gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
170 results found
Search result: 170 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Abraham van Kolm, broer van Catharina van KolmCornelis Visser, Abraham Costerus, gesurogeerde executeurs-testementair over de boedel van Catharina van der Kolm, weduwe van Willem van der SteeghVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 06-09-1764 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake nalatigheid in de verantwoording van 1912: 3: 8 gulden te herzien01-03-1765
Adam van Gorp, wonende te Oud-BeijerlandAdam van Thoorn, wonende te VlaardingenNalatigheid in betaling van de kooppenningen van huis, schuurtje en bakkerij met toebehoren gelegen aan de zuidzijde van de Oostdijk te Oud-Beijerland, waarbij door schepenen van Vlaardingen d.d. 16-04-1742 ten nadele van suppliant vonnis was gewezen06-06-1742
Adriaan van Nispen, nu timmerman, wonende te delftMargaretha BeukelmanHet verbreken van trouwbeloften, waarbij door schepenen van Delft d.d. 25-07-1744 ten nadele van suppliant vonnis was gewezen12-10-1744
Adriana Johanna Houtman gehuwd met Cornelis van Ceters, koopman te RotterdamCatharina van Eede, weduwe van Pieter Molijn, wonende te DelftBezwaar tegen vonnis van schepenen van Delft d.d. 21-12-1725 in een niet genoemde zaak22-01-1726
Adrianus Kriellaard, wonende buiten RotterdamJasper de Bruin, wonende te GeertruidenbergVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 10 mei 1787 door schepenen van Werkendam gewezen inzake voorkeur van preferentie, te herzien07-08-1787
Agatha van Rijnevelt, gehuwd met Daniel Slightingh, wonende te AmsterdamDaniel SligtinghBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 09-12-1738 inzake de finaciele afwikkeling van een echtscheiding23-12-1738
Alida Westerbork voor zichzelf weduwe en geinstitueeerde erfgename van Pieter BuijnIsaac Buijn, haar schoonvaderOnenigheid bij aflossing van obligatie, waarbij door Pietre Buijn wordt onkend zich borg en pricipaal te hebben gesteld, waarbij na gewezen vonnis d.d. 29-10-1750 suppliante nu vverzoekt om mandament van reformatie Pro Deo17-12-1750
Als 69Als 69Bezwaar tegen het vonnis d.d. 26-03-1725 door de hogge vierschaar van Zuid Holland gewezen inzake mandament van rauw actie26-07-1725
Andreas Steven ter Hoeven en Gerrit Verkerk als executeur testementair en voogden over de miderjarige en legatarissen van Dirk Verkerk, die de enige erfgenaam was van zijn overleden zoon Alberty VerkerkCornelis Noltes, als voogd en administrateur over de minderjarige erfgenamen van Jan Bronsman Evert en Anthonij Bronsman eigenaars van een huis en erf gelegen aan de Zuidzijde van de DiemersbrugGeschil i.v.m dreigende verkoop van het genoemde huis waarop een hypotheek rust en waarover 16-09-1750 al vonnis was gewezen waarbij supplianten zich bezwaard voelden13-10-1750
Anna de Huze, vrouwe van Meijnden ect. weduwe van Gillis Graafland, eigenaresse van landgoed ten VogelzangDe luitenant houtvester en Meesterknapen van HollandBezwaar tegen appoinctement van de luitenant houtvester ect. d.d. 13-11-1728 waarbij suppliante het aloude jachtrecht, behorende bij haar landgoed wordt ontzegd21-01-1729
Anna Sophia Reesen, weduwe en boedelhoudster van Joan Hendrik van der Halle, koopman te AmsterdamJan van den Berg Anthonizoon, Barend Lubeleij en Paulus Rombertus Beukens, kooplieden en assuradeurs te AmsterdamNalatigheid in aflossing en rente voldoening. Bij uitspraak d.d. 10-06-1750 door kamer van assurantien te Amsterdamworden gedaagden veroordeeld tot betaling. Zij gaan in beroep bij de schepenen van Amsterdam die d.d. 5-03-1751 die uitspraak nietig verklaren vandaar nu dit verzoek om mandament van reformatie06-04-1751
Anthonij Patras c:s:Mr. Adraan Isaac ValkenierVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 04-07-1759 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake annulering van gemaakte afspraken on opheffing van het arrest op goederen van Adriaan Valkenier d.d. 17-06-1743 te herzien21-08-1759
Antonia Willingh, wonwende te Leijden, huisvrouw van Mattheus de BunjeMattheus de BunjeBezwaar tegen voonis van Leijden d.d. 4-07-1732 inzake het onterecht uitgeven respetievelijk verkopen van onder huwelijkse voorwaarden ingebrachte gelden en goederen15-01-1733
Antonie van der Kar, overnemenr van de import van de bieren over Amsterdam en Amstelland voor een termijn van 1 jaar, eiserDirk Hooghslagh, aangastelde cxollecteur van dezelfde termijn , verweerderBezwaar tegen vonnis van schepenen van Oudekerk d.d, 24-08-1723 inzake een verklaring onder ede van te goeder trouw te zijn20-09-1723
Beatrise Ruijll, wonende te UtrechtHeijndrick van den Ham, glasemaker in HeemstedeBezwaar tegn het vonnis d.d. 03-10-1725 door schepenen van Heemstede gewezen inzake geschil over een rekening07-11-1725
Bernardus de Bosch Jeronimus zoon, wonende te Amsterdam, benevens: Anthonij Dull en Mr. Jacob Klinkhamer, curateure over de personen goederen van Maria GildemeesterHendrik Gildemeester en Mr. Maurits Cornelis van HallAchterstallige betalingen van een schuld aan de crediteuren06-12-1810
Bewindhebber van de West Indiesche Compagnie te AmsterdamJan Jacob Faasch, koopman te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 20-03-1764, m.b.t. een bodemarijbrief terwaarde van 3111: 6: gulden te herzien07-06-1764
Bewindhebbers van de West Indische Compagnie van de kamer binnen DelftJacob de Bre, koopman te RotterdamBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Rotterdam gewezen d.d. 15-10-1635 inzake een vordering op de Bre29-10-1635
Bewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamDavid van Heijst, wonende te AmsterdamLevering van mindere kwaliteit pek dan in contract was bedongen. Bij gewezen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 18-10-1747 viel de uitspraak ten nadele van supplianten uit01-02-1748
Boije Cornelisz Roodt, wonende te HoornAmbrosius jacobsz, wonende te HoornVonnis door het gerecht van Hoorn gewezen d.d. 26-06-1623 inzake achterstallige huurpenningen22-08-1623
Caspar Christoffel SchreuderDavid Le Cene, voogd over Jan Hendrick PijlBezwaar tegen vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 17-05-1726 in niet genoemde zaak04-06-1726
Catarina van der Velden, eerst weduwe en erfgename van Johan Crooswijck, later weduwe van Wigboldus Belcampius, wonende te BriellePieter Ploos van Amstel, notaris en procureur te BrieeleBezwaar tegn vonnis van burgemeester en schepenen van Brielle d.d. 02-12-1728 in cas preferentie04-01-1729
Catharina Jaspers, meerderjarige dochter, wonende te AmsterdamDirck van Castricum, meerderjarige jongeman, wonende te AmsterdamBezwaar tegen een deel van een vonnis in cas van trouw van schepenen van het gerecht van Amsterdam d.d 1645-01-2014-02-1645
Christiaan Sluijter c.s. qq. allen leden van de Lutherse Gemeente te EnkhuizenWillempje Crijns, vroedvrouw te EnkhuizenVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. september 1754 door schepenen van Enkhuizen gewezen te herzien inzake de weigering het vaderschap van de predikant bekend te maken, waardoor de gemeente i.v.m. slecht kerkbezoek, finacieel schade lijdt22-11-1754
Christiaan Sluijter c.s. qq: allen leden van de Lutherse Gemeente te EnkhuizenJan Woestenberg, arts te EnkhuizenVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 2 september 1754 door schepenen van Enkhuizen gewezen te herzien inzake weigering het vaderschap van de predikant bekend te maken, waardoor de gemeente, i.v.m. slecht kerkbezoek schade lijdt22-11-1754
Christoffel Lublingh, importmeester van turf te AmsterdamBezoekers van de herberg. "'t Huis te Vroeg"Bezwaar tegen vonnis d.d. 07-07-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake het zonder reden lastg vallen door genoemde bezoekers van de suppliant, de deurwaarder en drie dienaars van de justitie van Kennermerland die enige zakelijke besprekingen voerden20-07-1750
Coenraad Groothuijsen, suiker raffinadeur in AmsterdamDirk Claes, Jacobus de Rovele en Albertus Roos c.s., gequalificeerden tot het doen van visitatie in de suiker raffinaderijen in AmsterdamBezwaar tegen vonnissen van mindertal van schepenen van Amsterdam d.d. 5-10-1728 en van schout en schepenen d.d. 15-03-1729 inzake gebruik van dierenbloed voor het klaren van suiker28-06-1729
Coopstad, Rochussen, beide wonende te RotterdamGerrit Abrahamsz de Vries, Gerrit de Vries, kooplieden te Amsterdam, Jan Marteilhe te SurinameBezwaar tegen het vonnis van de schepenen van Amsterdam d.d. 6-12-1775 inzake de betaling van een wisselbrief van 7655,- gulden met 25% herwissel, oorspronkelijk uitgegeven in Suriname voor aankoop van 16 slaven24-05-1776
Cornelia van der Sprang, weduwe van Cornelis Warneke, wonende te AmsterdamRebeca Grave, echtgenote van Johannes Henricus Geels, wonende te AmsterdamVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 15 juli door schepenen van Amsterdam gewezen inzake nalatigheid in aflossing van een lening te herzien30-08-1785
Cornelis Brand, wonende te ZwammerdamCornelis van der Vin, wonende te GoudaGeschil in geldzaken, waarbij Cornelis Brand bij vonnis d.d. 9-12-1750 door schepenen van Gouda zich ten onrechte veroordeeld voelt25-02-1751
Cornelis Edenburg, winkelier te AlkmaarPieter van der Nollen, Gerrit van Spaan, crediteuren van suppliantBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Alkmaar gewezen d.d. 23-03-1779, waarbij suppliant in hechtenis moet worden genomen en zijn voorstel om tot een schikking met de crediteuren te komen werd verworpen17-05-1779
Cornelis Groenewout en Pieter Bindervoet, korenmolenaars, wonende te AmsterdamDirck Jielisse Dijs, korenmolenaar op de Zandhaas in de Zandpoort te VelzenBezwaar tegen vonnis van schepenen der Ambachts Heerlijkheid Velzen d.d. 29- o3-1724 in niet genoemde zaak20-04-1724
Cornelis Jacobse Groenewegen, wonende te SchiebroekBeatrix Ariens Cruijning, wonende te HillegersbergBezwaar tegen het vonnis d.d. 10-09-1727 door schepenen van Stolwijk gewezen inzake betaling van kraamkosten en alimentatie van een kind, waarvan suppliant beweert niet de vader te zijn14-10-1727
Cornelis Jansz Buijs c: s:, allen waagdragers of arbeiders van het waterasveem te AmsterdamJacoba Carstens, weduwe en enige erfgenaam van cklaas Bredero of Brero ook waagdrager en overleden te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 08-07-1772 door schepenen van Amstredam gewezen, inzake geschil over betaling van veemgeld, te herzien15-09-1772
Cornelis Lever, koopman te AmsterdamAdolph BrugmanBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 09-05-1775 gewzen inzake het vonnis van commissarissen van injurien-zaken te Amsterdam 28-10-177328-07-1775
Corstiaen van Asperen, wonende te AlblasHendrik Bremken, pontgaarder te Dordrecht, gehuwd met Maria Brooshooft en Adriana en Leonora Brooshooft kinderen en erfgenamen van Antthonie Brooshooft, schout en seretaris van GiessenoudekerkeBezwaar tegen het vonnis d.d. 12-03-1725 door de hoge vierwchaar van Zuid Holland gewezen inzake betaling van een restant van een geldbedrag en procureurs en explotatiekosten26-07-1725
Crijn Sprankhuijsen en arij van Rijn, beiden wonende in t' Hoenderland, geauthoriseerd vertegenwoordigers van Arent en Arij Pietersen Sprankhuijsen, minderjarige kinderen van Pieter Crijne Spranhuijsen en Annetje Pieterse OverschieEngel Senten DoorduijnBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van de Lier d.d. 04-10-1743 gewezen inzake preferentie aangaande uitbetaling van een hypotheekbrief11-08-1743
Cristiaen Nieuwgaart, wonende te Amsterdam weduwnaar van Maria Croeger, die mede erfgename van haar vader Jacob CroegerDe gemene crediteuren van de boedel van wijlen Steven Emmerij, gewoond hebbende in Den HaagBezwaar tegen vonnis van schepenen van Den Haag d.d. 24-11-1733 inzake het aandeel van de suppliant in de huizen "de Braeke Grond" en " Hollandschen Tuijn" nagelaten door Jacob Croeger15-01-1734
Daniël Wijnands, koopman en assuradeur te AmsterdamJacob RigaelVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. 25-03-1752 door schepenen van Amsterdam gewezen te herzien inzake geschil over schade aan goederen die niet voor rekening en risico voor Jacob Rigael waren geconsigneerd01-06-1753
DaniëlMontagne, wonende te LeidenAbrham Montagne, suppliants zoonBezwaar tegen het vonnis d.d. 22-02-1727 door schepene van Leiden gewezen inzake een niet genoemde zaak14-03-1727
David van Taarling, wonende te Amsterdam, gedaagdeMetta Pollius,weduwe van Willem Redogh, eiserBezwaar tegen schepenen van Amsterdam .d.d 17-11-1723 in een niet genoemde zaak, waarbij aan beide partijen hun eis en conclusie is ontzegd, maar aan suppliant niet de kosten17-12-1723
De erfgenamen van Jan van Baseroij, overleden in AlkmaarHendrik Gerrits Enkelboom en Hendrik Pieters, wonende te Zijpe, voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Jacobs Vader en Bletje Hendriks, voor zover deze kinderen erfgenamen zijn van hun moederBezwaar tegn vonnis van schepenen van de Oude Zijpe d.d. 21-12-1725 inzake betaling voor geleverde kaaskopers winkelwaren29-04-1726
De voogden van de kinderen van Aelbrecht Jansz, koperslager te DelftDe voogden van de kinderen van Hendrick Vockestaart, notarisOverdracht van gelden die door Hendrick Vockestaart geind zijn die door hem moeten overgedragen worden aan de supplianten. Omdat hij niet betaalde, hebben de supplianten een proces tegen hem aanhangig gemaakt bij de schepenen van Delft. Bij hun vonnis van 1-08-1534 bevelen zij de suppliante documenten over teleggen als bewijs dat zij gerechtigd zijn dit geld te ontvangen hiertegen hebben de supplianten bezwaar25-07-1635
Dirck Sijmonsz Saal, officier van de stad MonnikendamHeer Claes, heer Pieters, en Willem de zoon van Trijntje de vroedvrouwBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Monnikendam gewezen d.d. 11-11-1623 inzake de vrijspraak van tegenpartij voor mishandeling van Teuntgien Pietersdr20-11-1623
Dirk Post, wonende te OudshoornPieter van der Bosch, wonende te OudshoornVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 20-03-1755 door schepenen van Oudshoorn en Gnephoek en het vonnis d.d. 17-07-1755 door de baljuw en mannen van Rijnland gewezen inzake geschil over een transportbrief, te herzien27-07-1756
Elisabeth van Rhee, wonende te RotterdamMatthijs Hagendoorn, slager te RotterdamVerzoek om in hogerberoep het vonnis, d.d. 26-03-1754 door schepenen van Rotterdam gewezen, inzake een poging om het huwelijk van Hendrik Hagendoorn, zoon van Matthijs met slinkse middelen te voorkomen27-05-1754
Engbert Huijgens c:s: qqMargaretta Juta, weduwe van Pieter GrimVerzoek om in hoger beroep het vonnis d..d. 27-09-1774 door schepenen van Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de VrijeGeer, gewezen inzake een frauduleuze huurschuld te herzien14-10-1774
Evert van Engelen, oud schepen van WeespMaria Jans Hertogs en twee andere executeurs van de boedel van wijlen Cornelis DrosthangenBezwaar tegn vonnis van schepenen van Weesp d.d. 1-11-1729, waarin hij alleen zijn zaak wint, mits hij onder ede verklaart dat hij ten tide van de eerste huurbetaling niet wist, dat door hem gehuurde land kleiner was dan opgegeven25-11-1729
Foppe Bonnema, koopman te AmsterdamJohanna Calhoen, weduwe van Cornelis van LimburgBezwaaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam d.d. 16-12-1738, inzake het niet verkregen rekening en verantwoording van de gezamelijke rekening te Batavia van de suppliant en Cornelis van Limburg14-01-1739
François Adriaan Veldkamp, wonende te Amsterdam, gewoond hebbende te HaarlemSimon Knol, koopman te Rottredam, gehuwd met Catharina Veldkamp dochter van de suppliant, walzan de Tombe, executeur testementair over de boedel van Gerrit Versluijs en Catharina BossuVerzoek om het appoinctement d.d. 1-09-1768 door schepenen van Haarlem, i.v.m. onder curatele stelling van de persoon en goederen van de suppliant, in hoger beroep te herzien29-10-1768
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: