gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
377 results found
Search result: 377 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Catharina Fruithoven, weduwe van Jacobus Kerkhoven, later suppliants echtgenote en Willem Vink, artswonende te Rotterdam en schoonzoon van Cathrina FruithovenHet niet nakomen van de afspraken onder huwelijkse voorwaarden gesloten door Catharina Fruithoven en nalatigheid bij aflossing van geleend geld door Willem Vink20-07-1736
? van de Lande, van Oordt, kooplieden te RotterdamGeertruij van der Schelling, gesepareerde echtgenote van Aart Stiermans, wonende te RotterdamVerzoek om een andere procureur aan te stellen om zodanig in deze zaak verder te procederen24-10-1753
Abraham Mouchart, koopman te Amsterdam, boekhouder en hoofdreder van het schip genaamd "De juffrouw Henriette"Parmentier en Philippe, kooplieden te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 11-12-1724 door schepenen van Rotterdan gewezen inzake vervoerde wijnen10-01-1725
Abraham Santvoort, koopman in brandewijn en distillateur te RotterdamEnige ongenoemde crediteurenOnenigheid over uitstel van betaling van schulden12-01-1724
Abraham van den Bossch, koopman te DordrechhtCornelis van Niskerchen, wonende te RotterdamBezwaar tegen de uitspraak van Adriaen Ambrosius en Seger Goriszn, kooplieden te Rotterdam, als arbiters in een geschil tussen partijen over de betaling van een partij wijn04-08-1635
Adriaan Belleaard, koopman te Rotterdam, gehuwd met Jacoba van den Broek, enige dochter van Elisabeth van Diemen en Johannes van den Broek. Elisabeth van Diemen was een dochter van Anna Bronswinkel en Abraham van Diemen. Anna Bronswinkel was eeen dochter van Gijsbert Bronswinkel en Elisabeth SchuijliersVerdere eigenaars van huis en erf gelegen op de Voorburgwal hoek Geertruisteeg te Amsterdam waarvan suppliants vrouw voor 1/6 deel medeeigenares was verkregen uit de nalatenschap van s'moederszijdeOntkenning van het recht op het 1/6 deel van het genoemde huis en erf26-11-1745
Adriaan de Ruiter, c.s. kinderen en erfgenamen van hun vader Adriaan de Ruiter overleden 19-08-1724 allen wonende te RotterdamPieter en Cornelis de Ruiter, 2 zonen van Adriaan de Ruiter beiden mede executeurs testementair van hun vaderTegen werking bij het doen van behoorlijke afrekening en bewijs van directie enadministratie om tot scheiding en deling te geraken15-01-1731
Adriaan Hordijk, koopman te Rotterdam als vertegenwoordiger van Margareta de HaanArnoldus Becx, koopman te Rotterdam en Willem de Graaff, oud schepen en substituut secretaris van den BrielExecuteurs en voogden voldoen niet aan hun verplichtingen bij de afhandeling van de nalatenschap van Gerard Slaats, oud burgemeester van Brielle28-03-1738
Adriaan van der Lelij, Wonende te Delft en gehuwd met Maria van Schagen, enige universele erfgename van Amelia van SchagenCornelis de Hoog, bouwman aan de Oostzijde van de Schie onder de poorterij van DelftSedert 1721 achterstallige huur over ruim 9 morgen weiland aan de Oostzijde van de Rotterdamse rijweg onder Delft21-09-1724
Adriaan van Schoonhoven, koopman te RotterdamMr. Thijmen van Schoonhoven, suppliants vader, Pieter Stumphius, Pieter Dezel, curatoren over suppliants boedelBezwaar tegen appoinctementen d.d. 22-03 en 30-03-1770 respectievelijk van cominatie en curatele, met verzoek deze op te heffen20-07-1770
Adriaan van Schoonhoven, koopman te RotterdamMr. Paulus Hartogh, advocaat Justus van der Meij, procureur, curatoren, over de persoon en goederen van de suppliantVerzoek om verleende akte van confiniment d.d. 22-03-1770 en de akte van curatele d.d. 31-03-1770 ongedaan te maken13-06-1771
Adriaantje Harthout, wonende te RotterdamClaas Ariense Krepijn en zijn vader Arij KrepijnWegens vertrrek van de tegenpartij kan het uitvoeren van het vonnis van 11-03-1722 van Overschie betreffende het kraamgeld en alimentatie van het kind verwekt door gedaagde Claas Ariense Krepijn geboren op 15-10-1721 niet geéffecteerd worden05-04-1723
Adriaen Gerbrantsz, Reijer Jansz de With en Willem Jansz BenningAdrijaen Ewoutsz Prins, wonende te Rotterdam voor Lijsbeth Adriaensdr, weduwe van Adrijaen Heestgens te st' Maarten bij AlkmaarCompensatie van gemaakte kosten wegens onterecht bezwaar tegen betaling van schulden29-09-1623
Adriaen schadee, notaris en procureur te Rotterdam, vertegenwoordiger van de 4 executeurs van de boedel van wijlen Chritiaan Brand, boekhouder voor de kamer van Amsterdam, gevaren hebbend op het schip 't Huis ter SpijkGeenHet in bewaring nemen van de nalatenschap, van Christiaen Brand, totdat alle wettige erfgenamen zijn gevonden29-10-1737
Adriana Johanna Houtman gehuwd met Cornelis van Ceters, koopman te RotterdamCatharina van Eede, weduwe van Pieter Molijn, wonende te DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Delft d.d. 21-12-1725 in een niet genoemde zaak22-01-1726
Adrianus de Leur, koopman te RotterdamJan van Es, schout van NoordwaddinxveenGeschil bij levering van goederen i.v.m. vermeende ongeldigheid van verkoopacte bij de verkoop uit onder curatele gestelde boedel28-09-1750
Adrianus Kriellaard, wonende buiten RotterdamJasper de Bruin, wonende te GeertruidenbergVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 10 mei 1787 door schepenen van Werkendam gewezen inzake voorkeur van preferentie, te herzien07-08-1787
Adrianus Verlee, wonende te s'GravenhageKlaas van der Straaten, meerderejarige erfgenaam, wonende te Vlaardingen, Jacob Trapper, wonende te Vlaardingen, Willem Volhardt, wonende te s'Gravenhage en Dirk de Jeer, wonende te Rotterdam, als voogden over de minderjarige erfgenaam Simon van StraatenVerzoek om verkoop van de onverkochte goederen van Jan van der straaten, mr. broodbakker, wonende te Schoonderloo om de crediteuren te voldoen en aflossing van twee hypotheken aan de suppliant waarvoor Cornelis en Jacob Trapper, beiden wonende te Vlaardingen borg hadden gestaan11-09-1742
Agatha van der Geer, weuwe van Bastiaan van Noten, incas. ,kooplieden incas te HaastrechtSijmon Ghijse, burgemeester van SchiedamNalatigheid in betaling van restantbedrag over geleverd zeildoek door tussenkomst van Witte Allewijnsz Koning, zeilmaker te Schiedam later rotterdam geleverd11-05-1725
Agatha Zuijlen van Nieveld, wonende te RotterdamJacob de Meij, Heer van StreefkerkNa mandament relief d'appel in niet genoemde zaak nu verzoek om tuigen18-10-1728
Agneta Catarina Thierens, weduwe van Johan van der Heijden, wonende te RotterdamArnoldus van Rhijn, notaris te Overschie, weduwnaar van Niese SwanenburgNalatigheidbij aflossing van 2 hypotheken22-01-1744
Agneta Catharina Thierens, weduwe van Johan van der Heijden, wonende te RotterdamArnoldus van Rhijn, notaris te OverschieNalatigheid in aflossing van een hypotheekbrief25-01-1748
Aletta Catarina Bicker, douarëre van wijlen Johan Raije, vrouwe van Breuckelerwaert ect. wonende te AmsterdamMr. Hendrick Pelt, Heer van Piershil raad en oud burgemeester van RotterdamAflossing van een schuld en verrekening van renten06-10-1733
Alexander Arbutknot, schipper van het schip de Houghton GaleyThomas Pillans, koopman wonende in Den Haag of onder Monster en in dienst van Stephens en Franklijn, kooplieden te RotterdamOnenigheid over de betaling voor vervoer van partijen tabak en duigen naar en van Maryland in America20-05-1726
Alexander Livingston,koopman, wonende te RotterdamJan Wolfers, wonende te Rotterdam, schipper op het schip genaamd "de Bonacq"Bezwaar tegen het vonnis d.d. 13-07-1768 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake geschil over betaling van per schip vervoerde goederen30-09-1768
Allan en Roijcroft, kooplieden in Compagnie te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assurantie der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdamd.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 6600,- gulden met rente en borgstelling via 11 genummerde actiën in genoemde Compagnie08-09-1724
Andries Crassier, Hermanus van Rijn, kooplieden te Rotterdam, als executeurs testementair van Adrianus de Munnick, tevens administrateurs en voogden over minderjarigenJan Notemans, gehuwd met Catharina van Biesum, Cornelis Versteegh gehuwd met Johanna van BiesumBezwaar tegen het vonnis d.d. 26 juli 1752 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake de onenigheid bij de afwikkeling van het testament van Mr. Diederik de Munnik18-09-1752
Anna du Bois, weduwe van Pieter Scheffers te RotterdamPaulus Scheffers, haar zwagerGeschil over de nalatenschap van Pieter Scheffers15-01-1723
Anna Maria Emaus, weduwe van Arnoldus van Voort, wonende te DelftWillem van Rijp, notaris te Rotterdam Godefridus PLassius, wonende te Geertruidenberg, executeur testementair, voogden en administrateurs over de boedel van Claas van Noort suppliantes schoonvaderNalatigheid in uitkering van een jaarlijks legaat ad. 200,- gulden12-04-1753
Anna Vermaes, weduwe en mede erfgenaam van Jan rutte, marktschipper van Rotterdam op Gorkum, Quirijn Swartveld en Jan van Appeltare, voogden over de minderjarige kinderen en medeërfgenamen van Jan RutteCornelis Verploeg, gehuwd met Johanna van CopereNalatigheid in voldoening van een lening08-06-1731
Anthonij de Wijk, wonende te RotterdamKerkenraad van Nieuw-Beijerland, alimenterende de nagelaten kinderen van Maria Leenderts Konijnendijk, weduwe van Hendrik OprelMeubilair,komende uit de woning van Maria Leenderts Konijnendijk, d.d. 5 januari 1785 uit arrest ontslagen moet uit de woning worden ontruimd met vergoeding van alle bijkomende kosten05-01-1787
Anthonij Decker, koopman te RotterdamDirecteuren van de Compagnie van Assuratie der Stad DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam d.d. 24-04-1724 inzake een betaling van 2000,- gulden met renten en borgstelling via 5 genummerde actiën in genoemde Compagnie19-09-1724
Anthonij van Wijck, wonende te Rotterdamkerkeraad van Nieuws-Beierland als vertegenwoordigers van de nagelaten minderjarige kinderen van maria Leenderts Konijnendijk, weduwe van Hendrik OprelHet oproepen van getuigen in verband met de voortzetting van een proces
Anthonij van wijck, wonende te RotterdamKerkeraad van Nieuw-Beierland als vertegenwoordigers van de nagelaten minderjarige kinderen van Maria Leenderts Konijnendijk, weduwe van Hendrik OprelBenoeming van commissarissen in verband met voortzetting van een proces19-01-1778
Antoni van wijck, wonende te RotterdamErfgenamen en representanten van maria Leenderts Konijnendijck, in leven weduwe van Hendrik Oprel, gewoond hebbend onder Nieuw-BeijerlandVoortzetting van een onderbroken proces10-05-1777
Antonij de Laurette, koopman, wonende te RotterdamBarend Dirk Middendorp, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 18 november 1772 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake onbetaalde geleverde goederen aan Wlliam Koks, zwager van Middendorp, tot een bedrag van 3632 : 14 : 8 gulden24-03-1773
Appollonia van Zeestraten, weduwe van Jan van Staveren, wonende te VoorburgJoseph en Josina Kerbij, wonende te Voorburg en Adriaan Slegt, wonende te RotterdamNalatigheid om te wisselen van inventaris en stukken inzake mandament van rauw actie, appoinctement d.d. 14-12-1724 en nader appoinctement d.d. 23-01-172523-01-1725
Arnold Philip Fredrik Sluijter, wonende te Rotterdam, ddoch thans gegijzeld onder het raadhuisJohannes Lambertus Sluijter, koopman te Amsterdam, vader van de suppliantBezwaar tegen het vonnis d..d. 2 januari 1789 door schepenen van Rotterdam gewezen inzake arrest en gijzeling in een schuld van 4950.- gulden16-03-1789
Arnoldus Beck, koopman te Rotterdam als executeur testementair en voogd over de minderjarige erfgenamen van Margaretha SlaatsMeerdere debiteurenNalatigheid in voldoening van verschillende soorten van schulden08-07-1740
Arnoldus Seeuwen,wonende te Rotterdam, met procuratie van Nicolaas Joseph van Miert, wonende te Bergen ( HenegouwenDe weduwe CugnijBbetaling van een schuld van 1150 Brabantseguldens + 4% rente20-01-1779
Aron Uriel Cardoso,koopman te AmsterdamDirecteuren van de maatschappij van assurantie discountes en beleningen te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 april 1747 door commissarissen van zeezaken te Rotterdam gewezen het verwerpen van het civiel rekest d.d. 28 januari 1747 van de overheid verkregen26-06-1747
Baltasar Verdonck, koopman te RotterdamAdriaen RijsoortBezwaar tegen het fiat van het gerecht van Rotterdam d.d. 15-03-1638 inzake default van de suppliant in een proces betreffende betaling van 133.- gulden22-04-1638
Balthasar Fremont, wonende te Rotterdam, wedunaar van Cornelia van VoorstDe kerkeraad van de diaconie armen der Nederduitse gereformeerde kerk te Rotterdam en haar administrateursBezwaar tegn vonnis van 't Hof van Holland d.d. 27-04-1733 inzake nakomen van een testementaire beschikking09-07-1733
Bartholomeus Gerritszn de Bruijn, biersteker wonende te SchoonhovenJan Blom, brouwer te Rotterdam, gearresteerd tijdens zijn verblijf in SchoonhovenOnenigheid over de lengte van de periode waarover de 20e penning moet worden betaald van een som van 2687.-gulden en 5 stuivers29-07-1650
Bartholomeus van Muijden, koopman te RotterdamJohan Henneken, en zijn echtgenote Hester van CreefveltPogingen van suppliant om het door hem als borg betaalde voor de tegenpartijen op hem te verhalen24-04-1675
Bastiaan Molewater, koopman te RotterdamMoses Meijer, koopman in Den HaagBetaling van een partij tabak08-04-1729
Bewindhebbers van de West Indische Compagnie van de kamer binnen DelftJacob de Bre, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 15-10-1635 inzake een vordering op de Bre29-10-1635
Bouwe Peterse Scheltena md. wonende te RotterdamAndries Joseph Polak, wonende te Rotterdam, Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris te AlblasserdamNalatigheid in aflossing van obbligaties en verpande obligaties24-05-1792
Brigitta Brugmans, weduwe van Hercules Morlion, als erfgename van haar overleden zoon Jacobus Morlion. Herzina Verburgh, voor zichzelf en als erfgename van Cathrina de Mugh, samen medeërfganamen voor 3/4 deel van Hendrik van der bel. Beiden wonende te Rotterdam, Hendrik van der Bel was opperkoopman en opperhoofd van 's Compagnies handel op JapanJacoba Wilhelmina van Hoorn, weduwe van Mr. Josua van Belle vrouwe van Noord Waddinxveen, voor 1/4 deel medeérfgename van Hendrik van der BelNa uitkering door de excuteurs testementair de heren Jan van Loon of Cloon en Abraham Banier aan Jacoba Wilhelmina van Hoorn is zij niet genegen om de andere kwarten, die supplianten toekomen uit te keren29-01-1743
Caspar Werth, koopman te RotterdamSirach van BankenBerzwaar tegn het vonnis d.d. 7-02-1763 door schepenen van Rotterdam gewezen geschil over betaling van verkochte meekrab17-03-1763
previous
12...8
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: