gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: voc

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
19 results found
Search result: 19 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandamen van rauw actieJohan Mulders, kassier van de V.O.C te Rotterdam in opdracht van Cornelis van Cloon, burger hopman van Tiel, Jan Nooth, commies van s'Lands magazijn te Tiel en verdere erfgenamen van 3/4 nalatenschap van Aernout van Cloon, kapitein luitenant van de V.O.C gehuwd geweest met Anna Maria Grevenbroek em Michiel van Pel koopman te Middelburg in opdracht van Margareta van Cloon, voor 1/4 erfgenaam van haar broeder Aernout van CloonBewindhebbers van de V.O.C. , kamers van ZeelandRestitutie van de door aernout van Cloon aan V.O.C. in bewaring gegeven geld
Mandament in cas relief d'appelJan Uilenbroek, wonende te AmsterdamJacob Frederik du Faij, schepen en raad van Amsterdam en bewindhebber der V.O.CBezwaar tegen vonnis van de schepenen van Amsterdam d.d. 5-12-1729 inzake een getimmerte in een "schijsloot "
Mandament in cas relief d'appelBenjamin Lijbrecht Lechman, wonende te Amsterdam gewezen opper-chirurgein in dienst van de V.O.C.Steven Geert Harmse, tapper te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-09-1775 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake het al dan niet verkocht zijn van een kist met rottingen
Mandament om executie te zien decernerenDe bewindhebbers van de V.O.CEmmerentia Silver, weduwe van Martin HartingVerzoek, deze weduwe van Marten Harting, aansprakelijk te mogen stellen voor de geleden schade, ontstaan door plichtsvezuim van haar man, inzijn functie als schipper van het schip "Het stadhuijs van Delft" in 1732
Mandament relief d'appelBewindvoerders van V.O.C.Minne geerts, kwartiermeester in dienst van de V.O.C.Bezwaar tegen het vonnis d.d. 14 november 1748 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over schadevergoeding door overvaring van een Moluks schip
Mandament relief d'appelDe representanten van de Prins van Oranje Nassau ect ect.als opperbewindvoerder en Gouverneur Generaal met verdere bewindvoerdersvan de Oostindische Compagnie ter kamere AmsterdamHendrik Haagen Dirkzoon, zeggende gehuwd te zijn met Maria de Vries en Marretje BlokProces gevoerd door Hendrik Haagen Dirkzoon i.v.m. vorderingen van Hendrik de Vries op Roeloff Samson en Pieter van Drielst als scheepslieden varende en overleden in dienst van de Oostindische Compagnie. Hierbij werd door schepenen van Amsterdam d.d. 30-06-1751 vonnis gewezen en eiser in het gelijk gesteld. Heren van de V.O.C. tekenen hiertegen beroep aan
Mandament relief d'appelBewind hebbers van de V.O.C.Mr. Hendrik Boom, curator en sequester over de boedel van Petrus Laurens Phoonsen, directeur op Surat, in dienst van de V.O.CVerzoek om verlening van de tijd i.v.m. de uitspraak van het vonnis d.d. 27-08-1755 door schepenen van Amsterdam gewezen, waarbij Boom was ontslagen om rekening en verantwoording af te leggen
Mandament van areest en rau actieJacoba Boermanes, weduwe van Christoffel Alwell, wonende te Enkhuizen, als schipper varende in dienst bij de Oost Indische Compagnie op het schip "De Waakzamheid"Cornelis Pan, ziekenbroeder op het schip "De Waakzamheid" varende in dienst bij de V.O.CVerzoek om beslag op goederen van Christoffel Alwell overleden 28-05-1752 te Batavia onder beheer van Cornelis Pan, als executeur-testememtair en verzoek om levering van staat en inventaris
Mandament van arrest en executie te zien decernerenMaria de Wit, huisvrouw van Gerard van EijsdenGerard van Eijsden, gewezen koopman in houtwaren te Brielle, thans V.O.C dienaarVerzoek tot beslaglegging op verdiensten, die Gerard van Eijsden toekomen , als dienaar van de V.O.C. en op goederen die hij meebrengt, als hij uit Indië terugkomt. Verplichting aan haar de overeengekomen alimetatie te betalen, i.v.m. een echtscheidings kwestie, waarin hij haar probeert te ruïneren
Mandament van arrest en rau actie met de clausule van edictCatharina Elisabeth Heinsius, wonende te Utrecht weduwe van Mr. Carel Godijn, koopman en administrateur in dienst van de V.O.C.Bewindvoerders van de V.O.C. ter kamer Amsterdam. Personen die in verwantschap staan met de overleden Johan Hendrik Abrahams, koopman in dienst van de V.O.C.Beslag op verdiend salaris i.v.m. weigering tot uitbetaling hiervan
Mandament van arrest en rau actie met edict ad valvas curialMenzo Christiaan Winter, kapitein in het garderegiment dragonders, namens zijn vrouw Fredrina Augusta Rodeman, Maria Juliana Rodeman, meerderjarig, weduwe van luitenant kolonel Johan Ludwich Nebelin Rodeman, moeder en voogdes van de minderjarige Charlotta Philipine Antonette RodemanDe bewindhebbers van de V.O.C.Weigering van de bewindhebbers van de V.O.C. om de nalatenschap van Elisabeth Martfeld, weduwe "De Man", bestaande uit twee assignaten ter waarde van ruim 22744,- gulden aan de erfgenamen uit te betalen, wegens zoekraken en foute te naamstelling vande orginele assignaten
Mandament van arrest en rauw actieJean Croesen, 1e Klerk ter secretarie en Joost Hartigh, koopman te Rotterdam, mede executeurs van het testament van wijlen Hendrik van der Bel, opperkoopman en opperhoofd bij de V.O.C in JapanChristoffel Laurens de Hartogh, erfgenaam van Johan de Hartogh, gewezen baljuw op Batavia, en zijn mede erfgenamenEen oude leneing, nog niet terugbetaald aan Hendrik van der Bel
Mandament van arrest en rauw actie met de clausule van edictMr Pieter GraaflandDaniël Bernard Guilliams gehuwd met Isabella Bernard, wonende te UtrechtVerzoek tot beslaglegging op gelden, binnengekomen bij de V.O.C. kamer van Amsterdam, bestemd voor Daniël Bernard Guilliams i.v.m. veiligstelling van fidei commissaire goederen, die Pieter Graaflands kinderen toekomen (als nakomelingen van wijlen Jan Bernard) uit de nalatenschap van Daniël Bernard, Heer van Cattenbroeck
Mandament van rau actieGerrit Mone qq, heer van Groenestijn, ontvanger te Wijk bij DuurstedeHendrik van Horsel, schipper op het schip genaamd "Streefkerk" in dienst van de V.O.C.Nalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rau actieCornelis van Swanenburg, kapitein ter zee ten dienste van de V.O.C. , wonende te VlissingenBewindvoerders van de V.O.C.Nalatigheid in afrekening van provisie, gage en premie. Bovendien vergoeding van schade en interest m.b.t. het verbod voor vervoer van goederen op de thuisreis, wat bij zijn aanstelling was gepermitteerd
Mandament van rau actieRachel Salvador, weduwe van Aron Fernandes Nunez, wonende te Amsterdam qq.Bewindhebbers van de V.O.C. te AmsterdamWeigering om een codicil a.d. 15000,- gulden te transporteren aan Joseph Fernandes Nunez, koopman te Amsterdam, komemde uit de nalatenschap van Jacob Medez da Costa
Mandament van rau actie met edictPieter Swaandrecht, kapitein in dienst van de V.O.C, Jacobus Overvest, gehuwd met Elsje Swaandrecht, beide wonende te DelftPieter Haverling, oud kapitein van de schuttterij van Delft, Jacobus van der Chijsen, Jan Frederik Stembor, executeurs testementair van Jacobus de WaalVerzoek om levering van staat en inventaris van de boedel en nalatenschap van Jacobus de Waal alsmede rekening en verantwoording over hun bewind
Mandament van rauw actieGeorge Beens, wonende te Utrecht, boekhouder en resident te MacasserBewindhebbers van het V.O.C.Ontkenning over ontvangst van 18000 rijksdaalders, afgedragen te Batavia en omgezet in twee wisselbrieven
Mandament van rauw actieJoan Paul Schaghen, oud eerste Raad en Directeur Generaal van Nederlands IndiëBewindvoerders van de V.O.CVermeende schade door V.O.C. geleden bij een zending, waarbij meer suiker dan koffie was verzonden dan bij gemaakte afspraak was bepaald en die nu op de lonen werd ingehouden
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: