gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
8847 results found
Search result: 8847 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Appoinctement om dag van pleidooiSusanna Rocaute, huisvrouw en gemachtigde van Paul Roard, koopman te Londen en dochter van wijlen Pierre Rocaute, in leven koopman te Bordeaux, en Judith Roland zijn vrouw.Samuel Heniques de Medina, wonend te AmsterdamDe supplianten zijn gedaagden in een proces aangspannen door de tegenpartij waarin deze het Hof verzocht om mandement in cas d'appel. De supplianten verzoeken voor de 3e keer te komen tot wisseling van inventaris en stukken.
Appoinctement van rauw actieJean le Compte en Joachim Ienelle, wonende te s'GravenhageJohan Theodoor, Baron van Friesheijm, wonende te s' GravenhageNalatigheid in betaling van geleverd wild in dejaren 1740, 1741 en begin 1742
Appoinctrement in de margeJaqcomina Oosterlingh, wonende in Den HaagRobbert Wassenton, Nicolaas Tristram, Cornelis van der Beecke, eerste deurwaarder van het HofUitstel van executie, om met financiën mogelijk voortkoment na sententie in een eerder proces, een tweede proces af te doen
AppointementHuych Ghijsbertsz Middelant, scheepsknecht en 21 jaar oud, woonachtig te WoerdenDe baljuw van WoerdenVerzoek van de tegenpartij om de suppliant binnen drie dagen vrij te laten op grond van de bijgevoegde getuigenissen. Hechtenis is opgelegd wegens vermeend gebrek aan respect voor de burgemeester en schepenen, belemmering van de schout bij de uitvoering van een bevel, en bedreiging met woorden, vuisten en mes
AppointementLambrecht Govertsz, de zoon van Govert Adriaensz en Cuyntje Jobs, en oud circa 20 jaarJoris Jansz te Dordrecht, als testamentaire voogd aangesteld van de goederen van de kinderen van Govert Adriaensz in het testament van wijlen Coentje Goverts, de tante van de suppliantUitreiking van de achtergebleven testamentaire portie aan de suppliant
appointementAdam van der Smaling q.q. notaris en procureur in Den Haag, en door een akte van dit Hof dd 08-07-1716 gestelde voogd over Ferdinant Jacob Goor, minderjarige zoon van wijlen de luitenant generaal Goor in plaats van Mr Floris Pieter Pittemus.Ferdinant Jacob Goor en zijn grootmoeder maternel: Cecilia de Berges, weduwe de BettyDe voogd zorgt voor onderdak bij Adriaen Berckhout, dominé in de Latijnse school in Den Haag ten einde hem te laten onderwijzen door pariculiere meesters in de Sijfer- en Tekenkunst en verdere geoorloofde operatieven meer. Zijn grootmoeder wil hem houden.
AppointementSalomon Breban, Frans koopman te Den HaagAnthony Theyl, kleerkoper en soldaat in de garde van kapitein PaeuwVerzoek om een appointement waarbij de procureur generaal nadere informatie verschaft en het criminele onderzoek naar Theyl rechtvaardigt
AppointementPieter van Heyningen, de secretaris van HazerswoudeJohan Hacket, te HazerswoudeDe verordening van jonkheer Johan Hacket, de gewezen baljuw van Hazerswoude om een verklaring af te leggen
AppointementOlivier CouwijnNicolaes Vogel, pachter van de ontgrondingen van 1643Verzoek van de suppliant om de tegenpartij te veroordelen over de rekening van 1643 over de ontgrondingen en de kopie van het debat over te nemen en binnen acht dagen te reageren op straffe van verstek
AppointementOlivier CouwijnNicolaes Vogel, pachter van de ontgrondingen in 1643Verzoek van de suppliant om de tegenpartij te veroordelen over de ontgrondingen in de rekening van 1643 en de kopie van het debat te overhandigen en hem binnen acht dagen te laten reageren op straffe van verstek
Appointement (?) penaalJan Cornelisz van der Hoeve, meester-timmerman in Den HaagDavid de Willem, raad van zijne hoogheid en van de Raad van BrabantVerzoek om appointement penaal waarbij De Willem zich moet onthouden van bemoeienis met de gang naast de tuin van suppliant, aangezien hij daarvan geen eigenaar is
Appointement in de margeCornelius Triglaudius, bedienaar van het H. Evangelie in Den HaagGualther de Raet, raad van het hofOpschorting van een dreigende gijzeling door de deurwaarder van Keulen wegens het niet leveren van stukken totdat de commissarissen rapport hebben uitgebracht: suppliant was en is niet tot levering in staat
Appointement in de margeJannetje Egbertsdr, de weduwe van Gerrit van Gelder ten Bever; Geesje ten Bever; Adriaen Maertens, gehuwd met Evertje Egbertsdr,; Mr. Johan ten Bever, advocaat te Hasselt; allen vrienden en naaste bloedverwanten van Neeltje ten Bever, minderjarige ongehuwde dochter, geassisteerd door haar vrienden ter eenre zijde, en Mr. Amelius Cools en echtgenote ter andere zijdeStijntje ... als droge min gediend hebbend ten huize van Willem Hartichfelt te Rotterdam en van Henrick Doucam (Doncam?) te Den HaagVerzoek om tegenpartij voor de commissaris van het hof te dagen om onder ede te laten getuigen
Appointement in de margePieter Blocq, wijnkoper, en Harman Abrahamsz Moulart als vader en voogd van zijn minderjarige kinderen bij Petronella Blocq, tesamen erfgenamen van Achilles BlocqNicolaes Tulp, voormalig korporaal van de adelborsten in dienst van de OIC en nu burgemeester te AmsterdamTulp weigert zonder gerechtelijk bevel een schuld en interest te voldoen
Appointement in de margeCoenraet Calckberner, koopman te Amsterdam en impetrant in cas van reformatieMichiel Lievensz, te HaarlemVerzoek om hervatting van het proces binnen korte tijd na de wisseling van stukken
Appointement in de margeJohan de Marez, ridder van de orde van St. Michiel, wonend te Amsterdam en impetrant van mandement van arrestAbraham van Duynen en Isaack van Duynen, te Leidschendam als gedagvaardenVerzoek van Desiderius Clavis zonder dagvaarding te verplichten bij appointement zijn verklaring af te leggen aan de heer commissaris onder ede en met getuigenis van de waarheid
Appointement in de margeHendrick Barning(h) waard 600 gulden wonende aan de Tolgbrugghe heeft te goed van Abtaham Masseuze gewezen explotier van het Hof en HogeRaadAnthonij Berrewout(s), klerk bij de griffier van het Hof verkoopt op 02-12-1654 zijn exploitieschap aan Abraham Maseure, voor een notaris en getuigen en beloofd eerst de schuld van Maseure aan suppliant af te trekken en te betalenAflossen van een schuld via betaling door een persoon van wie geld te ontvangen heeft
Appointement in de marge (22-04-1655)Johan van Wouw, oud schepen van s'GravenhageDe erfgenamen van wijlen Grieffier DedelProblemen bij de afhandelingen van de insolvente boedel van wijlen Anthony Mauring
Appointement in de marge met arrest door een deurwaarder op de persoon van Boudewijn de KempeMr. Roelandt Kinschot, advocaat aan het hof, als agent van zijn genade de graaf van Aldenburch met de volmacht van de edele vrouwe Catharina van Megant, de weduwe en boedelhoudster van jhr. Francois d'Estros, gewezen heer van Hault-Mets en enig erfgenaam van wijlen zijn broer jhr. Johan d'EstrosBoudewijn van (de) Kempen, uit Menen in VlaanderenBetaling van een schuld van 8600 gulden Brabants met rente en de levering van zes stukken goudleer
Appointement in de marge om de arrementen van het proces aan te nemen, procureur acceptant te stellen en tot horen en sluiten van de rekening te komenHendrick van Nieuwenaert, wonende te Den Haag, eiser in conventie en verweerder in reconventie, rendant (rekening houder)Charles de Soete (Zoete) van Laecke, Heer van Hoog- en Aartswoude, testamentair erfgenaam van wijlen Alexander de Soete van Laecke, Heer van Haulthain, vertegenwoordigd door Mr. Johan de Cocq, advocaat voor dit HofVoortzetten van een proces na overlijden van beide executeurs tastamentair en intrekken door Charles de Soete van zijn procuratie op de Cocq
Appointement in de marge om interdictie penaalNicolaas Vogel, burger te Rotterdam, gegijzelde en requirant van reaudifiOlivier Couwijn, inpetrant en gerequireerdeProblemen met verrekening van geldsommen en executies betreffende de brouwerij van den Hollandse Tuijn
Appointement in margineSijbrant Jansz Horn te Opmeer, Heyn Reyniersz Cruyff en Tonis Jansz Backer als voogden van de kinderen van Neel Jans Horn, impetranten in reformatieJan Aelbertsz te Abbekerk, gedaagde1) Vernietiging van het verstek van antwoord en 2) verzoek om restitutie van de geconsigneerde boete van de rentmeester van de exploiten
Appointement in margineJan van der Haegen, koopman in BrusselMathijs Anthoni, zonder vaste woonplaatsVerzoek tegenpartij in arrest te nemen totdat aan de twee voorgaande sententies (23 en 24 juli 1653) is voldaan
Appointement in margineAndreas Stangerus te Den Haag als borg voor Martijn van Langenhove, gewezen kastelein van genoemde hove ten behoeve van wijlen Johan van der Meer en joffrouw van NordingenDe gemachtigden van Johan van der Meer en joffrouw van NordingenVerzoek de failliete boedel van de tegenpartij binnen vier maanden te redderen en de schulden aan diverse crediteuren te voldoen
Appointement in margineGerrit Donck en Joost Woutersz Pels, beiden te Den HaagMr. Franchoys Fagel, advocaat en koperAchterstallige betaling van de beloofde koopsom voor huis en erf van suppliant: tegenpartij opdragen het restant plus interest bij de griffie te voldoen
Appointement in margineArent Senten van Duyl, meester-metselaar te Den HaagDoctor Johan van Blanckendael, schuldeiser van suppliantVerzoek om huis uit de hand te mogen verkopen in plaats van bij executie, waarbij de tegenpartij uit een hogere opbrengst kan worden betaald
Appointement in margineHendrick Arentsz, schoenmaker te AmsterdamRentmeester VlamVerzoek om restitutie van de boete betaald door vrienden voor een mandement in cas d'appel dat het gerecht ten onrechte en niet met redenen heeft ingetrokken
Appointement in margineHeer de Raffelis (ook Raeffels), raadsheer van zijne koninklijke hoogheid, voor korte tijd residerende in Den HaagMichel Paget, eveneens wonend te Den HaagSuppliant die binnenkort naar Frankrijk vertrekt, heeft na diverse verzoeken een resterende som geld plus interest nog steeds niet ontvangen; vandaar het verzoek tegenpartij te bevelen om te betalen of partijen eerstdaags voor het hof te laten verschijnen
Appointement in margineGillis de With te Den Haag, herbergier in 't SwaertgenAdriaen van Strijen, gewezen secretaris van het dorp StrijenWegens achterstallige som, die moeilijk valt te innen, het verzoek om de tegenpartij in bewaring te nemen of door een of twee commissarissen van het hof te laten horen
Appointement in margineAndries van der Goes, procureurPieter Molijn, deurwaarder van de gemene middelen te DelftKlacht over uitvoering van een willige condemnatie waarop het hof, alvorens te beslissen, had bevolen tot comparitie. Desondanks heeft Molijn het vonnis laten uitvoeren zonder eerst te verschijnen voor commissaris Blocq.
Appointement in margineMr. Pieter van Gelder (of Gelre), advocaat ten behoeve van de erfgenamen van juffrouw Balbina Jacobi, laatst weduwe van Pieter Egbertse Vynk, bij leven equipagemeester van AmsterdamDiverse legatarissen van Balbina JacobiVerzoek tot betaling van diensten zoals het sluiten van de rekeningen en verder verdiend salaris plus te taxeren kosten
Appointement in margineDe crediteuren van Alexander Previgny, gereformeerd kapitein en thans gedetineerd op de voorpoort van het hofVerscheidene vrouwspersonenHet toelaten van Previgny's vrouw en andere vrouwen tot de gedetineerde om hem eten en drinken te brengen
Appointement in margineDe schepenen van KalslagenJan van der Heul cum suisVerzoek om appointement waarbij van der Heul en de secretaris van Kalslagen uitsluitend openbare akten mogen tekenen in hun eigen hoedanigheid en niet als plaatsvervanger van de wegens wangedrag ontslagen Jacob de Groot
Appointement in margineSusanna van Catshuysen, de weduwe van Pieter van Butselaer, bij zijn leven rentmeester van de domeinen van Polanen, Monster, 's-Gravezande en Zandambacht, en de kerk- en armengoederen te Naaldwijk; haar moeder Maria van de Urk zaliger en Mr. Henrick Both van der Eem, bij leven burgemeester van Den Haag als borg en principaal; Cornelis Ruysgh, bij leven secretaris van de Generaliteits Rekenkamer en de heer Everaaerts, bij leven burgemeester van Willemstad als mede borgen en principalenDe heer Robijn, deurwaarder; Henrick Hoekwater, penningmeester ter griffie van het Hof1) Suppliant verzoekt om appointement waarbij de deurwaarder onder cautie meubelen moet teruggeven en een kopie van het rekest en appointement moet overhandigen; 2) wederom beslagname van meubelen door de deurwaarder via een mandement van arrest met een slinkse verkoopmachtiging voor Hoekwater
Appointement in margineGillis de With, herbergier in het Swaentje aan de Singel in Den HaagMartinus Werckman (ook Werckmans), notaris te Den HaagVoldoening van achterstallige verteerde kosten tijdens de gijzeling van Gillis Bussy, controleur van de rentmeesters van de geestelijke goederen in de vrije landen van Overmaerse en de domeinen van de Hoge Mogendheden binnen Maastricht etc., te betalen door de tegenpartij volgens Johan van Ceulen van de kamer van de Raad
Appointement in margineElysabeth GrenvilleHare Majesteit de koningin van BohemenBeloning, volgens obligaties daarvan zijnde, zijn niet uitbetaald nadat de suppliante (aangenomen als staet-joffrouw = hofdame of gouvernante) zonder enige reden op staande voet was ontslagen
Appointement in margineJan Cornelisz Langerack, bouman te Delfgauw en weduwnaar van Maritje Joosten van Rijdt te Pijnacker, met twee kinderen: Neeltje Jans en Geertje Jans, met naast hem als testamentaire voogden Joost Vranckens van Rijt te Overschie, Vranck Joosten van Rijdt te Schiedam en Adriaen Joosten van Rijdt te ZouteveenDe medevoogden van Jan Cornelisz LangerackDe suppliant kan als arm man de kinderen niet alleen onderhouden en verlangt daarom steun van zijn medevoogden (vruchten van f 4000 bij meerderjarigheid volgens het contract van uitkoop
Appointement in margineHarmen Lodewijcx, wonend te SteenbergenCornelis Vos, woonachtig in het dorp van StrijenBevel tot het voldoen van de achterstallige kooppenningen voor de aankoop van een huis binnen Strijen
Appointement in margineJan Oortsen van de Lisse n.u., met derden erfgenamen van Mr. Philips van Cromstrijen, bij leven advocaatNotaris Pieter Pollaert, Reynier de Vries en Andries van Couwenhove, mitsgaders Anthoinetta van HervileEis van tegenpartij binnen 24 uur te verschijnen voor een commissaris van het hof om hun verklaring onder ede af te leggen zodat de supplianten hun staande verklaring kunnen hardmaken, welke echter weigerachtig zijn met het vrijwillig afgeven van hun verklaringen
Appointement in margineBauwen Rampensis, wonend te OudewaterDe dijkgraaf van de heerlijkheid van IJseldijk en SnelrewaardKwestie bepleiten voor de hoge heemraden op morgen aanstaande
Appointement in margineMichiel Butger, tegenwoordig wonend in Den HaagFranchois de Witte te Bergen op Zoom en Dirck de Witte te DelftArrest van Franchois de Witte totdat hij voldoende borg heeft gesteld en het vonnis van het gerecht in Rijswijk of van dit hof devolverend (afgewenteld, ontbonden) zal zijn en de kosten hiervoor zijn betaald
Appointement in margineJohan Havelaer en Cornelis van der Poll, beiden notaries te Den HaagGeenHet horen van de supplianten door procureur Genetael over de inhoud van een rekest van Tobias van der Bosch, de cipier van de voorpoort van het hof
Appointement in margineWillem Cockaerts, koopman van papier te RotterdamLodewijck de Machte, tegenwoordig gedetineerde op de voorpoort van het hofBeducht dat de tegenpartij naar een andere provincie zal vertrekken, hij eerst zijn achterstallige schuld zal moeten voldoen; de eerste deurwaarder inschakelen om dit te laten gebeuren
Appointement in margineDe hoofdingelanden en verdere ingezetenen van de VeurDe ambachtsheren van Voorschoten plus de kerkmeesters en Heilige Geest- en Armmeesters aldaarAppointement in margine waarbij de partijen na de wisseling van stukken onder "gelibelleerde" inventaris (mondeling te berde gebracht) de zaak bepleiten
Appointement in margineJan de Celtcq, wonend te Leiden, gehuwd met Maria Jacobsdr van SpauwJan Jansz van SteenwijkVerzoek om appointement in de marge waarin Jan Jansz van Steenwijck de som plus interest van Pieter Jacobsz van Spauw aan de suppliant (of diens huisvrouw) zal moeten voldoen
Appointement in margineGerrit Hendricksz van Eyck, steenkoper te Amsterdam, impetrant in cas van anticipatie en geappelleerd, enerzijdsSimon Goulardt, koopman als gedaagde en appellant, anderzijdsAppointement in margine waarbij het pleidooi voor deze zaak wordt verschoven naar donderdag over drie ??
Appointement in margineDe meerderjarige bloedvoogden van de minderjarige kinderen van Mr. Cornelis van der Holick, gewoond hebbend te Alkmaar met Mr. Aelbert van Nierop, raad ordinaris als borgDe deurwaarder van de BeeckToekenning van een appointement in margine waarin de deurwaarder wordt gelast op grote pijne de procedure van executie stop te zetten en de heer Aelbert van Nierop te dwingen de verdere procedure van arrest als kwalijk en ten onrechte te kwalificeren
Appointement in margineAnthony Millich, juwelier te Den HaagMr. G. Sas, advocaatBetaling van een achterstallige som op de obligatie van 28 maart 1658 plus de interest tot en met de effectieve voldoening
Appointement in margineArnoldus Martini, gehuwd met Franchoise SeysDirck Seys; Alewijn van der Waert met laatste assurantie hebbend van de kinderen van Wouter Seys, als man en voogd van Maria Seys van de kinderen en erfgenamen van Jan Wouter SchildersAppointement in margine waarbij Cornelis van Hijseledoorn als procureur verordonneerd is alsnog binnnen drie dagen te wisselen (van stukken) en acht dagen daarna de zaak opnieuw te bepleiten in het volledige college van de raad
Appointement in margineCornelis van der Hoogh, hoogheemraad van Rijnland en wonend te Haarlem, benevens de naast vrienden en bloedverwanten van zijn zoon Cornelis van der Hoogh de jongeRegenten van het tuchthuis te GoudaVerzoek aan de tegenpartij de zoon van de suppliant daar vast te houden totdat deze na het verhoor van zijn vrouw, vader en vaste vrienden is beoordeeld en tot ontslag is beslist
123...177
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: