gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
197 results found
Search result: 197 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Ziby Cohen en Stephano Paleologo, kooplieden te AmsterdamJohan Bartlett, schipper voerende Amerikaans brigantijnschip, genaamd Elisabeth en Isaac Garzon (Garson), geboren te Tanger en een inwoner van Mogador - bevrachter. Tussen was een contract over bevrachting en vervrachtingDe schip door bevrachter beladen met vrije goederen tot de volle en complete belading in alle plaatsen en ruimten. De metingen van de schip waren 194 à 195 ton per register. De eisch van de supplianten- hermeting door de beëdigde scheepsmeters te Amsterdam07-09-1807
Wouter Schram, minderjarig jongman met zijn vader Adriaan Schram, wonende te Sliedrecht. Wouter Schram in ondertrouw met Cornelia van Es, te SliedrechtAdriana van Rees, minderjarige dochter van Jacob van Rees, wonende te SliedrechtDe eerste trouwbelofte aan de Adriana van Rees, die zwanger was, maar heeft andere relaas met gerechtsbode. Ten onrechte gedaan aan de suppliant, verguden alle zodanige kosten, schaden en interesten08-03-1805
Wouter Schram, minderjarig jongman met zijn vader Adriaan Schram, wonende te Sliedrecht. In ondertrouw met Cornelia van Es, te Sliedrecht opgenomenAdriana van Rees, minderjarige dochter met zijn vader Jacob van Rees, te Sliedrecht - de eerste huwelijk proclamatieBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Sliedrecht inzake pretens trouwbeloften.Advis van twee neutrale rechtsgeleerden19-12-1805
Williams Hope; Pieter de Smeth; Hendrik Beth Tammese en Johannes Beth - eigenaren van de Lynbaan de Walvis en andere goederen en huizen, te AmsterdamGeenDe supplianten hebben bij Willig decreet verkocht aan Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindz 4/3 parten; aan Cornelis Hartsen 4/3 parten; aan Olfert Moolenaar 4/3 parten; en aan Jacobus Hancock 1/3 part in de Lynbaan, genaamd De Walvis met alle andere goederen voor een som van 5.500 guldens. Verkochte goederen in de Lynbaan genaamd De Walvis: huizinge, stallinge voor 8 paarden, teerstoof in twee verdipingen, teerhuis, pakhuis tot berging van teer en touwwerk, zolder voor hennep, schijven, garens, turf en alles staande op stadsgrond achter in op de Zoutkeetsgracht, twee sterke pakhuizen, genaamd De Kas, De Walvis en het pakhuis De Walvis. Dat alles voor een som van 5.500 guldens aan de kooper zouden woren geleverd bij Willig decreet03-07-1805
Willem Biben, wonende te Leiden, leverancier van voer en fourage aan de Bataafse en Franse troepen in Zuid - HollandAannemer generaal en zijn gemachtigde P.J. van Oosthuizen met zijn boekhouders in Den Haag; alle crediteurenMisbruik van vertrouwen en eerlijkheid. Revisie van de boekhouding door neutrale persoon. Aanzienlijke winsten bij opnemen van maandelijkse rekeningen courant -2 ton goud onder de naam van provisie, avans, administratieloon. De suppliant was misleid en geruineerd. Executie van zijn boedel - uitstel21-05-1806
Willem , baron van Wassenaar, Heer van den Dam Maalstede etc. Generaal Majoor in s'lands dienst.Erfgenamen van Mattheus EversdijckDe suppliant verzoekt het Hof on de tegenpartij te ordonneren om haar adtie ten laste van de supplaint te staken. Het betreft een openstaande rekening die de tegenpartij bij de suppliant heeft staan.15-09-1716
Wigbolt van der Does, Heer van Noortwijk, 4e Baljuw van Rijland, nomine officii; mannen van RijnlandCrijn van der Pleum brouwer te Leidschendam; Cornelis Cuijck, schoenmakersknecht te VoorburgWegens lompheid ehn geweldadigheden tegen Jan Huyssen en zijn vrouw is de tegenpartij op 29 mei 1715 veroordeeld op 6 october 1716. Supplianten hebben verzuimd om binnen bepaalde tijd te reageren. Suppliant verzoekt het Hof om 2e proces.30-11-1716
Westrik en Pool, kooplieden te AmsterdamMeesters: Gijsbertus Assenberg; Pieter Lespinasse; Lambertus Hendrik Lankhorst, directeuren van de Amsterdamse Brand SocieteitDe tegenpartij heeft bepaalde obligatie in dato 13 januari 1809, welke zij publiek of uit de hand willen verkopen en autoriseeren met de interesten en kosten, De supplianten verzetten zich tegen voorschreven verzoek in hoger beroep27-02-1811
Weesmeesteren van de stad Leiden eerst als gedaagden en Rau Actie en nu als rendanten van rekening en gedebatteerdenCornelis Coenen (Koenen) in zijn leven Raad en Burgemeester van Schoonhoven gehuwd met Sophia Stochius dochter van wijlen Matheus Stochius en Elisabeth van Rijsssen; Elisabeth Ambure, weduwe van wijlen Johannes Sstochius wonende te Rotterdam, voogdesse over haar minderjarige kinderen.Tijdens het proces in Cornelis Coenen overleden. Zijn weduwe zetr het proces voort. Suppliant wil beide processen tegelijk voortzetten. Bij het Hof werd het afgedaan als concernerend. Suppliant wendt zich tot Sophia Stochum om de arrementen van het proces aan te nemen15-12-1716
Weduwe (geen naam vermeld) van Aubert de Maretz, wonende te AmsterdamDe weduwe La Piemante en Pierre Cavalier, burger en koopman in Den Haag.Supliante verzoekt het Hof in arrest te nemen het biljet van 3.000 gouden louisen dat Hugetan aan Aubert de Maretz op 20-11-1704 heeft gegeven als betaling van een schuld. Hij heeft het overgegeven aan de tegenpartij een grote boete beralen aan de Hoge overheiden ze mogen het biljet aan niemand anders doorgeven en betalen de kosten hierom gedaan.22-07-1715
Trijntje Claassen (Claasz) Clous, weduwe van wijlen Pieter Jacobsz de Louw; Pierer Roeloffs de Leeuw, beiden wonen te Oost-Zanen; Trijn Dirks, innocente nagelaten dochter van wijlen Dirk Knippels; Paulus Dirksz Bakker; Jacob Aldertsz Klap; Aagje Dirks, weduwe van Claas Jansz; de voogden van Dirk Gerritsz Knippels, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gerrit Knippels, allen wonende in de banne van Oost-Zanen, erfgenamen van Trijn (Dirks) Knipsels.Claes Claesz ClousClaes Claesz Clous heeft diverse geldbedragen opgenomen aangaande Trijn (Dirks) Knipsels. December 1712 overleed Trijn. Claes Claesz Clous handelde eigenhandig allerlei zaken af. De erfgenamen hebben nooit toestemming daartoe gegeven De erfgenamen verzoeken het Hof om Claes Claesz Clous te gelasten de kosten die gemaakt zijn te betalen en de opposanten te compareren11-07-1716
Theodore Franciscus de Meij, gehuwd met Cornelia Vingerhoet, dochter en mede ergename van wijlen Jacob Vingerhoet wonende te Rotterdam; Elisabeth Vingerhoet gehuwd met Harman van Gelee.Gerard Vingerhoet; Johan de Bruijn; Anthony de Vries, voogden van de minderjarigen erfgenamen van wijlen Jacob VingerhoetVerdeling van de erfenis. Suppliant verzoekt het Hof om de boedel van Johan Vingerhoet te schiften, scheiden en te delen.30-11-1716
Teunis Paridon, wonende te Delft, de laatste erfgenaam van Arie Paridon en zijn vrouw Johanna van Waldt, gewoond hebbende in Roelof - Arendsveen onder Alkemade; erfgenaam van de laatslevende zijn broer Cornelis Paridon en zijn zoon Cornelis Paridon, wonende in Roelof- ArendsveenHuig van der Velden en Cornelis Pieterse van Egmondt, als executeuren in de boedel van de overledenen testateur en testatriceRekening en verantwoording van de directie en administratie, inventaris, brieven, alle bewijzen van eigendom, boeken en chartres die in de boedel en nalatenschap zijn gevonden. Alles toegekend aan de laatste erfgenaam - Teunis Paridon20-09-1805
Sophia Wolff, weduwe van wijlen Francois Lusman; Femmetje Wolders, meerderjarige dochter, beiden wonende te Amsterdam, impetranten van Mandement van Rau ActieJohan Geijsteen, geboren te Bremen heeft t.b.v de supplianten enige obligatien uitstaan.Uit het relaas van de dreuwaarder bleek toen al dat de tegenpartij plannen had om Nederland te verlaten zonder dat achterstallige geldzaken waren voldaan. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te vevelen om het mandement van arrest te gedogen.23-07-1716
Sara Pereira Abas, weduwe van wijlen Juda Pereira, moeder en voogdesse over haar minderjarige kinderen; Josua Salvador, gehuwd met Sara Periera; Jacob Antunes gehuwd met Lea Pereira Abas.Parnassius van de Joods Portugese natie te Amsterdam, Wijlen Jacob PereiraWijlen Jacob Pereira, schoonvader van suppliant heeft in zijn testament van 24 augustus 1709 de supplianten benoemd tot erfgenamen van zijn goederen. Supplianten verzoekt het Hof om de tegenpartij te bevelen en gelasten een specificatie te leveren van de bezittingen van wijlen Jacob Pereira30-11-1716
Salomon de Medina en Adriaen van der Kae met als gemachtigden David Ronis Mansaente en Adelpa HuiskensFrancis van den Broeck (Broecce) gehuwd met de weduwe van Maerten le ForgeEen accoord dat de supplianten in tweevoud hebben opgesteld om rekeningen van de tegenpartij te voldoen wordt door de tegenpartij goedgekeurd. Maar later wordt ondertekening geweigerd.De supplianten verzoeken het Hof de tegenartij te verplichten het accoord te tekenen, waarbij ieder eeneensluidend exemplaar behoudt24-11-1718
Procureur Generaal van het Hof van HollandHendrick Hendrickse Snel en Marije Dircks, beiden uit WateringenJoris Crijns Patijn, getuige bij een geval gepleegd tegen Cornelis Jansz Zijdeman. De tegenpartij werd verzocht om in deze zaak te getuigen. Zij zijn echter niet verschenen. Suppliant vezoekt het Hof om de tegenpartij te laten verschijnen.01-12-1716
Pieter van Zeyl, wonende te Amsterdam; Jacobus van Zeyl, wonende aan de Oude Wetering; Albert Klaverwyden Lz., wonende onder Zoeterwoude; Cornelis Abenes, wonende te Rijnsaterwoude, te samen executeuren van het testament en in de boedel van wijlen Maria Overpeld, eerder weduwe van Johannes Brikkenaar van Dijk en laats weduwe van Reinerus van Drunen, te AmsterdamWillem Brikkenaar van Dijk, eerst wonende te Alkmaar en dan wonende te AlphenOnenigheid tussen partijen over betalinge van twee rekeningen - de eene tot lasten van wijlen weduwe van Dijk, groot 878 guldens en 16 stuivers en de andere tot lasten van medewijlen Simon van Zeyl, groot 173 guldens en 8 stuivers, als oculist - door hem geleverde medicejnen en gedanen visites aan gemelden personen11-03-1807
Pieter van Dun, wonende in Den Haag en I.I. Le Clerc, te samen fabrikeurs in compagnie in Den HaagWillem Pennings, zadelmaker te RotterdamEen contract tussen de partijen op de 8 september 1807 door I.I. Le Clerc getekend - levering van 250 patroontassen met bandeliers en 250 cordenriemen op de 6 october 1807 voor de som 1.143 guldens en 15 stuivers. Door Raad van administratie van het bataillon de levarentie was afgekeurd. De zadelmaker eist schadeverguning met interesten voor zijn werk05-10-1810
Pieter Thomas van Son, wonende in Den Haag, procureur voor deze Hove, voor zichzelf en in procuratie hebbende van Anna Maria de Verieu, weduwe van wijlen Matthijs Hendrik Hz.; van Magdalena Jacoba Elisabeth van Son; mitsgaders: nog als voogd over Matthijs Hendrik, Anne Kerkman, samen erfgenamen van Matthijs Hendrik van Son Hz. in zijn leven procureur voor deze Hove, gewoond hebbende in Den HaagDe erfgenamen van wijlen Matthijs Hendrik van Son Hz.Achterstallige betaling van verdiend salaris en verschoten penningen aan de suppliant Pieter Thomas van Son29-10-1810
Pieter Adrianus de Haas, wonende te DordrechtAnthonij van Straaten (Straten), wonende te NieuweveenAchterstallige betaling van een som van 689 guldens met de interest aan de suppliant24-10-1810
Philippe Didier de Boucoer, kolonel commandant van het Regiment van de Generaal Majoor van Cralingen, wonend te Gorinchem.Eduard van Velsen, Notaris en Rentmeester alhier in Den Haag, getrouwd met Debora van der Horst, Daniel van der Snoek, getrouwd met Cornelia van der Horst, te Rotterdam, Margarita van der Horst, weduwe van wijlen Jacobus Pijl, Aletta van der Horst en Maria van der Horst, tesamen de erfgenamen ab intestato van Jacobus van der Horst.De Suppliant had in Augustus 1720 met hun vader afgesproken en gedeeltelijk betaald enige actiën in de compagnie van Assurantie der stad Schiedam, (Brief van 15 augustus 1720). Restitutie aan de Suppliant van 1260/00/00 gulden onder verrekening van de reeds betaalde penningen Fl. 119/8/00. en de kosten07-10-1721
Olivier van Vlierden koopman te Rotterdam; schepenen ter stad Schoonhoven, als eiser in cas Referentie op de goederen van Cornelis Oosterbaan; Cornelis OosterbaanAnna Maria de Coster, echtgenote van Cornelis OosterbaanProtest tegen het vonnis van 1 november 1718 uitgesroken door Schepenen van Schoonhoven, dat Maria 1000 gulden zou ontvangen , als opbrengst van de verkochte goederen. Suppliant verzoekt om Mandament van reformatie29-12-1718
Nanne Buysman, wonende te Zijpe; Jan Sluys, te Andijk en Johannes Sjerps, te boven Carspel, voogden over haar kinderen, gecommitteerd bij testament door Cornelis Theunisze Pool en Tryntje Jacobs, in leven echteliedenNannen Heertjes Boon, te AndijkRestitutie van alle goederen, landerijen, effecten en penningen, vruchtgebruik en consumptie27-02-1811
Mr. Willem Adriaan van der Stel, Oud-Schepen en Raad van de stad Amsterdam, gehuwd met Maria de Hase, en voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Cornelia van DusseldorpNicolaas Duijrkant, Baljuw van de stad Tholen, gewesen administrateur en bewindhebber van de nagelaten goederen van en effecten van Cornelia van DusseldorpIn gebreke blijven van rekening en verandwoording af te leggen van de administratie over diverse goederen van Cornelia van Dussendorp en weigering om de rekening af te sluiten25-07-1715
Mr. Roelandt Kinschot, advocaat aan het hof, als agent van zijn genade de graaf van Aldenburch met de volmacht van de edele vrouwe Catharina van Megant, de weduwe en boedelhoudster van jhr. Francois d'Estros, gewezen heer van Hault-Mets en enig erfgenaam van wijlen zijn broer jhr. Johan d'EstrosBoudewijn van (de) Kempen, uit Menen in VlaanderenBetaling van een schuld van 8600 gulden Brabants met rente en de levering van zes stukken goudleer21-12-1650
Mr. Pieter Hendrik van de Wall en Mr. Johannes Cornelius van der Kemp, chef van de tweede divisie bij het MInisterie van koophandel en colonien, wonende in Den Haag; mitsgaders: Mr. Otto Pieter Groeninx van Zoelen, wonende te Rotterdam, voor zichzelf en nog als de rato caverende voor zijn zuster A.M. Groeninx van Zoelen, getrouwd met D.F. van Grotestins, als impetrantenMr. Cornelis Johannes van Haansbergen en Willem Hendrik Ziegler, wonende in Wassenaar, en mede Kerkmeesteren van de Gereformeerde grote kerk in RotterdamDe supplianten zich keren tot deze Hove verzoekende mandament van Tuijgen12-06-1807
Mr. Pieter Emonds, advokaat voor het Hof van HollandDiverse personen, er worden geen namen genoemdVerzoek aan het Hof om mandament van debitis met de clausule van edicte, betreffende de verscheidene ( niet genoemd) sommen van geld08-11-1718
Mr. Jan Daniel Byleveld en Govert Willem van Gaasbeek, wonende te Leiden, gequalificeerden om te ontvangen alle penningen van Jan Hendrik Bagman, curator in de boedel van nu wijlen Mr. Lieve van Bergen van der Grijp, vroeger lidmaat van de Universiteit te Leiden, wins boedel met schulden was bezwaard. Erfgenamen van Mr. Lieve van Bergen van der Grijp: zijn zusters: Elisabeth Cornelia van Bergen van der Grijp, huisvrow van Johannes Constantinus Obbes en hun erfgenamen; Gijsberta Petronella van Bergen van der Grijp, getrouwd geweest met Mr. Jan Crucius en hun erfgenamen; broer Nicolaas van Bergen van der Grijp en zijn zoon Adrianus van Bergen van der GrijpJan Hendrik Bagman, wonende te Amsterdam, enige overgebleven executeur van het testament van Mr. Lieve van Bergen van der GrijpLiquidatie van de boedel, bedragende een som van 17.983 guldens 5 stuivers en 12 penningen met veel schulden. Recht aan de supplianten geven om penningen aan de crediteuren ponds ponds gelijke uitbetalen24-11-1809
Mr. Jacob Nicolaas Warin en Johannis van Veen, beiden wonende te Amsterdam, gestelde curateurs en sequestors in de boedel van de weduwe A.H. Kleyn, een winkelhuis, waar een kruidenierswinkel wordt gedaan, staande en gelegen op de Leidsestraat, tussen de Prinsengracht en Lange Leidsedwarsstraat, getekend met D8, G27, nr.67, wijk 55 nr.3060 - nieuwe nr.3185 zwartJohannis van Veen, te Amsterdam, koper, de boedel heeft gekocht voor een som van 1850 guldensDe bodel van de weduwe A.H. Kleyn was verkocht zonder verkoopvoorwaarden. Op verzoek van de suppliant is verandering - 400 guldens in mindering der kosten op het willig decreet te vallen, welke kosten geheel voor rekening van de koper zouden zijn, registratie en het stellen van borgen door de koper zijn gemaakt en vast gesteld17-05-1810
Mr. Hubertus Mogge, Heer van Renesse, Raad en oud Burgemeester van de stad Zierickzee als als voogd over Sabina Jacoba Mogge: Marinus van Bronkhorst; hun beider zuster, de kinderen en erfgenamen van Anthonisvan BronkhorstPetrus Swalmius, destijds predikant te LeidenDe tegenpartij maakt aanspraak op een obligatie ter waarde van 4000 gulden. Inmiddels zijn overleden: Harmus van Bronkhorst Johanna van Bronkhorst en de enige erfgename Jacoba van Bronkhorst. De enige erfgename tevens enige dochter is Sabina Jacoba Mogge. Suppliant verzoekt het Hof om het proceste mogen voortzetten tegen de weduwe, kinderen en erfgenamen van de tegenpartij.20-11-1716
Mr. George Michiel Thoen, wonende in Den Haag, generale gemachtigde van Mr. Nicolaas de Gijzelaar, weduwnaar en erfgenaam van wijlen Jacoba Hester van Schaagen, eerder weduwe en erfgenaam van A: de Mey, wonende in Den HaagCornelis Ponse, aphoteker in Den Haag - een capitaal van 6.000 guldens geleend van nu wijlen A: de Mey. Borgtocht was vader Teunis Ponse. Na zijn overlijden de rest van deze schuld - 3.500 guldens overgenomen door zijn erfgenamen: Cornelis Ponse; Allart Ponse; Hendrik Roeloff Ponse; J: van Duifhuis en Cornelis Ponse - beide voogden over Anthonie Ponse; Marie Elisabeth Ponse, wonende in Den Haag; ..... Medeblik, in huwelijk hebbende Margaretta Hendrina Ponse, wonende te BoskoopBevel aan de erfgenamen van wijlen Teunis Ponse te betalen aan de supplianten resterende som van 3.500 guldens met de interesten - ten behoeve van A: de Mey08-05-1805
Mr. Cornelis van der Hoolck, advocaat te AlkmaarJacobmina ValcxBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Alkmaar van 1-12-1650 over de terugbetaling van een lening van f 1200 aangegaan buiten medeweten van de suppliant21-12-1650
Mr. Arnold Hendrik Pieter Hubert; Willem Joseph van der Meulen, advocaten te Amsterdam, curators omme de boedel en nalatenschap van Johanna Bouman, in leven huisvrouw van Hendrik ClausGeenPubliek verkoop van de boedel - een winkelhuis en erve, staande en gelegen in de Kalverstraat nr. 220. Het huis is gekocht door Isabella Maria Claus, weduwe van Gerrit Willem Gouda voor de som van 3.950 guldens, geleverd bij willig decreet03-06-1806
Mr. Adriaen Steengragt, secretaris van het College der Admiraliteit te Middelburg in ZeelandDe enige en meerderjarigen zuster van suppliant Johanna SteengragtVerbod het omgaan en of trouwen met Jacob Wouters die majesteit schennis pleegde en daarvoor verbannen was uit Holland, Zeeland, Westvriesland en Utrecht wegens hun onaceptabel gedrag. De tegenpartij werd verboden elkaar te zien en te spreken.26-07-1715
Mr. Adriaen Steengragt, secretaris ter admraliteit tot Middelburg en Zeeland.Johanna Steengragt , enige meerderjarige zuster van suppliant; Jacob WoutersDe opposanten zijn voornemens met elkaar te trouwen. De suppliant probeert dat de verbieden. Jacob Wouters is door het Hof op 19 oktober 1703 veroordeeld tot berbanning uit de provincie. Suppliant verzoekt het Hof op 30 december 1714 om mandemente van interdictie penaal tegen zij zuster. Dat werd verleend. Johanna mocht niet met Jacob Wouters trouwen. Johanna zette de verhouding met Jacob voort Suppliant verzoekt het Hof op 26 juli om een tweede mandement interdictie menaal. Johanna was niet van plan hjet huwelijk op te gevenl en was bereid om zich buiten Middeelburg en de jurisdictie te begeven naar Vlaanderen te vertrekken om binnen St Jans Sleen met Wouters te trouwen. Daartoe ondertekende zde een door Wouters geschreven brief. Wederom verzoekt suppliant het Hof om Johanna te verbieden met Jacob Wouters naar Vlaanderen te gaan.15-09-1716
Mr. Adriaan de Nijs, wonende te Kampen, domicilium houdende te BodegravenDenis Bernard Quatremere Dissonval, zeggende te zijn adjudant - commandant bij de Franse Armee, bekend gemaakt om te Amiens op te richten eene nieuwe fabriek ter bereiding van vlas en hennep. Zonder verblijfplaatsContract tussen de partijen over bereiding van vlas en hennep. Bedriegelijke handelwijze, rekening en verantwoording, vergoeden van alle kosten, schaden en interesten aan de suppliant22-01-1805
Mr. Adofph Pieter Herninghuijsen, adviseur van het Hof van Holland, als last en procuratie hebbend van de de aefgenamen ab instato van wijlen Mr. Floris Pieter Pittenius in zijn leven mede adviseur in het Hof van HollandDebiteurenNiet uitbetaald salaris waar de suppliant recht op heeft16-12-1718
Maria van Veen, weduwe en boedelhoudster van Hendrik Leenders, wonende onder RijswijkPaulus van der Meer, wonende onder Vrijenban, debiteur; mitsgaders: Jan van der Meer; Cornelis van der Meer, wonende onder Vlaardinger - Ambacht; Arie van der meer, wonende in de Zuidbuurt, als erfgenamen van hun moeder Geertrui de Vet, weduwe van Joris van der Meer, wonende toen onder Vlaardinger - AmbachtActe obligatoir en borgtocht, een som van 1.500 guldens met interesten en kosten te betalen aan de suppliante02-11-1808
Maria Mendes alias Gana Abraff, de weduwe van Antonio de Pas, als moeder en voogdes van haar vier minderjarige kinderen van hem; Duarte Dias de Pas, meerderjarige zoon van AntonioDe crediteuren van Louys Mendes de PasNadat één volwassen zoon een deel van het familiekapitaal van hemzelf, zijn moeder, zijn oudere broer en vier minderjarige broers heeft verbrast, proberen zijn crediteuren beslag te leggen op de rest van het kapitaal05-11-1659
Margrieta van Leijden, weduwe en boedelhoudster van wijlen Jan Renard wonende te Den Haag.Maria van Kischot weduwe van Godvroij LloijdEen woning als huis, erf, barch, schuur, potinge en p;antinge met het land daarachter, groot ongeveer 32 mesgen, gelegen in de Driemanspolder onder de Banne van Stompwijk. suppliant verzoekt het Hof om Maria Kinschot te ordonneren om de woningen en landen te bevrijden.16-11-1718
Margaretha van Halteren, wonende in Den HaagMarinus van Tienen, in dienst van Veld hospitaal als chirurgijn 2. klasse met rang van chirurgijn major, onbekende verblijfAchterstallige aflossing van een lening groot 1.500 guldens en de rente hiervan aan de suppliant23-11-1810
Margareta Pesseniers, laatst weduwe van Jacob Moliers, in zijn leven koopman te Rotterdam.Johannes Voordijk, boer te Dirksland; Johannes Hennekijn koopman te RotterdamAchterstallige aflossing op een huis, behorend aan Dirck Spaan09-01-1714
Marc Cornelis Willem du Tour, wonende te Leeuwarden, getrouwd met Sara L'Empereur, neef van wijlen Mr. Johannes Thijsius, te Leiden. Medeerfgenamen: zuster Levina Thijs, getrouwd geweest met Willem Edmond; hun oudste zoon: Johannes Cornelis Edmond, getrouwd met Odilia van Bornbergen met twee dochters: Levina Edmond en Damiana Edmond; zoon Theodorus Edmond en Johannes Cornelis Edmond; zijn zuster Odilia Margaretha Edmond, uitgestorvene descendenten kinderloos; nicht van wijlen Mr. Johannes Thijsius Sara L' Empereur, dochter van zijn overledene tante Catharina Thijs en huisvrouw van neef Marc du Tour; professor Anthonius Thijsius; Gerrit Pieterse Edmont, te Soest, zoon van Pieter Gerritse, genoemd Edmond - die zoon was van Levina Edmond, te Amersfoort, getrouwd met Woutertje Pieters; Damiana Edmont, getrouwd met Wilhelmus Mutters; de suppliant Marc Cornelis Willem du Tour was zoon van David Constantijn, baron du Tour en Catharina Eldebe Everhardina van Bellinckhove van den huize Bellinckhof; David Constantijn was de oudste zoon van Marc Willem, baron du Tour met Christina Clementia Sweerts de Landas getrouwd; Marc Willem, baron du Tour was de zoon van David Constantijn, baron du Tour, getrouwd met Albertine Taminga en welke David was zoon van Sara L'Empereur en Marcus, baron du Tour; Sara was nicht van Mr. Johannes Thijsius en heeft recht gehad op erfenisMr. Dionisius Godefridus van der Keessel; Mr. Nicolas Smallenburg, beide professoren in de rechten van de Keizerlijke Universiteit te Leiden, curateurs en executeurs bij het testament van Mr. Johannes Thijsius en mede Mr. Broerius BroesRekening en verantwoording van de directie en administratie, ontvang en uitgaaf van goederen en effecten tot 17-02-1792, inventaris van de erfenis, capitaal van 40.000 guldens en mede aangekochte goederen aan de suppliant uit te leveren, de zuivere huren, vruchten en revenuen, inkomsten jaarlijks te continueren15-02-1811
Maerten Jansz Kampen, secretaris van HazeskarspelCornelis Claeszn Coppen, wonende in Dircx - HornPoging om op de zondaagse marktdagen van land dat onder Fidéi commis is gelegen te verkopen15-06-1655
Machteld Mozes Metz, huisvrouw van Simon Salomons, en haar vader Mozes Samuel Metz, wonende te AmsterdamSimon Salomons, te Amsterdam, impetrant in Cas van separatie van tafel, bed, bijwoning en goederen - zijn boedel was insolventBezwaar tegen het vonnis bij Mandament in Cas Relief d' Appel tegen impetrant en hem dwingen een andere procureur aan te stellen02-06-1808
Machteld Moses Metz, huisvrouw van Simon Solomons, wonende te AmsterdamSimon SolomonsOnenigheid bij separatie van tafel, bed, bewooning en goederen19-04-1809
Maarten Vermaas, wonende te Middelharnis, in dienst van de Paling rederij te Middelharnis, als schipper of stuurmanLeendert van den Fol, boekhouder van de Paling rederij, nu overledene, te Middelharnis, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door schepenen te Middelharnis, vraag om nieuwe boekhouder voor de Paling rederij te nemen17-04-1809
M.H. de Boer, weduwe van wijlen R. Ruurdsen, wonende te EnkhuizenMr. J. Duivensz, wonende te EnkhuizenRestitutie van getekende acceptatie met een som van 800 guldens in gebreken. De tegenpartij is gelast en bevolen resterende som van 1250 guldens met de interesten te betalen aan de suppliante23-07-1805
Lucretia Stam weduwe van Cornelis Yssen; Catharina Stam; Wilhelmina Stam, allen wonen te Alkmaar, dochters en mede erfgenamen van wijlen Wijbrand Stam en Cornelia EnsJan Steenen; Adriaen Boogaert te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Lamberus Laberti, opperchirurgijn in India, gehuwd met Bartha van den Broeck, ergename van wijlen haar eerste echtgenoot Johamnes Stam in zijn leven koopman en visater de Generale Soldijen en India, zoon en mede erfgenaam van wijlen Wijbrand Stam en Cornelia Ens, weesmeester van Amsterdam, last en procuratie hebbende van Pieter van Hoorn, onderkoopman in India, weduwnaar, boedelhouder en enige erfgenaam van wijlen Cornelis Jacoba Stam, enige dochter van Johannes StamSuppliant gaat in beroep betreffende een vonnis, uitgesproken door het gerecht van Alkmaar op 31 november 1713 (!), om een boete te betalen van 1040 gulden, wegens ontvangen loon van wijlen Johannes Stam (zijn zoon) bij de Oostindische Compagnie te Hoorn. Suppliant verzoekt het Hof om voortzetting van het proces.09-01-1714
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: