gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
7880 results found
Search result: 7880 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Goutier Tijcquen, koopman te AmsterdamDe suppliant had van Gerrit Stuijver 2129 realen van achten te goed blijkens een obligatie van 17-01-1624. Deze schuld is nooit afgelost en omdat hij bang is dat de erfgenamen bezit zullen nemen van de nalatenschap zonder de schuls\d af te lossen, verzoekt de suppliant beslag te laten leggen op de nagelaten gelden en goederen11-05-1635
Leonora van Tuijl jonge dochter, wonende in Delft ten huize van Cathalijntje Daniels, koopvrouw in lijnwaad en kant te DelftBezwaar tegen een vonnis van het gerecht van Delft d.d 18-11-1650 waarbij aan tegenpartij een som geld moet worden gerestitueerd, die hij teveel had betaald bij het teruggeven van een door hem gestolen bedrag, en waarbij hij ook in cas van injurien wil procederen, het geen hem wordt ontzegd13-05-1650
Hendrick de Wilde, notaris te Amsterdam, ten behoeve van Jan Francois Magis en Cornelia van Schorel, echtelieden te Den Haag, en Jan Baptista Pauwels, gemachtigde van Gijsbert van SchorelVerkoop aan Adriaen de Mol, meester timmerman van een huis en erf in Amsterdam, gelegen op de Nieuwezijds Voorburgwal op de hoek met het Rode-Meersteegje22-01-1718
Anthonia Theresia Rustemeyer, wonende te Amsterd23-12-1807
Twee schuldbrieven
Concept verbaal in cas van preferentie06-09-1808
Francois Beaumont, Raad en Commissaris Instructeur te Maastricht, en Matthieu du Bien, koopman aldaar.10-04-1716
Weduwe, kinderen,erfgenamen van Mr. Frans van der Meer van Holendrecht ?Een proces in cas van preferentie tussen de credituern van de Heer en Vrouwe van Oud Karspel15-04-1655
Adriaen Jansz, dienaar van de justtitie binnen de heerlijkheid van Herpt, in het land van Heusden08-06-1655
Andries van Berliton, seretaris der stad Rotterdam
Benjamin Joseph, wonende te Schiedam11-02-1805
Arij (Ary) van Rossen en cum suis28-03-1805
Rogier van Weert10-07-1714
Eva Susanna Pellicom, wedduwe van wijlen Pieter Raust Valkenier SAuppliants moeder is Clara Valkenier, vrouwe van Lauwrecht in haar leven weduwe van wijlen Gasper Pellicom. haar testament 15-11-1710 gepasseerd door Nathan Johannes Backer in AmsterdamVerzameling briefven als bijlagen van een rekest van de burgemeester en regeerders van Amsterdam aan de edele mogende Heren berteft een rekest van supplianten wat afgewezen is. Het betreft een erfenis kwestie08-03-1715
Jacob Beeldsnijder, consul van de Canarische Eilanden en Samuel Eijbergen, beiden wonende te Amsterdam, procuratiehouders van Betje Steenbergen, weduwe van wijlen Meester Hermanus Bronswick volgens prcuratie op 29-12-1714 gepasseerd Betje Voornoemd is de enige erfgenaam van haar vader Roeloff Steenbergen en boedelhoudster van haar man zaligerSupplianten hebben verkocht aan Jan Woltman een huis en erf met groot achterhuis en erf in Amsterdam op de Texelse Kaai, het vijfde huis ten Zuiden van de Ramskooi voor 14.300 gulden contant verder hebben zij verkocht aan Jan Sluijtman een huis en erf op de Nieuwedijk aan de westzijde het tweede huis ten zuiden van de Armsteeg voor 9500. gulden contant op 19 maart 171522-03-1715
Wouter de Jongh te Zuilichem, weduwnaar van en in gemeenschap van goederen gehuwd geweest met wijlen Steijntje Heijdemans, mede namens zijn 5 minderjarige kinderen: Grietje, Jan, Anneke, Arie, en Geertje de Jongh, enige erfgenamen ab intestato van Steijntje Heijdemans en tevens voor 1/2 part van hun overleden oom maternel: Dirk Heijdemans. Hijdemans(Aernout) Aarnout van Vessem, de weduwnaar van Johanna Heijdemans te Baardwijk, die geen geschreven testament had toen ze overleed op 25 augustus 1772.erfeniskwestie omtrent de uitleg van "Ab intestato"17-01-1775
Jean Chenet, wijnkoper te Den Haag(geen voornaam) Sitters en (geen voornaam) Gool, meerderjarige jonkvrouwen wonende te Voorburg.Een openstaande rekeningen over de leverantie van wijnen, betaalde belastingen en kraangelden van 1715 tot 1716. Ondanks aanmaningen van suppliant heeft de tegenpartij de rekening nog niet betaald. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te gelasten de kosten te voldoen01-12-1716
Guiljelmius Cavallier, wonende te Castricum; Phillipus Cavallier, wonende te Uitgeest en Margaretha Cavallier, bejaarde dochter, wonende te Haarlem.*Erfeniskwestie.22-05-1716
Lea Abenacar, weduwe van wijlen Jacob Israel Mendes Alias Duarte Rodrigo Mendes, als moede en voogdes van haar minderjarige kinderen Rachel Mendes; Judica Mendes; Luna Mendes en Isacq Mendes-Verkoop aan Hendrik Tijhoft van een huis en erf staande op de hoek van de Vloyenburgh en nog twee achterhuizen daarachter, bewoond door Samuel de Albedina,13-01-1717
Anna Pieters de Ruijter, weduwe van wijlen Willem Schoondorp mede-erfgenaam van haar man; Jan Leustink; Everard de Burlet en Barend Wijland als voogden over Anna Schoondorp en Jan Schoondorp, mede-erfgenamen van Willem Schoondorp voornoemd, in een eerder huwelijk verwekt: samen erfgenamen onder beneficie van inventaris van Willem Schoondorp, gewoond hebbende te Amsterdam-Verkoop van een Huis en Erf te Amsterdam, staande in Binnenamstel tussen de Prinsegracht en de Amstelkerkstraat getekend met NI aan Clara Danckert, weduwe van wijlen Egidius van den Hove; en nog een huis naast het vorige, getekend NII aan Albertus Homoet; en nog een derde huis naast Ni en NII: NIII aan Dankert van Velsen en Jan Carel Balde, executeurs van de boedel van Isaacq Balde15-01-1717
Cornelis de Roos; Assueris Issendorp en Jan van der Streng, makelaars te Amsterdam-Verkoop van een huis en erf, gelegen op de Leidse Kruisstraat aan de Zuid-Oost zijde, achter het hoekhuis dat getekend is met No. 1, en getekend met No 2., aan Arnold van Sprang voor 1390 gulden. Idem op de zelfde dag aan Claas Sion een Huis en Erf, gelegen aan de Leidse Kruisstraat aan de ZO zijde, getekend met no 3 voor 1390 gulden en tenslotte aan Arent Jongbloet een huis en erf, gelegen op de Leidse Kruisstraat, getekend met no 4, voor 1420 gulden.20-01-1717
Helena de Ville , weduwe van wijlen Dirck Bierman, voor haarzelf en als moeder en voogdesse over haar drie minderjarige kinderen, erfgenamen onde beneficie van Inventaris van wijlen haar man.-verkoop van huis en tuin en verdere getimmerten, bepoting en beplanting aan Johannes Bierman ïn de Nieuwe Plantage" in park no 73, in de Noord-Oost hoek van de middellaan lang 175 voeten en breed 74 voeten voor 950 gulden, waarvan de wederhelft aan Johanne Bierman toekomt.03-02-1717
Catharina Elisabeth Derval-de verkoop van 3 houten huizen: 2 pakhuizen en erven, genaamd "De Meebaal" en "D Star", met een woonhuisje, en erf daarnaast, door makelaar Cornelis de Roos, liggend aan de Baangraft tussen de Bloemgraft en de Lelijgraft te Amsterdam, voor 2780 gulden.15-02-1717
Cornelis Jongh, te Amsterdam, voogd over zijn 3 minderjarige kinderen; Geertruij Jongh; Catharina Jongh; Jacobus De Jongh gehuwd met Maria Jongh; Abraham Gerardus Blasius, gehuwd met Anna Jongh; welke Jacobus De Jongh en Abraham Gerardus Blasius procuratie hebben (notaris Pieter Carel dd 17-12-1717) van Simon Cornelisse Jongh, tesamen erfgenamen ab intestato van Catharina Rotmans, weduwe Din, en oudtante maternel.-Verkoop per willig Decreet van zeker huis en erf, staande op de Oudezijdsvoorburgwal, oostzijde, tegenover de Delftse Bierkaai, genaamd "Arm in de Beurs" waar de spaanse wijnpijp uithangt, voor 7000 gulden. Item nog een huis en erf aan de zuidzijde van de Blomstraat, het 4de huis vanaf de Prinsegracht, voor 1460 gulden18-02-1717
Lucas de Schepper, makelaar te Amsterdam-De Verkoop van een huisen erf, gelegen aan de Kromme Elleboogsteeg, waar "het Waegdragers Welvaren" uithangt, voor 3500 gulden aan Jacob Sluijter19-02-1717
Jan van der Heijden; Gerit van der Heijden; Cornelia Focking, weduwe van wijlen Willem van der Heijden, zo voor hun zelven en [onleesbaar] de voornoemde Jan en Gerit van der Heijden als instaande en de rato cavernerende voor hun zuster Maria van der Heijden wonende te Nieuwe[onleesbaar]-De supplianten hebben aan Hillebrandt Visser een huis en erf staande en gelegen op de Nieuwezijdsvoorburgwal te Amsterdam het tweede huis van het keijserrijck, waar tegenwoordig "De Keijserskroon" uithangt, voor de somma van vijfduizend achthonderd gulden te betalen in drie termijnen, de eerste op de eerste mei aanstaande, de tweede op primo November, en de derde primo Mei 1719 (sic!)04-03-1717
De Baljuw van Schagen--
---
Joachim Rudiger, Baron van Born, Heer van Goltz en Zanro, wonende op Gino in Pruissen, voor hem zelf, en als Echtgenoot van Sara Constantia van Lantschot, Baronesse van Born.--Verkoop van een huis, erf en zeepziederij in Den Haag, de noordzijde van de Kleine Bierkade, aan Arent Nibbeling, meester kuiper in Den Haag10-02-1718
Isacq van Gelijn en Cornelis de Roos, makelaars te Amsterdam.--Verkoop van een dubbel pakhuis, en erf, gekocht door Johannes van Drogenhorst, staande op Bickerseiland, op de Gracht, en voorbij de dwarsstraat waar Sint Maarten voor staat.23-02-1718
Slicodore van Hage (Hagen), koopman te Amsterdam--koop door Barent en Lambertus Vesterinks te Amsterdam van een Huising en erf met achterhuis, staande in de Sand- of Bisschopsstraat, waarvan het voorhuis bewoond was door N. van Beek08-03-1718
Catharina van Nes, weduwe van wijlen Jacobus Hovink, wonende te Delft.--Verkoop van een huis en erf staande in Amsterdam, Stilsteegh aan de zuidzijde, achter het hoekhuis van de Voorburgwal aan Johannes Doucy voor 6300 carolus gulden23-03-1718
Johanna Everharda de Roij, douariere van Johan Halfwasenaar, heer van Onsenoort en Nieuw Luijck, eigenaresse van de korenmolen te Onsenoort------ de Vinck, molenaar te ElshoutNiet nakomen van conventie d.d. 10- april 1693 aangegeven over de manier van vervoer over aangewezen gebied10-07-1782
Marcus Levi, koopman, wonende te s' Hertogenbosch------ Dressel majoor in het legioen van de Rhijngraaf van Salms, woonplaats onbekendBeslag op een som geld ad. 2604 : 10 : gulden voor levering van goedern en fourage geleverd aan ----- Dressel28-11-1787
Pierre Gosse, wonende te 's Gravenhage---------Gauteron en Tils, uit naam van ------- de Felice, advocaat te Zwtitserland die de arrementen van de proces aangenomen heeft op naam van de overleden Fortuné Barthelenij de FeliceBezwaar tegen het vonnis d.d. 23 november 1790 door schepenen van 's Gravenhage gewezen inzake beschadigde levering van 1600 stuks van het boekwerk genaamd."Encijclopedie ou dictionaise reformíe des connaîssances humainces"03-02-1791
Hendrik de Jongh, seretaris van Hedikhuizen, wonende aldaar en eigenaar van leengoederen aldaar----de Joode, wonende te VarikGeschil over het bezit van twee leengoederen te Edikhuizen04-11-1767
Cathrina Taarling, weduwe en boedelhoudster van Gerard van der Ploeg, voormalig koopman in wijnen te Delt. . . . . van der KaaNalatigheid in betaling van schuld25-09-1733
Maria Lonis, weduwe van jacques Briel, wonende te 's Gravenhage. . . . BriestVverzoek tot arrest van Briest en beslaglegging van zijn goederen i.v.m door hem ten onrechte in ontvangst genomen som gelds30-11-1725
Leendert Jacobs Kints en zijn vrouw, Annetje Hendricks Hemel, gediplomeerd vroedvrouw te Aalsmeer. . . .Blinkvliet, schout van AalsmeerTerugdraaien van ten eerste een verbod om het beroep van vroedvrouw uit te oefenen en van ten tweede verbanning uit Aalsmeer15-06-1733
De diakenen van de Nederduits Gereformeerde Gemeente in Den Haag.. .. Groene in Den HaagOnenigheid over de nalatigheid van Johanna Swanevelt10-06-1739
Govert Fuilletau de Bruijn, tienraad en apotheker te Breda.. Peckington geboren in Engeland, thans wonende te BredaVerzoek om beslag op goederen i.v.m. nalatigheid in betaling van medicamenten02-07-1748
Abrham Bogaert, wonende te Amsterdam..Eerbeek, koffiehuishouderVverzoek om een einde te maken aan het verbod het koffiehuis te bezoeken i.v.m. in nalatigheid in betaling gebruikte verteringen03-03-1725
Pieter Itens, chirurgijn te Gouda en gehuwd met Geertruyt Voorhandt, moeder en erfgename van haar zoon Sacharias Adriaensz Muyden1) Jan Borritsz Muyden, Hubert Michielsz Bruyn en Jan Hendricxsz Spelt, beheerders van de nalatenschap, 2) kopers en bezitters van delen van de erfenis van Borrit Hendricxsz Muyden1) Inzicht in het beheer en de administratie van de nalatenschap van Sacharias Adriaensz Muyden door tegenpartij; 2) teruggave van 1/3 part in zes derde parten in zes stukken land te Koedijk, genaamd Jan Michielsz wei van ca. 6 geers, een 1/3 part in de helft van zes stukken land in Huiswaard, groot 7 geers en genaamd de Foppenwei04-03-1653
Geerloff Vervooren, Jan van Honcoop, Cornelis Rijnsburger en Matthijs de Wit, wonend onder Oudshoorn en Gnephoek, voor henzelf en namens andere ingezetenen van Oudshoorn en Gnepshoek1) Pieter van Rheede van Oudshoorn tot Nederhorst als Ambachtsheer van de heerlijkheid Oudshoorn en Gnephoek. 2) Thomas Buchardus de Bok als secretaris van de heerlijkheid Oudshoorn en GnephoekHet verkrijgen door de supplianten tegen redelijke kosten van inzage in of copieën of afschriften die de rechten van de ambachtsheerlijkheid beschrijven25-09-1770
Carel van Willigen, baljuw van Oudewater, Catarina van Willigen Margreeta van Borselen t.b.v. onmondige kindeen bij Mr. Henrick van Willigen, gewezen advocaat aan dit Hof,samen kinderen en mede-erfgenamen van wijlen Henrick Ottensz van Willigen en Catharina van Schagen?Beplanten van land en het snijden en afvoeren van riet tot nadeel van supplianten09-12-1642
Teuntje van Ackeren, de weduwe van Abraham van der Sluys te Amsterdam, voor zichzelf en als moeder/voogdes van haar voorzoon Abraham van Ackeren, en als moeder/voogdes van Grietje van der Sluys (haar nakind)??????Bezwaar tegen het unieke vonnis van de scheidsrechters waarbij zij suppliante aan de boedel zou mogen betalen na aftrek van schulden over haar kindsgedeelte, en zij als moeder en voogdes met medevoogd Dirck Grijp een som moet uitkeren ten behoeve van het voorkind24-02-1657
Cornelis Cornelisz van Berendrecht, wonend aan de Haechse Schou (Haagse Schouw) onder de jurisdictie van Oegstgeest[Onbekende crediteuren]Onmogelijkheid schulden aan crediteuren wegens verliezen en schade direct te voldoen17-04-1651
previous
12...158
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: