gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
322 results found
Search result: 322 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van Arrest en Rau-Actie op korte peremptoire termijnen van acht tot acht dagenZiby Cohen en Stephano Paleologo, kooplieden te AmsterdamJohan Bartlett, schipper voerende Amerikaans brigantijnschip, genaamd Elisabeth en Isaac Garzon (Garson), geboren te Tanger en een inwoner van Mogador - bevrachter. Tussen was een contract over bevrachting en vervrachtingDe schip door bevrachter beladen met vrije goederen tot de volle en complete belading in alle plaatsen en ruimten. De metingen van de schip waren 194 à 195 ton per register. De eisch van de supplianten- hermeting door de beëdigde scheepsmeters te Amsterdam
Mandement van Anticipatie te dienen op maandag 18 maart 1805 in de zelfde dag eis en te pleiten - korte termijnWouter Schram, minderjarig jongman met zijn vader Adriaan Schram, wonende te Sliedrecht. Wouter Schram in ondertrouw met Cornelia van Es, te SliedrechtAdriana van Rees, minderjarige dochter van Jacob van Rees, wonende te SliedrechtDe eerste trouwbelofte aan de Adriana van Rees, die zwanger was, maar heeft andere relaas met gerechtsbode. Ten onrechte gedaan aan de suppliant, verguden alle zodanige kosten, schaden en interesten
Mandement van Anticipatie in korte termijnen te dienen op maandag 13 januari 1806Wouter Schram, minderjarig jongman met zijn vader Adriaan Schram, wonende te Sliedrecht. In ondertrouw met Cornelia van Es, te Sliedrecht opgenomenAdriana van Rees, minderjarige dochter met zijn vader Jacob van Rees, te Sliedrecht - de eerste huwelijk proclamatieBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Sliedrecht inzake pretens trouwbeloften.Advis van twee neutrale rechtsgeleerden
Mandement van Willig decreetWilliams Hope; Pieter de Smeth; Hendrik Beth Tammese en Johannes Beth - eigenaren van de Lynbaan de Walvis en andere goederen en huizen, te AmsterdamGeenDe supplianten hebben bij Willig decreet verkocht aan Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindz 4/3 parten; aan Cornelis Hartsen 4/3 parten; aan Olfert Moolenaar 4/3 parten; en aan Jacobus Hancock 1/3 part in de Lynbaan, genaamd De Walvis met alle andere goederen voor een som van 5.500 guldens. Verkochte goederen in de Lynbaan genaamd De Walvis: huizinge, stallinge voor 8 paarden, teerstoof in twee verdipingen, teerhuis, pakhuis tot berging van teer en touwwerk, zolder voor hennep, schijven, garens, turf en alles staande op stadsgrond achter in op de Zoutkeetsgracht, twee sterke pakhuizen, genaamd De Kas, De Walvis en het pakhuis De Walvis. Dat alles voor een som van 5.500 guldens aan de kooper zouden woren geleverd bij Willig decreet
Mandement van Rau ActieWillem Exalto, secretaris te Heukelum, dijkschrijver van het Colege van Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Heerlijkheid van Heukelum.Nicolaas Massinjon, dijkgraaf; Jan de Groot; Hendrick de Bouwmeester; Claas van Adel en Barent Verwij, allen hoogdijkheemraden.Suppliant heeft ten behoeve van een dijkschouw bij Simon Hendrixe Vermeulen in 1713 van het college een bedrag van 118 gulden te goed. Tot op heden is dit bedrag nog niet voldaan. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te bevelen dit bedrag alsnog te voldoen.
Mandement om executie te zien decerneren.Willem Dame (Dam) van HensbergenGerrit Witsenburg gehuwd met Magtelt Symons HagendoopEen schuld van 129 gukden en wat klein geld. De tegenpartij is op 1 september 1712 veroordeeld tot betalen van dat bedrag. Tot nu toe heeft de tegnpartij niet betaald. De betaling is echter verjaard. Suppliant vzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten de schuld te voldoen.
Mandement in Cas Relief 'appel met de Clausule van Inhibitie en eventueel van ReliefWillem Corsten van den Heuvel, wonende in WerkendamCorst Willem van den Heuvel en Jan van den Heuvel, gehuwd met Teuntje Willems van den HeuvelBezwaar tegen een vonnis van Schepenen van Werkendam dd 10 ju;i 1715, waarbij suppliant is veroordeeld aan eiser pertinente staat en inventaris van alle effecten van de gemene boedel, zoals die was ten tijde van het overlijden van zijn vrouw, mits hij daarop mocht stellen en brengen voor memorie de goederen die hij met de eiser verdeeld heeft bij het begin van zijn huwelijk, met compensatie van kosten
Mandement van InductieWillem Biben, wonende te Leiden, leverancier van voer en fourage aan de Bataafse en Franse troepen in Zuid - HollandAannemer generaal en zijn gemachtigde P.J. van Oosthuizen met zijn boekhouders in Den Haag; alle crediteurenMisbruik van vertrouwen en eerlijkheid. Revisie van de boekhouding door neutrale persoon. Aanzienlijke winsten bij opnemen van maandelijkse rekeningen courant -2 ton goud onder de naam van provisie, avans, administratieloon. De suppliant was misleid en geruineerd. Executie van zijn boedel - uitstel
Mandement om actie te insituerenWillem , baron van Wassenaar, Heer van den Dam Maalstede etc. Generaal Majoor in s'lands dienst.Erfgenamen van Mattheus EversdijckDe suppliant verzoekt het Hof on de tegenpartij te ordonneren om haar adtie ten laste van de supplaint te staken. Het betreft een openstaande rekening die de tegenpartij bij de suppliant heeft staan.
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefWigbolt van der Does, Heer van Noortwijk, 4e Baljuw van Rijland, nomine officii; mannen van RijnlandCrijn van der Pleum brouwer te Leidschendam; Cornelis Cuijck, schoenmakersknecht te VoorburgWegens lompheid ehn geweldadigheden tegen Jan Huyssen en zijn vrouw is de tegenpartij op 29 mei 1715 veroordeeld op 6 october 1716. Supplianten hebben verzuimd om binnen bepaalde tijd te reageren. Suppliant verzoekt het Hof om 2e proces.
Mandament van appelWestrik en Pool, kooplieden te AmsterdamMeesters: Gijsbertus Assenberg; Pieter Lespinasse; Lambertus Hendrik Lankhorst, directeuren van de Amsterdamse Brand SocieteitDe tegenpartij heeft bepaalde obligatie in dato 13 januari 1809, welke zij publiek of uit de hand willen verkopen en autoriseeren met de interesten en kosten, De supplianten verzetten zich tegen voorschreven verzoek in hoger beroep
Mandement omme de arrementen van den Processe aan te nemen en procureur acceptant te stellen.Weesmeesteren van de stad Leiden eerst als gedaagden en Rau Actie en nu als rendanten van rekening en gedebatteerdenCornelis Coenen (Koenen) in zijn leven Raad en Burgemeester van Schoonhoven gehuwd met Sophia Stochius dochter van wijlen Matheus Stochius en Elisabeth van Rijsssen; Elisabeth Ambure, weduwe van wijlen Johannes Sstochius wonende te Rotterdam, voogdesse over haar minderjarige kinderen.Tijdens het proces in Cornelis Coenen overleden. Zijn weduwe zetr het proces voort. Suppliant wil beide processen tegelijk voortzetten. Bij het Hof werd het afgedaan als concernerend. Suppliant wendt zich tot Sophia Stochum om de arrementen van het proces aan te nemen
Madement van Arrest en penaalWeduwe (geen naam vermeld) van Aubert de Maretz, wonende te AmsterdamDe weduwe La Piemante en Pierre Cavalier, burger en koopman in Den Haag.Supliante verzoekt het Hof in arrest te nemen het biljet van 3.000 gouden louisen dat Hugetan aan Aubert de Maretz op 20-11-1704 heeft gegeven als betaling van een schuld. Hij heeft het overgegeven aan de tegenpartij een grote boete betalen aan de Hoge overheiden ze mogen het biljet aan niemand anders doorgeven en betalen de kosten hierom gedaan.
Mandament van Rau ActieTrijntje Claassen (Claasz) Clous, weduwe van wijlen Pieter Jacobsz de Louw; Pierer Roeloffs de Leeuw, beiden wonen te Oost-Zanen; Trijn Dirks, innocente nagelaten dochter van wijlen Dirk Knippels; Paulus Dirksz Bakker; Jacob Aldertsz Klap; Aagje Dirks, weduwe van Claas Jansz; de voogden van Dirk Gerritsz Knippels, minderjarige nagelaten zoon van wijlen Gerrit Knippels, allen wonende in de banne van Oost-Zanen, erfgenamen van Trijn (Dirks) Knipsels.Claes Claesz ClousClaes Claesz Clous heeft diverse geldbedragen opgenomen aangaande Trijn (Dirks) Knipsels. December 1712 overleed Trijn. Claes Claesz Clous handelde eigenhandig allerlei zaken af. De erfgenamen hebben nooit toestemming daartoe gegeven De erfgenamen verzoeken het Hof om Claes Claesz Clous te gelasten de kosten die gemaakt zijn te betalen en de opposanten te compareren
Mandement in cas d 'appel met de clausule van inhibitie en reliefTrijn Lange Symons, wonende te KrommenieLeenmannen van den Lande van Belois; Jacob Goos van Bosvelt, baljuw van de Lande van BelvoisDe tegenpartij heeft het vonnis van 20 juli 1715 uitgesproken door de Schepenen van Krommenie dd 12 april 1715, te niet gesdaan
Mandement van Appel met de clausule van ReliefTheodore van Marselis, secretaris van de Directie van de Levantse Handel en Navigatie in de Middelandse Zee, wonende te AmsterdamDe ambtenaar van de thesaurie, te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van het Committé van Justitie te Amsterdam inzake een som van 990 guldens ambtgeld met de interesten. Arrestatie van de suppliant.
Mandement van Rau ActieTheodore Franciscus de Meij, gehuwd met Cornelia Vingerhoet, dochter en mede ergename van wijlen Jacob Vingerhoet wonende te Rotterdam; Elisabeth Vingerhoet gehuwd met Harman van Gelee.Gerard Vingerhoet; Johan de Bruijn; Anthony de Vries, voogden van de minderjarigen erfgenamen van wijlen Jacob VingerhoetVerdeling van de erfenis. Suppliant verzoekt het Hof om de boedel van Johan Vingerhoet te schiften, scheiden en te delen.
Mandement van Arrest en Rau-Actie, Pro Deo, met de clausule van edicte ad valvas curiaeTeunis Paridon, wonende te Delft, de laatste erfgenaam van Arie Paridon en zijn vrouw Johanna van Waldt, gewoond hebbende in Roelof - Arendsveen onder Alkemade; erfgenaam van de laatslevende zijn broer Cornelis Paridon en zijn zoon Cornelis Paridon, wonende in Roelof- ArendsveenHuig van der Velden en Cornelis Pieterse van Egmondt, als executeuren in de boedel van de overledenen testateur en testatriceRekening en verantwoording van de directie en administratie, inventaris, brieven, alle bewijzen van eigendom, boeken en chartres die in de boedel en nalatenschap zijn gevonden. Alles toegekend aan de laatste erfgenaam - Teunis Paridon
Mandement van Rau ActieSusanna Huijgens, weduwe en boedelhoudster van Philip Doublet, in zijn leven Heere van St. AnnalandRocus Arentsz Overbeecq, onlangs overledenDe verhuur van een stuk wei-, hooiland en een huis gelegen in de kleine veenpolder onder onder Haagh Ambacht en het overig in de polder van Oostcamp onder Eyckenduijnen. Suppliant verzoekt de nabestaanden zich te houden aan de oorspronkelijke afspraken.
Mandement van ArrestSophia Wolff, weduwe van wijlen Francois Lusman; Femmetje Wolders, meerderjarige dochter, beiden wonende te Amsterdam, impetranten van Mandement van Rau ActieJohan Geijsteen, geboren te Bremen heeft t.b.v de supplianten enige obligatien uitstaan.Uit het relaas van de dreuwaarder bleek toen al dat de tegenpartij plannen had om Nederland te verlaten zonder dat achterstallige geldzaken waren voldaan. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te vevelen om het mandement van arrest te gedogen.
Mandement van ArrestSophia Jax, weduwe van wijlen Hendrick Warnard.Albertus van SoestHet niet nakomen dan een trouwbelofte. De tegenpartij is doord het Gerecht van Amsterdam, dd 23 oktober 1714, veroordeeld tot het houden aan zijn trouwbelofte. De tegenpartij is daar niet in beroep gegaan. Hij is inmiddels ingeschreven als schipper op het schip Hop-Vogel van de Oostindische Compagnie, dat binnen enkele dagenzal vertrekken. Suppliant verzoekt het Hof om van Soest in arrest te nemen tot de zaak is geschikt.
Mandement in Cas Relief d'AppelSimon Salomons, wonende te Amsterdam en zijn vader Salomon AbrahamsMagteld Mozes Metz en haar vader Mozes Samuel Metz, wonende te Amsterdam - huisvrouw van de suppliantBezwaar tegen het vonnis van het Committe'van Justitie te Amsterdam inzake aangedane mishandelingen die onwaarachtige waren tegen de suppliant, scheiding van tafel, bed, bijwoningen en goederen zoude worden verdeeld
Mandement van Appel met de clausule van relieffSimon Hendrickse Overpelt wonende aan de overzijde van RijpwateringYsbrand van GriekenSuppliant tekent bezwaar San tegen een vonnis van 6 februari 1715 uitgesproken voor de Schepen van de Stad Amsterdam
Mandement van Appel met de clausule van Relief in korte termijnenSebastiaan van Nooten Jhz., wonende te Amsterdam, directeur van twee negotiatien binnen de stad opgericht: de eene groot 400,000 guldens, ten behoeve van nu wijlen Jan L'Espinasse en Elisabeth Yamans Alleyne zijn vrouw, onder verband van diverse plantages in de Kolonie Essequebo in Demerarij gelegen: en andere groot 600,000 guldens ten behoeve van Etienne L'Espinasse en zijn vrouw Gesina van der VlietDirectie van de Raad van de Amerikaanse Kolonien en Buitenlandse bezittingen van de Bataafse Republiek. Houders van de lading - Etienne L'Espinasse en Gesina van der Vliet; Etienne L'Espinasse en Zonen; Jacob Voute en ZonenBezwaar tegen arrestatie van personen en 500 balen koffiebonen afkomstig van de plantagen gelegen in de Colonie Demerarij, zonder toesteming van de suppliant, uit het schip, genaamd Maria gevoerd door kapitein Jan Koert, waren ingeladen door T. Martin om te worden uitgeleverd te Amsterdam aan de requirenten - opslag en verkoop; tegen benoeming van neutrale personen om te doen opslag en verkoop zonder de suppliant
Mandement van MaintenueSchout en Schepenen en Secretaris van dorp en ambachtsheerlijheid van Maasdam samengevoegd met de ambachtsheer van dit dorp, om binnen die heerlijkheid alle publieke veilingen te doen.van Viet (geen voornaam genoemd) Schout op het dorp van Pietershoek, heeft op verzoek van de weduwe van Mattheus Rees, gewezen koopman binnen Dordrecht, op 13 augustus via opsteken van een trekpenning geveildTegenpartij heeft een woning verkocht op verzoek van de weduwe van Mattheus Rees. De supplianten eisen hun alleenrecht op verkopingen te organiseren op.
Mandement om Procureur Acceptant te stellenSchout en poldermeesteren van de Spieringhornerpolder onder SlotenAnthonij van Maurik, thans wonende te MonnikendamDe supplianten proces voeren als impetranten van mandement om executie te zien decerneren op zekere verjaarde dispositie van Hoogheemraden van Rijnland, met verzoek om Procureur Acceptant te stellen en procederen volgens de laatste retroacta
Mandement van reformatie met de clausule van reliefSchout en Molenmeesters, Hoofd en verdere Ingelanden van de Rijneveltse polder onder Alphen.Mr. Simon van Limburgh, advokaat van het Hof van Holland, voogd over de kinderen van wijlen Frederick van Lier, in zijn leven Heer van Zoetermeer en Raadsheer van het Hof van Holland en eigenaars Inglanden van SpoelwijckHet reguleren van water in de polder. Vonnis van 5 oktober 1711
Mandement van Rau ActieSara Pereira Abas, weduwe van wijlen Juda Pereira, moeder en voogdesse over haar minderjarige kinderen; Josua Salvador, gehuwd met Sara Periera; Jacob Antunes gehuwd met Lea Pereira Abas.Parnassius van de Joods Portugese natie te Amsterdam, Wijlen Jacob PereiraWijlen Jacob Pereira, schoonvader van suppliant heeft in zijn testament van 24 augustus 1709 de supplianten benoemd tot erfgenamen van zijn goederen. Supplianten verzoekt het Hof om de tegenpartij te bevelen en gelasten een specificatie te leveren van de bezittingen van wijlen Jacob Pereira
Mandament van ArrestSalomon de Medina en Adriaen van der Kae met als gemachtigden David Ronis Mansaente en Adelpa HuiskensFrancis van den Broeck (Broecce) gehuwd met de weduwe van Maerten le ForgeEen accoord dat de supplianten in tweevoud hebben opgesteld om rekeningen van de tegenpartij te voldoen wordt door de tegenpartij goedgekeurd. Maar later wordt ondertekening geweigerd.De supplianten verzoeken het Hof de tegenartij te verplichten het accoord te tekenen, waarbij ieder eeneensluidend exemplaar behoudt
Mandement van Arrest en Rau Actie met de clausule van edicteRobbert Norre te RotterdamMatheus Rogge te Rotterdam; Pieter de Zitter te LondenOp verzoek van Pieter de Zitter uit Londen, kocht suppliant een casje met lijwaeten voor een bedrag van 1236 gulden. Pieter nde Zitter bevestigde de goederen te hebben ontvange mssr weigert te betalen. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren de schulden te betalen.
Besloten Missive in Rau ActieRichard Verschuur te RotterdamQualterus Hennequijn, oud-Burgemeester en Raad van Rotterdam, man van Ewouda VerschuijrDe nalatenschap: woningen en landerijen in Vaardinger Ambacht, Hoogstad geheten, verkregen fidei Commis van wijlen Maria Muijden, suppliants moeder, werd beheerd door suppliants grootvader wijlen Rijk Adriaanse Verschuijr, nu in handen van tegenpartij. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren, de documenten e.a. gegevens over te dragen aan suppliant
Mandement om comissie op comissarissenQualterus Hennequin, raad en oud-burgemeester van Rotterdam, getrouwd met Ewouda Verschuijr, enige geïnstitueerde erfgename van wijlen Mfaria van Muijen, weduwe van wijlen Pieter Verschuijr in zijn leven secretaris van de stad Rotterdam.Richard Verschuyr, voordien eiser in mandement van rau actieSuppliant verzoekt het Hof om commissie op commissarissen van dit Hof
Mandement van tuigenQualterus Hennequin, raad en oud-burgemeester van de stad Rotterdam, getrouwd met Ewouda Verschuijr, enige geïnstitueerde erfgename van wijlen Mfaria van Muijen, weduwe van wijlen Pieter Verschuijr in zijn leven secretaris van de stad Rotterdam.Richard Verschuyr, voordien eiser in mandement van rau actieSuppliant verzoekt getuigen op te roepen
Mandement van Arrest en Rau ActieQ. Blankenburgh, organist; Francois Groenhagen; Q Agara; E. Robart, allen wonende te Den Haag.Prins van Nassau-SiegenOpenstaande rekening betreft het houden van concerten, levering van muziekstukken, herstellen en onderhouden van stemstukken, het geven van vioollessen en het keuren van concerten op 3 donderdagen. Supplianten verzoeken achterstallige salarissen uit te betalen
Mandement van tuigenProcureur Generaal van Holland, Zeeland en VrieslandPieter de Groot Drossaard en Schout van HeukelumVoortzetting van een lopend Proces
Mandement van Rau ActieProcureur Generaal van het Hof van HollandHendrick Hendrickse Snel en Marije Dircks, beiden uit WateringenJoris Crijns Patijn, getuige bij een geval gepleegd tegen Cornelis Jansz Zijdeman. De tegenpartij werd verzocht om in deze zaak te getuigen. Zij zijn echter niet verschenen. Suppliant vezoekt het Hof om de tegenpartij te laten verschijnen.
Commissie op heren commissarissenProcureur Generaal over Holland, Zeeland en VrieslandPieter de Groot Drossaard en Schout van HeukelumVoortzetting van een lopend Proces
Authorisatie en poenaalPoieter Martinus als last en procuratie hebbende van Johannes Martinus en Catharina de Beer, zijn ouders; Gerrit van Rinerpt (Rinersz, Rincpt) getrouwd met Cornelia de Beer ergenamen ab instato van wijlen Johan de Beer uit Driemanspolder in het ambacht van SoetermeerJacoba Maria van der Does, gewezen huishoudster van wijlen Johan de BeerDe nagelaten goederen van wijlen Johan de Beer. De tegenpartij verhindert de suppliant om de inventaris op te nemen
Mandament om Actie te sustineerenPieter van Zeyl, wonende te Amsterdam; Jacobus van Zeyl, wonende aan de Oude Wetering; Albert Klaverwyden Lz., wonende onder Zoeterwoude; Cornelis Abenes, wonende te Rijnsaterwoude, te samen executeuren van het testament en in de boedel van wijlen Maria Overpeld, eerder weduwe van Johannes Brikkenaar van Dijk en laats weduwe van Reinerus van Drunen, te AmsterdamWillem Brikkenaar van Dijk, eerst wonende te Alkmaar en dan wonende te AlphenOnenigheid tussen partijen over betalinge van twee rekeningen - de eene tot lasten van wijlen weduwe van Dijk, groot 878 guldens en 16 stuivers en de andere tot lasten van medewijlen Simon van Zeyl, groot 173 guldens en 8 stuivers, als oculist - door hem geleverde medicejnen en gedanen visites aan gemelden personen
Mandement van Rau ActiePieter van Lelyvelt, uit LeiderdorpArij van der Ende uit Stompwijk; Jan Gerritse Verheul uit StompwijkEen schuld uit 10 Februari 1914 van 244 gulden en zestien stuivers dat binnen 3 maanden moest worden betaald. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te manen dit alsnog te voldoen
Mandament van appel met de clausule van reliefPieter van Dun, wonende in Den Haag en I.I. Le Clerc, te samen fabrikeurs in compagnie in Den HaagWillem Pennings, zadelmaker te RotterdamEen contract tussen de partijen op de 8 september 1807 door I.I. Le Clerc getekend - levering van 250 patroontassen met bandeliers en 250 cordenriemen op de 6 october 1807 voor de som 1.143 guldens en 15 stuivers. Door Raad van administratie van het bataillon de levarentie was afgekeurd. De zadelmaker eist schadeverguning met interesten voor zijn werk
Mandament van debitis in communi formaPieter Thomas van Son, wonende in Den Haag, procureur voor deze Hove, voor zichzelf en in procuratie hebbende van Anna Maria de Verieu, weduwe van wijlen Matthijs Hendrik Hz.; van Magdalena Jacoba Elisabeth van Son; mitsgaders: nog als voogd over Matthijs Hendrik, Anne Kerkman, samen erfgenamen van Matthijs Hendrik van Son Hz. in zijn leven procureur voor deze Hove, gewoond hebbende in Den HaagDe erfgenamen van wijlen Matthijs Hendrik van Son Hz.Achterstallige betaling van verdiend salaris en verschoten penningen aan de suppliant Pieter Thomas van Son
Mandement in cas d'Appe met de clausule van inhibitie.Pieter Roeloffs de Leeuw, wonende te Oostzanen, becachter van het schip Maria Cornelia galeijCommissarissen van de Assurantiekamer te Amsterdam; Schepenen te Amsterdam; Pieter Coster, schipper van het schip Maria Cornelia galeij.Averijgros van het schip Maria Cornelia galeij, die op suppliant is verhaald, voor een bedrag van 1551 gulden. Suppliant gaat in beroep tegen dit vonnis, uitgesproken door Schepen van Amsterdam op 13 november 1715
Mandament van rau actiePieter Adrianus de Haas, wonende te DordrechtAnthonij van Straaten (Straten), wonende te NieuweveenAchterstallige betaling van een som van 689 guldens met de interest aan de suppliant
Heren CommissarissenPierre de Quaebbe, Heer van Tiepma Ouden Rhijn, Heijcoop, gehuwd met Magdalena Catharina van der Burgh.Mr. Pieter de Bije in zijn leven advocaat voor het Hof van Holland, excecuteur Testamente van wijlen Willem van der Burgh, in zijn leven gewoond hebbende te Delft, om de admimistratie van de boedel bij te houdenTwee posten waarbij suppliant in het ongelijk is gesteld. Verzoekt het Hof om twee commissarissen uit dit Hof te benoemen om de administratie af te kunnen sluiten.
Mandement van Rau ActiePhilippe Didier de Boucoer, kolonel commandant van het Regiment van de Generaal Majoor van Cralingen, wonend te Gorinchem.Eduard van Velsen, Notaris en Rentmeester alhier in Den Haag, getrouwd met Debora van der Horst, Daniel van der Snoek, getrouwd met Cornelia van der Horst, te Rotterdam, Margarita van der Horst, weduwe van wijlen Jacobus Pijl, Aletta van der Horst en Maria van der Horst, tesamen de erfgenamen ab intestato van Jacobus van der Horst.De Suppliant had in Augustus 1720 met hun vader afgesproken en gedeeltelijk betaald enige actiën in de compagnie van Assurantie der stad Schiedam, (Brief van 15 augustus 1720). Restitutie aan de Suppliant van 1260/00/00 gulden onder verrekening van de reeds betaalde penningen Fl. 119/8/00. en de kosten
Mandement van Arrest en Rau-Actie met de clausule van Edicte ad valvas curiaePetrus Thomas van Volden in huwelijk met Johanna Franciska Cousaer, eerder weduwe van en in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met Jan van Cassel, wonende te Gent. Erfgenamen van Jan Cassel en zijn vrouw Johanna Francisca Cousaer: kinderen: Jacobus Livinus van Cassel; Pieter Johannes van Cassel; Cornelis Nelincks, in huwelijk hebbende Joanna Francisca van Cassel, wonende te Gent, nu kiezende huis van hun procureur Dirk van der Linden in Den Haag. Enige erfgenamen van hun vader Jan van Cassel - een zoon van Pieter van Cassel en Jacoba Willems (Bernardina) - een dochter van Livinus Jacobus Willems en Elisabeth (of Francisca Elisabeth of Francisca Isabella) de Conninck - die een dochter was van Pieter de Conninck en Elisabeth van der Meulen - een dochter van Jan van der Meulen en Jacoba Bonnen - die een zoon was van Adriaan van der Meulen uit tweede huwelijk met Catharina Arens; een broer van halven bedden van Gils van der Meulen in eerste huwelijk met Maria van Bossche; Gils van der Meulen - een zoon gehad, genaamd Gisseleyn van der Meulen, die de vader is geweest van Pieter van der Meulen, koopman te Rotterdam,zijn vrouw Constantia Melis; broer Francois van der Meulen en zijn dochter Francyntje Franschen. Allen bloedverwanten van Pieter van der Meulen.De Weeskamer, Weesmeesteren te Rotterdam, Pieter Adriaans Verwer, eeste klerk bij de Weeskamer te Rotterdam - executeurBezwaar en onenigheid tussen de twee partijen van bloedverwanten over verdeling van de boedel en nalatenschap van Jan van Cassel en Pieter van der Meulen- van vaderszijde en moederszijde, gerechtigheid, authorisatie van de deurwaarder van deze Hove om door middel van arrest te nemen papieren, berustende onder handen van Weesmeesteren te Rotterdam en te stellen in bewaarderhand - alle zodanige papieren en documenten, brieven, obligatien.
Mandement van Rau ActiePetrus Hagoord, stadhouder van de LeenenMichiel de BruinHet vervallen van een bepaalde Leen. Suppliant verzoekt de tegenpartij te verschijnen voor het Hof om de verklaring af te leggen
Mandement van GarantPeter Bastiaese Pellicaen wonende te Dussen-Muijlkerk in het land van AltenaWillem Hendrik Kiviets, wonende te Dussen-MuijlkerkDe koop van een huis geseeth, en enige zaai-, en weilanden, groot 10 mergen te Dussen Muijlkerk. 3 mergen land van 10 bleken niet onder dezelfde kondities verkocht te zijn. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te gelasten de kosten voor het proces te vergoeden
Mandament van ReformatieOlivier van Vlierden koopman te Rotterdam; schepenen ter stad Schoonhoven, als eiser in cas Referentie op de goederen van Cornelis Oosterbaan; Cornelis OosterbaanAnna Maria de Coster, echtgenote van Cornelis OosterbaanProtest tegen het vonnis van 1 november 1718 uitgesroken door Schepenen van Schoonhoven, dat Maria 1000 gulden zou ontvangen , als opbrengst van de verkochte goederen. Suppliant verzoekt om Mandament van reformatie
previous
12...7
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: