gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
113 results found
Search result: 113 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Appointement in margineSusanna van Catshuysen, de weduwe van Pieter van Butselaer, bij zijn leven rentmeester van de domeinen van Polanen, Monster, 's-Gravezande en Zandambacht, en de kerk- en armengoederen te Naaldwijk; haar moeder Maria van de Urk zaliger en Mr. Henrick Both van der Eem, bij leven burgemeester van Den Haag als borg en principaal; Cornelis Ruysgh, bij leven secretaris van de Generaliteits Rekenkamer en de heer Everaaerts, bij leven burgemeester van Willemstad als mede borgen en principalenDe heer Robijn, deurwaarder; Henrick Hoekwater, penningmeester ter griffie van het Hof1) Suppliant verzoekt om appointement waarbij de deurwaarder onder cautie meubelen moet teruggeven en een kopie van het rekest en appointement moet overhandigen; 2) wederom beslagname van meubelen door de deurwaarder via een mandement van arrest met een slinkse verkoopmachtiging voor Hoekwater
verzoek om appoinctement van rau actieJohanna Bequin, weduwe van Jean Claude de Marisq, wonende te Rotterdam, gewezen kostschoolhoudster van de Frans kostscool te NoordwijkAbraham Dederiks, klerk van de griffier van het HofAchterstallige betaling van kost en schoolgelden voorschotten voor zijn dochter A.C. Dederiks
Verzoek om appointementJan van Dijcke, echtgenoot van Elisabeth van HoveWeesmeesters van s' GravenhageAfleggen van rekening en verantwoording en overdragen van bezittingen
Verzoek om appointement in de margeAnneken Willekens, jonge dochter, wonende te AlkmaarHans Romburch, wonende te AmsterdamArrest op en executie van goederen, om daaraan een achterstallige rente sedert 1643-01-23, ten bedrage van 42-3-4 gulden te verhalen
Mandament van anticipatieJohan van Wijngaarde, dijkgraaf van Koeken-dijkDe Heer van Matenes en burgemeesters en regeerders van Edam, Oosthuizen ect.Beëindiging van een proces, gevoerd over reparatie aan de koekendijk
Mandament om actie te instituerenJacob Vervoorn, namens Gorinchem gecommitteerd in de Raad van State der Verenigde Provinciën, Gerard van Hoeij, ontvanger van de gemene middelen van Holland in het kwartier van Gorinchem, Aert Clevesteijn, onvanger van de convoijen en ricenten in Gorinchem, allen oud burgrmeesters en vroedschappen van GorinchemEnige leden van de vroedschap van GorinchemBeschuldiging van wanbeheer tijdens ambtsperiode
Mandament van rau actie met de clausule van edictJan Leenderse, korenmolenaar te ReewijkGerard Janssen Coorndijcker, debiteur, Jan Janse Coorndijcker, borg, Huig Janse Hoogwerff, borg, wonende te OudenhoornBetaling van 1400,- gulden zijnde het grootste deel van de koopsom van een korenmolen in het ambacht van Berkenwoude
MandementVrouwe Ebba Bray, gravin te Leckio, vrijherinne te Eijcksolm en weduwe van de heer Jacob de la Guarde, graaf te Lecka, bij leven ridder, raad-rijksmaarschalk, president en generaal veldheer van ZwedenTheobald van Hoochstede, koopman te AmsterdamBetaling van een som op obligatie plus een som op bijgaand extract van een obligatie (16-03-1657) plus interest en kosten
Minuut van besloten missieve in rauw actieMr. Samuel van Huls, burgemeester van den Haag, erfgenaam van zijn broer Wilhem van HulsRaden en meesters van de rekeningen der Domeinen, nagelaten door de laats overleden Koning van Groot BrittanieBevel tot betaling van een som van 261 pond sterling 10 schellingen met renten en kosten
Mandament penaalJohannes Isacus Lamotius, wonende te Charlois, Servaes van Schoonstraten, notaris te Den HaagDe schepenen en de secretaris van Charlois in opdracht van Govert GrascampBezwaar tegen de weigering van het gemeentebestuur om mee te werken aan de formele overdracht van een huis te Charlois
Mandament antidtaalJacoba Louisse, geassisteerd met haar vader, Louis Christiaense, wonende te s'GravenpolderMatheus Cornelisse van OssewaardeBezwaar tegen het Pro Deo appel van van Ossewaarde naar aanleiding van een vonnis gewezen door schepenen van 's Gravenpolder d.d. 25-08-1725 inzake vermeende trouwbeloften
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJan Cornelisz en Jan Pietersz, timmerliedenRoeland Maijer, baljuw en schout van de heerlijkheid van Hoogwoud en AardswoutBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Hoogwoud en Aardswoud gewezen d.d. 1648-11-24 inzake beschuldiging van inbraak, geweld en diefstal
Mandament van maintenueFrederik Luitgens, gewezen kapitein der troepenMaerten van Juchem, gewezen kolonel, nu kapiteinBezwaar tegen verlagen van tractement en plaatsing op de ijzeren kamer in plaats van op de gijzelkamenr van de gevangenpoort
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieHendrik Barentse van Dijk, wonende te OestgeestPieter van der Meer, baljuw van NaaldwijkBezwaar tegen vonnis door de schepenen van Naaldwijk gewezen dd.22 mei 1675 inzake kosten gemaakt wegens een fout van de baljuw
GeenGeenGeenBrief van de kerkeraad der Engelse Ggemeente te 's Gravenhage. Accordverklaring van de consistorie van de Engelse gemeente met de door het Hof van Holland opgestelde regelementen voor het verkiezen van ouderlingen en diacenen
Concept verbaalGeenGeenDe zaak tussen Jacob van Zannen als procureur van Anna Coningh, weduwe van Laurens van Zuijlen en Jacob Coningh, Mr. hoefsmid, wonende te s'Gravenhage voor zichzelf en andere erfgenamen van Jacob Coningh mr. hoefsmid en Aarnoud Roermond, wonende te s'Gravenhage, Jan Hendrik Roermond, notaris te s'Gravenhage, betreffende enige declaraties
Mandament van arrest penaal en rau actie en condemnatie tot een deel van de kosten voor de suppliantGeenGeenEen niet nader genoemde zaak
Mandament om appoinctement op een andere advocaat en procureurHermanus van Voorn, als erfgenaam van van zijn overleden huisvrouw Cornelia van Bentheim en als vader van Clara van Voorn, erfgename van haar overleden grootvader Jacob van BentheimGeenEen reeds 20 jaar durende strijd om een erfenis in handen te krijgen, waarbij den suppliant de mogelijkheid om requesten in te dienen wordt ontzegd
Mandament van scriptieGeenGeenEen schriftelijke reactie van de Burgemeester van West-Zaandam, op het appointement d.d. 10-11-1739, aangaande het request van Johan Justus Leijs ( keurslijfmakersknecht) en Trijntje Jurriaensz (dienstmaagd) met betrekking tot hun vestiging en aanvraag van ondertrouw, die geen van beiden officiëel toegelaten zijn tot West-Zaandam. Om in het stuk aangegeven redenen verzoeken de Burgemeester, nihil op het request
Verzoek om voorzieningenAbraham Quevellerius, wonend in Den Haag in een huis waarvan de achterdeur uitkomt in de Lorrestraat.Maria Ferment (Fermandt), huisvrouw van de suppliant, wonend te Den Haag.Een verzoek om nadere voorzieningen te treffen om het gezag van het Hof te handhaven en de veiligheid van de suppliant, zijn huis, en goederen te waarborgen. Omdat zijn vrouw zich niet hield aan de eerder door het Hof opgestelde afspraken en hem mishandelde had de suppliant zijn huis verlaten om erger te voorkomen. Het Hof stelde de toezichthouders Jan van Reenen en Nicolaas Jolingh aan, die op kosten van de suppliant in het huis verbleven.Zij werden echter regelmatig aangevallen door zijn vrouw en haar zoon en hadden daarom hun dienst op gezegd.
Mandament om curator ad lites aan te stellenMr. Claude Aubert en consorten, ingezetenen van Rueij beneden, Rueij boven en HonterivesGeorge van Fittinghoff, erfheer van Zwaben, als vader en erfgenaam van Nicolaas George van FittinghoffExecutie op gererfde tegoeden,hetgeen, omdat de erfgenaam in Lijfland woont, niet konden worden geinsinueerd
Mandament van rau actieCoen Huijgen, schipper te SchoonhovenDiverse crediteurenGebruik van treballianiqueportie om schulden te betalen
GeenGeenGeenGeen
Req. antidotaalErfgenamen en representanten van Jan Capteijn, verzoek van supplianten om eerst gehoord te worden alvorens Hartig Clement, gerechtsbode van Bodegraven, mandament van rauw actie kan aanvragen i.v.m. met de verhuur van een herberg genaamd "de Oranjeboom"te BodegravenGeenGeen
Req. antidotaalJan van der Plas, ouderling van de Nederduitse Gereformeerde Gemeente te Amsterdam, verzoek geen mandament van appel te verlenen aan Pieter van Offeren n.a.v. het gewezen vonnis d.d. 23-12-1751 gewezen door schepenen van Amsterdam in niet genoemde zaakGeengeen
GeenMr. Johan Leonard de Hartog, advocaat verzoek om weer op de lijst van advocaten van het Hof geplaatst te worden na enige jaren in Maastricht vertoefd te hebbenGeenGeen
GeenVerklaring van Frederik Abraham Cassa, en commies van finacien van Holland en Mr. Casper Clotterbooke, commies ten kantore van de raadspensionaris dat ergeen erfganamen meer zijn van Anthony Cornelis van Oldenbarnevelt, genaamd de Tulling d.d. 8-7-1749 wat zij op de 14e juli 1749 onder eede hebben verklaardGeenGeen
Mandament om in de Raad te pleitenAletta Cambier. c.s.Schout en gerecht van Nootdorp c.s.Geen
Berichten-betrekking hebbend op 03143--37 en 03143-038GeenGeenGeen
Rescriptie op niet aanwezig rekestRekest opgesteld door Lodewijk van Alteren van Jaarsvelt , baljuw van Kennemerland. Gezien door Gerrit van Rietvelt, schout van Aalsmeer, die het Hof adviseert dat de baljuw niet ontvankelijk moet worden verklaardGeenGeen
Mandament concept appoinctementMr. IJ ValckenaerWeduwe van NoortGeen
GeenHermanus van SeppenwoldeAdolf Jan Hethuijsen en compagnieGeen
Pieter van der Oest, wonende te WateringenGeenGeen
Lambert Kievits, wonende te VlijmenGeenGeen
Mandement van appelGeenGeenGeen
Mandament van rauw actie met de clausule van edictJolle Jolles, curator van de kamer van desolate boedels te AmsterdamErfgenamen ab intestato van Mr. Michiel ten Hove, Jan du Peyrou, als erfgenaam van Anna Maria du PeyrouGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap van Mr. Michiel te Hove en Anna Maria du Peyrou
GeenJan Baas, wonende te Willeskop en Kortheeswijk en Geertruijd Verrijn, kleindochter en echgenoot van Jan Baas, Mede erfgenaam van Geertruijd van Wieringen, weduwe van Hendrik VerrijnHermanus van Horsten, Elisa de Lange en Reijnier Blok, als executeur testementairGeschil in erfenis kwestie
Mandament van arrestHans Maertensz, wonende te AmsterdamMr. Pieter LhermitegeGeschil over betalingen van Westindische actiën
Mandament van rau actieEmanuel Mandeville, koopman te AmsterdamLaurens van Otteren, koopman te AmsterdamGeschil over de betalingen van een actie in de Westindische Compagnie, terwaarde van 635,- gulden
Request om appointement in de margeJasper van Belois, geseijt Treslong, goeverneur van Woudrichem en LoevesteinCarel Cats, de weduwe en kinderen van, proviandmeester te Gelre, impetranten en Luchtenburch, Mr.Pieter, hun procureurGeschil over het executeren van een 38 jaar oude sententie, die mogelijk ontkracht kan worden door het slot van een rekening, opgemaakt door tegenpartij, te corrigeren
GeenBrief aan de raden van Holland, Zeeland en FrieslandGeenGevraagd wordt om advies inzake het request betreffende Mr. Jacob Philip 'd Orville, wonende te Amsterdam
Verzoek om akte van relaxatieGovert Francken van Kempen, wonende te Den HaagGeenHerstel van goede naam, na valse beschuldiging van heulen met de vijand, gevolgd door gevangenschap
Om appoinctement van bevelCornelis Lant met de zijnenWillem Hoijer als procureur van Arent Hartjens, koopmam te AmsterdamIn gebreke blijven om opening van zaken doen
Req. antidotaalAnyhonia Petronella Elsevier, weduwe van Mr. Anthonie van Heemskerk, schepen van Schieland, wonende te LeidenAnna Petronella van Schuijlenburg, weduwe van van Jan Henrij van Heemskerk, grootmoeder van het dochtertje van suppliante genaamd Anna Petronella van Heemskerk, cum suisIn verband met het voorgenomen tweede huwelijk van suppliante met Cornelis van Heemskerk, luitenant kolonel en kapitein dezer lande wil de grootmoeder met de verdere familie dat er een andere voogd wordt benoemd. Suppliante stemt in met het benoemen van Franco Pauw, raad van Delft, gehuwd mmet Anthanetta Coenranidas van Heemskerk
Mandament van rau actie en betaling van kostenDe meerderjarige kinderen en voogden over de minderjarige kinderen van Maria Anna van der Wilde, wonende te RotterdamAdrianus Vonck, wonende aan de Schiekade in de heerlijkheid van Blommersdijk, getrouwd met de weduwe en boedelhoudster van Huijbert Pietersz SterckemanInvordering van een schuld van 900.- carolus guldens plus rente, waarvoor hijpothecair verbonden is een huis met tuin aan de Schiekade in de heerlijkheid Blommersdijk
Mandament om actie te instituerenW van assendelft, hoofdofficier van de stad DelftDegnees Kallemijn, meesterkleermaker te DelftKallemijn beschuldigd van Assendelft van partijdigheid in het geschil tussen Kellemijn en de weduwe Meurs
Mandament om executie gedecerneerd te hebbenHendrick Nobel en Jan NobelJan Schilman, beeldsnijder in Den Haag en President Wijngaarden, werkgever van Schilmans vrouwMoedwillige vertraging van executie
MinuteGeenGeenNa het ontvangst van het verweerschrift op uw verzoek aangaande de inhoud van het request van ...Nagtegaal, weduwe van ..Thijssen, raad en burgemeester van Vlissingen, verzoek om februarij 1728 te verschijnen en nogmaals copie van request toe te zenden
GeenBrief van de president en raden van Holland, Zeeland en Friesland aan Jan Terhuis, baljuw van WaterlandGeenNa request van Hendrik Coller, kastelijn naast de sluis te Nieuwendam zullen hij en Jan Terhuis d.d. 26 juni dienen te verschijnen
Mandament penaal en appoinctement van comparitiePieter de Lange C:S:Hendrik Dirkse Haring, gtootscheepmaker wonende te OostzaanNa vonnis m.b.t. mandament atterminatie wordt tussen partijen d.d. 01-08-1772 verbaal akkoord aangegaan
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: