gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 results found
Search result: 7880 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Zijtje Juriaans met haar moeder Jannetje GerritsMr. Meijnnard van Vossen, schepen van EnkhuizenBezwaar tegen vonnis d.d. 29-12-1927 door schepenen van Enkhuizen gewezen inzake vermeende belediging i.v.m. twee buitenechtelijke kinderen14-01-1728
Ziby Cohen en Stephano Paleologo, kooplieden te AmsterdamJohan Bartlett, schipper voerende Amerikaans brigantijnschip, genaamd Elisabeth en Isaac Garzon (Garson), geboren te Tanger en een inwoner van Mogador - bevrachter. Tussen was een contract over bevrachting en vervrachtingDe schip door bevrachter beladen met vrije goederen tot de volle en complete belading in alle plaatsen en ruimten. De metingen van de schip waren 194 à 195 ton per register. De eisch van de supplianten- hermeting door de beëdigde scheepsmeters te Amsterdam07-09-1807
Zeeger van Doelen, te 's Gravenland, getrouwd met Anna Maria van Doelen, alsmede Jacobus Tosberg en Willem Koek te Amsterdam, als procuratie hebbend van Petrus Nathaniel Lomars, oud-burgemeester van Franeker en van Frans Hendrik Reen, raad en vroedschap van Leeuwarden als erfgenaam ex testamento van wijlen zijn vrouw Catharina Johanna Lomars en nog als erfgenaam ab intestato van wijlen zijn dochter Magdalena Reen, welke medeerfgename pro legitima was geweest van haar moeder Catharina Johanna Lomars en eindelijk nog Mr. Pieter Gallé, advocaat te Amsterdam en Barend Blom, mede te Amsterdam, vermits het overlijden van Hendrik de Rare, enig overgebleven executeur van het testament van wijlen Clara de Graaff, in haar leven weduwe van Frederik Nagel te Amsterdam, tesamen geïnteresseerd in 9/20 deel van een huis en erf, staande en gelegen in de Sint Jacobsstraat, het zesde huis vanaf de Voorburgwal, alwaar "Het Spinnewiel"in de gevel staat.geen tegenpartijHet huis en erf is verkocht aan Roelof Hageman voor zijn meester Gerardus Nagel.07-09-1770
Zadig en Compagnie, kooplieden, wonende te Hamburg, doch hun domicilium citandi en exsequendi gekozen hebbende ten huize van de procureur Mr. A. Josephe, te AmsterdamBraunsberg en Compagnie, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis van de schepenen te Amsterdam inzake overlevering van een behoorlijk gezegeld, betaling van prijs en kosten bij de overgave de toegezonden waren, verzonden onder rembours08-03-1805
Zacharias Rijtlinger, koopman te Amsterdam, ten behoeve van Judica Abrahams, huisvrouw van Mozes Salomons, die haar man in deze vertegenwoordigtAdriaan van Koperen, vaandrig onder het regiment Guardes te voet in garnizoen in den Haag, en zijn moeder Johanna van Brakel, weduwe van Jacob van KoperenHet niet voldoen aan wisselbrieven23-12-1738
Zacharias Rijstlinger, koopman te AmsterdamAdriaan van Koperen, gewezen vaandrig van het garderegiment ten dienste dezer lande wonende te SurinameVerzoek om uitvoering van het vonnis, door in gebreke blijven op de eis en conclusie te antwoorden, m.b.t. nalatigheid in aflossing van 2 wisselbrieven03-04-1750
Zacharias Handler, koopman, wonende te AmsterdamAnne Jacoba Bunschoten, weduwe Abraham, Straaliman, erven van Jan Straaliman, beiden wonende te AmsterdamVvverzoek om kosten van het proces relief d'appel waarvan door schepenen van Amsterdam d.d. 12 maart 1767 vonnis was gewezen over te nemen27-06-1782
Zacharias Casparus Starman, wonende te Amsterdam, gedaagde, verbonden met de acte van borgtocht, een bedrag van 2.083 guldens en 7 stuivers met 4% in het jaar interest ten behoeve van gecommitteerdenDouwe van Falma, suppoost van de Weeskamer en gecommitteerden als eisersOnenigheid over de acte van borgtocht van een som van 2.083 guldens en 7 stuivers met 4% in het jaar interest. Bezwaar tegen het vonnis van schepenen te Amsterdam02-03-1810
Wyburchje Pieters, de weduwe van Hillebrant van Giffen als enige erfgename van hun overleden zoon Roelant Hillebrantsz van Giffen, wonend te Leiden als eiseres in conversie en verweerster in reconventieCornelia van Immerseel, de nagelaten weduwe van Roelant Hillebrantsz van Giffen en nadien weduwe van Jan Woutersz Brinckhael, als gedaagde in conversie en eiseres in reconversieBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Leiden onder lastenvermindering van de boedel in conversie en ook lastenvermindering met interest in reconversie, alsook afzien van verdere eisen in conversie met compensatie van kosten31-01-1657
Wumpke Bakker, gehuwd met Adrianus Luijten jr. wonende te MonnickendamAdraianus Luijten jr.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 23-05-1772 door schepenen van Monnickendam gewezen inzake voortvloeinde moeilijkheden bij scheiding tussen tafel en bed17-07-1772
Wouterus Coenradi, wonende te AmsterdamMaria Capiteln, gescheiden echtgenote van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d.d. 21 mei door schepenen inzake ontzegging van de eis met de kosten i.v.m. overspel en ontbinding van het huwelijk05-07-1790
Wouterina Lormier, weduwe van Adriaan van der Kaa c.sGeenVerzoek om huis en erf gelegen aan de Oostzijde van de Korte Houtstraat te mogen overdragen aan Jan Outman, wonende te 's Gravenhage20-12-1736
Woutera Kivit, weduwe van Jan Miliet, wonende in Den HaagDe weduwe en erfgename van Bartolomeus van den Brande, gewezen makelaar te Rotterdam, en nu hertrouwd met een zekere van EijckBetaling van achterstallige provisie en logieskosten terwaarde van respetievelijk1688,- gulden en 750,- gulden22-12-1723
Wouter van Loon qq. wonende te RotterdamTeunis Broek, schipper Jacob Borret, koopman te DordrechtBezwaar tegen de vonnissen d.d. 29 augustus 1748 door commissarissen en zeezaken en d.d. 17 september 1749 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over schadevergoeding, door aanvaring van schepen opgelopen05-11-1749
Wouter van Dam, koopman te SchoonhovenDe crediteuren van Teuntje Mus, laatst weduwe van Gerrit JansenBezwaar tegen het vonnis van het gerecht te Jaarsveld dat een bedrag voor zekere armen reserveert, terwijl de suppliant eenzelfde achterstallig bedrag plus interest naar rechten mankeert25-08-1657
Wouter Schuring, te Enkhuizen, getrouwd met Sijbrigje Hen.Cornelis Hen; Cornelis Simonsz Hen; Outger Bok, die getrouwd is met Simontje Simons HenHet vonnis dd 30 december 1724, van de schepenen van Enkhuizen over een erfeniskwestie21-02-1725
Wouter Schram, minderjarig jongman met zijn vader Adriaan Schram, wonende te Sliedrecht. Wouter Schram in ondertrouw met Cornelia van Es, te SliedrechtAdriana van Rees, minderjarige dochter van Jacob van Rees, wonende te SliedrechtDe eerste trouwbelofte aan de Adriana van Rees, die zwanger was, maar heeft andere relaas met gerechtsbode. Ten onrechte gedaan aan de suppliant, verguden alle zodanige kosten, schaden en interesten08-03-1805
Wouter Schram, minderjarig jongman met zijn vader Adriaan Schram, wonende te Sliedrecht. In ondertrouw met Cornelia van Es, te Sliedrecht opgenomenAdriana van Rees, minderjarige dochter met zijn vader Jacob van Rees, te Sliedrecht - de eerste huwelijk proclamatieBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Sliedrecht inzake pretens trouwbeloften.Advis van twee neutrale rechtsgeleerden19-12-1805
Wouter Schiffer (Scheffer), wonend in Empel, kwartier van Maasland, van de Meijerij van Den Bosch, gehuwd met Geertruida van den Biesheuvel, een dochter van Margaretha Sprong (Sprongh), een kind van Boudewijn Sprong en Geertruij den Ouden.Dirk Sprong als oom, Martinus den Ouden als oudoom, gestelde voogden over de boedel van Geertruij den Ouden. Dirk Sprong is overleden en zijn boedel wordt geadministreerd door Cornelis Rijping en Cornelis van VeenHet testament van Boudewijn Sprongh (Sprong) en zijn huisvrouw Geertruij den Ouden dd 12-02-1730 voor Schout en Schepenen van de Heerlijkheid en Dorp Engelen. Geertruij de Ouden is voor de tweede keer gehuwd geweest met Wijnand Murray, meerderjarig jongeman. (Verdag Antenuptiaal dd 26-04-1737, te Den Bosch, notaris Willem de Roef). Geertruij overlijdt op 28-08-1763. De supplianten maken aanspraak op een deel van de boedel, en vereisen Rekening en Verantwoording van de nalatenschap van Geertruij den Ouden26-02-1776
Wouter Lampertsz Coppert, notaris en procureur binnen Gouda, gehuwd met Anna Dircksdr Steenwijck, dochter vanGeenIntrekken van eerder afgewezen verzoek om een huis te mogen kopen uit de toekomstige erfenis van de kinderen12-02-1644
Wouter Isacqs Por, wonende in Mijnsherenland van MoerskerkenCornelis Ariense Por, wonende in de Groep onder Strijen, zoon van Arien Leendertse Por en Geertruijd Simonse Hordijk gewoond hebbende in Mijnsherenland van MoerkerkenBezwaar tegen vonnis d.d. 03-09-1726 door schepenen van Strijen gewezen inzake levering van een niet opgemaakte staat en inventaris. Isacq Wouterse Por, suppliants vader was toenmaals voogd met Gerrit Simonse Hordijk over de minderjarige kinderen. (Geertruijd Simonse Hordijk huwde na de dood van Arien Leendertse Por in 1716 met Hendrik van Roijen, vertrok naar Oud- Beijerland en overleed in 1719)17-03-1727
Wouter Hoornman, agent in Den Haag van wijlen de Prins Cardinaal, Hertog van Bouillon, tot het waarnemen van zijn zaken bij de Staten Generaal en Raad van State.Louis de Melin, wonende in Den Haag.Tegenpartij heeft geld van de Hertog van Albset, wonende in Parijs. Deze hertog is erfgenaam van de Hertog van Bouillon. Suppliant wil de gelden en effecten in arrest nemen. Tegenpartij moet betalen 1055 gulden, 5 stuivers en 8 penningen met rente.10-03-1716
Wouter en Willem Wolphertsz, wonende te VoorhoutPieter Cornelisz Decker, wonende te VoorhoutBezwaar tegen het vonnis door de welgeboren mannen van Noordwijkerhout ,Lisse, Hillegom, Voorhout gewezen d.d. 06-04-162404-16-1623
Wouter de Jongh te Zuilichem, weduwnaar van en in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met wijlen Steijntje Heijdemans, mede namens zijn 5 minderjarige kinderen: Grietje, Jan, Anneke, Arie, en Geertje de Jongh, enige erfgenamen ab intestato van Steijntje Heijdemans en tevens voor 1/2 part van hun overleden oom maternel: Dirk Heijdemans. Hijdemans(Aernout) Aarnout van Vessem, de weduwnaar van Johanna Heijdemans te Baardwijk, die geen geschreven testament had toen ze overleed op 25 augustus 1772.erfeniskwestie omtrent de uitleg van "Ab intestato"17-01-1775
Wouter Bommelaar, wonende te MaassluisPieter Verkade, suppliants buurmanBezwaar tegen het maken van een uitbouw met openslaande ramen in de stoep01-07-1727
Wouter Aartse, wonende te AchterbroeckDiverse crediteurenUitstel van betaling wegens devaluatie van bezitingen31-07-1675
Wolphert van der Hoeve, wonende in de Vrije Heerlijkheid van Veur en Pieter van Meurs wonende te Voorschoten, executeurs testamentair en voogden over de minderjarige erfgename van wijlen Hendrik van Leeuwen en Geertje van der Meer, echtelieden, wonende in LeidschendamJan Cornelisz van der Meer, wonende te KatwijkTerugvorderen van een kapitaal en rente, door Geertje van der Meer, als borg voor de tegenpartij, in mei 1719 afbetaald19-11-1738
Wolf Hendricx Seltser van ElwingenDe drie broers en verdere verwanten van Maria van Wassenaar de DuijvenvoordeOntvoering en opsluiting in dolhuis wegens huwelijksplannen met een door de familie ongewenste candidaat19-06-1648
Wisselius Peckius voor zijn vrouw Digna van Gelre en haar broedersJacob Harmans Boerbergen, brouwer te TholenBezwaar tegen vonnis van het gerecht van Tholen d.d. 06-11-1637 inzake geschil over borgtocht05-10-1638
Williams Hope; Pieter de Smeth; Hendrik Beth Tammese en Johannes Beth - eigenaren van de Lynbaan de Walvis en andere goederen en huizen, te AmsterdamGeenDe supplianten hebben bij Willig decreet verkocht aan Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindz 4/3 parten; aan Cornelis Hartsen 4/3 parten; aan Olfert Moolenaar 4/3 parten; en aan Jacobus Hancock 1/3 part in de Lynbaan, genaamd De Walvis met alle andere goederen voor een som van 5.500 guldens. Verkochte goederen in de Lynbaan genaamd De Walvis: huizinge, stallinge voor 8 paarden, teerstoof in twee verdipingen, teerhuis, pakhuis tot berging van teer en touwwerk, zolder voor hennep, schijven, garens, turf en alles staande op stadsgrond achter in op de Zoutkeetsgracht, twee sterke pakhuizen, genaamd De Kas, De Walvis en het pakhuis De Walvis. Dat alles voor een som van 5.500 guldens aan de kooper zouden woren geleverd bij Willig decreet03-07-1805
William Rider, koopman te Amsterdam voor zichzelf en als gemachtigde van verschillende kooplieden in Engeland allen crediteuren van Levy Solomons en Solomon Levy Solomon de Jonge, kooplieden in MiddlesexLevy Solomons, ook genoemd Levy Solomon de Jonge, voorheen koopman in graafschap MiddlesexArrest op persoon en goederen in Nederland van Solomon Levy die na vertrek uit Engeland in Amsterdam is getraceerd, wegens het niet betalen van geleverde goederen14-07-1775
William Norton, koopman te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assurantiën ect. der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 600,- gulden met rente en borgstelling via een aktie in de bovenstaande Compagnie22-08-1724
William Louwer, wonend te Landulph bij Londen (??) en Tomas Louwer te Londen, testamentaire erfgenamen van Nicolaes Louwer, gewoond hebbend te ZierikzeeDe schepenen van ZierikzeeDe schepenen van Zierikzee traineren de uitvoering van de zaak en hebben de exceptie van litis finite (afgedane zaak) bij vonnis van 10 mei 1656 verworpen, waarom de supplianten om vervroeging van de datum vragen02-06-1656
William Jansz BredervlijetDe weduwe van Abraham Cornelisz Witsant en Janz Steijn Verhouff, schepenen van GeervlietTerugbetaling van 2 x 200,- gulden kapitaal met respectivelijk 2 jaar en 1 jaar rente tegen de penning 1612-09-1647
William Ferdinand carij, Cornelis van Schellingerhout, Heer van Esselijkerwoude en Jacobswoude, als executeurs testementair en voogden over de minderjarige erfgenamen van Jonkvrouw Margareta van OutshoorenGeenVerzoek om afrekening te mogen doen voor heren commissarissen van 't Hof. i.v.m. het aanstaande vertrek van Pieter Riede van Outshooren, kolonel van de infanterie en commandant van Naarden, die nu door de Oostindische Compagnie wordt uitgezonden als fiscaal independent naar Kaap de Goede Hoop, en enige zoon van Barent Cornelis van Riede van Oosthooren en Gnephoek09-03-1741
William Cooke, koopman te RotterdamCocq en van Goens, kooplieden te AmsterdamVonnis schepenen van Amsterdam dd 23/24 julij 1766, betreffende een Assignatie dd 2 april 1765, te Rotterdam, groot 2490,12,- guldens08-09-1766
William Butler te Amsterdsam, gewezen directeur generaal van de W.I.C. over de Noord en Zuid kusten van AfrikaDe Bewindhebbers van de WIC ter vergadering van 10nen20707 gulden ; 1 stuiver aan achterstallige gages en 9000 gulden + rente + kosten01-06-1725
William Burroughs, Commissaris Generaalvan de Magazijnen van zijn Koninklijke Majesteit van Groot Brittagne, wonende te LondenFrancois BeaumontBeroep van de suppliant tegen een vonnis geveld door het Gerrecht in Den Haag om de tegenpartij een bepaald bedrag te moeten betalen (terwijl er nog een proces loopt van de suppliant tegen dezelfde tegenpartij bij het Hof van Holland05-09-1718
William Burroughs (Borroughs), commissaris generaal van de magazijnen van de Koning van Groot Bretanje te London, EngelandFrancois de Beaumont£ 5672,07,08 met 6% interest; £ 6222,08,00 @ 6% interest; £ 120,00,00 @ 6% interest18-01-1718
Willemyna Jans van Loose, de weduwe van Mr. Frederick Laeckeman, bij leven secretaris van EnkhuizenDe erfgenamen van suppliantes schoonvader Cornelis Freexsz Laeckeman, bij leven burgemeester van Enkhuizen en gehuwd met Trijntje Teunis, met een nagelaten zoonVerbod op splitsing door erfgenamen van de nagelaten boedel van suppliantes schoonvader, totdat de scheiding is voltrokken en de suppliante haar moederlijk erfdeel heeft ontvangen26-09-1656
WillemThomson, wonende te Rotterdam c.s. eigenaard van goederen in het schip Fortuijn van Peterburg, liggende in Medenblik, onder schipper Jan CorneliszHendrik Brouwer, hoofdofficier Cornelis van der Wolff, burgemeester, Jan Cornelisz schipper en burgemeesteren van MedenblikHet aan den deurwaarder van het Hof van Holland onmogelijk maken om een mandament te exploiteren en ten uitvoer te brengen18-01-1734
Willemina van Zevender, weduwe en boedelhoudster van Tijman van Volbergen, gewezen majoor van een regiment infanterie in dienst van deze landen, en ook aks moeder en voogdes van haar minderjarige zoon, Jacob Johannes van Volbergen en Judith van Volbergen en Piternella van NisDe weduwe van Mr. Hendrick Balthazar WevelinckhovenProblemen mer de tiende betaling over een schuld, wegens het sneuvelen van de echtgenoot van suppliante en 1709 in de slag van Malplaquét en wegens grote sterfte van het rundvee, enige jaten later. Hierbij ook betrokken Mr. Johannis Zandvoort; Laurens Valck Schout van Rijwijk en Johan Bout, secretaris van Rijswijk18-07-1715
Willemina Keetel, wonende te Amsterdamleendert Jongeneel, wonende te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep het proces zie: o3144-14 voort te zetten08-06-1769
Willemina Keetel, gehuwd met Anthonij van Abcouw, wedunaar van Hester van Langeren. wonende te AmsterdamAnthonij van AbcouwBezwaar tegen het vonnis nihil d.d. 27-04-1769 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over de financiële afwikkeling in een echtscheiding05-06-1769
Willemina (Wilhelmina) van Zeller meerderjarig dochter te Nijmegen, eenig en universeel erfgenaamvan haar zuster Elisabeth van ZellerPieter Brouwer, gehuwd met Hendrina van MarkenHet vonnis van de schepenen van Amsterdam dd 16 julij 1722 betreffende de erfenis van Johanna van Zeller, weduwe van wijlen Jan Klopper.18-09-1722
Willemetta Swanevelt, weduwe van Gerrit van Eijek en de erfgenamen van Anna van Swanevelt gewezen brouwster in Brouwerij 't Hart te RotterdamDiverse debiteurenOnbetaalde rekeningen voor bierleveranties en dergelijke05-10-1723
Willem, Pieter, Egbert, Maritgen en Jetgen, kinderen en erfgenamen van Jan Egbertsz, die gewoond heeft in LekkerlandDe mondige kinderen van Adriaen Barendszn van Asperen, gewezen schout tot Streefkerk en van Maritgen Jansdr, half zuter van suppliantenBezwaar tegen het vonnis door het gerechht van Streefkerk gewezen d.d. 11-04-1650 inzake het regelen van de verdeling van de nalatenschap van Jan Egbertsz16-04-1650
Willem Willlemszoon van der Burch, glazenmaker in Den HaagJan schol, gewezen bottelier van een niet bij namen genoemde, reeds overleden Doorluchtige HoogheidWeigering om achterstallige huishuur te betalen, bedreiging en bedrog01-06-1650
Willem Willemszoon de Wit, Jacob Willemszoon de Wit, beide wonende te Bodegraven voogden over de minderjarige kinderen van Jan Pieterszn. Ramp en Marrigje Willemszn de WitArij Janszn Boer, gehuwd met Marrigje Willemszn de Wit, weduwe van Jan Pietersz Ramp, overleden 09-04-1749Verzoek om arrest op goedeen en effecten van Arij Jansz Boer i.v.m nalatigheid om een actie van uitkoop na te komen, ten nadele van twee meerderjarigen n.l. Neeltje en willempje Jansz Ramp04-04-1754
Willem Willemsz van Beijnsdorp, koopman te AmsterdamDirck van Eijck, schout van de BijlmerBezwaar tegen een vonnis van het gerecht van Amsterdam d.d. 02-06-1650, waarbij gerechtelijke regels zijn overtreden ten nadele van suppliant15-07-1650
previous
12...158
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: