gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
15 results found
Search result: 15 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament in cas relief d'appelIsaac Nathans, wonende te Leiden en Pieter Cornelis Duivesteyn, wonende te WateringenJan Loopuit, wonende te SchiedamBezwaar tegen het vonnis door schepenen in Den Haag inzake obligatie met een som van 40.450 guldens uit de boedel van wijlen Mr. Cornelis van der Does.Onenigheid tussen de supplianten en tegenpartij
Mandament in cas relief d'appelWilhem Willink en Jan Willink, kooplieden, wonende te AmsterdamCharbon en Zoon; Sebastiaan van Noeten Jansz; C.S. Sander (Coert Simon Sander); weduwe van P. van Staden; Ar. Franciscus Henricus Moorrees; Wilhelmus (Wilhelminus) Buddingh; I.M.Simons en David Berck; G. Bramer; I. Boelen en J. Boelen junior; Pieter Engelen; Hendrik Elser; Barend Glasius - speciale gemachtigde van Cornelis Jan Meyer - oud raad te Utrecht, in huwelijk met Wilhelmina Elisabeth Catharina van Staden en haar zuster Johanna van Staden, de enige erfgenamen van wijlen hun moeder Anna Groeneman, weduwe van Pieter van Staden; mitsgaders en de rato caverende voor Aldert Jan Glasius in huwelijk met Johanna van Staden.Bezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam in dato 16-09-1808 inzake een koopcontract van goederen - 548 balen koffie, het niet nakomen van deze contract veroorzaakte schade aan de supplianten
Mandament in cas relief d'appelArnoldus Lieshout, wonende onder de heerlijkheid Zevender, schipper van Cabauw vice versa (heen en terug)De raad van de stad SchoonhovenBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Schoonhoven inzake arrestatie van de suppliants schip en goederen, liggende bij de waag binnen de stad Schoonhoven
Mandament in cas relief de appelHendrik Kraanstuiver (of Kraanstuyver), wonende te Amsterdam, had voor contant geld gekocht 10 kisten glas in planken voor 33 en 1/2 guldens en 20 korven dito N.1 en 2 voor 28 en 1/2 guldens, bedragende samen 905 guldens, gekocht van J. DijlChristiaan Lem, wonende te Amsterdam, de zelfde glas heeft aan J. Dijl verkocht en geleverd, onbetaald gelaten.Onenigheid over betaling en vergoeding van kosten, schaden en interesten
Mandament om condemnatie te zien decernerenAdrianus Milders, wonende te Rotterdam, in huwelijk met Sophia van Lutsenburg; Johannes de Bruin, wonende te Bodegraven, in huwelijk met Cornelia van Lutsenburg, dochters en enige nagelaten erfgenamen van wijlen Mr. Jacobus van Lutsenburg, in zijn leven schout, ontvanger en gaarder in LisseWillem Jacobus Sennepart, schout in Lisse, ontvanger en gaarder in Lisse en schepenen van de ambachte van LisseRekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf - een som van 4.136 guldens 5 stuivers en 9 penningen - lasten van de jaren 1776 en 1777 aan het gemeene land
Mandament van appelN.M.Goetzee, wonende te AbkoudeChristiaan Eeg, als kapitein van het schip De Jacob en Albertus, bodem te SurinameBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen d.d. 8-02-1810 inzake betaling van een som van 12.000 guldens met de interest - restitutie van gedeponeerde som. Onenigheid over drie wisselbrieven betreft deze som
Mandament van appelJan Arendsz Rietdijk, landman, wonende onder de dorpen van Oostvoorne, departement Maasland, schuldig aan Klaas Langendoen Leendertsz een som van 2.200 guldens - restant kooppeningen van één huis, erf, schuur, berg, wagenhuis en keet, staande en gelegen onder de ambacht van Oostvoorne op de Hevering met omtrent 5 à 6 gemeten heveringsgrondJacob Roest, wonende onder Rokkanje en Leendert J. Rietdijk, wonende onder Klein - OosterlandBezwaar tegen het vonnis van de schepenen inzake een kustingbrief door Klaas Langendoen Leendertsz verkocht aan Jacob Roest
Mandament van appelPieter Keijzer (Keyzer), turfschipper, wonende in Den Haag; Hubertus Stryp, koopman in turf, wonende in Den HaagAnthonij Nicolas de Charvillac, gepensioneerde lieutenant, collonel in franse dienst, wonende in Den HaagKontract tussen de partijen over leverentie van brandstoffen met 5 precent van hele leverentie, een som van 27 guldens en 4 stuivers, bezwaar tegen het vonnis van schepenen in dato 6 september 1809
Mandament van appel met de clausule van reliefLevy Nathans, wonende te LeidenDorothea Charlotta Louiza Stoltz, weduwe en erfgenaam van wijlen Hermanus van Pembroek; mitsgaders nog gestelde voogden over haar kinderen, erfgenamen - Wilhelm van Pembroek en Mr. Nicolaas van Leeuwen - voogden en executeuren van het testamentBezwaar tegen het vonnis door schepenen in Leiden inzake drie obligaties, ieder groot in capitaal van 1.000 guldens
Mandament van appel met de clausule van reliefJustus Jacobus van der Meulen; Dirk Bolten, wonende te Amsterdam; benevens: Anna van der Meulen, huisvrouw van Adolph Baart, aangesteld tot curatoren en curatrice van overleden persoon en goederen van Adolph BaartG.M. Beaudouin en A.M.M. Beaudouin, gesepareerde huisvrouw van J.N. Blaket, enige erfgenamen van wijlen hun broer Jacobus Henricus Beaudouin en zuster Charlotte Johanna Beaudouin, die waren kinderen van wijlen Pieter Beaudouin en zijn vrouw ....Leissener en kinderen van wijlen grootvader Pieter Jacob Beaudouin; Adolph Baart was gemachtigde van wijlen Wilhelm Johan Leysner en Wilso Pieter Wilkens - kinderen van Pieter BeaudouinRekening en verantwoording, effecten en penningen, alle boeken, brieven, chartres en papieren en bewijzen van eigendom van Adolph Baart
Mandament van comdemnatieJohannes Holstein, wonende in Den HaagAry Recht en Adrianus Burgersdijk, curateuren over de persoon en de goederen van Aryen Vermeulen, gewoond hebbende te Delft, overstaan van zijn erf en recht ten behoeve van Jacob Bleulen, wonende in Den HaagAchterstallige aflosing van een obligatie en hypotheekbrief groot 5.655 guldens in termijnen aan Jacob Bleulen, vergoeding van de kosten, schade en interesten
Mandament van maintenuMozes de Vries, wonende te Hellevoetsluis, door koop is eigenaar geworden van huis en schuur, staande en gelegen op de Oostzandijk te Hellevoetsluis voornoemd, met de zelfde uithang met de gereformeerde kerkDe kerkmeesteren van de gereformeerde kerkDoor de 2 keer gerepareerde muur, deur en slot van de kerkhof is de vrije uithang voor de suppliant belemmerd geworden
Mandament van rau actieJohan (Joan) van Duijfhuis (Duyfhuis), architect en meester timmerman, wonende in Den Haag, in diensten van de Haagsche SchouwburgToenmalige commisarissen van de Nieuwe Haagsche Schouwburg - in de jaren 1805, 1806 en 1807: Mr. Franc van der Goes; A. Sloet van Oldruitenborgh; J.J. Smolck en Lesné Harel de KesselDe uitbetaling van een som van 623 guldens 10 stuivers en 4 penningen met de interesten over de jaren 1805, 1806 en 1807 - aan de suppliant voor zijn diensten
Mandament van Rau- ActieM. Franken en compagnie, kooplieden te Rotterdam, als gevolmachtigde van Jan Pfilip Holzbacher; van Hagner Pollak; van Pfilip Schranth en Barbe Barth, weduwe van wijlen Fredrik Jacobi en in tweede huwelijk met J.M. Scheenjans, allen wonende te Crentznach in het departement van de Rijn en MoezelGerrit Wouters; Pieter Wouters; Jacobus Wouters, wonende op Valkenbosch en A.G. van der Schooren in huwelijk met M.J. Wouters, wonende in Leidschendam, erfgenamen van Pieter Willem Wouters; Hendrik van Leeuwen, als executeuren in de boedel van Jacobus Wouters; Mr. Verwey Mejan en J.A. Wouters, als executeuren in de boedel van de overledene huisvrouw van Jacobus WoutersAchterstallige aflossing van twee wisselbrieven, ieder van een som van 5.000 guldens aan de supplianten, vergoeding van de kosten, schade en interesten
Mandament van reformatie met de clausule om ten dage dienende annulatie ilico te zien justinerenJan Hendrik Haantjes, wonende te Gouda, heeft het handschrift ten behoeve van Lucas Birschil en Zonen, te Wulfrath, getekend - overdracht van een schuldTryntje Vooren, weduwe van wijlen Frederik Lefler, wonende te Amsterdam, bij cessie actie transport eigenaresse zijn geworden van zekere schuld bekentenisBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Gouda inzake betaling van een schuld van 337 guldens en 10 stuivers en de interesten
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: