gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 results found
Search result: 7880 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Abel {Aelbert} van Hessen, heer van PiershilErfgenamen van Geerlof Verboorn,Verboren, schout te PiershilVerhaal op de boedel van Verboorn / Verboren wegens wanbeheer tijdens diens leven over de goederen van suppliant18-03-1675
Abfaham Rigter, Kapitein van de Koning van Polen, als keurvorst van Saksen, na arrestatie logerende in 't Witte Bamhuys, (later in het document geschreven als 't witte Wambuys)N. Melchior, Bankier te LuikDe tegenpartij heeft de suppliant laten arresteren in Amsterdam, maar bij vonnis ban 22 maart 1719 verklaren de Schepenen van Amsterdam dat deze arresrtatie onterecht was. De tegenpartij gaat echter in beroep bij het Hof van Holland23-03-1719
Abigael Jalom, weduwe van daniël Aboak, alias Isacq van Dias de pasJacob Levij Floris, Isacq vanVerzoek om te hertransporteren van de waarde van 2/3 deel van een korenmolen genaamd "de Vrede" staande te Curacao en de administratie daarvan tot aan de datum van transport28-02-1752
Abigaël Salom, weduwe van Isaacq van Daniel Aboah of Dias de Paz, wonende te 's GravenhageSalomonsz Coronel, wonende te Amsterdam, administrateur over het huis genaamd "Engelenburg", waarin Jan de paz had gewoondVerzoek om rekening en verantwoording over rente van een hypotheek, die bedoeld was om aan arme verwanten van Jan de Paz, koopman te Amsterdam uit te keren en bij dispositie d.d. 20-12-1753. door schepenen van Amsterdam was vastgelegd14-09-1756
Abraham Voxdal, wonende te ZierikzeeMaeijken Voxdalsdr, ook wonende te ZierikzeeBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Zierikzee gewzen d.d. 1648-01-16 betreffende executie van een hypotheek, (zijnde 6 gemeten 272 roeden koren en weiland onder Westerschouwen) voor 800,- carolus gulden met rente05-02-1648
Abraham de Aguilar, wonende te AmsterdamNicolaas Rijnsdorp, wonende te AmsterdamIn gebreke blijven van na schriftelijk d.d.28-02-1763 ter hand gesteld belofte tot voldoening van 9000,- gulden ter zake ongetrokken en niet verkochte loten die niet binnen drie dagen werden gerestitueerd21-06-1763
Abraham ( zich noemende ) van Haeften ( Haaften ), dienende als knecht bij Ary van Wyngaarden, wonende te Gorinchem en zijn advocaat curator Mr. J.C. Scharp, wonende te Gorinchem. De suppliant is een zoon van Helena Alebeek,die dochter is van Adrianus Alebeek en Hermina Goedkoop, te Gorinchem. Het kind is overgelaten bij nu wijlen Thomas van Haaften en zijn overledene vrouw Heltje Schaap, te AlmkerkHelena Alebeek, moeder van de suppliant, zij moest betalen 104 guldens in het jaar voor klederen van de suppliantWeigering erkenning van de moederschap20-12-1808
Abraham Adolff Stuckerus, procureur voor de Gecommitterde Raden van de Staten van Holland en WestfrieslandGilles van Hessen, Heer van Piershil etc.Tegenpartij moet aan suppliant betalen 300 gulden met de rente vandien tegen 4% per jaar en betalen de kosten hierom gedaan.01-02-1715
Abraham Alberts Kikkert, wonende op Texel, ook als vertegenwoordiger van zijn drie broers en een zusterWeduwen , kinderen en erfgenamen van Johan van Rossen en Cornelis de Jongh Frederiksz, wonende te EnkhuizenBezwaar tegen vonnis van schepenen van Enkhuizen d.d. 27-12-1728 inzake de nalatenschap onder fideicommies van Margrietje Nobleth, achternichtje van de supplianten07-12-1729
Abraham Ampel te Haarlem, met last en procuratie van Jan Reyertsz (Reyersz), korenkoper te WestzaanDe erfgenamen van Cornelis van Tol, secretaris te Hillegom en gewezen curator van de boedel van Cornelis Jansz, en Matheus Backer, biersteker aldaarAchterstallig tegoed aan de boedel van Cornelis Jansz, gewezen bakker te Hillegom22-05-1656
Abraham Arents van den Ende, nom ux wonende te Maasland gehuwd met Dirkje Pietersz van BuijsenDiakenen en armbezorgers van Maassluis, armmeesters der buitenarmen van MaaslandVerzoek om onderhoud van Dirkje Pieterszn van Buijsen. Zij was geen lidmaat van een kerk en zou zodoende geen recht hebben op alimentatie04-08-1761
Abraham Biben koopman te Amsterdam, procuratie hebbende van burgemeester en schepenen der stad Wesel, als regenten van het armen weeshuis in Wesel, dat het recht op de erfenis heeft van degenen die zij onderhouden en gealimenteerd hebben..Gerrit van Ruster, die het recht heeft de nalatenschap te regelen van Pieter Beekman, de tweede man van Maria Isaaks te Amsterdam. Jan Weijnard, die sinds 1700, 19 jaar uit het weeshuis verdwenen en voor dood is verklaard sinds de dood van zijn moeder en grootmoeder wijlen Maria Isaaks en wijlen haar tweede man Pieter Beekman.Het afstaan door voornoemde Gerrit van Ruster van de effecten t.w.v. 8000.- gulden en nog een bedrag van 200.- gulden, dat Jan Weyard in plaats van zijn legitieme portie uit de erfenis van zijn grootmoeder kreeg, uit de nalatenschap van Maria Isaaks aan het armen weeshuis17-01-1721
Abraham Biben, koopman te Amsterdam, als last en procuratie hebbende van Burgemeesteren, Schepenen, en Raden van de stad Wesel, in qualiteit als Regent en Opsiender van het Armenweeshuis van de stad WeselGerrit van Ruster, suppoost van de weeskamer van de stad Amsterdam; en Jan Diederik van Wendelen, zeggende getrouwd te zijn met, en nog procuratie te hebben van Margareta Weijaard moeije van Vaderszijde, erfgenaam ab intestato van Jan Weijaardhet vonnis van de vierschaar van Amsterdam dd 19 julij 1720, betreffende de erfenis van Maria Isaaksz, op dat moment getrouwd met Pieter Beekman, enige en algehele erfgenaam, en Jan Weijaard, de zoon van haar vooroverleden dochter uit een vorig huwelijk, die te Wesel had gewoond.18-09-1720
Abraham Biber Koopman te Amsterdam, procuratie hebbende van Burgemeester en Schepenen der stad Wesel, als regenten van het ArmenweeshuisGerrit van Ruster, die het recht heeft de nalatenschap van Jan Weijnard, die sinds 19 jaar uit het weeshuis is verdwenen en voor dood is verklaard sinds de dopod van zijn moeder en grootmoeder wijlen Maria Isaaks en wijlen haar tweede man Pieter Beekmanhet afstaan door gerrit van Ruster van de effecten ter waarde van 8000 gulden en nog een bedrag van 200 gulden uit de nalatenschap van Maria Izaaks, aan het armen weeshuis17-01-1721
Abraham Boas, Joodse koopman te Den HaagDe Pernassius van de Portugese Joodse gemeenschap te Amsterdam is aangesteld als voogd over de kindskinderen van Emanuel Levi Duarte.Suppliant voelt zich benadeeld door de tegenpartij en verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren om alle akties ten laste van de suppliant binnen 6 weken te staken.21-10-1716
Abraham Bruijgom en Cornelis Schoonhoven, wonende te StompwijkLeendert Jacobs Schoonhoven, wonende te 's Gravenhage, Leendert Groenewegen, wonende te Stompwijk, Claas Groenewegen, wonende te WilsveenHet onbevoegd beslag leggen op schuit en visgerij van de supplianten door schepenen van Leidschendam op verzoek van de gedaagden25-06-1728
Abraham Burimannus, gehuwd met Vladderachten, tuinvrouwe van tienden te WimmenumIsaäcq Hanedoes, predikant te Egmond-Binnen, wonende te WimmenumHet onbevoegd oogsten en nalatigheid in de afdracht van een tiende deel van te velde staande gewassen12-01-1752
Abraham Buytevest te LeidenCrijn JansdrTegenpartij dreigt haar kind aan de suppliant als de vermeende vader thuis te bezorgen en zo zijn goede naam en faam te bezoedelen01-08-1653
Abraham Castanho, Portugees woonachtig in AmsterdamJacob van der Marckt, wonend te AmsterdamLevering van goederen zonder voldoende borgstelling waarna schepenen van Amsterdam tegenpartij machtigen zelf de goederen te verkopen. Suppliant gaat hiertegen in beroep, maar door onervarenheid niet binnen de gestelde termijn31-07-1651
Abraham Castans, wonende in Den HaagJacob Hertz, wonende in AntwerpenDe eerste deurwaarder wordt verwacht de tegenpartij in arrest te nemen. zolang hij de schuld aan suppliant niet heeft voldaan
Abraham Cathelle, mr. wolkammer, wonende te LeidenAbraham Macare, koopman te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Leiden gewezen d.d. 1645-05-12 inzake een schuld van 224 pond 18 schelling 9 groten Vlaams26-05-1645
Abraham Cohen de Larageenverkoop op 15 Januari 1776 aan Jacob Mendes da Costa van een Tuin "Swigt Velsen" staande en gelegen op de stadsgrond van Amsterdam, in de Nieuwe Plantage aan de Middelweg. 7000 gulden21-06-1776
Abraham Cohen de Lara, te Amsterdam, als executeur van het testament van Ester van Abraham Mendes da Costa, huisvrouw van Isaac Mendes da Costa.geenverkoop van een huis en erf te Amsterdam, op de Houtgracht of de Joden Groenmarkt voor 12.300 gulden21-06-1776
Abraham Cortebrandt, agent, notaris en procureur alhier in Den Haag, executeur van het testament van wijlen Mr. Gerard Bicker van Zwieten, in zijn leven Heer van Zwieten, en ambachtsheer van Heicop en Boeicop, gelegen in het land van Vianen; George Louis van Sporzke, als gehuwd met Arnoldina Sebastina Kien, eerder weduwe van Mr. Gerard Bicker van Zwieten. en de diakonen van de Gereformeerde Nederduitsche Gemeente te Amsterdam.Schout en Armmeesteren van Heijcop en BoeijcopTegenpartij beweert recht te hebben op 550 gulden uit de erfenis van wijlen Mr. Gerard Bicker van Zwieten (toezegging aan Jan de Jong, schout en secretaris en gaardermeester van de Heilige Geest (Armen in boeicop en Heicop) uit 1762)02-05-1769
Abraham Cortebrant, notaris en procureur te s'GravenhageWillem Scheerkens, notaris te LeidenVermeende onwettigheid bij het bekomen van acte van cautie en nalatigheid en verplichtingen bij het verlenen van een hypotheek van 8000.- guldenaan Dirk Cuijpers, wonende te s'Gravenhage onder borgtocht van zijn schoonvader Johannes Natorp wijnkoopman te Leiden03-12-1744
Abraham Cras, wonende te GoesMr. Gillis Cornelis van der Visse, heer van Visse en waarde, raad en burgemeester van GoesSuppliant is waarnemenr voor Mr. Gillis Cornelis van der Visse als beheerder van een rentambt van Zuid Beverland, waaronder oa. de onvangsten van de honderdste penning. Hierbij werd d.d. 5-2-1749 ten diens nadele vonnis gewezen09-03-1749
Abraham Croeger, van AmsterdamChristoffel Kroeger, zwager van erflater en Hans Gamaert, executeurs-testamentair en de voogden over de onmondige erfgenamen van Jacob Andriesz WormboutWeigering van overgifte van de nalatenschap aan een mondige en gehuwde erfgenamen16-03-1646
Abraham Cromhuijsen, Heer van den Boschect. wonende te AmsterdamDe erfgenamen en de voogden van de minderjarige erfgenamen van Mosis en Juda Sejoor Henriques of de representanten van hun boedelsBetaling van het laatste deel van een rekening voor geleverd graan31-10-1724
Abraham d'Asseredo (of Desaredo), Portugees koopman te Den HaagAbraham Gideon en Simpson Gideon, eveneens Portugese koopliedenArrestatiebevel voor Simpson Gideon die op het punt staat de Nederlanden te verlaten, om nog bijtijds een achterstallig bedrag van hem te innen05-10-1656
Abraham Dagulaar, koopman wonende te AmsterdamMr. Jan Bollard, advocaat van 't HofVerzoek om aanhouding van de persoon en beslag op goederen van Jan Bollard i.v.m. nalatigheid in aflossing van een obligatie17-09-1756
Abraham Dasseredo, te Den HaagSimson Gideon en Abraham Gideon, beiden compagnons en gewoond hebbend in Recife in BraziliëAchterstallig bedrag wegens geleverde goederen: de tegenpartij heeft geen vaste woonplaats in de Nederlanden en staat op het punt met een bevracht schip naar Barbados te vertrekken02-11-1656
Abraham de Gelder wonende te DordrechtLijsbeth AdamsBeschuldiging van het verwekken van kind04-04-1655
Abraham de Haes, wonende te Nijmegen, gehuwd met Aaltgen Hermani, dochter en enige erfgenaam van Henricus HermaniCourt van der Reecke gehuwd met Gerbrich Wilich, en enig erfgenaam van zijn broer Matthias van der ReeckeTerugbetaling van een lening van 100 rijksdaalders d.d. 1621-05-07 en één van 150 rijksdaalders d.d. Paesavond 1690 en rente sedert respectievelijk 1629 en 163930-08-1648
Abraham de Jacob Pareira Brandon, koopman te AmsterdamPieter Locquet, Stephanus Locquet, kooplieden te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-03-1756 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over betaling van 662 : 1:- gulden09-04-1756
Abraham de Jacob Pereira Brandon, koopman te AmsterdamMichiel du Pnij, koopman te BajouneVerzoek om arrest op persoon en goederen van Michiel du Puij i.v.m nalatigheid in betaling van schuld aan de vader van de suppliant01-11-1748
Abraham de la ParraPieter WitteBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-07-1725 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake betaling van een berdrag ad. 6375: 12,- wat zou resulteren uit een verrekening van meerdere bedragen31-08-1725
Abraham de Mazahod, excuteur restementeur, en administrateur van Moses Benjehia, alias Moses Cohen de LaraJohannes de Lovez en zonen, kooplieden te AmsterdamVerzoek om hoger beroep na vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake gijseling na vermeende nalatigheid in vermeende betaling van koopwaren komende uit de nalatenschap van Moses Cohen de Lara18-07-1753
Abraham de Mozahod, executeur testementair en administrateur van Moses Benjehia, alias Moses Cohen de LaraPieter de Bok, koopman te SaksenVerzoek om hoger beroep na vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake gijseling na vermeende nalatigheid in betaling van koopwaar, voortkomende uit de nalatenschap van Moses Cohen de Lara18-07-1753
Abraham de Pagnie, luitenant--kolonel in dienst van dit land; Herman Aarnout van Blommendaal gehuwd met Johanna de Pagnie; Gerrard van de Schepper, kapitein in dienst van dit land, gehuwd met Catharina Lucia Hacquet, voor hemzelf en nog als procuratie hebbende van Charles Hacquet, kapitein in het regiment van de Generaal; Callies Christina de Pagnie; Cornelia Hacquet en Charlotta Hacquet, allen erfgenamen van wijlen Salomon de Pagnie, in zijn leven kolonel en commendant van het tweede battaljon guardes te voet van de Edele Groot Mogende Heeren Staten van Holland en West FrieslandnvtOpenbaar verkocht op 11-09-1716 aan Anthony Elboo een huis en erf, stalling, koetshuis, een tuin, daarachter de orangeriehuis gelegen aan de Oostbuiten singel in Den Haag. Nagelaten door wijlen Salonon de Pagnie. Ten oosten de agent van der Burgh, ten westen de Herenweg, ten zuiden Gijsbert Bijstervelt en ten noorden Robbert Padde. Verkoopsom 9500 gulden29-09-1716
Abraham de Vries, arts te AmsterdamHartog Levij, broer van de vrouw van de Vries, genaamd Duifje Isaacs HartogBezwaar tegen vonnis d.d. 20-03-1736 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake frivole middelen gebruikt om uit te komen onder terug betaling van geld dat hem jaarlijks, zonder vergoeding van rente, was uitbetaald onder contract bij suppliants huwelijk gesloten08-06-1736
Abraham Dias Da Fransera, geboeren te Amsterdam, en 1745 te Batavia gehuwd met Maria Johanna Aldervereveldt, aldaar geborenMaria Johanna AldervereveldtNa stuk gelopen huwelijk nu verzoek om scheiding van tafel en bed en beslaglegging van goederen04-12-1749
Abraham Dijkman te AmsterdamGeertrui van HeemsteeHet vonnis van de schepenen der stad amsterdam dd 5/6 september 1770 betreffende een onwettig kind van de tegenpartij en de Aliementatiegelden sinds 03-02-176327-09-1770
Abraham Douglas te AmsterdamMr. Jan Abel Douglas, zijn meerderjarige zoonAppel tegen het vonnis (dd 05-04-1718) van het gerecht in Amsterdam, dat zijn zoon toestemming gaf om te huwen met Sara Luijcken, meerderjarige dochter van Mr. Daniel Luijken02-05-1718
Abraham Douglas, als intendant over alle domeinen van de koning van Pruisen in Holland gelegen in de gemachtigde van Victor, Maria Pertonella, gewoond hebbende te AmsterdamGideon Victor, oom van Maria Petronella Victor, kolonel van de burgerij van de stad AmsterdamVerzoek om intrekking van de akte in forma door de commissarissen van huwelijks zaken verleend i.v.m.minderjarigheid van Maria Petronella Victor, m.b,t. haar a.s. huwelijk met Toteben, Gotlob Curth Heijnrich graaf van , ongedaan te maken08-08-1752
Abraham Douglas, intendant der domeinen van Zijne Hoogheid de Prins van Oranje Nassau in 't Westland, wonede te HonselersdijkHendrik Breton, enige universele erfgenaam van Moses Mlt wonende te Batavia, Breton was later oud Directeur-Generaal van Nederlands IndiëArrest op de persoon en goederen van Hendrik Breton i.v.m. nalatigheid in aflossing van een obligatie. suppliant is bang dat Breton na beeindiging van zijn zaken hier weer naar Nederlands-Indië zal vertrekken07-03-1785
Abraham Douglas, intendant over alle domeinen van zijne koninklijke majesteit van Pruisen gelegen in HollandAppollonia Wiltvanck, weduwe van Mr. Jacob Heshuijsen, wonende te Kleef, Karel Martin Croog, gehuwd met Anna Appollonia Heshuijsen, wonende te 's Hage, dochter van boven genoemdenBezwaar tegen het vonnis d.d. 13 juli 1752 door de schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een obligatie01-08-1752
Abraham Douglas, raad en intendant der domeinen wonende te HonselersdijkMr. francoir Boogaart, Mr. Willem van der Lelij, curators in de failliete boedel van Mr. Simon BogaartsMoeilijkheden bij het innen van wissels, waarbij bij vonnis d.d. 27-02-1751 door schepenen van Delft, suppliant voelt zich bezwaard06-05-1751
Abraham Douglas, wonende te s'GravenhageHugo Schipper, Marijtje Quant, echtelieden Jan Beenen, borgNalatigheid in aflossen van pachtgeld voor de korenmolen met huis en erf te Wateringen. Tevens werden verpondingen en onkosten voor onderhoud niet betaald08-03-1754
Abraham du Sart te Haarlem met predikant Petrus Wijnstock te Durgerdam als borgen voor Christiaen Wijnstock, zijdewinkelierPetrus WijnstockDe suppliant kan zijn borg voor Christiaen Wijnstock niet voldoen en verzoekt daarom ter hoogte van de acte van indemniteit om beslag op de goederen, acten en effecten van de tegenpartij met het bevel hem te vrijwaren22-06-1656
Abraham Duijvelaer, Heer van Duijnbeek, Burgemeester van Middelburg en Bewindvoerder van de WICC en Rekenmeester WIC; en Mr. Pieter de Huijbert, Heer van Burgt, Raadsman van het Hof van Vlaanderen; en Daniel Fruijtier, heer van Rittem; Mr. Pieter Reijniers Thoorn, Schepen van Vlissingen, allen participantenHet stadsbestuur van Veere, dat een candidaat stelt die niet aan de vereisten voldoet.Wegens het overlijden van Johan Maurignault ontstaat er in Veere en vacature voor een bewindhebber WIC. Men moet 3 sollicitanten zoeken, die over een kapitaal van 2800 gulden beschikken en die dat kapitaal al langer dan twee jaar bezitten, of die het geerfd hebben.22-01-1718
123...158
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: