gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
154 results found
Search result: 154 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament penaalPieterse Claes, wonende te LekkerkerkJacob de Leeuw, kerkeraad van Lekkerkerk, predikant van Lekkerkerk, gerecht van LekkerkerkBezwaar tegen het voorgenomen huwelijk van Jacob de Leeuw met Marijke Jans, terwijl in de procedure inzake de huwelijksbelofte aan suppliante nog geen vonnis gewezen was
Mandament penaalRudolphus Lidius, wonende te EnkhuizenPolder voogden van de polder ImmelhovenBezwaar tegen dreiging van gedwongen verkoop van eigendommen van suppliant door poldervoogd in verband met te betalen aanslaggelden, daar waar de suppliant een tegen vordering heeft
Mandament penaalMr. Johan van der Meijde, oud burgemeester raad en vroedschap van RotterdamJeremias de Sterke, de deurwaarder, die de executie uitvoertOnenigheid over de beschikkingsbevoegheid betreffende de nalatenschap van Jacobmina Wenkins
Mandament penaalGaldron la Criste, wonende te Den HaagFerdinand de Perponcher de Ziduisky, kolonel in het legerBezwaar tegen het in detentie houden van suppliant door tegenpartij in verband met een schuld
Mandament penaalMr. Johan van der Meijde, oud burgemeester raad en vroedschap van RotterdamJeremias de SterkeOnenigheid over de eigendom van een schuldbekentenis
Mandament penaalAnna Thiens, weduwe van Salomon Dingman Doense, rentmeester in Hulster-AmbachtJan Cornelis CoimansWeigering om na afloop van een pachtcontract van 3 gemetenland te Dirksland, dit land te verlaten
Mandament penaalArij Willems Wijngert/Wijgert, wonende te Brielle, als leenvolger van zijn overleden broer Cornelis Willems WijngertDirck Stopman,notaris en procureur ten Brielle, Mathijs van Diepenbrugge,gehuwd met Marija Naters, weduwe van Cornelis Willems WijngertRecht op kooppenningen van een stuk grond, gelegen in het land van Voorne, door suppliant verkocht. Deze penningen berusten bij Stopman., Diepenbrugge en echtgenote menen hier recht te hebben op grond van erfrecht
Mandament penaalAer Hannis Buijs, burger van BrielleStijntje Leenderts Houvast,Dreigement om het kind, waarvan tegenpartij bevallen is waarvan zij stelt dat suppliant de vader is, op suppliants drempel te deponeren
Mandament penaalWiandina Michault, wonende te KlundertFrederick Michault, echtgenoot van supplianteEen huwelijk aangegaan zonder huwelijkse voorwaarden, waardoor het mogelijk is geworden dat suppliante haar geld en goederen kwijt raakte als gevolg van wanbeleid van haar inmiddels verdwenen echtgenoot
Mandament penaalPhilibert de Cats, heer van Bruëlis ectLeonard backer, namens de erfgenamen van Jan Hacke, die gewoond heeft in Den HaagOnenigheid over de betaling van proceskosten inzake eenn vordering die inmiddels betaald is
Mandament penaalMr. Johan van der Meijden, gecommiteerde raad van proviciale staten van Holland en West Friesland, tevens burgemeester van RotterdamJohan Vijveraer, ontvanger van de algemene Cappellerij van de kathedraal st.Baef van GentWeigering om dijk en andere lasten en schade van doortrekkende soldaten af te trekken van de landhuur
Mandament penaalJohan Sourij,Mr. advocaat bij het hof van Holland, en suppoost van het Hof in geheel HollandJohan van der Toorn, horlogemaker te RotterdamDe opheffing van een ten onrechte gelegd beslag door j op een huis en de huurpenningen van de suppliant
Mandament penaalAdriaan Gerritsz Blaumolen, en zijn mede- voogden over het weeskind Cornelis Cornelisz Barsingerhorn te AlkmaarJan Cornelisz vant WeijvertOnbetaalde huurpenningen van een stuk land
Mandament penaalAghita van Creeffvelt, Anthonie van Esterwegen, Liskeliet allen crediteuren van Johan Hennekin voor ruim f. 22800.-Van Belle, deurwaarderVerboden aan de deurwaarder om de opbrengst van verkoop van goederen van heneken zijn opdracht gever te overhandigen
Mandament penaalRoeloff Huijgensz van Raephoest, Jan jansz Oosterboen, willempje Dircksdochter van Wassenaer, Annitje Dicksdochter van Wassenaer,kinderen en erfgenamen van wijlen Jannitje Persoonsdr allen wonende te Noordwijk, Maertje Cornelisdochter Vinck, wonende te RotterdamJan Leendertsz van Roon, landbouwer te Katwijk, getrouwd geweest met Fijtjen Huijgensdr van Raephorst, weduwe van 1e. Jan Cornelisz van Leeuwen en 2e. Floris Pietersz van HeemstedeEen verbod aan tegenpartij om zijn onroerende goederen te vervreemden of te belasten, teneinde de supplianten instaat te stellen een vordering van ca. fl. 7500 op hem hierop te verhalen
Mandament penaalDirck Cornelis van leeuwen, wonende onder HazerswoudeGerrit Jacobsz van Leeuwen, pachter van suppliant ook wonende onder HazerswoudePoging tot moord op suppliant, nadat deze een vonnis d.d. 12 juli 1675 heeft laten insinueren
Mandament penaalOdilia Louise, barones van Steeland ect, ectMr Willem van Almonde, baljuw van VoorneHet dagvaarden van Leendert Vermaes, molenaar te Oudenhoorn, i.v.m.handgemeen en injurien, waartoe baljuw niet gerechtig was
Mandament penaalMr. Jean Bichon, heer van IJsselmonde en burgemeester van RotterdamLambertus Evenhuijs, predikant te IJsselmondeNa dagvaarding van Evenhuijs door Johan Herman Hallinck, Bal juw van Zuid-Holland i.v.m. getendeerd overspel nu verzoek omverbod, om zonder toestemming van de sijnode het predikambt te hervatten
Mandament penaalPieter Brouwer, schout en secretaris te SchermerhornMr. Jacob Josias Vrijberg, baljuw van NijenburgSuppliant wordt zonder gehoord te zijn in arrest genomen i.v.m. vermeende schuld, door order te hebben gegeven tot beschadiging van een erepoort
Mandament penaalGerard Spoors Pieterse, Cornelis de Munnik, wonende te Hazerswoude, Jacob de Man, wonende te ZevenhovenMr. Pieter Liettaart, baljuw en schout van NieuwkoopGeschil over in beslagname van koeien tijdens vervoer
Mandament penaalClaas Veldhuizen,wonende te Leidschendam, bezitter van herberg "Rust en Vredelijk" aldaarHugo Noordtveen ook herbergier te LeidschendamSuppliant heeft huis en erf gekocht, later bekend onder de naam "de Admieralen Tromp en de Ruijter" van Maritgen Schakenbosch, weduwe van Dirk van der Harst, met de conditie dat op het lege erf ernaast gelegen geen bouwsel mag verrijzen waar drank tegen betaling mag worden verkocht. Gedaagde laat er echter een kolfbaan bouwen, waar toch die mogelijkheid geboden wordt, vandaar verzoek om mandament van penaal
Mandament penaalMaerten Huijgen Ruijtenburg, wonende te AarlanderveenMr. Johan van den Berg, dijkgraaf van RijnlandGeschil over dempen van sloot, tussen erf van Ruijtenburg en Cornelis van Ommen, schepenen van Aarlanderveen d.d. 8-10-1749 vonnis werd gewezen. Er was voorbij gegaan aan het feit dat deze zaak voor de vierschaar van heemraden hoorde te dienen en nu wordt suppliant d.d. 5-1-1751 gedagvaard
Mandament penaalAlida Westerbork, voor zichzelf als weduwe en geinstitueerde erfgename van Pieter buijn wonende te AmsterdamDe representanten van Isaac Buijn, haar schoonvader overleden 1-1-1751 en gehuwd geweest met Barbara KnopNa mandament van reformatie d.d. 31-12-1750 en het overlijden van Isaac Buijn d.d. 1-1-1751 wil suppliante nu alvorens er wordt gescheiden en geduld, zij inzage of copie van papieren en testament krijgt
Mandament penaalAnna Petronella van Schuijlenburg, weduwe van Jan Henri van Heemskerk, als grootmoeder van Anna Petronella van Heemskerk, dochtertje van haar overleden zoon, Mr. Antthony van Heemskerk, schepen van Schieland en Anthonia Petronella Elsevier. Mr. Coenraad van Heemskerk, heer van achtienhoven en den Bosch,Willem van Heemskerk, oud schepen van Amsterdam, Cornelis van Heemskerk en Franco Pauw, gehuwd met Anthonette Coenrardina van Heemskerk, als oom van Anna Petronella van HeemskerkAnthonie Petronella ElsevierGeschil over voogdijschap
Mandament penaalSebastiaan Anemaet, brouwer te Hoge ZwaluweJohan Recalf van fenema, rentmeester der domeinenTen onrechte eis om voldoening voor vergunningsrecht voor verkoop van bier
Mandament penaalHillebrand van Wouw, wonende te MonsterJacob Brouwer, predikant te MonsterVerhindering bij afkondiging van het huwelijk tussen Alexander s'Heerenberg en Johanna Maria van Wouw, dochter van supliant waarmeen laatsgenoemde niet accoord gaat
Mandament penaalChristina Rijkervaart, weduwe van Mr. Jan Willem van Weel, secretaris van de societeit van Suriname, wonende te Amsterdam als voogd over haar minderjarige kleinkinderen geboren uit het huwelijk van haar dochter Johanna Lucia van Meel en Michiel Pieter SadelijnJohanna Lucia van Meel nu in ondertrouw met de resident Godfried Andries Adriani, minister van de Prins van HolsteijnJohanna Lucia van Weel laat haar man gek verklaren en bekomt van het Hof van Holland authorisatie om alle zaken waar te nemen. Na het verkrijgen van een forse nalatenschap verdwijnt haar man spoorloos. Zij wordt hierbij geholpen door Godfried Andries Adriani. Haar moeder wil nu dit tweede huwelijk voorkomen en eerst bewijs van de dood van haar schoonzoon en vervolgens afwikkeling van de nalateschap ten gunste van haar twee kleinkinderen
Mandament penaalHenriette Wilhelmina, baronesse van Friesheim Clara Hesselt van Dinter, Johan Frederick Baron van Friesheim, Catharina Douariere de Wecke, geboren Baronesse van Friesheim en Hendrick de Wecke als respectievelijk zuster, oudtante, oom, tante en neef van Johan Lodewijk, Baron van FriesheimJohan Lodewijk, Baron van Friesheim en zijn toekomstige vrouw Johanna Cornelia van der Bilt, zogenaamde weduwe van Casper Voges,Poging van de familie om diit huwelijk te voorkomen Johanna Cornelia van der Bilt heeft zeer slechte reputatie en zal door een huwelijk, waaruit mogelijk kinderen geboren worden de familienaam ten schande maken
Mandament penaalHuijbert van Beusekom, Elisabeth van Beusekom en Gerrit de Vries, gehuwd geweest met Maria van Beusekom wonende te Amsterdam respetievelijk, broer zuster en zwager en enige nabestaanden van Dirk Beusekom, wonende te AmsterdamMaria CappelhofDe familie wil trachten het huwelijk te voorkomen tussen Maria Cappelhof en Dirk van Beusekom, daar laatstgenoemde geestelijk niet meer in staat is om de sluwe streken van Maria Cappelhof te doorzien
Mandament penaalPieter de Hoge , wonende te s'GravehageJean Louis Hanet, wonende te RotterdamBelediging en ongepaste bemoeiing in zaken van suppliant waarbij diens zoon, Paulus de Hoge zelfs was ontvoerd en verborgen gehouden
Mandament penaalBarend Luijking, koopman te AmsterdamHerman Six, wonende te AmsterdamNa gesloten compagnonschap om samen de brouwerij genaamd. "de Wereld" te beheren en ieder voor de helft de verantwoording en kosten te dragen laat Herman Six echter de suppliant niet toe inzage in de boeken te verkrijgen en ontslaat personeel buiten diens medeweten
Mandament penaalHet gerecht van DordrechtMr. Johan van der Honert, Raad in de Raad en Leenhoven van Brabant Mr. Cornelis de Wit, oud raad en schepen van Dordrecht, als executeurs testementair van Mr. Herman van den Honert, secretaris van DordrechtHet onbevoegd onder zich houden van stadsgelden, waarvan alleen de 60e penning mocht worden geprofiteerd
Mandament penaalSalomon Jacobs, als curator over de insolvente boedel van Jacob PareiraJosua Israel d'AndradeHet onrechtmatig beslag leggen op de helft van een huis en erf gelegen aan de Houtzijde van het Voorhout behorende tot de insolvente boedel van Jaccob Pareira
Mandament penaalMr. Reijnier Bouwens, oud schepen en bewindhebber van de Oostindische Compagnie ter kamere AmsterdamJoan Lucas Bouwens, zoon van Joan Bouwens overleden 12-11-1720 koopman te AmsterdamBezwaar tegen de manier waarop tegen de testementaire afspraken in een huis wordt verkocht
Mandament penaalTheodora Schrevelius, weduwe van Abraham Keijzer, raad en vroedschap van DelftDe weeskamer van Delft, Johan Keijzer en Mr. Arend Hendrik van der Dussen scepen te Delft, als voogden over de minderjarige kinderen door de bij testament uitgesloten, weeskamer aangesteldHet onmachtig inventariseren van de boedel van Abigail van Beijeren, grootmoeder van 's vaderszijde der kinderen en bedreiging van de suppliante, moeder van de kinderen. Door 't Hof waren naast de suppliante, Willem van Sonsbeek en Willem Raex, koopman te Amsterdam aangesteld als voogden
Mandament penaalMr. Zeger Firens, advocaat van t'HofDe kinderen en erfgenamen van Maria Cobmaijer, gehuwd geweest metmatheus Stipel, procureur van t'HofVerzoek om verbod de goederen , de nalatenschap van Maria Cobmaijer betreffende te verdelen i.v.m. een niet afgeloste schuld, waarvoor suppliant borg had gestaan en deze ook had voldaan
Mandament penaalSchout en Ambachtbewaarders HillegersbergMaria Claase Keijser, geboren te Sevenbergen en gewoond hebbende te HillegersbergVerzoek om aan Maria Claasse Keijser toegang tot Hillegersberg te weigeren i.v.m. haar gedrag, waardoor zij ongehuwd zwanger is geraakt en het armbestuur beducht is haar te moeten onderhouden
Mandament penaalHendrik Ribbers, gehuwd met Anna Sophia Louris en Frederik Janse Decker, gehuwd met Aaltie Reijnderrts, beiden wonende te PurmerendJan Tegel, gehuwd met annetje Lucas Steenhuijsen, welke eerder was gehuwd geweest met Heijke van NesVerbod om vervreemding van goederen, de nalatenschap van Heijke van Nes gehuwd geweest met Annetje Lucas Steenhuijsen betreffende, o.a de ongeoorloofde verkoop van een huis en erf te Purmerend, waardoor de andere erfgenamen suppliants vrouwen schade kunnen lijden
Mandament penaalLambertus Crooswijk, wonende te 's GravenhageJohannes Siburgh, mr. timmerman te 's GravenhageVerzoek om verschoont te blijven van dreigementen in woord en gebaar en vervoeging aan suppliants woning
Mandament penaalHenrij Ferdinand Baron de QuarreJohan Huijman voor zijn vader Heijndrik HuijmanGeschil over de overdracht van 14 morgen 's hond land, gelegen in Katendrecht i.v waarmee de suppliant gegijzeld is
Mandament penaalJacobus Visser als echtgenoot van Catharina Hoogsaart, Meijndert Takel, als echtgenoot van Anna Hoogsaart, Nicolaas Wittepaart , Hoogsaart en Libert van reeden, als echtgenoot van Wilemina Hoogsaart kinderen en erfgenamen van wijlen Philips HoogsaartThimotius Thol en Herman BoumanBezwaar tegen de partijdige arbitrage van Thol en Bouman
Mandament penaalGrietje Wognum te HoornSalomon Da Rocha te NaardenBezwaar tegen de arrest op goederen van de suppliant en haar overleden compagnon Pieter Bos, gelegen in de jurisdictie van het Hof van Holland, door de raad van Brabant te Brussel
Mandament penaalMr. Cornelis Groeninx, heer van RidderkerkCornelis van Ouwerkerk, mr. timmerman te Hendrik-Ido-AmbachtHet omverhalen van de onlangs in opdracht van suppliant geplaatste handwijzer aan het begin van een sedert 1632 bestaand voetpad
Mandament penaalFrancois van Aerssen, van Sommelsdijk, Heer van Sommelsdijk ectArnout van Suijlen van Nijevelt, Ruwaard Baljuw en Oppperdijkgraaf van het land van Putten en de leenmannen van het land van PuttenOnenigheid tussen Ambachtsheer en Ruwaard over het vorderen van de rekeningen van Schout en Schepenen van Ooltgensplaat op straffe van gijzeling
Mandament penaalBaunier van Nes en Jan Aelderts Koek, door schepenen van het Hof van Delft aangesteld als curateurs over de insolvente boedel van Maartje Pieters PronkJan Voet , smid wonende te HaarlemBeslaglegging op een wagen uit een insolvente boedel in 't Hof van Delft, het geen verboden is bij een resolutie van 10-07-1677
Mandament penaalChristina Johanna Plaetman, weduwe van tabakshandelaar jan Saffenbergh, echtgenote van van Adriaen Pelt, wonende te AmsterdamPieter Plaetman en Alida van den bergh, ouders van suppliante, Gerard Plaetman broer van de suppliante, Theodorus en Philippus Pelt, broers van de echtgenoot van supplianteOnder curatele stellen en/of in een verbeterhuis opsluiten
Mandament penaalMr. Jacob van Oudesteijn, oud burgemeester van Alkmaar, als hoofdofficier van de Niedorpse CoggeClaes Jansz Duijn en Hendrick Adriaense Over, burgemeester van Oude NiedorpOngedaan maken van een beslissing van de Hoofd officier en schepenen van Niedorper Cogge zonder hun instemming
Mandament penaalSchepenen en rekenaars van Noeiuwe NiedorpAdriaen Grootsant en Jan Koeman, administrateurs of burgemeester van Nieuwe NiedorpOnenigheid over de manier van uitvoeren van een handvest, in mei 1452 door Philips van Bourgondië uitgevaardigd
Mandament penaalIsaac Snep, koopman wonende te Amsterdam, mede voor zijn vrouw Anna van Tongerlo, dochter en medeerfgename van Evert van Tongerlo en Helena LaersJurriaen Willinck, gehuwd met Elisabeth van Tongerlo, erfgenaam van een legiteme portieOnenigheid over bewoning en huur van een tot de boedel behorend huis
Mandament penaalAlida van Lugtenburg, gescheiden vrouw van François van halewijnFrançois van Halewijn, heer van WervePoging om te voorkomen dat de tegenpartij aan suppliante toekomende deel van de huwelijks bezittingen verkwist
previous
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: