gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: voogdij

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
15 results found
Search result: 15 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Adriaen Adriaensz van den Wech, te HarinkhuizenJan Elisz, oom en toegewezen voogd van het kind van Adriaen Elisz en de dochter van de suppliant, beiden overleden en gewoond hebbend in de ZijpeBeroep tegen het vonnis van de schepenen van Harinkhuizen waarbij Jan Elisz als voogd is gesteld over zijn kleinkind. Hij tracht het katholiek op te voeden in plaats van in het gereformeerde geloof van de overleden moeder. Suppliant vraagt om zelf met de voogdij te worden belast.25-09-1654
Aeltje Keyers, de nagelaten weduwe van Pieter Leendersz Paling en wonend in het ZuidlandBroeders van Pieter PalingDe suppliante wenst geen bemoeienis van tegenpartij met de testamentair vastgelegde voogdij over haar kinderen zoals de administratie, veiling of verkoop van goederen e.d.07-03-1656
Cornelis Berckel, wonende onder Stompwijk, in gemeenschap van goederen getrouwd geweest met wijlen Maertje Leendersse van der Pluijm, weduwe van Kors Florissen Hammerlaen, in zijn leven gewoond hebbende te Veur.Simon Leendersse van der Pluijm, broer van Maertje Leendersse van der Pluijm. Hij was tot voogd aangewezen over de minderjarige zoon van Maertje voornoemd, maar heeft afgezegd vanwege zijn hoge leeftijd.Het benoemen van Jan Sterck uit Leidschendam als nieuwe voogd.11-07-1720
De erfgenamen van Bastiaentje CornelisMaria Salo, echtgenote van Carel van der Heyden te Rotterdam, met procuratie van haar man dagende Leendert Oysen Steenenhouck, minderjarig en onder voogdij, omtrent twee betalingenVerbod aan tegenpartij om verdere procedures te ondernemen of verkopingen als kwalijk en onterecht te bestempelen16-04-1657
Dirk Weyers (Weijers), meester hoefsmid, wonende in Den Haag; Jan Weijers, zijn vader, wonende in Den Haag, meester hoefsmidDe erfgenamen van nu wijlen Jacobus Wouters en wijlen Pieter Wouters, aanneemers van de remontepaarden voor de Franse armeé 1795 ; Johanna Maria Spoorman, weduwe en erfgenaam van Jacobus Wouters; Drie kinderen van nu overledene Pieter Wouters, wettige erfgenamen: Maria Wouters, getrouwd met George Adolph van der Scoor, wonende te Leidschendam onder Den Haag; Michiel Johannes Wouters, wonende aan de Loosduinseweg onder Den Haag; Jacobus Arnoldus Wouters, nog minderjarig onder voogdij staande van Hendrik van Leeuwen, notaris, wonende in Den Haag. Suppliants debiteuren.Mondelijke contract met Jacobus Wouters en Pieter Wouters- branden en keuren van de remontepaarden. Bevel aan de erfgenamen om verschuldige som van 3.996 guldens en 15 stuivers aan de suppliant te betalen met alle interesten van dien14-02-1806
Isaac Willer, koopman en lakenfabrikant te LeidenIsaac Bruijer, wonende te Rotterdam, Isaac Renaud, wonende te LeidenVverzoek om in hoger beroep het appoinctement d.d. 25 mei 1780, inzake hhet onder voogdij der stad Leiden te stellen van de suppliant en hem voor de tijd van een jaar in een verbeterhuis te Delft te plaatsen, wegens verkwisting te herzien08-08-1780
Jacob Snoehard van Schouwenburg, wonend binnen Den Bosch, als oudoom maternel van de minderjarige kinderen van wijlen Margareta Christina de Nobelaer, in haar leven verwekt bij wijlen Jacob van Bruimenthuijse, in zijn leven Major te paard ten Diensten dezer LandeTheodorus van Muijssenburgh, Heer van SuijdwijnWijlen Margareta Christina Nobelaer, in haar leven Vrouwe van Kerckwerve heeft bij een acte voor de notaris Jacobus Plaschaerd te Etten bij Breda op 27-02-1713 de volgende heren als voogd over haar minderjarige kinderen aangesteld: Willem Assuerus van der Meer , Heer van Alphen en Theodorus van Muijsenburgh, Heer van Suijdwijn als administratie voerend en de Suppliant als Toeziend Voogd. De Suppliant eist dat de heren hun voogdij onmiddelijk aanvaarden.12-07-1718
Jan Hesselt van Dinter, hoffmeester van haar Ho: Mo: en Andries van Dievoort, koster van de Nieuwe Kerk, alhier in Den Haagn.v.t.De Voogdij over haar minderjarige zoon22-12-1717
Jhr. Bernard Turck (ook Torck, zie akte nr, 3001-031), heer van Aelst voor zichzelf, als vader van zijn twee minderjarige kinderen en vervangende zijn twee meerderjarige kinderen, en gehuwd geweest met joffrouw Emilia Philippina Melander, gezegd Holsappel za:Door de weeskamer van Delft aangestelde en gesurrogeerde voogden Bartholomeus van der Mast, Pieter van der Graeff en Johan van Ophoven, allen te DelftAls naaste verwant eist suppliant de voogdij over zijn twee minderjarige kinderen op, welke voogdij hem door zijn vrouw (overleden) zonder redenen en mededeling vooraf bij testament was ontzegd18-11-1651
Johan van Peursum, wonende te SchoonhovenThomas Dufaert, Mathijs van Avrevile beide wonende in Utrecht, Jan Duffart, wonende in AmsterdamVoogdij over en administratie van de goederen van de twee weeskinderen Jasper van Peursum en Jenneken Gielis van der Meulen30-01-1648
Meester Gerard van Tetrode, advocaat, wonende te Haarlem.Wijlen Meester Jacob van Ravesteijn, in zijn leven procureur voor het Hof van holland.Suppliant verzoekt hem te ontslaan van de voogdij en executeurschap van Cornelis van Ravesteijn, de dove en blinde zoon van wijlen Meester Jacob van Ravesteijn, in zijn leven procureur voor het Hof van Holland.11-04-1720
Mr. Christiaen Prins, raad en vroedschap van Rotterdam: Jacob van Vredenburg met de voogdij over de kinderen van Willem van Vredenburg, bij leven raad en vroedschap van RotterdamNeeltje Cornelisdr., de weduwe van zaliger Coos Foppensz te Oud-BeijerlandEen achterstallig bedrag van drie jaar huur van een woning en landen in Oud-Beijerland te innen door een deurwaarder te machtigen alle gewassen, beesten en alle andere goederen van de tegenpartij in beslag te nemen01-04-1658
Mr. Johan Hieronimus Huijssen, geboren burger en inwoner van Middelburg in Zeeland,; Frederik Carel Dopff, heer van Nedercamp gehuwd met vrouwe Cornelia Clara Huijssen en Mr Johan Potteij, Burgemeester van Vere, allen naaste familie van Alexander Johan Hieronimus Huijssen, in huwelijk verwekt bij Johanna Cornelia MuijnckMr. Gerard de Mauregnault en die van de Weeskamer te Vere.De moeder van het weeskind is later opnieuw getrouwd met Mr. Gerard de Mauregnault, raadsman te Vere, en daarna gestorven. De supplianten willen de voogdij over het weeskind.02-10-1721
Theunis Ymants Jongejan, getrouwd met Adriana Maartense Harteveld, die een dochter en mede erfgename is voor een derde deel van wijlen haar moeder, Hester Arjens toen weduwe van Maartenis Hartevelt. Theunis Ymants Jongejan is ook bij een speciale acte van voogdij van 26-12- 1712 aangesteld tot administraterend voogd, Arie Vlielander, als toeziend en mede raadgevend voogd over Gleijn Maartens Hartevelt en zijn goederen , minderjarige zoon en mede erfgenaam van een derde deel van de voornoemde Hesther, allen wonende te HellevoetsluisArij Maartens HarteveltTegenpartij moet met supplianten samenwerken om een inventaris te maken van de boedel van Hesther Arjens voornoemd, en daarna de boedel delen volgens haar testament van 18-10-1712 en de suppliante en voogden moeten betalen 1000 gulden met rente a 4% per jaar en betalen de kosten hierom gedaan22-03-1715
Weesmeesteren te Amsterdam met gecommitteerde suppoost van de Weeskamer A.L. van HarpenBarend Coenraad Koster; Diederik Adolphus Thorhijden; Casparus van Houten; Mr. C.A. de Chauffepié, allen wonende te AmsterdamOnenigheid over de voogdij over 5 minderjarige en onmondige kinderen van wijlen Johan Wilhelm Metger en zijn vrouw Louisa Dorothea Peck en administratie van goederen met alles wat daartoe in sterfhuis en boedel behoorde18-04-1807
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: