waren enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Mr. Jacobus van LutsenburgRekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf - over de boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart en zijn huisvrouw. Een som van 2.686 guldens 6 stuivers en 8 penningen. De 1/2 van de som te betalen aan de schepenen van de stad Lisse
Mandament van rau actieSalomon Colaço Oliveira, wonende in Amsterdam, gehuwd met Rachel MocataSara en Ribea Mocata, wonende in Amsterdam en Isaac van Abraham Mocata wonende in Den HaagOnenigheid betreffende uitbetaling van een erfdeel
Mandament van rau actieRufina Bick, weduwe van wijlen Johan Vereijs, wonende te RotterdamHugo van Sonnevelt, baljuw van St. Huberts Gerecht en schout van Noord WaddinxveenTegenpartij moet betalen aan suppliant een bedrag van 995 gulden, met rente tegen 4% per jaar sinds 24-05-1715 en de kosten hierom betalen, wegens de koop van een partij land, groot 5 mergen, gelegen onder Noord Waddinxveen in Peulijen, belend: ten noorden Cornelis Groen en ten zuiden Dirk Raat
Mandament van rau actieReijer van Adrichem, deurwaarder van het Hof van HollandJustus van Campen, Schout en Secretaris van PiershilTegenpartij moet betalen aan suppliant 140 gld wegens het bedienen van Meester Cornelis van Aarssen, Heer van Hogerheijde en Voshol, Ontvanger Generaal over Holland. Dit is vastgelegd op 02-09-1712 me tde belofte de suppliant binnen 3 weken schadeloos te stellen van alles wat Cornelis Keijser heeft verteerd en hij moet betalen de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieReijer Arentsz Boot, koopman te DelftDe echtgenote van Cornelis Willmsz Sandtmen wonende in De Lier, de echtgenote van Pleun Arentsz, wonende te Delft, Greijtgen Claesdr te Vlaardingen, Annetgen Claesdr te s' Gravenzande en Willemtgen Claesdr te 's Gravenzande allen dochters van Claes Willmsz en van de crediteuren van Jan VriesenBetaling door Jan Vriesen aan slechts een aantal schuldeisers waarvan, na protest van de suppliant en de resterende eisers door het Hof terugbetaling is bevolen
Mandament van rau actieRegenten vabn het Krankzinnigenhuis te AmsterdamBinke LambrechtsBinke Lambrechts, meent recht te hebben op de revenuen van Zuid-Waddinxveen, gekocht door Jacoba Borst, weduwe van Nicolaas de Ruijter. Bij onderhandse dispossitie d..d. 24 januari 1769 was bepacht dat bij haar overlijden deze zouden vervallen aan het Krankzinnigehuis te Amsterdam, waarvan zij regentes was geweest
Mandament van rau actieRachel Salvador, weduwe van Aron Fernandes Nunez, wonende te Amsterdam qq.Bewindhebbers van de V.O.C. te AmsterdamWeigering om een codicil a.d. 15000,- gulden te transporteren aan Joseph Fernandes Nunez, koopman te Amsterdam, komemde uit de nalatenschap van Jacob Medez da Costa
Mandament van rau actieQuirina van Dam,wonende op Goeree, weduwe van wijlen Leendert van Sonsbeeck, in zijn leven Schepen en Raad van Vlissingen in ZeelandAdriaan van Dam, broer van suppliant, ook wonende op GoereeTegenpartij moet betalen aan suppliant 19.862 gld.,15 st.8 penningen en de kosten hierom gedaan
Mandament van rau actieProcureur Generaal over Holland en West-FrieslandMr. Zacharias Hendrik Alewijn,oud schepen van Amsterdam en ambachtsheer van Mijnen en de LoosdrechtenGeschil over het recht van aanmatiging om criminele rechters aan te stellen
Mandament van rau actieProcureur - Generaal over Holland en West- FrieslandAdriaan de Bruijn, beurtschipper, varende van Geertruijdenberg op 's Gravenhage v.v.Vervoer van jenever zonder tolgeld te betalen van wat al vanaf 13 mei 1518, op ordonantie van Keizer Karel de vijfde, verplicht was
previous
12...9
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: