gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement - Zoeken: rotterdam

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
107 results found
Search result: 107 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
1). De weduwe van wijlen George Peiffer; 2). Jacque Revors; 3). Coenraad Godding; 4). Christiaan Bemelmans; 5). De weduwe Gielen; 6). P. Keunings; 7). J.L. Eijmaal; 8). De weduwe van wijlen C.M. Albrechts; 9). De erfgenamen van wijlen Henricus Kuipers en Maria Margaretha Deumers, in leven echtelieden; 10). Jean Schaf; 11). Pieter Lipkens; 12). P.T. Melliard; 13). A. Melliard; 14). Anselmus Cox; 15). Marie Lutgarde Lensens, priorinne van het paenitentenklooster; 16). M.G. Dieudonne: De zich schrijvende gezusters Peron; 17). Servaas Niest; Allen wonenden te Maastricht.Ernest van Holstein, wonende te Stevensweert, gelegen onder het resort van Hun Hoog Mogenden (De Staten Generaal)De oude schulden van de tegenpartij en zijn moeder, de weduwe van Honstein, geboren Lardenoy de Ville, en de gelden van Ernest van Honstein, berustende onder Jan Mulder, klerk ten furneerkamer van dit Hof22-07-1776
Adriaan Sleght, koopman te Rotterdam en als laatste procuratie hebbende van de reders van het Galjootschip, genaamd de"Clasina" voor de walvisvangst in de straat Davids.Ruzie om een walvis die eerst geharpoeneerd was door de Clasina, en daarna binnengebracht is door De Jonge Dirk.fiat02-10-1725
Alida van Brakel, weduwe van wijlen Albert Greve, medicinael dokter; dokter Roeloff Eeckhout; dokter Willem Greve en Gerardina Elisabeth Greve, allen meerderjarige kinderen van genoemde eerste suppliante aan haar verwekt door voornoemde Albert Greve. En laatste dokter Gerhard Tingles, getrouwd met Geertruijda Brakel, voor zichzelf en als vader en voogd over zijn twee minderjarige dochters, allen wonende te Zwolle, te samen testamentaire erfgenamen van wijlen Maria Rotterdam, en Elisabeth Rotterdamn.v.t.Supplianten hebben verkocht aan Adriaen Scharff, koopman te Amsterdam, een huis en erf in Amsterdam op de hoek van de Jonckerstraat, op 27-10-171405-02-1715
Amilia (Aemilia) Louisa, geboren gravin van Hornes, douariere van Nassau, Larbrugge (Sarbrugge) etc.etc.Johan Vlaar, makelaar te RotterdamRekening en verantwoording van zijn opdracht: de verkoop van vier actien, ieder van tweeduizend guldens, die haar, suppliant, competeerden in de inschrijving van vijf millioenen van Assurantie te Vlaardingen03-04-1721
Anthoni van Wijk, te RotterdamDe weduwe, erven of representanten van wijlen Hendrik Oprel, in zijn leven bouwman in Nieuw BeijerlandDe uitspraak van het gerecht te Nieuw Beijerland13-10-1768
Anthony Goodtschalk, lijwatier (linnenwerker) te Rotterdam en Joannes Goodtschalk, mede lijwatier te Nijmegen als voogden van hun minderjarige halfbroeder Paulus Goodtschalk te LeidenMarij Breynnich, wonend te LeidenTegenpartij beschuldigt de suppliant ten onrechte de vader te zijn van haar ongeboren kind en besmeurt daarmee zijn reputatie07-02-1656
Anthony Hartigvelt te RotterdamAdolph van Asperenberoep tegen Vonnis van de schepenen te Amsterdam, waardoor de suppliant 4098 guldens met interesse van dien moest betalen aan Adolph van Asperen vanwege 8 capitale actien, ieder 2000 guldens in de compagnie van de Haringstraet Davidsvaert Visscherije te Vlaardingen24-06-1721
Antony Coninck, koopman te RotterdamJohan Juriens, koopman in ParijsAchterstand in betaling van 2089 kronen plus rente23-05-1651
Arie De With en Trijntje De Bruijn, wonend buiten Rotterdam als geinstitueerde erfgenamen van wijlen Claes De Vos, in zijn leven molenmaker buiten de Oostpoort te Rotterdam.Eeuwit De Man, timmerman te Geertvliet en Abraham Vermole, timmerman te Spijkenisse.Fl. 285: 00: 13 wegens geleverd hout.31-10-1721
Balthasar Basius, borgsteller ten behoeve van Robbert Anderson, met last en procuratie van Jan Walkinschau, Schots koopman, ten laste van Matthijs Leendertsz, schipper; heeft in opdracht van Anderson borg ontvangen van procureur Hartman de Custer, destijds klerk van de secretarie van RotterdamHartman de Custer namens de gemene reders van de schepenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Rotterdam waarbij suppliant de zaak van de Custer tegen de reders moet verdedigen waarvan hij niets afweet, terwijl de Custer nog niet eens op de eis van de reders heeft geantwoord en het proces al eerder door suppliant is gestaakt en de borg is gerestitueerd01-06-1656
Bartholomeus en Mr Cornelis Boon van Engelandt, gesurrogeerde executeurs van het testament van wijlen Grietje Cornelis, in haar leven weduwe en boedelhoudster van Abraham van Vleuten.Hendrik Hallet, met als borg: Laurens HalletDe betaling van een huis en erf, staande aan de Westzijde van de Lombert te Rotterdam, dat verkocht is op 1 mei 1712.22-02-1718
Bernardus Kuijper, koopman en brander (generstoker) te RotterdamDirk Crooswijk te Rotterdam, gaarder van 's-Lands gemeene middelen over de stad Rotterdamvannis van de schepenen van Rotterdam dd 19 september 177629-10-1776
Catharina Jacoba Westerveen, weduwe van wijlen Mr. Pieter Jan Frimeaux (Fremeaux) te AmsterdamMr. Jacob Heijns Raad en President Burgemeester der stad Leiden, Jacob des Tombes, oud schepen van Rotterdam en Drossaart van Amerongen, wonend te Utrecht en Jacob Hartjens, koopman te Amsterdam als executeurs van het testament van Jan Izaac Fremeaux en Catharina van Velzenbetreft de nalatenschap van Jan Izaac Fremeaux en Catharina van Velzen en strijd met verre verwanten zoals Catharina van Dorp, weduwe van wijlen Michiel van den Bergh19-02-1775
Claes Gerbrantsz Scheuroff, koopman te Hoorn en impetrant in raue actieJohan Lansbergen, koopman te Rotterdam, gedaagde en inmiddels overledenDe weduwe van Lansbergen gelasten het proces voort te zetten en een procureur acceptant aan te stellen26-03-1658
Cornelis Ariensz Graeff, meester-timmermamn te RotterdamSchout en schepenen van het ambacht Kralingen als executeurs testamentair van Marijtje Cornelisdr, suppliants moeder, laatstelijk gehuwd met Pieter Pietersz Croon en gewoond hebbend te Oudendijk in het ambacht KralingenSuppliant verzoekt om uitkering van 2/3 portie van het legaat aangezien hij volgens testamentaire voorwaarden geen kinderen heeft (noch zal hebben), maar geld nodig heeft voor een houtbedrijf en van zijn legitieme portie alleen niet kan leven24-02-1656
Cornelis van den Bergh, oud-schepen, Heyndrick den Touwer, kapitein van de burgerij, Johan de Mey en Dona Daniëlsz van der Hey, kooplieden te Rotterdam en eigenaars van het schip genaamd de DavidWillem Hemstead, Engels koopman te RotterdamAangekocht schip de David geladen in Newcastle en onderweg naar Rotterdam aangerand door schepen van de majesteit van Spanje, waarna de supplianten het schip te Duinkerken hebben opgeëist en de "rovers" het schip inclusief lading in Vlissingen hebben verkocht en de kopers ermee naar Vlaanderen zullen vertrekken, zodat de supplianten van het schip met inhoud worden beroofd28-04-1657
Cornelis Verdonck, koopman te RotterdamSymon Pauwelsz de Bats, wonend in Heinkenszand in het land van GoesAchterstallige betaling na levering van wollen lakens22-06-1651
Crijntje Lambrechts, de weduwe en boedelhoudster van Adriaen Jacobsz als mede Dirck Lambrechtsz te Rotterdam en Willem de With te TielJan Claesz Schoenhoort, te VlaardingenAchterstallige bedragen en kosten terug te betalen aan de suppliant02-07-1658
David Cardon, koopman te RotterdamAbraham Amse, brouwer te HaarlemAchterstallig bedrag aan geld09-04-1657
De kinderen en erfgenamen van Mr. Johan van Driel, bij leven oud-schepen van RotterdamLeendert Pietersz Arckenbout, wonend in het land van VoorneAchterstallige pacht plus interest voor duingrond in Voorne06-07-1657
De weduwe van Hugo Bastiaensz van der Made te Rotterdam alsmede van Daniel Paludanus in het dorp van Beijerland, beiden geweest zijnde dekens van het Craemers- en Glazemakersgilden binnen de stad DordrechtDe gezamenlijke dekens van de andere gilden aldaarBetaling van voorschotten, onkosten en inhalen van verzuimde tijd wegens hechtenis op de Voorpoort ingevolge de opdrachten vanuit opgelegde bezigheden van de andere gilden en privileges vandien14-05-1657
Dingeman Weeland; Jan Patijn de Jonge; en Johan de Buck, voogden over de minderjarige nagelaten kinderen van wijlen Barend de Buck, in zijn leven pontgaarder te Rotterdamdiverse personen, niet opgenoemdDiverse geldsommen, waarover men het niet eens kan worden.04-02-1718
Dirk Koelewijn, schipper van Schoonhoven op Crommenie, wonend te SchoonhovenJan Melchior Stokman, marktschipper van Rotterdam, mede wonend te SchoonhovenDe uitspraak van de Schepenen van Schoonhoven dd 26 october 1768 betreffende een contract van Koop en verkoop over een schuit of kraekschip.09-12-1768
Elisabeth Michiels, de weduwe van Pieter Ariensz Caescooper, bij leven wonend te RotterdamDe crediteuren van de supplianteVerzoek om uitstel van betaling van een achterstallig bedrag wegens ziekte en overlijden van haar man en zorgen voor haar kinderen, terwijl enkele crediteuren haar schuld willen invorderen21-07-1656
Ernst Matthes en Markus Ezechiels. kooplieden te Rotterdam, in kwaliteit en Last hebbende van Israel Anspacher te Bareuith? en als erfgenaam van zijn zoon Salomon Joseph ofwel Salomon IsraelJan Itaele, te Rotterdam; Jan Haele als last en procuratie hebbende van Johan Carel Erttel te LeipsichVonnis van het gerecht te Rotterdam, dd 11-09-1775, om 335 nieuwe Louis d'Or + 8560 Rijksdaalders (Leipzich)11-10-1775
Gilles Groeneveld, koopman te RotterdamDe 4 assurradeurs: Jacob Luden (1000 gulden); Jurriaan Bartelse (1000 gulden); Johannes Luden (1000 gulden); en Dirk Luden (1000 gulden)De uitspraak de commissarissen van het Zeegerecht in Rotterdam dd 24 februarij 1768, omtrent een verzekering die aangegaan werd op 12 september 1765.05-04-1768
Guilliaume (Guiliaume) Baron van HamersteijnDavid Flottand met als borgen Pierre Vatas, medicinae doctor, in Den Haag en Etienne Caillaud, koopman te RotterdamDe terugbetaling en rente over een kapitaal van 10.000, gulden.16-06-1718
Hendrick Aryensz, wonend te RotterdamAnnitje Pieters, te RotterdamTegenpartij beweert ten onrechte dat de suppliant haar trouwbeloften zou hebben gedaan29-02-1656
Hermanus Hartman, makelaar; Cornelis Schrijver, venduemeester van het College ter Admiraliteit op de Maas; Johannes van Heusden, koopman; allen te Rotterdam, administrateurs en voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Matthijs van Bergslant, koopman te RotterdamVerscheidene ongenoemde personen woonachtig in de Jurisdictie van Dit Hof.Matthijs van Bergslant heeft nog recht op geld van diverse personen11-01-1718
Hester van der Wis, weduwe van wijlen Johan Kabouter, wonende te RotterdamLeendert Zachariasse Lodder, wonende in de polder van het oude land van OoltgensplaatSuppliant heeft verhuurd haar woning met 40 gemeten, 244 roeden land gelegen in de voorseide polder, en nog verschillende landerijen aldaar aan de tegenpartij voor 7 achtereenvolgende jaren beginnende in 1713 voor 575 gulden per jaar. Tegenpartij is in gebreke gebleven en suppliant eist van tegenpartij in beslagname van alle goederen van het verhuurde en hij moet betalen de kosten hierom gedaan.22-05-1715
Hillegond van Engelenvelt, meerderjarig dochter, geboren te Utrecht, doch nu wonende alhier (in Den Haag)Cornelis van Noord, jongeman van omtrent 28 jaren, gewoond hebbende buiten Rotterdam, zoon van Claes Aartse van NoordCornelis van Noord heeft bij autografische (zelf geschreven) onderhandse akte een trouwbelofte gedaan aan Suppliante, wijders op 25 november 1717 voor notaris en getuigen, wederom trouwbelofte gedaan en wederzijdse testamenten laten opstellen. Ook zijn vader Claes Aartse van Noordvond het goed. De suppliante is zwanger en de tegenpartij verdwenen zonder opgaaf van redenen.12-04-1718
Hillegont van Engelenvelt, meerderjarig dochter, geboren in Utrecht, en wonend in Den HaagCornelis van Noort, jongeman, wonend buiten de stad Rotterdam, 28 jaar oudtrouwbelofte in een eigenhandig akte op 12 october 1717, en in een Akte voor Notaris en getuigen dd 25-11-1717, waarin zij mutuele testamenten maakten, en zijn vader Claats (Claas) Aarts van Noort toestemming. De suppliante is geimpregneerd door Cornelis van Noort.25-02-1718
Ida Hermina Adriana van Berckel, huisvrouw van Paulus Hendrik Justus Ivoij, gewzen ontvanger van de gemene lands middelen over de stad Rotterdam en het onderhorig Quartier,(buiten gemeenschap van Goederen getrouwd).Govert van de Pot, commies en boekhouder ter finantie van Holland, wonende te Den HaagVonnis van de schepenen van Rotterdam dd 12/15-12-1774 betreffende de insolvente boedel van haar man, met als schuldeisers Govert van de Pot; Dirk Scheurwater en zoon; en de erfgenamen van wijlen Maria Jacoba van Ravesteijn09-03-1775
Jacob Baselier, koopman tegenwoordig wonend te Antwerpen, als voogd van de tien minderjarige kinderen en erfgenamen van Rombout le Fer, bij leven koopman te MiddelburgDe weduwe en erfgenamen van Jan BLom, brouwer te RotterdamAchterstallige som op obligatie sprekende ten laste van Johan Blom04-10-1657
Jacob Lughte (Lugte), marschipper van Rotterdam op 't Sas van GentDe weduwe van wijlen Abraham Lughte, toendertijd ook schipper, wonen te Dordrecht, met als Borgen: ( de weduwe van wijlen) Teunis Lughte te Dordrecht, Cornelis van der Aa, en Abraham Hutten te Rotterdam.Terugbetaling van een lening van 600 gulden @ 5 % 'sjaars dd 8 augustus 1714 voor notaris Mr. Francois Waerts17-06-1718
Jacob Paets, brouwer te RotterdamDirck Lenaertsz Delfgau, herbergier te BergschenhoekWegens een achterstallig bedrag aan suppliant wil deze de verkoop van grond en huis van de tegenpartij door de gerechtsbode tegenhouden, de gerechtsdienaars geen overdracht laten voltrekken en de verkoop als kwalijk en onterecht nietig laten verklaren02-12-1653
Jacob Paetz, brouwer in de Druyff te RotterdamPieter Jansz Couckeeter, commissaris van de Convoyen aldaarIn arrest nemen van de tegenpartij Pieter Couckeeter om het restant van een achterstallige som te innen13-10-1657
Jacominia van Vliet, de weduwe van Arent van den Graeff, notaris te RotterdamAndries Heffelt de Dinter, baljuw van Oud-BeijerlandAchterstallige koopsom volgens de koopvoorwaarden van een windoliemolen met bijbehorend woonhuis28-06-1657
Jahan Hendrik van Ewijk, ambachtsheer van Oostbroek en De Bilt, wonende te Utrecht.Mr. Jacob Heijns, Raad en President-Burgemeester der stad Leiden; Jacob des Tombes, oud-Schepen van Rotterdam en Drossaard van Amerongen; Jacob Hartjens, koopman te Amsterdam; alsmede Catharina van den Bergh, weduwe van wijlen Mr. David van Royen, te Den Haag.Het testament en staat en inventaris van Jan Isaacq Fremeaux en Johanna Catharina van Velzen dd 11 april 1765, gepasseerd voor notaris Jan Ardinois en getuigen.27-03-1775
Jan de Bruin (Bruijn), wonend te RotterdamHeijman en Calman Heilbron (Heijlbron)Een oplichtingsgeschiedenis, waarin de suppliant een lot in de Generaliteits Loterije neemt op instgatie van de Jood Jacob Barents (Barends) thans in de gevangenis in Rotterdam. Met behulp van Abraham Krix, ook gevangen in Rotterdam, koopt hij de prijs van 22.000 gulden, middels een obligatie van 2000 gulden. De obligatie raakt in handen van de Tegenpartij, die deze op de suppliant willen verhalen.01-02-1776
Jan de Voys, herbergier in de Koningh van Vranckrijk te RotterdamDe crediteuren van de suppliantVerzoek om uitstel van betaling aan crediteuren wegens moeilijke omstandigheden door wanbetaling van debiteuren22-03-1656
Jan Douche, gehuwd met Jacomyna Quakelveen, de weduwe van kapitein Jan Graveau, gewoond hebbend te Rochelle in FrankrijkDe weduwe van scheepskapitein Jacob Foran te Rotterdam, bij leven f 1800 schuldig aan zijn zwager Gabriël Grain te RochelleGabriël Grain had beslag laten leggen op de lading van een schip bevracht door Jan Graveau waarin Foran partenier (medereder) was. Om het schip vrij te krijgen had Graveau f 1800 betaald en getracht dit van de weduwe van Foran terug te krijgen. Deze had echter de supplianten onder valse voorwendselen laten arresteren die het arrest inmiddels ongedaan hadden gemaakt bij het hof. Zij willen nu beslag laten leggen op haar huis in Rotterdam om alsnog de achterstallige schuld te innen.16-05-1651
Jan Hogeveen, nagelaten zoon van Leendert Jansz Hogeveen, wonende te Rotterdam zowel voor hemzelf en als actie en transport hebbende van Gerrit Jansz Hogeveen, en nog als voogd over de nagelaten minderjarige kinderen van Pieter Jansz Hogeveen, allen kinderen en erfgenamen van Emmetje Cornelis, weduwe van wijlen Jan Cornelisz HogeveenLeendert Blom, te Uithoorn en Teunis van der Bijl, te Zegwaard, executeurs van het testament (dd 28-12-1703) van Annetje Jansz Hogeveen, erfgenaam zonder nakomelingen, gehuwd geweest met Johannes Blom.Fidei Commis in het testament (dd 09-03-1683) van Emmetje Cornelis, weduwe van wijlen Jan Cornelis Hogeveen25-10-1721
Jan Jansz van Aelst, koopman en verweerder in conventie en eiser in reconventieMr. Raphell Bressys te Rotterdam als eiser en verweerderBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Haarlem, waarbij de suppliant de geëiste som plus interest aan tegenpartij moet betalen, terwijl hem zijn eis en conclusie in reconventie zijn ontzegd23-09-1653
Jan Jaspersz Wit, gemachtigde van Eduard Wijsman, koopman te Wexford te Ierland, als eiser en arrestant voor het gerecht van RotterdamJan IJsbrantsz, te Edam als verweerder en gedaagdeBezwaar tegen het abusief en uniek vonnis van de schepenen van Amsterdam dat de suppliant, ondanks zijn verklaring niet bezwaard te zijn, veroordeelt tot de kosten van het geding11-09-1657
Jan Marcusz Mom, wonend te RotterdamDe kinderen en erfgenamen van Willlem Verbrugge, gewezen valkenier van de graaf van HollandVerzoek om de tegenpartij een nieuwe procureur te laten benoemen na het overlijden van hun vorige raadsman Pieter van Luchtenburch19-06-1657
Jan Reyniersz de With, te RotterdamDe erfgenamen van Bastiaen Bastiaensz Pors, bij leven wonend te CharloisSchuld gehypothekeerd op 3 morgen 67 roe land, die na herhaalde aanmaningen niet is betaald zodat suppliant beslag wil laten leggen op gewassen en vee op het land19-06-1653
Jan van Huyseren, burger en koopman te Windau in Courland (Letland), voor zichzelf en namens zijn medereders aldaar woonachtig, als eigenaars van het voormalige fluitschip St. Jan Baptist of de DooperDe tegenwoordige schipper, matrozen, reders en anderenVerzoek beslag te leggen op het schip met toebehoren dat momenteel in de Leuvehaven van Rotterdam ligt, voordat het geladen weer vertrekt: het schip was eerder door Engelse kapers of piraten gekaapt en van teken en naam veranderd18-11-1653
Jan van Marselis en Theodore van Marselis, kooplieden te AmsterdamDe weduwe Archibald Hamilton en Meyners, kooplieden te Rotterdam.De beschikking van de Schepenen van Amsterdam, dd 13 julij 1769 betreffende een cognossement dd 1 october 1768 te Suriname getekend door Arij van der Pot, schipper van het schip "De Maas" wegens 25 balen Surinaamse Koffiebonen.25-07-1769
Jan Verstolk, oud-schepen en koopman te Rotterdam als last en procuratie hebbende van Gijsbert van Roijen, oud-burgemeester en koopman te MaasdijkJacob Roest, gehuwd met Adriana van der Kade en Nicolaas Daniel de Hoest, heer van Holij te Maassluis, gehuwd met Johanna van der Kade, erfgenamen van Jacobus van der Kade.openstaande rekeningen ca 41.823 gulden 7 stuivers, 8 penningen01-03-1768
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: