gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
359 results found
Search result: 359 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rauw actieCornelis Kruijning, wonende te wateringen, gehuwd met Jannetje Bruijnwijk,dochter van Simon Arentze Bruijnwijk, koopman in granen te SchipluidenAbraham Houwert, Abraham Doorne van Swieten en Frank van der Swet als voogden over Pieter HouwertNalatigheid in het aflossen van een obligatie
Mandament van rauw actieMaria de Houta, weduwe van Jean de laborde C:S: wonende te RotterdamMatthieu de Nande, gehuwd geweest met Johanna de Laborde overleden 1741Verplichtingen ,na overlijden van Johanna Laborde, volgens afspraak, gestopt
Mandament van rauw actieWillem Wilhelmius, predikant te Westzaan, gewezen predikant van LekkerkerkKerkmeesters van Lekkerkerk,Isaac Johannes Constantijn Pielat de Blagnij, heer van Lekkerkerk, rentmeester van de kerkelijke goederenAchterstallige beloning voor predikdiensten etc.
Mandament van rauw actieMr. Jan Reeland, cumsuisMatheus Cunes,Abraham Walekant gemachtigden over de boedel van Cornelis Jansz GeelvinkVerzoek om rekening en verantwoording, speciaal betreffende obligaties en salarisrekening, komende uit de nalatenschap van Cornelis Janszoon Geelvink overleden december 1744
Mandament van rauw actieMr. Johan van der Burgh, heer van Sliedrecht en CurrihilCatharina van Lier, weduwe van Johan van Asperen als borg voor haar neef Evert van Asperen, schout en secretaris van Sliedrecht en NaaldwijkNalatigheid in betaling van verplichte recognitie
Mandament van rauw actieJan in Barent ten Ellevelt c:s:Weeskamer van LeidenNalatigheid in uitvoering van gemaakte afspraken betreffende obligatie, komende uit de nalatenschap van Maria Broekhuis weduwe van Arie Brederode, gewoond en overleden te Leiden
Mandament van rauw actieMr. Johan Walraven van Leeuwen, advocaat va 'tHofHartman de Custer, wonende te Rotterdam, Maria van Dijk, weduwe van Jacobus Molenijser, Wonende te 's HageNalatigheid om rekening en verantwoording over te dragen m.b.t de nalatenschap van Rijkje van Leeuwen,overleden 18 maart 1735 weduwe van suppliants vader
Mandament van rauw actieMr. Reijnier Hoijnck van Papendrecht, advocaat van 'tHofPieter Jansz VerboonNalatigheid in betaling van landhuur en aflossing van een lening
Mandament van rauw actieMr. Stephanus Arnoldus Westerhoff nom: Ux. advocaat van 'tHofGerritje OverwaterNalatigheid in het betalen van erfpacht
Mandament van rauw actieAbigael Jalom, weduwe van daniël Aboak, alias Isacq van Dias de pasJacob Levij Floris, Isacq vanVerzoek om te hertransporteren van de waarde van 2/3 deel van een korenmolen genaamd "de Vrede" staande te Curacao en de administratie daarvan tot aan de datum van transport
Mandament van rauw actieMr.Diederik van Hoogendorp, oud burgemeester van Rotterdam, Steenbergiusis van Hogendorp, vrijheer van Hoffwegen, GijsbertDavid Bosch, schout van Leiderdorp, Saria Maria BoschVerzoek om restitutie van alle brieven en schriftelijk gedane trouwbeloften, in onbezonnenheid in minderjarigheid, zonder voorkennis aan de voogd en familie gedaan
Mandament van rauw actiePieter Jacobus van der Hoorn, Cornelis Korne Kroft, c.s.allen inwoners en ingelanden van Ter HaarSchout en ambachtsbewaarder van Ter HaarVerzoek om authhentieke copien van de laats gesloten rekeningen van de verpondingen ect
Mandament van rauw actieJohannes Francis Coomans, koopman in wijnen, handelende voor Henricus van Wijngaerden, koopman te Edinburg in SchotlandJan Braet, heer van Sevender, raad en vroedschap van SchoonhovenGeschil over naasting van de burgelijkheid Cabauw en negen mergin leenland onder Schoonhoven aan de Sevender
Mandament van rauw actieMaria de Vlugt, wonende te Dordrecht weduwe van boedelhandelaar François van DuraAdriana Elisabeth van de Graaff, wonende te DordrechtWeigering om als betaling voor de koop van een hofstede en 21 morgenland een onderhandse obligatie te aanvaarden
Mandament van rauw actieAdriaan van Staveren, cums:Jacob Beth , wonende te Amsterdam, Isacq Anthonuszn Buijn, wonende te Amsterdam, Jacob Buijn , wonende te Amsterdam,Verzoek om voldoeningvan de koopprijs, condities en voorwaarden na te komen van een buitenplaats, land en pachthuis gesloten
Mandament van rauw actieJohn Baartimans, koopman te "s HageAbraham Douglas, agent van de koning van Pruisen, wonende te HonselersdijkNalatigheid in betaling van geleverde stoffen in de jaren 1748 en 1749
Mandament van rauw actieJohn Baartimans, koopman te 's HageFrans Douglas, domeinraad van de koning van Pruisen, wonende te HonselersdijkNalatigheid in betaling van geleverde stoffen gedurende de jaren 1748 en 1750
Mandament van rauw actieHuijbert van Wijn, koopman in wijnen te 's hageAbrham Douglas, agen van de koning van Pruisen, wonende te HonselersdijkNalatigheid in betaling van wijnen en leverantie van geleverde lege flessen
Mandament van rauw actieBregteland Baas, wonende te HaarlemCornelis van As, Dirk Heemskerk, wonende te DelftGeschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Jan van de Burg, advocaat
Mandament van rauw actieAgatha Gardenier, weduwe van Boudewijn de Haan, wonende te DordrechtBastiaan Labaij, gehuwd met Teuntje Schippers, weduwe van Hendrik van EschNalatigheid in het aflossen van een obligatie
Mandament van rauw actieLeonard Mulkens,koopman te Schravehage, Godefridus Froulke, notaris te Schravenhage als executeurs testementair van Pieter Texel, koopman gewoond en overleden te SchravenhageMr. Johan Anthonie van Kinschot, advocaat en ontvanger van de convooien en licenten van de admiraliteit op de MaasNalatigheid in het afdoen van een somma van 1138-15- gulden
Mandament van rauw actieAnna deHaese, weduwe van Mr. Lieve Geelvink, burgemeester van Amsterdam, ambachtsvrouwe van Meij en Loosdrecht en schout en schepenen van LoosdrechtHoofdingelanden van 's Gravenland en sluiswachter ter plaatseHet ongeoorloofd openen van de sluis door de sluiswachter waardoor schade ontstond in Loosdrecht, o.a onderwater lopen van afgeslagen turf en veetransport naar de stallen i.v.m. de hoge waterstand
Mandament van rauw actieEliabeth Vivien, weduwe van Willem Hendrik Troijen, wonende te Dordrecht predikant te Hoge en Lage ZwaluweAdriaan SiverenNalatigheid in het betalen van land
Mandament van rauw actieMr. Lucas Pompejus Occo, Nicolaas Creagh, verzoegers van het Rooms Katholieke oude armen Comtoir te AmsterdamWeeskamer van AlkmaarBezwaar tegen het afdragen van 8000.- gulden als legaat geschonken aan het Rooms Katholieke Oude Armen Comtoir te Amsterdam
Mandament van rauw actieJan van wijlick, Pieter Ooms, als executeur testementair Barbara Reesen en voogden over haar mede erfgenamen van Jan Frans ReesenSalomon Reesen, wonende te AmsterdamNalatigheid in het doen van rekening en verantwoording in de respectieve boedels van Cunera, Helena en Barbara Reesen
Mandament van rauw actieMaria van Schouwen, weduwe en boedelhoudster van Jan Beverangen wonende te Gouda en borgstaande voor Jacobus BiesenbroekTheodorus Zwartsenburg, gehuwd met Catharina Beverangen, weduwe en boedelhoudster van jacobus BiesenbroekVerzoek om verbod op verkoop van goederen uit de nalatenschap van Jacobus Biesenbroek en opheffing van borgtocht aan Cornelis Boon i.v.m. 2 leningen van resp. 1000.- en 6000.- gulden
Mandament van rauw actieAbrham Boas, Simeon Boas, kooplieden te s'GravenhageDaniël Adrianus Beukelaar, Johannes van TwistGeschil over een wisselbrief
Mandament van rauw actieBurgemeesters en regeerders van WeespDijkgraaf en hoogheemraden van de zeedijk ten Oosten van MuidenGeschil over de aanstelling van Philip Anthonij d'Erberfeld als heemraad. Aangezien hij geen inwoner van Weesp was, was dat tegen de resolutie d.d. 7 mei 1678
Mandament van rauw actieSusanna Catharina Pels c:s: weduwe van Hendrik van der Spelt, schepen van AmsterdamMr. Paulus van Beselaar, Philips van Eck, excecuteur testementair en administrateur van de Fideicommissaire nalatenschap van Jacobus SchuijtVerzoek om levering van staat en invetaris niet de vruchten en baten daarvan
Mandament van rauw actieSusanne Favre, geboren in Zwitserland, mede erfgenaam van Abraham Favre, geboren in Zwitserland, overleden in IndiéJan Hartman EndemanNalatigheid in het nakomen van afspraken bij contract geregeld i.v.m.de nalatenschap van Abraham Favre, suppliants oom
Mandament van rauw actieGeorge Beens, wonende te Utrecht, boekhouder en resident te MacasserBewindhebbers van het V.O.C.Ontkenning over ontvangst van 18000 rijksdaalders, afgedragen te Batavia en omgezet in twee wisselbrieven
Mandament van rauw actieBastiaan Doedijns, wonende te GenderenAdrianus Vos, predikant te Doeverin en GenderenNalatigheid in het aflossen van een obligatie
Mandament van rauw actieMaria Dasselaar, weduwe van Michiel Stelterman, wonende te DelftAdriaan kerhoven, als sequestor aangesteld door de schepenen van Stompwijk, in de boedel van Adriaan van Houten en Cornelia van OutersNalatigheid in het afdragen van het restant van een legaat uit de nalatenschap van Adriaan van Houten en Cornelia van Outers
Mandament van rauw actieJoannes Paulus Been, wonende te StompwijkPaulus van Alkema heer van Creuningen in leeuwensteijnNalatigheid in afdracht van een legaat uit de nalatenschap van Christiaan van Alkemade, heer van Leeuwenstein
Mandament van rauw actieAbraham Douglas, wonende te s'GravenhageHugo Schipper, Marijtje Quant, echtelieden Jan Beenen, borgNalatigheid in aflossen van pachtgeld voor de korenmolen met huis en erf te Wateringen. Tevens werden verpondingen en onkosten voor onderhoud niet betaald
Mandament van rauw actieGerard Chevalier, wonende te 's Gravenhage, gehuwd met clasina van heedenJohan Hector Scheffer, secretaris te Nootdorp, gehuwd met Cornelia BaarsenburgNalatigheid in het aflossen van een obligatie
Mandament van rauw actieAdriana de Vroom, weduwe van Nicolaas Goetree, wonende te GorinchemFrederick Stegeman, koopman in papierwaren te AmsterdamNalatigheid in liquidatie en afrekening i.v.m het overlijden van suppliantes man n.a.v. geleverde papierwaren
Mandament van rauw actieAdriaan Bax, schout en seretaris van Heesbeen in het land van Heusden voor zichzelf en de overige erfgenamen van Gerard BaxGent, vrouwe van Heesbeen, Sophia Amelia Maria, baronnesse vanNalatigheid in het sluiten van de rekening door Gerard bax als rentmeester voor de baronesse van Gent gedaan, waardoor de erfenis niet kan worden afgehandeld
Mandament van rauw actieSusanna Catharina Pels c:s:. Weduwe van Hendrik van der Spelt, oud schepen van Amsterdam dochter van Jan Lucas Pels, en Johanna Schuit, nicht van Jacobus SchuitMr.Paulus van Beeselaar, Philips van Eck, executeurs testementair van Jacobus SchuitVerzoek om levering van staat en inventaris van de boedel van Jacobus Schuit
Mandament van rauw actieHendrik Valk, Adriaantje van Boxtel, echtelieden wonende te Groot WaspikJochem Zeijlemans, wonende te Groot WaspikNalatigheid om in de kosten van medicamenten en alimentatie te voorzien i.v.m. door een misschot bij de jacht blindheid te hebben veroorzaakt
Mandament van rauw actieSara Maria Verhoeven, weduwe van Adriaan Maas, wonende te GroningenFrançois van Hoogstraten secretaris te OudewaterNalatigheid in betaling van 75.- gulden per jaar vastgelegd in een akte van accoord d.d. 2 mei 1745 i.v.m. oplossing van geschillen
Mandament van rauw actieDiacenen van de Gereformeerde Gemeente te LangeraarRoomse armmeesters te LangeraarVerzoek om Roomse armmeesters te verplichten om een bedrag van 1500.- gulden, 6 stuivers, 131/2 penningen te voldoen i.v.m. de afspraak om ieder de helft van de kosten voor de armlastigen, geen kerklid zijnde, te dragen
Mandament van rauw actieAdraantje Arens Casteleijn wonende te ZwartewaalCornelis Kroon, wonende te ZwartewaalVerbreking van trouwbeloften defloratie verzoek om kraamkosten en alimentatie voor het kind
Mandament van rauw actieWillem Claaszn Heereman, wonende te Zaandam, weduwnaar en erfgenaam van zijn vrouw Maritje Wijbrands de Jong, dochter van Wijbrand de Jong en Aeltje WillemsznGerrit Rood, wonende te Krommenie Gerrit Stokkenmaker, wonende te Uitgeest, gesurogeerde executeurs testementair van Guurtje Dirks, tante van Maritje Wijbrands de JongVerzoek om levering van staat en inventaris van de boedel van Guurtje Dirks
Mandament van rauw actieMr. Petrus Leonardus Schippers, ambachtsheer van BodegravenColleges van ambachtsbewaarders, schepenen, weesmannen en brandmeestersVerzoek om het recht van de ambachtsheer te respecteren i.v.m. de huisvesting van het rechthuis
Mandament van rauw actieHans Smidt, wonende te Amsterdam, kapitein op het schip "De Jonge Adolf"Elias Baert, wonende te amsterdam, eigenaar van het schip "De Jonge Adolf"Geschil over afrekening en premie m.b.t. per schip vervoerde goederen
Mandament van rauw actieJohan Philip Ickler qq. wonende op het LooJan Mulder, predikant te Amsterdam, Rutger Abraham Hooijman, wonende te 's GravenhageNalatigheid in het aflossen van een obligatie
Mandament van rauw actieDirk Pietersen van diemen, gehuwd met Aaltje van der blom, wonende te AlphenJan Gijsbertse Blom, wonende te Oudshoorn, Abraham Ledegangh, wonende te AmstelveenNalatigheid in levering van staat, inventaris en afrekening van de nalatenschap van Aaltje Jans Ledegangh overleden 10 november 1741, weduwe van Gijsbert Janse van der Blom, overleden juni 1741
Mandament van rauw actieBeenard van Baalen, wonende te Amsterdam, gehuwd met Maria Pelgrom de BijeHendrik Pelgrom de Bije, Willem Duizenddaalders, bij appoinctement d.d 12 september1753 aangesteld als curatoren over de goederen van de suppliantVanwege het onder zich houden van geld en goederen kan de suppliant niet in eigen onderhoud voorzien
Mandament van rauw actieGooltje Cornelis van de Geneugten, weuwe van Leendert Janse Vermeulen, wonende te HazerswoudeHarmen Westhoff, wonende te Hazerswoude, Gerard spoors, wonende te HazerswoudeNalatigheid in aflossing van een oblgatie
previous
12...8
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: