gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
80 results found
Search result: 80 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
??De schepenen van KalslagenRequirantenDe requiranten houden vast aan een repliek in conventie en antwoord op de eis in reconventie zoals in de kopie gedaan, en vinden de eis en conclusie van de gerequireerde ten laste van de requiranten niet ontvankelijk
Appoinctrement in de margeJaqcomina Oosterlingh, wonende in Den HaagRobbert Wassenton, Nicolaas Tristram, Cornelis van der Beecke, eerste deurwaarder van het HofUitstel van executie, om met financiën mogelijk voortkoment na sententie in een eerder proces, een tweede proces af te doen
Appointement in margineSijbrant Jansz Horn te Opmeer, Heyn Reyniersz Cruyff en Tonis Jansz Backer als voogden van de kinderen van Neel Jans Horn, impetranten in reformatieJan Aelbertsz te Abbekerk, gedaagde1) Vernietiging van het verstek van antwoord en 2) verzoek om restitutie van de geconsigneerde boete van de rentmeester van de exploiten
Appointement in margineAndreas Stangerus te Den Haag als borg voor Martijn van Langenhove, gewezen kastelein van genoemde hove ten behoeve van wijlen Johan van der Meer en joffrouw van NordingenDe gemachtigden van Johan van der Meer en joffrouw van NordingenVerzoek de failliete boedel van de tegenpartij binnen vier maanden te redderen en de schulden aan diverse crediteuren te voldoen
Appointement in margineGerrit Donck en Joost Woutersz Pels, beiden te Den HaagMr. Franchoys Fagel, advocaat en koperAchterstallige betaling van de beloofde koopsom voor huis en erf van suppliant: tegenpartij opdragen het restant plus interest bij de griffie te voldoen
Appointement in margineArent Senten van Duyl, meester-metselaar te Den HaagDoctor Johan van Blanckendael, schuldeiser van suppliantVerzoek om huis uit de hand te mogen verkopen in plaats van bij executie, waarbij de tegenpartij uit een hogere opbrengst kan worden betaald
Appointement in margineHendrick Arentsz, schoenmaker te AmsterdamRentmeester VlamVerzoek om restitutie van de boete betaald door vrienden voor een mandement in cas d'appel dat het gerecht ten onrechte en niet met redenen heeft ingetrokken
Appointement in margineAnthony Millich, juwelier te Den HaagMr. G. Sas, advocaatBetaling van een achterstallige som op de obligatie van 28 maart 1658 plus de interest tot en met de effectieve voldoening
Appointement in margineHuybert Cornelisz van de Lely, te ZandambachtLauweris Joosten van Suytgeest cum suis, als de erfgenamen van Pieter Joostensz van Suytgeest en als gedaagden in rauwe actieVerzoek om appointement waarbij de advocaat en de procureur worden gelast en bevolen de suppliant pro deo te dienen
Appointement in margine (opheffing fidei commis)Jhr. Adriaen van Tuyll van Serooskercke, heer van Vreellandt en zoon van Hendrick van Tuyll van Serooskercke & joffrouw Josina van Swieten, bij leven heer van Swieten, baljuw en dijkgraaf van Rijnland, beiden erfgenaam van Adriaen van Swieten, op voorwaarde dat geld en goederen tot de laatste nakomeling binnen de familie blijvenGeenVerzoek aan het hof het fidei commis in de persoon van de suppliant op te heffen zodat hij vrij kan beschikken over geld en goederen van zijn overgrootmoeder van moederszijde, juffrouw Alydt van Blommendael, met als geïnstitueerde erfgenamen de kinderen en kindskinderen van jhr. Jan van Naeltwijck en juffrouw Josina van Naeltwijck (haar zoon en haar dochter)
Appointment in de margineAnthony Verhorst, deurwaarder van het hof van Holland, als borg en principaal van Willem de Jongh, bode te 's GravenzandeWillem de Jongh, te Den HaagTegenpartij bevelen de suppliant zijn borgsom bij de griffier te laten lichten en hem op te dragen een som te betalen volgens de obligatie daarvan zijnde, en bij oppositie te verschijnen voor de heer Jacob van der Graeff, raad ordinaris aan het hof, op vrijdag over acht dagen
Mandament besloten missievJan Willemsz HaververkoperMagistraten van 's GravenhageTaxatie en vergoeding van land,waar over de gemeente Den Haag een weg heeft aangelegd
Mandament in cas d'appel met de clausules van inhibitie en compulsoirJan Claesz, Cornelis Jansz Streecker, burgerlieden wonende te BergenGerrit Reijersz, baljuw te SchoorlBezwaar tegen het vonnis van de Hoge Vierschaar van Reijen ( geen datum vermeld) inzake betaling van 37.50 Gulden voor het houden van een vergadering
Mandament om kwijtschelding van kostenJan Cornelisz Pijper, wonende te NieuwkoopSuppliant heeft vergiffenis gekregen voor zijn daad (schuld kwijtgescholden) moet daar brieven voor krijgen, maar die kosten 30,- gulden leges kan hij niet betalen en vraagt daarvoor kwijtscheldingKwijtschelding van legeskosten
Mandament om simpelbevelJan Brugman, koopman te AmsterdamJacques Han(t)sz, lakenkoper te OpmeerExecutie, ten verstaan van schout en schepenen van Opmeer, van voor de tweede keer gearesteerde roerende en onroerende goederen, ondanks een verleende actie van cessie
Mandament penaalJan Pietersz WarmcostGrietje PietersVerlating, tijdelijke scheiding en bedreiging met opsluiting in een tuchthuis
Mandament penaalHenrick de la Haije, wonende in Den HaagCornelis van der Beecke, transport hebbend van Hendricxz Pasquer BollemanGeschil over het restant van een Condemnatie
Mandament relief d' appel met interdictie penaalCornelis Bonen, jongeman, wonende in de heerlijkheid van NieuwkoopBaljuw van RijnlandBezwaar tegen het vonnis d.d. 27-05-1642 door welgeboren mannen van Rijnland inzake beslaglegging op en executie van 5 morgen weiland in Stopwijk
Mandament tot verzoek om akte van directeurs benoemingVrouwe Walburch van den Brouck, wonende in Den Haag, weduwe en erfgename van Heer Thomas van Steackenbrouck, overleden in Den Haag, gewezen Heer van Nieuwland ect., gemene crediteuren van de Heer en vrouwe van Staekenburch, Hans de Joode, juwelier in Den Haag als directeur over de boedel en goederenGeenOfficiële benoeming van Hans de Joode, tot directeur over de boedel en goederen van de heer en vrouwe van Staekenburch
Mandament van inductieLucas van der DussenGeenVerzoek om uitstel van betaling en handhaving van acces
Mandament van provisie attentaten penaalMr. Rombout de Beer, chirurgijn te MoordrechtLeendert Cornelis CleermakerNegeren van appoinctementen van het Hof
Mandament van rau actieDaniél van Rande, wonende te Rotterdam gehuwd met Geertruijt de CaloniaJacob Gijblant, Pieter van Munster, Jacob de Calonia, executeurs-testementair van Abraham van Rande, vader van de suppliant en de gezamelijke voogden van de kleinkinderen van AbrhamVerzoek om een deel van de erfportie van suppliants kinderen aan hem uit te keren, daar hij door ziekte van hemzelf en blindheid van zijn vrouw geen inkomsten heeft
Mandament van rau actie met appoinctement penaalJasper Huijgen Le Febre ( Febure, Febore) timmerman in Den Haag, wedunaar van Cornelia Hendricks, gewezen echtgenote van Jacob MeindertszOdilia VertoogeGeschil over de wijze van aflossen van een lening groot 400.- gulden door nabestaande van de gene die het geld heeft geleend
MandementDirkje Stevens te Den Haag, huisvrouw van Nicolaes Engelen, meester-kleermaker in de Bouckhorststraat aldaarDe heer baljuw van Den HaagVerzoek de baljuw te ondervragen over zijn vermeende beschuldigingen aan haar adres
MandementJan Corten (ook Johan de Corte), commies van de grafelijkheidstol te Vlissingen en Alexander Drubbens te Zierikzee, beiden voogd van Adriaentje Erckenbout, nagelaten weeskind van Hendrick Erckenbout, zoon van wijlen Josias Erckenbout, bij leven collecteur van de grafelijkheidstol te Vlissingen; Cornelia van Belle, eerder gehuwd met wijlen Nicolaes de Jonge, baljuw in Nieuwvliet, tevens koopman en stiefzoon van Josias van Erckenbout, die aanspraak maakt op het geld van zijn vader en de fideicommis erfenis van zijn grootmoeder Magdaleentje Cornelisdr alsmede op voorschotten aan Josias Erckenbout en Cornelia van Bale en geleverde warenGeenVerzoek van de supplianten diverse onderlinge kwesties en geschillen te mogen voorleggen aan neutrale arbiters zoals rechtsgeleerden en advocaten
MandementSir William Louwer en Thomas Louwer, de erfgenamen van sir Nicolaes LouwerJohan Ockers, Gijsbert Ockers en Nicolaes Cromstrijen van de weeskamer van ZierikzeeDe weeskamer heeft op vreemde wijze de goederen van Nicolaes Louwer laten beheren: verzoek aan tegenpartij de zaak snel af te doen en binnenkort stukken te wisselen zodat snel voor de Raad kan worden bepleit
MandementFrancois Michiel, koopman te Lyon in FrankrijkGeenVerzoek door een commissaris van het hof gehoord te worden inzake de arrestatie van een Frans edelman du Jon, waarbij de suppliant zich verzet zou hebben gezien een dagvaarding crimineel tegen zijn persoon
MandementGerrit Andriesz, buurman te WormerGeenVerzoek de opgesloten waanzinnige zwager van de suppliant, Pieter Jansz Molenaer en buurman te Wormer, op de Voorpoort te mogen bezoeken en aan te spreken tijdens de aanwezigheid van de cipier
MandementJohan van Hoorn, major van de stad Gouda en gehuwd met Johanna DuyckGeenSuppliant is bevreesd dat zijn eis met de stukken niet door het hof zijn bestudeerd, zodat hij alsnog verzoekt om administratie en bestudering daarvan
MandementMaeycken de Voocht, laatst weduwe van Dirck van Oyen, herbergier te Den HaagKapitein Emanuel Gilspijn (overleden)Achterstallige som geld terughalen via de aanstelling van een curator ad litis over de in beslag genomen goederen van de tegenpartij
MandementDirck Coenen van Ahuys, Gerrit Coenen van Ahuys en Claes Coenen van Ahuys; Herman Elsing gehuwd met Elsken Vissing; Gerrit VissingWouter Gerritsz SchaepVerdeling van de nalatenschap van Mr. Isaac en Appollonia Veer met behulp van renunciatie door Maerten Pietersz van der Velde
MandementJonker Gerrit van Vilsteren, heer van der Straten en gehuwd met juffrouw Beatricq van der Bije, wonend te Snool (??) als eiser en requirant van request civileDe erfgenamen van de heer Jacob van Berchem en vrouwe Elisabeth van Foreest van Schouwen, mitsgaders de erfgenamen van Hendrick Reyersz van Swieten (rest is onleesbaar)Achterblijven in de bevoordeling van aanzienlijke partijen van goederen alleen via een solliciteur (eiser); een verzoek de kwestie zo snel mogelijk te beëindigen
MandementAnthony Verhorst, deurwaarder en Adriaen van Sterrevelt, notaris te Den HaagGijsbrecht Jansz van Outshoorn en Symon Rodenburch, tegenwoordig verblijvende in de Voorpoort van Den Haag(Onleesbare toedracht) ... waarbij de genoemde van Outshoorn gehouden zal zijn binnen 24 ?? voor de heren commissarissen ten hove te verklaren, etc.
MandementMagdalena Purtijck, de weduwe van Andries van der Goes, procureur van het hofArnout Pelgrim, te Den Haag met procuratie van jonkvrouw Adriana van Blijenburch, moeder van haar supliantes gewezen manEen bevel dat Adriana van Blijenburch op aanstaande woensdag op de vermelde comparitie moet verschijnen
MandementWilhelmina van de Poll, de weduwe van Willem Kelck na enige jaren buitenslands te zijn geweest en nu enige tijd te Den Haag wonendeDe crediteuren van de schulden van de echtgenoot van de suppliantBeduchtheid voor de aanspraken op de schulden van haar overleden echtgenoot, alsook voor een arrest op haar persoon: geen mandement of appointement van arrest toelaten in Den Haag en steeds verwijzing naar de schepenen van Den Haag als de competente rechtbank
MandementAernould van Santen, directeur van de declaraties van de overheid jegens de GeneraliteitJohan van Oxhoven, notaris te Delftt, met procuratie van de erfgenamen van Hans van der Beck en Engeltje Jans, zijn huisvrouwEen bevel om via een missive of anderszins het gerecht van Den Haag niet te belasten en opdracht te geven zich niet te bemoeien met de vermelde kwestie
MandementJan Jansz Schrael, inwoner van de stad Monnikendam en gedetineerde op de voorpoort van het hofEnkele Engelsen die de suppliant van zeeroverij hadden beschuldigd en waren ondervraagd door de officier van MonnikendamEis en conclusie ontzegd aan de officier waarna er geen beroep bij het hof mogelijk was, er geen afdoening of pleidooi in plaats van appointement, en de heer procureur generaal geen rol bijhield en geen acces (bezoek) toekende: nogmaals een verzoek om de procureur generaal op te leggen in overeenstemming met het appointement een eis op te stellen en aan de suppliant bezoek toe te staan
MandementPieter Bosch van ongeveer 20 jaar, geassisteerd door zijn stiefvader, wonen te VoorhoutTwee advocaten onder wie ene CrolliusSuppliant kwam te voet uit Voorhout met een kei van zijn meester onder zijn armen en werd door ene Crollius als een dief en vagebond aangevallen en van een mof ontvreemd die hij terug wilde hebben: verzoek de suppliant hem voldoening te geven en de procureur generaal te belasten het recht van de hoge overheid te handhaven
MandementSijntje Hendricx, de weduwe van Evert Christiaensz te AmsterdamHaar broer Wijbrant HendricxErkenning na het overlijden van suppliante via haar vaders zuster Annetje Thymons van het testamentaire recht op een kwart van een huis op de Reguliersbreestraat op de hoek van de Watersteeg waar de Papegay uithangt, om het pand te mogen verkopen
MandementCatharina van Tholen, rescribente en beantwoorder van Johan van Tongeren, de deurwaarder van de Hoge Raad en het appointement op de margine van 25 juli 1659GeenLouis van Tongeren als bankroet en armoedig verklaard en zoon van de requestrant Johan van Tongeren die aan suppliant liet weten dat ze nieuw kindergoed mocht laten maken, waarna hij het versleten goed naar Frankrijk had gestuurd
MandementDe vrouwe van Malsem inzake de erfpachten te Oeffelen (Oeffelt?)De heren Bronchorst, Wijckel en van Langen van het hof in samenwerking met de ministers van de heer keurvorst van BrandenburgHet verzoek van de suppliante om bij de conferentie van de tegenpartij aanwezig te zijn om gehoord en haar rechten te kunnen verdedigen en alle beweringen te weerleggen, te meer daar de heer Crommon (?) haar belangrijke stukken in handen heeft en absent is en de heren gedeputeerden over weinig bewijzen beschikken
MandementServaes Haseur, man en voogd van Aeltje Cornelis Groen, de dochter van Cornelis Luytensz Groen, pachter van de brandewijn in Holland en West-Friesland sinds oktober 1629De weduwe van Mr. Jeronimus van Tulder en de voogden van de onmondige kinderenBevel tot restitutie van de som, als "kwalijk en ten onrechte getrokken" en terugbetaling plus de kosten met voldoende borgstelling e.a. door Jacob le Blingji/ Blungji, schoolmeester te Leiden en koper van huizen uit de boedel van Van Tulder
MandementMr. Pieter van Campen, baljuw van de stad Gorinchem, eiser in een criminele zaakDancker van der Straeten en diverse anderen, voortvluchtigen en delinquenten anderzijdsBevel aan de tegenpartij het gemelde vonnis (23 juni 1659) prefererende gratie waarin de delinquenten het recht werd ontzegd de woningen, gebruik ervan en het aandoen van de stad en eiland van Zuid-Beveland, alsnog punctueel te voldoen en na te leven, met de kosten vandien
MandementJohan van Ruiven, secretaris te Delft, door de tegenpartij benoemd als voogd van haar kinderenAdriana Cornelis, de weduwe en boedelhoudster van Willem van der Veght en voogdes van haar kinderen en testamentair executeur van haar goederen blijkens bijgaande akte alhierAuthorisatie om het verzoek tot verkoop van de verkochte en nog niet verkochte goederen van de boedel op te dragen en daarvoor gelden te innen
Mandement > dit is een civiel rekest, geen rechtszaakOlivier Couwijn, als eiser in conventie en verweerder in reconventie, en gerequireerd in een civiel rekest, enerzijdsNiclaes Vogel te Rotterdam als verweerder/eiser en gerequireerde in de vermelde zaak, anderzijdsDit betreft een rekest civiel waarbij de tegenstanders het verzoek krijgen voor de arbiters van het hof te verschijnen en daar de zaak af te doen of verder te bepleiten
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitieDe weduwe van Elbert Ploos, als moeder en voogdes van haar kinderen, als gedaagdeDirck Dircsz, als eiserBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Naarden waarbij de suppliant geen gebruik van een uitweg mag maken, met uitzondering van de kelder
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefCarel Tevel, koopman te Leiden, suppliant van appointement penaalJan van Berendrecht, gedaagdeBeroep tegen de uitspraak van het gerecht van Leiden, welk beroep overigens te laat is ingediend
Mandement in cas d'appel met de clausule van inhibitie en relief en een verzoek te worden ontvangen als appellantClaus Garbrantsz Scheuroff, te HoornJan Teunnisz Roocker en Wijbrant Jansz Marius, penningmeester van de Zuidbraak en Noordbraak bij AertswoudeBezwaar tegen een uniek vonnis waarbij de suppliant wordt veroordeeld tot de betaling van de som, terwijl deze - niet bekend met rechtsprocedures - verzuimd heeft zijn beroep tijdig in te dienen, en derhalve verzoekt om instelling van zijn beroep
Mandement in cas van anticipatieRui Gomes Frontera, Portugees koopman te AmsterdamAugustus de Keere, te AmsterdamBezwaar van de tegenpartij bij het hof tegen een eerder geaccepteerd vonnis van de schepenen van Amsterdam, zodat de de suppliant verzoekt hem op te dragen over acht dagen zijn grieven te overleggen
Mandement om betalingDavid Baruch (ook Berrug), koopman tegenwoordig in Den HaagWillem van Lobbrecht, tegenwoordig te Den HaagTegenpartij is in Recif (Brazilië) veroordeeld tot een som, die hij in Holland zou betalen, wat na ruim twee maanden nog niet is gebeurd
previous
12
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: