gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
378 results found
Search result: 378 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Arrest en rauw actie met edictWillem van der Ham c:s:Hendrik van Diest, heer van Zegwaart en Palesteijn wonende te Kleef, Joan Ozij, koopman te RotterdamVerzoek om beslag op persson en goederen van Jan Ozij i.v.m.nalatigheid in de aflossing van een obligatie Hendrik van Diest moet een resterend bedrag met rente voldoen
InjurienCatharina Blommers, weduwe van Pieter van de Hooi, wonende te RotterdamIsaäq Bogaerdt, kleermaker te Rotterdam nom,Ux, echtgenoot van Elizabeth van OverraedtVerzoek om publickelijk vergiffenis te vragen voor zeer beledigende woorden, waardoor suppliantes goede naam werd aangetast, in het openbaar te herstellen en met ede verklaren dit nimmer te herhalen en een boete ten bate van de armen
Mandamen van rauw actieJohan Mulders, kassier van de V.O.C te Rotterdam in opdracht van Cornelis van Cloon, burger hopman van Tiel, Jan Nooth, commies van s'Lands magazijn te Tiel en verdere erfgenamen van 3/4 nalatenschap van Aernout van Cloon, kapitein luitenant van de V.O.C gehuwd geweest met Anna Maria Grevenbroek em Michiel van Pel koopman te Middelburg in opdracht van Margareta van Cloon, voor 1/4 erfgenaam van haar broeder Aernout van CloonBewindhebbers van de V.O.C. , kamers van ZeelandRestitutie van de door aernout van Cloon aan V.O.C. in bewaring gegeven geld
Mandament om apostille in de marge met de clausule van edictNicolaes Berckelius, wonende te Amsterdam, met zijn compagnons in de bentheimersteenhandelGeenVerzoek om mandament van arrest, staande op naam van het hoofd van de compagnie Mr. Michiel van den Broek advocaat fiscaal van de Admiraliteit op de Mase te Rotterdam, wegens diens overlijden te laten overschrijven op naam van supplianten
Mandament 'd appel met clausulle van inhibitieAdrianus de Leur, koopman te RotterdamJan van Es, schout van NoordwaddinxveenGeschil bij levering van goederen i.v.m. vermeende ongeldigheid van verkoopacte bij de verkoop uit onder curatele gestelde boedel
Mandament 'd appel met eventueel clausule van reliefJanus Alfort, koopman te AmsterdamWillem Eelen, koopman te Amsterdam, zaken doende voor Isacq en Zacharias Hopen kooplieden te RotterdamGeschil over betaling van geleverd vlees waarbij d.d. 17-12-1750 suppliant, toen gedaagde was veroordeeld voor de kosten op te draaien vandaar zijn verzoek om dit appel
Mandament arrest en rauwactieJacques van den Kerckhoven, koopman te RotterdamLe maitre d' Avrincour (maitre)Verzoek van arrest op de persoon van d'Avrincour i.v.m. nalatigheid in aflossing van een wisselbrief
Mandament arrest met de clausule van edictProcureur Generaal over Holland en Zeeland en FrieslandMr. Hendrik Arnold Krect, gewoond hebbend te Rotterdam doch nu voortvluchtigNa cas crimineel nu arrest op de goederen om te voorkomen dat Mr. Hendrik Arnold Krect schikkingen kan treffen om aan proceskosten te ontkomen
Mandament d'appel met relieffRobbert Allan, koopman te RotterdamDirecteuren van de Ccompagnie van assurantie ect. van de stad DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 06-01-1723 gewezen inzake geschil over obligaties
Mandament in cas d' appel met de clausule van reliefHendrick Willemsz van der Graeff, wonende te RotterdamGerardt van Hooij.wonende te Gorinchembezwaartegen het vonnis door het gerecht van Gorinchem gewezen d.d. 24-09-1634 inzake restitutie van enige documenten
Mandament in cas d'appelJan wolfers en catharina Swemmelaer, in ondertrouw en wonende te RotterdamJohanna Vermeulen, weduwe van Cornelis van BenthuijsenBezwaar tegn het vonnis door schepen van Rotterdan gewezen d.d. 27-09-1723 inzake het verbreken van trouwbeloften
Mandament in cas d'appelServaas de Raat, meestergrutter in RotterdamCrijna Vroombroek, weduwe en erfgename van Jacobus Verné, gewezen pondgaarder te RotterdamBezwaar tegn vonnis van het gerecht van de stad Rotterdam d.d.30-04-1738 inzake leverantie van boekwijt
Mandament in cas d'appel met clausule van relieffHendrik Meeuwels, koopman te RotterdamJan van der Velden, mr. timmermanBezwaar tegn het ' Niet Bezwaard" verklaren op 20-04-1725, door het dubbel getal gecommitteerde wethouders van Rotterdam, van een appel tegen een vonnis van een enkel getal d.d. 30-11-1726, inzake onderhoud van een rioolpijp
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieNicolaas Montanban, koopman te RotterdamClara Catharina Stumphius, weduwe van Bernardus KaaskoperBezwaar tegen vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 03-01-1726 waarbij suppliant wordt veroordeeld om een aan hem verstrekt kapitaal terug te betalen na rekening en verantwoording te hebben afgelegd
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieJan Bout, boekhouder van de compagnie van assurantie te Rotterdam en lasthebber van de directeurJacques Angier, koopman te Rotterdam, lasthebber van Benjamin du Trij, koopman te AmsterdamBezwaar tegen despache van commissarissen van zeezaken van Rotterdam en schade en onkostenrekening van 3189,- gulden en 2 stuivers
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieJacob Piersone, wonende te MiddelburgMaerten Jefferson, Engels koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis 1648-06-06 gewezen door het gerecht van Rotterdam betreffende erkenning van stads privilege
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJan of Johan Hondt. Houdt?, Hont?, Hout?. Engels koopman te Rotterdam, requirant in cas van het kort rechtJan hennekijn, koopman te Rotterdam als gemachtigde van Randel Brereton, koopman te Londen, eiser/arrestant in cas van het kort rechtBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 1647-12-30 inzake executie van een arrest op 1/8 deel van schip "de Meijblöm"om daar aan 308,- gulden en 15 stuivers te verhalen
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefFranck van Ameronge en Jan Reijersz van Beaumont, kooplui te Rotterdam, benevens Franssois Jacobszjan Jansz Cleij, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Rotterdam gewezen d.d. 17-11-1634 inzake de verkoop van een partij gerst
Mandament in cas d'appel met de clausule van relief en inhibitieJob Willems Slingerlant, koopman uit RotterdamArnout Hofflant, administrateur over de goederen van het weeskind van Annitgen SnewijthBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 1645-05-08 inzake betaling van de hoofdsom van een wisselbrief
Mandament in cas d'appel met de clausule van relisffLeendert van Velsen, wonende te RotterdamLeendert Luijendijk, wonende te Hellevoetsluis, executeur testemetair en voogd over de miderjarige kinderen van zijn vader arij Jooste Luijendijk gedaagde in hetzelfde casBezwaar tegen vonnis van schepenen van Hellevoetsluis d.d. 18-12-1722 in een onbenoemde zaak
Mandament in cas d'appel met de clausulle van relieffRalph Rodger, koopman binnen Rotterdam, als vertegenwoordiger van John Catheart en diens Compagnie Blacwood en Catheart, kooplieden te LondenJohn Davidson, koopman te RotterdamBeroep tegen beslissing van schepenen van Rotterdam d.d. 31-10-1737 inzake zwendel met wisselbrieven
Mandament in cas reliefJacobus Jongeneel, wonende te RotterdamJan de Meij, wonende te OudewaterGeschil over te betalen landpacht
Mandament in cas relief d' appelJochem Matthijs, Coenraad Smit, kooplieden te Amsterdam, en mede-reders van en participante in het schip "de Nicolaas" voor slavenhandelJacob des Tombes, oud schepen en raad van Rotterdam en drossaard van Amerongen en zijn echtgenote Claudina Tourton, eveneens medereders en participanten voor 1/16 deel in de NicolaasBezwaar tegen hhet vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 19-06-1777 inzake panding en pand schutting / pandkering
Mandament in cas relief d' appelPieter van der Wallen, oud president commissaris van het zegelrecht en koopman te Rotterdam, Hendrik van der Wallen, koopman te Rotterdam, executeurs-testementair van het testament van Gerrit van Brakel en Lydia Dobben, tevens voogden over de minderjarige erfgenamen, alsmede administrateurs van de boedelFrans Munnikhuijsen, predikant te Schiedam, echtgenoot van Lydia van DobbenBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 18-12-1777 inzake de nalatenschap van Lydia Dobben
Mandament in cas relief d'appelAndries Crassier, Hermanus van Rijn, kooplieden te Rotterdam, als executeurs testementair van Adrianus de Munnick, tevens administrateurs en voogden over minderjarigenJan Notemans, gehuwd met Catharina van Biesum, Cornelis Versteegh gehuwd met Johanna van BiesumBezwaar tegen het vonnis d.d. 26 juli 1752 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake de onenigheid bij de afwikkeling van het testament van Mr. Diederik de Munnik
Mandament in cas relief d'appelMaria van den BroeckJan van LeeuwenVerzoek het proces te mogen inzake bezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Rotterdam d.d. 25-01-1730 met betrekking tot trouw beloften, die zij niet hebben gedaan
Mandament in cas relief d'appelJohannes van der Zel, medicine docter te Rotterdam, gedaagde als borg voor het handelshuis te SmijrnaJohannes Francicus Jacobus Stuurs, koopman te Rotterdam, in opdracht van de koninklijke Hoofdbeamte te Berlijn, eisersBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 28-02-1776 inzake betaling van een borgtocht van ruim 48000,- Leeuwendaalders
Mandament in cas relief d'appelFrancois de Richmont, koopman te AmsterdamSamuel Nathans, wonende te RotterdamBezwaar tegen het vonnis gewezen door schepenen van Rotterdam d.d. 26-01-1775 betreffende verbod om beslag te leten leggen op twee balen stof die met een valse wissel waren betaald en vervolgens doorverkocht
Mandament in cas relief d'appelWillem Blauw, burger van RotterdamLaurens Willemsen Verpoorten, koopman te MiddelburgBezwaar tegen het vonnis d.d. 26-06-1675 door schepenen van Middelburg gewezen inzake in mei 1672 getrokken wissels uit Suriname
Mandament in cas relief d'appelDirk Luden cum sius, allen assuradeurs, wonende te AmsterdamJoan Osij en Zoon, kppolieden, wonende te Rotterdam hebben bij missive d.d. 2 mei 1785 order ontvangen van de weduwe Ant. Spijns en Zoon te Duinkerken om een partij Taffva te vervoeren van Port an Prince naar DuinkerkenBezwaar tegen het vonnis d.d. 3 juni 1789 door commissarissen van Zierikzee, te Amsterdam gewezen inzake geleden schade van een schip dat reeds 3 december 1784 was vertrokken en waarvan de assuradeurs dachten dat het nog aan de kade lag, Zij waren onwetend van de vertrek datum
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitieJacob Lois, oudschepen van RotterdamCatharina Swaneveldt, de zogenaamde erfgenamen, gewezen weduwe van Theophilus BainhamBezwaar tegen vonnis door schepenen van Rotterdam d.d. 19-06-1675 gewezen, inzake veroordeling tot betaling van suppliant het restant van de koopsom van een huis
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitieThomas Heijndrixse, oud schoenmaker, wonende te RotterdamAnnita Pieters, jongedochter, wonende in de Bankertstraat te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 15-04-1643 door het gerecht van Rotterdam gewezen inzake beschuldiging onder ede van het verwekken van een kind en eis tot het krijgen van alimentatie
Mandament in cas relief d'appel met de clausule van inhibitie en mandament van gazantJacob Cornelis van der Sloot, wonende te Rotterdam, schoenmaker sinds 1612 eigenaar van een huis in de Pannekoekstraat te Rotterdam, dat hij gekocht heeft van Wouter Pietersz LeertouwerDe weduwe van Andries Joppen, belender van suppliants huis en de erfgenamen van Rochus Cornelis, als bezitters van suppliants waarborg betreffende het eigendomsrecht, op de helft van de muren van suppliants huisBezwaar tegen een vonnis d.d. 17-08-1640 van baljuw en burgemeester en schepenen van Rotterdam, waarbij gesteld wordt dat gehele oostmuur van suppliants huis eigendom is van de weduwe Joppen en het activeren van de borgstelling voor het bezit van de helft van de muren, afgegeven door Wouter Pietersz Leertouwer
Mandament in cas relieff d'appelJohan Hartcop, koopman te RotterdamAbraham Twent, koopman te RotterdamBezwaar tegen een vonnis d.d. 15-02-17 door schepenen van Rotterdam inzake betaling van een som gelds
Mandament in cas relieff d'appelCornelis Nederveen, beurtschipper wonende te RotterdamLouis Bonsquet, makelaar te Amsterdam, en vertegenwoordigd door Jean Condereq, koopman te Amsterdam, gemachtigd door Jean Jeremie d'Andrian, koopmam te ThielBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 14-07-1734 inzake vergoeding voor natgeworden lading
Mandament in cas relieff d'appelWillem van Klinkenberg, solliciteur militair in Den HaagGeorge Hamilton, voormalig Generaal Majoor ten dienste dezer lande, vermoedelijk wonende te RotterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen te Den Haag,d.d. 12-11-1728 inzake schulden, gemaakt door de tegenpartij tijden zijn dienst in een Schots regiment
Mandament in cas relieff d'appelJacobus Overveld, brouwer te MonnickendamWillem Erkelens, pondgaarder binnen RotterdamBezwaar tegen vonnis van schepenen van Monnickendam d.d. 26-11-1729 inzake betaling voor geleverde rogge en mout
Mandament in cas relieff d'appelJohan Archidiacon, koopman te RotterdamDireteuren van de compagnie van Assurantie ect. der stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdamd.d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 1800,- gulden met rente en borgstelling via 3 acties in boven vermelde Compagnie
Mandament in cas relieff d'appelWilliam Norton, koopman te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assurantiën ect. der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 600,- gulden met rente en borgstelling via een aktie in de bovenstaande Compagnie
Mandament in cas relieff d'appelHerman van IJsendoorn, koopman te RotterdamDirecteuren van Assurantiën der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 1200,- gulden met rente en borgstelling via een aktie in boven vermelde Compagnie
Mandament in cas relieff d'appelAllan en Roijcroft, kooplieden in Compagnie te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assurantie der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdamd.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 6600,- gulden met rente en borgstelling via 11 genummerde actiën in genoemde Compagnie
Mandament in cas relieff d'appelAnthonij Decker, koopman te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assuratie der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 2000,- gulden met renten en borgstelling via 5 genummerde actiën in genoemde Compagnie
Mandament in cas van reductieAbraham van den Bossch, koopman te DordrechhtCornelis van Niskerchen, wonende te RotterdamBezwaar tegen de uitspraak van Adriaen Ambrosius en Seger Goriszn, kooplieden te Rotterdam, als arbiters in een geschil tussen partijen over de betaling van een partij wijn
Mandament in cas van reformatie met de clausule van arrestRichard Ford, Engels koopman te Rotterdamen Robert Woedet en Robert Bort, beide ook wonende te RotterdamVettje Jacobs, schipper van het schip "De Rijsche Joffer"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 1648-06-27 gewezen door schepenen Rotterdam inzake een terug betaling van een verstrekking van 400.- gulden op een scheeepslading, waarvoor 1e, 2e, 3e, suppliant borg staan
Mandament in cas van relief d'appelBaltasar Verdonck, koopman te RotterdamAdriaen RijsoortBezwaar tegen het fiat van het gerecht van Rotterdam d.d. 15-03-1638 inzake default van de suppliant in een proces betreffende betaling van 133.- gulden
Mandament incas dáppel met de clausule van reliefFranco en Adrianus Dubbeldemuts, wonende te RotterdamTijs Simons, schipper op het kofschip Anna Catharina, van Riga te Rotterdam aangekomenBezwaar tegn het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 28-04-1775 (appel tegen vonnis van het college van commissarissen van het zeegerecht d.d. 04-01-1775) inzake onenigheid over de betaling van vrachtpenningen enz.
Mandament om actie te instituerenFrederik ten Holt, wonende te Rotterdam, klerk aldaarElisabeth HeijGeschil over beslaglegging op goederen van suppliant bij diens afwezigheid en zonder dat door de gedaagde eerst actie geinstitueerd werd
Mandament om actie te instituerenLambert van der Beets, commies van charters en klerk tot het opnemen van rekeningen der admiraliteit op de Maas,wonende te RotterdamAnna Heijnen, dienstbode bij suppliant en diens vrouwLeugenachtige beschuldiging van de suppliant als zou hij Anna Heijnen zwanger gemaakt hebben
Mandament om actie te instituerenklara Bouwens, , weduwe van Dionijs Verburgh en Hendrik van meel, haar zoon uit een eerder huwelijkDaniël de la Motte c. sociis, kooplieden te Rotterdam, mede optredend voor het grootste deel der crediteuren wegens actien inde Compagnie van Assurantie te RotterdamBeschuldiging van niet te goedertrouw hebben gehandeld bij het aangaan van een contract
Mandament om actie te instituerenPaulus van den Boogaard cums: qq: , wonende te DelftAnthonij van Ceters, wonende te Middelburg, Pieter de Jong, gehuwd met Maria Catharina van Cetirs, wonende te RotterdamGeschil over een obligatie
previous
12...8
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: