gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
182 results found
Search result: 182 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van reformatieGerrit Bosschaert, wonende te AmsterdamCatharina BloemenVerzoek om het vonnis d.d. 27 april 1747 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake scheiding van tafel en bed, in hoger beroep te herzien
Mandament van reformatieLeendert Dingemanse Decker, landbouwer wonende te Bommenede, tegenwoordig BrouwershavenJan Zeeman, secretaris van Noordgouwe wonende te ZierikzeeBezwaar tegen vonnis d.d. 24 november 1751 door schepenen van Zierikzee gewezen inzake vermeende borgstelling bij de koop van een paard
Mandament van reformatiePieter Klaase Wouw, landbouwer wonende te Esselijkerwoude (zoon van Klaas Pieterse Wouw,en Marijke Jans de VoogtJacob Heijenoort, CornelisThijse Copje, Samuël Moonen, curatoren ovet de boedel van Marijke Jans de Voogt, die in het jaar 1747 krankzinnig was gewordenBezwaar tegen de uitspraak van het verzoek d.d. 23 maart 1751 aan schepenen van Esselijkerwoude gericht, inzake het overnemen van de administratie door de supliant Dirk Pieterse Wouw, Pieter Pieterse Kuijper
Mandament van reformatieMozes Henriques Coelho, koopman te Amsterdam, als gemachtigde optredend voor Zara Correa, weduwe van Isaac Correa, gewoond hebbende te LondenPieter Horens, Neercassel den Jongen, W, van Cooijmans, Henric Luden en Zonen, Johan allen wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis d.d.. .., door schepenen van Amnsterdam gewezen inzake te niet doen van het vonnis d.d. 29 maart 1750 door commissarissen van de kamer van assurantien en averijen te Amsterdam gewezen
Mandament van reformatieJan Lucas van der Dussen, wonende te amsterdamBaron Adam Adriaan van der Duijn, houtvester van Holland en West FrieslandBezwaar tegen vermeende onvoldoende ingeleverde documemten i.v.m. de resolutie d.d. 18 september 1752 betreffende jachtrecht
Mandament van reformatieMr. Samuël van Stuls, schepen van Delft wonende te Breda, gehuwd met Cornelia van Beaumondt, als executeurs testementair van Bartha Johanna van Dam, grootmoeder van Mr. Simon Bogaert, zoon van Cornelia Beaumondt en Willem Carel BogaertMr. Francois Bogert, Mr. Willem van der Lelij, curatoren over de boedel van Mr. Simon Bogaert, zoon uit een eerder huwelijk van suppliants vrouwGeschil over aflossing van het restant van een opgenomen bedrag bij de bank door Mr. Simon Bogaert
Mandament van reformatieChristiaan Sluijter c.s. qq. allen leden van de Lutherse Gemeente te EnkhuizenWillempje Crijns, vroedvrouw te EnkhuizenVerzoek om in hogerberoep het vonnis d.d. september 1754 door schepenen van Enkhuizen gewezen te herzien inzake de weigering het vaderschap van de predikant bekend te maken, waardoor de gemeente i.v.m. slecht kerkbezoek, finacieel schade lijdt
Mandament van reformatieChristiaan Sluijter c.s. qq: allen leden van de Lutherse Gemeente te EnkhuizenJan Woestenberg, arts te EnkhuizenVerzoek om in hoger beroep het vonnis d.d. 2 september 1754 door schepenen van Enkhuizen gewezen te herzien inzake weigering het vaderschap van de predikant bekend te maken, waardoor de gemeente, i.v.m. slecht kerkbezoek schade lijdt
Mandament van reformatieNicolaas Oursel, koopman te RotterdamAssuradeurs met namen: Joan Orij en Zoon, Pedro Rogiers, Jan van der Hoop, Isaacq van Alphen, Josaca Veleton JeuneNa vergaan van schip verzekerde, zijn goederen niet geborgen. Na voorafgaand proces voelt suppliant zich benadeeld
Mandament van reformatieSamuel de Pas, makelaar te Amsterdam handelend voor Abrham Mendes FlorisIsac Haijm de Meza, wonende te AmsterdamGeschil in een geldkwestie
Mandament van reformatieAndreas Steven ter Hoeven en Gerrit Verkerk als executeur testementair en voogden over de miderjarige en legatarissen van Dirk Verkerk, die de enige erfgenaam was van zijn overleden zoon Alberty VerkerkCornelis Noltes, als voogd en administrateur over de minderjarige erfgenamen van Jan Bronsman Evert en Anthonij Bronsman eigenaars van een huis en erf gelegen aan de Zuidzijde van de DiemersbrugGeschil i.v.m dreigende verkoop van het genoemde huis waarop een hypotheek rust en waarover 16-09-1750 al vonnis was gewezen waarbij supplianten zich bezwaard voelden
Mandament van reformatieAlida Westerbork voor zichzelf weduwe en geinstitueeerde erfgename van Pieter BuijnIsaac Buijn, haar schoonvaderOnenigheid bij aflossing van obligatie, waarbij door Pietre Buijn wordt onkend zich borg en pricipaal te hebben gesteld, waarbij na gewezen vonnis d.d. 29-10-1750 suppliante nu vverzoekt om mandament van reformatie Pro Deo
Mandament van reformatieCornelis Brand, wonende te ZwammerdamCornelis van der Vin, wonende te GoudaGeschil in geldzaken, waarbij Cornelis Brand bij vonnis d.d. 9-12-1750 door schepenen van Gouda zich ten onrechte veroordeeld voelt
Mandament van reformatieAnna Sophia Reesen, weduwe en boedelhoudster van Joan Hendrik van der Halle, koopman te AmsterdamJan van den Berg Anthonizoon, Barend Lubeleij en Paulus Rombertus Beukens, kooplieden en assuradeurs te AmsterdamNalatigheid in aflossing en rente voldoening. Bij uitspraak d.d. 10-06-1750 door kamer van assurantien te Amsterdamworden gedaagden veroordeeld tot betaling. Zij gaan in beroep bij de schepenen van Amsterdam die d.d. 5-03-1751 die uitspraak nietig verklaren vandaar nu dit verzoek om mandament van reformatie
Mandament van reformatieGerard Bergsland, koopman te AmsterdamJacobus van Houten, loodgieter te HaarlemOnenigheid over voldoening van materialen. Na gewezen vonnis d.d. 11-05-1751 nu verzoek om reformatie
Mandament van reformatieJobst Bertram Öhlman, wonende te Amsterdam en gehuwd met Marianne le TelierAndré Jaques Chicot, man van Sara llle Telier, (zus van Marianne) ook wonende te AmsterdamGeschil bij de afwikkeling van de nalatenschap van Pierre Treuckepain, gehuwd geweest met Maria Ablin, grootouders van Marianne en Sara (vader David le Telier gehuwd met Maria Treuckepain)
Mandament van reformatieNicolaas Clermont, wonende te AmsterdamJohannes de la Morasiere, predikant curateur in de boedel na de onder curatelestelling van Nicolaas ClermontNa weigering van opheffiing curatele d.d. 25-6-1750 nu verzoek om mandament van reformatie
Mandament van reformatiePaulus Benelle, gehuwd met Anna Divera Kick, enige nagelaten kleindochter en erfgename van Daniël Kick, raad en vroedschap te AmsterdamPieter Schout Muijlman, Johannes Plantinus, Abraham manschot en Hendrik van Utrecht als executeur testementair van Daniël Kick en voogden ovet Gerard Hasselaer Nicolaeszoon, minderjarige zoon van Anna Divera KickGeschil bij afwikkeling van de nalatenschap, waarbij d.d. 16-1-1749 door schepenen van Amsterdam vonnis was gewezen ten nadele van supplianten
Mandament van reformatieJacob Leest, schipperJacques Roquette en Pieter Theodore van TeijlingenGeschil over verrekening van onkosten door geleden schade tijdens het vervoer opgelopen. Het vonnis d.d. 25-1-1749 door commissarissen van zeezaken gewezen viel ten nadele van suppliant uit
Mandament van reformatieJacob Lameijer, schoolmeester en voorganger te Zegveldvoor zichzelf en zijn kinderen; Pieter broodbakker te Blijswijk Adrianus, hebergier te Utrecht, Anna wonende te Zegveld. Kniera, gehuwd met Teunis Ketel molenaar te Benthuijsen, Maria, wonende te Zegveld en Jan Molenaar te AmsterdamAlida van der Put, gehuwd met zoon Pieter LomeijerVerzoek om opheffing van de opsluiting sinds 3-3-1748 van Pieter Lomeijer en bij request van de baljuw van Bleiswijk uitgevoerd, op verzoek van Alida van der Put en buiten medeweten van de overige familie om reden van zijn onredelijk gedrag
Mandament van reformatieMr. Pieter de la Court, raad en oud schepen van Amsterdam en bewindvoerder van de generale geoctroijeerde Oostindische Compagnieals voogd over zijn dochter Sara de la Court, geboren uit zijn huwelijk met Sara Maria Lestevenon, die het enige nagelaten kind was van Maria Witzen en Jacob Bakker lestevenon, in zijn leven schepen van Amsterdam mmet opzicht over de goederen van Lambert Witzen, Mr. Nicolaas Witzen en Anna Witzen. Maria, Lambert, Nicolaas, en Anna Witzen waren kinderen van Lambert Witzen, kolonel en majoor die voor de helft erfgenaam onder fideicommis was van Mr. Nicolaas Witzen, burgemeester van AmsterdamJohannis Commelin en Josephus als exeecuteurs testementair van Lambert Witzen en meerdere anderenBij gewezen vonnis d.d. 13-05-1749 door schepenen van Amsterdam i.v.m. geschil over afwikkeling van de nalateschap werd suppliant eis ontzegd vandaar nu verzoek om reformatie
Mandament van reformatieBewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamDavid van Heijst, wonende te AmsterdamLevering van mindere kwaliteit pek dan in contract was bedongen. Bij gewezen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 18-10-1747 viel de uitspraak ten nadele van supplianten uit
Mandament van reformatieJan Akkerman Harge, procureur wonende te Callantsoog zaakwaarnemer voor de belanghebbenden in de lading van het schip genaamd de "de jonge Willem" dat in december 1747 te Callantsoog verongelukteLouris Botter, wonende te SchagenNa het gewezen vonnis voor het gerecht van Schagen betreffende een zaak tussen Harge en Botter d.d. 19-02-1748 nu verzoek deze zaak te herzien
Mandament van reformatieMeijndert, Claes en arend Bloem, wonende te ZaandamHendrik Lampe, wonende te Amsterdam, assuradeurNalatigheid bij uitkering van verzekerde somma na geleden schipbreuk waarbij d.d. 23-03-1747 door de kamer van assurantien van Amsterdam en d.d. 10-04-1748 door schepenen van Amsterdam ten nadele van supplianten vonnis was gewezen
Mandament van reformatieJohan Willem Bertrand, notaris en procureur te Delf voor Bastiaen Andriesz Pikeman voor i/4 deel erfgenaam van Catharina van AkenMr. Willem Vlaerdingerwout en Michiel Poortermans als executeurs en voogden aangesteld over de minderjarige erfgenamenGeschil over inzage in de rekening en uitkereing van zijn erfdeel
Mandament van reformatiePieter Brouwer, koopman te ZaandamJacob Speciael en zoon en Claes Ploeger, kooplieden en assuradeursNalatigheid in het uitkeren van assurantiegelden. Bij vonnis d.d. 6-05-1745 voor commissarissen van de kamer van assurantie en averijen te Amsterdam, werd ten voordele en later d.d. 18-01-1746 door schepenen van Amsterdam te nadele vonnis gewezen
Mandament van reformatieTheodorus Lulius, emeritus predikant van t'Woudt, wonende te 's GravenhageGebriël van der Kool , gehuwd met Anna Petronella Keijzer, wonende te VoorburgNalatigheid bij het aflossen van twee obligaties ten laste van Anna Maria Schrevelius, weduwe van Willem van der Kool, respectivelijk moeder en schoonmoeder van supplianten
Mandament van reformatieThomas Meijer, koopman te AmsterdamPaulus van Rhijn, schipperSchade geleden aan gewicht bij vervoer van cacao van Curaçao naar Amsterdam. Commissarissen van zeezaken te Amsterdam stellen bij vonnis d.d. 15-12-1745 de schipper aansprakelijk voor geleden schade. Door schepenen van Amsterdam wordt echter bij vonnis d.d. 25-01-1747 ten nadele van suppliant in deze zaak beslist
Mandament van reformatieGijsbert de Lengh, koopman te Dordrecht ( de Lingh)Gerrit BraamkampHet niet terugzenden van dennen die als vlot werden gebruikt bij vervoeren van houtwaren
Mandament van reformatiePieter Jansz Gorter, wonende te GraftCornelis van Assum, wonende te de RijpNalatigheid in het betalen van landhuur van 2 stukken land gelegen te Graft één op de westsloot en het andere bij de meelmolen. Gewezen vonnis d.d. 1-6-1747 viel ten nadele van soppliant
Mandament van reformatieAdriaan van Nispen, nu timmerman, wonende te delftMargaretha BeukelmanHet verbreken van trouwbeloften, waarbij door schepenen van Delft d.d. 25-07-1744 ten nadele van suppliant vonnis was gewezen
Mandament van reformatieJacques Ferrand, wonende te AmsterdamLoos en Breitenfeld, kooplieden te AmsterdamNalatigheid bij voldoening van een wisselbrief waarbij door schepenen van Amsterdam d.d. 26-08-1744 ten nadele van de suppliant vonnis was gewezen
Mandament van reformatieWeesmeesters van AmsterdamJan Mol Antoniszoon, i.p.v. Eldert de Haan, curateur van de insolvente boedel van Correa, tweede vriuw van Ephraim Mendas da Costa juniorHet eerste huwelijk van Ephraim Mendes da Costa met Sara Jezurum de Jong was onder huwelijkse voorwaarden gesloten, wat niet werd genoemd bij het overlijden van zijn vrouw. In 1742 geraakt hij in geldelijke problemen en dan ontstaan er moeilijkheden om de aanspraak op preferentie
Mandament van reformatieMaria Cornelis van der Marel, gehuwd met Pieter Heemskerk landbouwer te Wateringen, met haar moeder Lijsbeth Leendertsz Middelhuijsen, weduwe van Cornelis van der Marel en haar broer Jan Cornelis van der MarelPieter van HeemskerkNa opnamen van suppliante in een verbeterhuis i.v.m. drankmisbruik, wil Pieter Heemskerk na haat herstel deze situatie niet ongedaan maken en kijkt in het geheel niet meer na haar om. schepenen van Wateringen beslissen 15-04-1745 ook ten nadele van suppliante in opheffing van opname
Mandament van reformatieJohannes van Heering, koopman te LeidenArnoldus Hanse en Josue l'Ange, als executeur testementair van Emmerik WaarsteenNaltigheid in betaling van geleverde naar Curacao verzonden goederen op naam van Waarsteen verstuurd maar behorend aan suppliant. De koopsom was door de executuers22-07-1740 ontvangen, maar vonnis d.d. 22-07-1745 door schepenen van Leiden uitgesproken viel ten nadle van suppliant uit
Mandament van reformatieWillem Swaan, wonende te Medemblik, gehuwd met Anna Houttuin, enige dochter van Mr. Cornelis Houttuijn, secretaris van Medemblik en van Annetje FlorisCarel Heijnsius van Willigen, raad te Medemblik, Barend van der Beek, koopman te Amsterdam als gewezen voogden over Anna HouttuijnNalatigheid in overgave van documenten, waarbij ten nadele van suppliant d.d. 24-08-1745 door schepenen van Medemblik vonnis was gewezen
Mandament van reformatieAdam van Gorp, wonende te Oud-BeijerlandAdam van Thoorn, wonende te VlaardingenNalatigheid in betaling van de kooppenningen van huis, schuurtje en bakkerij met toebehoren gelegen aan de zuidzijde van de Oostdijk te Oud-Beijerland, waarbij door schepenen van Vlaardingen d.d. 16-04-1742 ten nadele van suppliant vonnis was gewezen
Mandament van reformatieJacobus, Jan, geesje en Jacomina Warnars, kinderen van Gerrit Warnars. Aan laatstgenoemde legateerde Gerrit Barends ten Broeke een bedrag van 2300.- gulden aan wie diit onder fideicommis uit de nalatenschap van Sara ter Haar, weduwe van Jan Kist toekwamLijsbeth van Keulen, weduwe en zich Kwalificerende als medeérfgename van Gerrit Barends te Broeke en zeggende de moeder te zijn diens zoon Jan te BroekeBezwaar tegen gewezen vonnis voor schepenen van Amsterdam d.d. 12-07-1742, vermoedelijk de erfenis betreffend
Mandament van reformatieHendrik Joan de Ruijter, wonende te Utrecht, gehuwd met Wijnanda Cappel, door haar gemachtigd en voor xzijn twee schoonzusters: Johanna Maria en Anna Geertruijd CappelJoannes Steenweg, Abraham ter Borch en Willem Boomhouder als voogden en administrateurs in de boedel van Pieter Cappel, koopman te Amsterdam, zwager van suppliantBezwaar tegen vonnis door schepenen van Amsterdam d.d. 11-07-1742 gewezen inzake tegenwerking bij uitkering van legaten aan de drie gezusters Cappel
Mandament van reformatieFrederik, Graaf van Gronsvelt Diepenbrock, vrijheer van Empel etc, Heer van Werkendam, Werken en Endegeest etc, wonendete s'GravenhageJustus Frans Kip, aangesteld als rentmeester over de vrije heerlijkheden Oegstgeest en PoelgeestKip heeft aan Pieter Slobbe 200 roeden land verhuurd zonder daarvoor een geldige huurcedule op te maken. Deze was dooor suppliant niet gezien of ondertekend. Waarop Slobbe Kip heeft doen dagvaarden voor schepenen van Oegstgeest en Poelgeest. Later werd een geldige huurcedule opgemaakt maar deze werd door slobbbe geweigerd. Suppliant maakt nu bezwaar tegen gewezen vonnis d.d. 31-10-1752 waarbij Kip werd aansprakelijk gesteld voor de kosten van het proces
Mandament van reformatieJan Graefman Abrahamsz, wonende te AmsterdamDavid Rutgers, gehuwd met Marija de NeuvilleHet huwelijk tussen Jan Graefman en Marija Rutgers was gesloten onder huwelijkse voorwaarden met inbreng van beide Partijen. Na overlijden in 1740 van Marija en in december 1742 van hun dochtertje en na vonnis d.d. 21-11-1742 door schepenen van Amsterdam gewezenten nadele van suppliantnu diens verzoek om mandament van reformatie
Mandament van reformatieSimon Crammer, wonende te AmsterdamDe weduwe Hendrik WillinkBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Sloten, Sloterdijk, Osdorp en de vrije Geer d.d. 10-04-1743 gewezen inzake onbevoegd rooien van bomen en in eigendom nemen , welke onder gezamenlijk beheer stonden
Mandament van reformatieHendrik broekman, arts, wonende te Rotterdam, gehuwd met Elisabeth Groenewout, Dochter van Adriana van Brandwijk, weduwe van Hendrik PhoonsenOverige erfgenamen van Hendrik PhoonsenBij testament waren na beider overlijden de erfgenamen van testateur en testatrice gelijkelijk gerechtigd tot de nalatenschap.Testatrice heeft na het overlijden van haar man bij de suppliant in gewoond en volledige verzorging genoten. Suppliant wil gemaakte kosten hiervoor in rekening brengen wat op moeilijkheden stuit. Vonnis gewezen voor schepenen van Rotterdam d.d. 13-09-1742 viel ten nadele van suppliant uit
Mandament van reformatieCrijn Sprankhuijsen en arij van Rijn, beiden wonende in t' Hoenderland, geauthoriseerd vertegenwoordigers van Arent en Arij Pietersen Sprankhuijsen, minderjarige kinderen van Pieter Crijne Spranhuijsen en Annetje Pieterse OverschieEngel Senten DoorduijnBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van de Lier d.d. 04-10-1743 gewezen inzake preferentie aangaande uitbetaling van een hypotheekbrief
Mandament van reformatieJohannes Christophoris ludeman, arts, wonende te Amsterdam als eigenaar van huis en erf binnen Amsterdam, schuin tegenover de Papenbrug, genaamd de "Vergulde Tent"Willem Vos, wonende te Amsterdam, eigenaar van het huis genaamd "de Oijevaer, gelegen aan de NieuwedijkHet beletten van doorgang tussen huizen en optrekken van bouwsels met gevolg van schade aan muren. Vonnis ten nadele van suppliant d.d. 22-03-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen
Mandament van reformatieChristoffel Lublingh, importmeester van turf te AmsterdamBezoekers van de herberg. "'t Huis te Vroeg"Bezwaar tegen vonnis d.d. 07-07-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake het zonder reden lastg vallen door genoemde bezoekers van de suppliant, de deurwaarder en drie dienaars van de justitie van Kennermerland die enige zakelijke besprekingen voerden
Mandament van reformatieJudah Sanasas en david Islach, kooplieden te Amsterdamde la Court en Wijnants, assuradeurs te AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 17-11-1740 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake weigering van betaling van verzekerde, door schipbreuk verloren gegane goederen, die door Baruk David Islach,koopman, wonende te Santa Crusa, waren gekocht in opdracht van suppliant
Mandament van reformatieJan Reaal, Heer van Vreeland, oud schepen van Amsterdam en bewindvoerders van de Oostindische Compagnie te AmsterdamMr. Jan Six, heer van Hillegom en Vromade, mede burgemeester van AmsterdamBezwaar tegen vonnis d.d. 13-03 1736 door schepenen van Amsterdam gewezen, inzake weigering van inzage in de rekening en verantwoording van het huis "Den Witten Hondt" of genaamd "'t Wapen van Overijsel" komende uit de nalatenschap van Jacob Hoven van Zijl, Heer van Amelissvaart. De inkomsten daarvan moesten bij codicillaire dispositie ten goede komen aan behoeftige vrienden. Mr. Jan Six, zoon en enige erfgenaam van burgemeester Willem Six die met enige anderen personen daarover de administratie had gevoerd, blijft echter in gebreke
Mandament van reformatieWillem Snellen voor zichzelf en handelend voor Benjamin Ward, beiden kooplieden te Rotterdam die samen een compagnonschap hadden gevoerdDe erfgenamen van Pieter van Hoorn, koopman te AmsterdamNalatigheid in betaling van een voor de supplianten verkochte partij bokking, waarbij het vonnis d.d.08-05-1736 gewezen door schepenen van Amsterdam in hun nadeel uitviel
Mandament van reformatieMaria Baster, weduwe van Francoijs de Vos, wonende te Zierikzee, handelend voor Cornelia vergouwe, weduwe van Cornelis de VosIsaac van duijn, als executeur en voogd over de minderjarige kinderen van Cornelis LockerBezwaar tegen het vonnis d.d. 16-04-1736 door schepenen van Zierikzee gewezen, inzake het verzilveren van een hypotheek-brief
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: