gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
359 results found
Search result: 359 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Carolina Frederica Henrietta Maria, gravin van Bentheijm, Steinfurt, Tecklenburg en Limburg, gravin douariere van Gronsfeld, ambachtvrouw van Werkendam en WerkenAdvocaatfiscaal en Procureur Generaal van de grafelijkheidsdomeinen van HollandGeschil over afdracht van de opbrengst van de visserij en de vogelarij04-11-1756
Casparus Kelderman, schout en secretaris van Puttershoek, Pleunis Holierhoek, wonende te Numansdorp door het Hof aangestelde voogden over Johana Apellonia BeudtGillis Verrij, wonende Oud-Beijerland schout en secretaris van Piershil, Maarten Verrij, wonende Den Hitsert, zoon van Gillis, beiden executeurs van de boedel van Gerbina CousijnHet beheer van de nalatenschap van Gerbina Cousijn, weduwe van Albert Sijdervelt, grootouders van Johanna Beidt10-08-1779
Catharina Alida van der Dussen getrouwd met Mr. Dames van Slingerland oud-raadslid van Dordrecht ectCornelis Arijens van der Giessen, bouwman wonende te StrijenAchterstallige pacht en bijkomemde kosten17-03-1729
Catharina Alida van der Dussen weduwe van Mr. Damas van Slingerlandt, Oud-Raad van Dordrecht ect.Maritie Pieters van der Burgh, weduwe van Joost Leendertse Duijvensteijn, wonende te MonsterBetaling van achterstallige huur03-05-1729
Catharina Brasker, weduwe van Mr. Nicolaas Theodorus de Leeuw, raad in de vroedschap te Edam, overleden 27 oktober 1786Elisabeth Admiraal, weduwe van Roeloff de Leeuw, burgemeester te Monnickendam, overleden op 26 april 1763, schoonmoeder van de supplianteNalatigheid in het opmaken van staat en inventaris rekening en verantwoording en niet uitkeren van 1/9 deel van de helft uit de nalatenschap van Roeloff de Leeuw aan de suppliante05-09-1787
Catharina Bresser, weduwe van Anthonij van Onnen, wonende te DelftGovert van Dijk, wonende te BrielleNalatigheid in aflossing van een lening28-11-1766
Catharina Cornelis van der Minne, weduwe van Cornelis Willemse Hogerboor, wonende te Monster, als patronesse van de Vicarie op 't altaar van St. Catharina en Barbarakerk in Brielle, gesticht door wijlen Huijg DoemsMaerten van Gijsenburgh, wonende te DelfshavenTegenpartij moet aan suppliante de originele fundatiebrieven van de Vicarie voornoemd geven en vergoeden alle vruchten en renten die tegenpartij heeft ontvangen na de dood van Jacobus Beijerius, chirurgijn te Bleiswijk, met de rente en betalen de kosten hierom gedaan30-01-1715
Catharina Gelijkveld, weduwe van Willem Langerak, wonende te LeidenMr. Isaac Hooft, meerderjarige jongeman en weduwnaar, wonende te Den Haag, en zijn vader Willem Hooft, dijkgraaf van Nieuweramstel en wonende te AmsterdamHhet nakomen van huwelijksbeloften21-10-1777
Catharina Johanna Benedicta HoltzapfelGustaaf Lodewijk Pheiffer, predikant bij de Evangelisch Luterse gemeente te BeverwijkVerbreking van trouwbeloften en ontkennend vaderschap, met de eis kraamkosten te vergoeden en alimentatie te betalen om in onderhoud van de geboren dochter te voorzien08-10-1783
Catharina te Winkel, wonende te LochemWillem Cornelis Ockersse, burgemeester van Zierikzee, Anthonij Adriaan van Iddikkinge, gedeputeerde in de Raad van StateNalatigheid in aflossing van het restant van een lijfrente brief15-10-1754
Catharina van der Haes, weduwe van Cornelis van KempenHendrik Jansz van Cranenburgh, wonende te HaarlemAflossing van een Lustingbrief10-07-1726
Catharina van der Wal, wonende te Schagen, Lucas Weenman, curator, wonende te SchagenGualtherus Matteus,baljuw en schout te Schagen en SchagerkoggeOntkennend, vaderschap van het d.d. 11 juli 1789 geboren kind en waarvoor kraamkosten en alementatie werd geeist08-02-1790
Cathrina Taarling, weduwe en boedelhoudster van Gerard van der Ploeg, voormalig koopman in wijnen te Delt. . . . . van der KaaNalatigheid in betaling van schuld25-09-1733
Cathrina Wesselhouwer, weduwe van Hendrik Dalmeijer te DelftJohannes Fier te ZoetermeerVerzoek om aan Johannes Fier op te dragen de op 10-04-1727 van Hendrik Dalmeijer geleende 500.- gulden te retitueren, alsmede de rente á 3% jaarlijks en de gemaakte kosten, i.v.m. achterstallige rentebetaling, die ook na aanmaning niet werd voldaan26-04-1730
Christina Breedhout, weduwe van IJsbrand van Wijngaarden, eerder wedue van Hendrik Steenhoven, wonende te 's GravenhageHendrik van Sprong, administrateur over het beheer van 7 huizen te Amsterdam, waarvan suppliante eigenares isNalatigheid in afrekening van het saldo over 1782, a.d. 2038: 12: 8 gulden10-02-1784
Chritina Wijk, weduwe en enige erfgename van Christiaan Schnijder, wonende te Amsterdam, eigenaar van het schip "de Ceres" begin januari op de Franse kust vsrgaanFloris der kinderen, koopman te Amsterdam en in bezit van polissen en papieren behorende bij het schip en hem ter hand gesteldNalatigheid in uitkering van het batig saldo van de rekening courant, d.d. 1 juni 1791 aan de suppliante overgegeven a.d. 7650 : 15 : 8 : gulden17-02-1792
Claas Maartenszn Vermeer c: s: qqJoris Janse OvervestNalatigheid in aflossing van drie obligaties16-09-1766
Claes Huijgen Hopcooper, horlogemaker te Gouda voor hem zelf en als vader en voogd voor zijn minderjarige kinderenSchout en het gerecht van Krimpen aan de LekAchterstallige betaling van de door suppliant geleverde torenklok van Krimpen aan de Lek
Clement van Sorgen, wonende te Amsterdam met procuratie van Jan Ketteler, wonende in Keulen en handelende t.b.v. zichzelf en van de erven van zijn overleden compagnon Frans van den BerchNicolaas van den Heuvel. koopman te HaarlemOnvermogen om te voldoen aan zijn betalings-verplichtingen99-10-1648
Clementia van Zijll, weduwe van Matthhias de Rode, vrouwe van het Heerlijk Leen Huis en hofstede van RodenburgJohannes van Gijzelen, meester chirurgijn te ZoeterwoudeVerzuim om een leen, zijnde een huis en erf te Zoeterwoude, te komen vereffen met ledige hand aan suppliante, als leenvrouwe, nieuwe hulde en belofte te doen25-07-1776
Coen Huijgen, schipper te SchoonhovenDiverse crediteurenGebruik van treballianiqueportie om schulden te betalen04-11-1649
Cornelia Linquet, weduwe van Joost Zaal, wonende te AmsterdamJan Nedegeld, wonende te WarmondNalatigheid in aflossing van twee obligaties15-09-1780
Cornelia van Belcom minderjarige dochter, geassisteerd door Johan Vuick, haar oom paternel en schepen der stad Gorinchem en Adriaen Hagoort, oud-schepen van Gorinchem, te samen voogden over Cornelia van Belcom alsmede Volpert van Hoeij en Clara van Steenbergen grootouders maternel wonende te GorinchemJohannes Cuperus te GorinchemHet intrekken van clandestiene schriftelijke trouwbeloften van minderjarige Cornelia van Belcom 17 jaar oud zonder voorkennis van haar voogden en vrienden13-02-1721
Cornelia van Hoorn, weduwe van Alexander Le Chair, wonende te s'GravenhageMatthijs Schuijfhil en Adriaan van Gils, oud burgemeester van Geertruidenberg, Abraham Swaen, oud secretaris van GeertruidenbergDe terugbetaling van een lening van 300 carolusgulden met de achterstallige rente01-10-1675
Cornelia, Hendrina, Catharina, Francois en Dirk Hofman, kinderen en erfgenamen van wijlen Anna Nuijs, weduwe van Lucas HofmanMr. Francois Waarts en Cornelis van den Ameijden, wonende te Rotterdam, executeurs van de nalatenschappen van Hendrik Nuijs en Johan van SlingerlandVerkrijgen van een overzicht over het beheer van de genoemde nalatenschap13-09-1729
Cornelis Coster qq, broer van Helena Coster overleden 18 oktober 1786, gehuwd geweest met Mr. Willem Jacob KloekMr. Willem Jacob Kloek: Benardus Gerardus Kloek, Mr. Willem Domis, Gemachtigden van Mr. Willem Jacob KloekErfeniskwestie09-11-1790
Cornelis Musch, heer van WaalsdorpCornelis Leendertsz Molenaer, inwoner van de heerlijkheid WaalsdorpVerzuim / weigering tot het betalen van erfpacht sedert 1644 over een stuk geestgrond groot 208 roeden en vier voeten28-12-1648
Cornelis Stel (Stell), koopman in wijnen, wonende te Wesel, voor hemzelf en als procuratiehouder van 1. Pieter Lammers, wonende te Middelburg, getrouwd met Christina Stell en van 2. Jacob de Kan, getrouwd met Catharina Arents, dochter van wijlen Maria Stel en van 3. Michiel Witte, getrouwd met Anna Hoenderboom, die ook een dochter is van Maria Stel en van 4. de weduwe van wijlen de griffier Aarnout Stel, voor haar en haar erven, bij testament van haar overleden man gegeven en van 5. wijlen Pieter Schmit, allen kinderen, kleinkinderen en mede-erfgenamen van wijlen Nicolaas Stell, in zijn leven architect te Wesel.Elisabeth van der Hoeven, tegenwoordig wonende te Voorburg, weduwe en erfgename van wijlen Meester Simon Rosenboom, in zijn leven griifier van het Hof van HollandTegenpartij moet aan suppliant terugbetalen 4 ordonnantiën of 2000 gulden met rente van 4% per jaar en betalen de kosten hierom gedaan07-01-1715
Cornelis van Beseler, ten behoeven van zijn echtgenote Sara Margaretha d'AbleinghWeesmeestern der stad LeidenVast stellen van recht op legaten30-06-1734
Cornelis van Brandwijk, drossaart van Haagoord en schout van Dussen-MunsterkerkMaria van Pelt, weduwe en boedelhoudster van Jan berkenbos, schepen van Dussen-MunsterkerkNalatigheid in aflossing van twee leneingen verbonden aan meerdere hijpotheken12-07-1765
Cornelis van der End, commissaris van de wet te Delfshaven Boudewijn de Wit, schepenen en rentmeester te Scheveningen, executeurs testementair van de nalatenschap van Jacobus TorenBastiaan van Pavia, wonende te Delfshaven, gelegateerd tot vruchtgebruiker van de nalatenschap van Jacobus Toren. Adianus de Bas, notaris en procureur te Delft, Carel van Diest, wonende te DelftDe wens van suplianten om als executeurs testementair van de nalatenschap om de opleiding van de minderjarige Bastiaan Pavia, Verzoek tot preferentie van de opvoedingskosten voor de minderjarige erfgenaam van Jacobus Toren boven de betaling van de vruchtgebruiker, vader van de erfgenamen30-05-1775
Cornelis van Schermbeek, nom. ux, zilversmid en kashouder, wonende te Rotterdam, gehuwd met Maria van LoonLambertus Matthijssen, Leendert van TongerenNalatigheid in aflossing van een obligatie19-11-1762
Cornelis van Swanenburg, kapitein ter zee ten dienste van de V.O.C. , wonende te VlissingenBewindvoerders van de V.O.C.Nalatigheid in afrekening van provisie, gage en premie. Bovendien vergoeding van schade en interest m.b.t. het verbod voor vervoer van goederen op de thuisreis, wat bij zijn aanstelling was gepermitteerd18-10-1762
Cornelis Verlee, koopman te Dordrecht, gehuwd met Cornelia Helena de Lijster, enuge erfgename van Cornelis van DorstenMr. Nicolaas de voogd van der Hum, zoon van Abraham de Voogd en Geertrui van der HumNalatigheid in aflossing van een obligatie26-07-1785
Cornelis Versluis, armmeester van Papekop en Diemersbroek, Annigje van den Uijl, wonende te Parekop, ongehuwde moeder van haar d.d. 24-02-1774 geboren zoon CornelisPieter Wouwe, wonende te Woubrugge, Claas Wouwe, wonende te WoubruggeOntkenning van vaderschapen nalatigheid in betaling van vergoeding voor ontering, kraamkosten en alimentatie02-11-1774
Corrnelis Vervooren, nom ux. , gehuwd met Dirkje Romijn, dochter van Jan Romijn en Willemina FokWeesmeesters van Gorinchem in 't Land van ArkelNalatigheid in het uitkeren van de legitime portie uit de nalatenschap van haar vader Jan Romijn28-07-1790
Cors Thijsz Boeckendecoeck, Lucas Ceuten en enige anderen allen stuurlieden en mede-contrctanten van een op 27-04-1647 gesloten verbondHendrick en Nelis, Maerten, Bogaert, enige andere vrije stuurliedenVerplichte keuze van arbiters die geleden schade moeten taxeren en de vergoeding regelen14-05-1648
Cramer en Co. kooplieden te Amsterdam, handelend voor Matttheus Ensor, koopman te LondenJudah MosesNalatigheid in aflossing van twee wisselbrieven en betaling van geleverde goederen05-11-1765
Daniel Bebber, predikant te Oudewater, als voogd over de minderjarige zoon en erfgenaam van Salomon van Til, in zijn leven professer in de theologie aan de universiteit van Amsterdam.Dirck Goris, boekverkoper en drukker te Dordrecht.Tegenpartij is schuldig aan suppliant een bedrag van 484 gulden en 14 stuivers wegens leverantie van boeken.19-04-1715
Daniel de la Motte c. sosus, kooplieden te Rotterdam, voor hunzelf en voor het merendeel der crediteuren wegens actien in de compagnie van assurantien der stad RotterdamHendrik van Meel, te zamen met zijn moeder, de weduwe Dioijs Verburgh, een compagnei van negotie vormendOnenigheid over afbetaling van actiën middels een vijfde part van de winst12-07-1726
Daniél van Rande, wonende te Rotterdam gehuwd met Geertruijt de CaloniaJacob Gijblant, Pieter van Munster, Jacob de Calonia, executeurs-testementair van Abraham van Rande, vader van de suppliant en de gezamelijke voogden van de kleinkinderen van AbrhamVerzoek om een deel van de erfportie van suppliants kinderen aan hem uit te keren, daar hij door ziekte van hemzelf en blindheid van zijn vrouw geen inkomsten heeft08-07-1675
David Mendes da Silva, Isaac Levy Ximenes en Isaac da Verga Henriques, executeurs testementair van Samuel XimenesDe paruassinen van de Portugeese Joodse natie te AmsterdamProblemen met het vruchtgebruik van de nalatenschap van Samuel Ximenes i.v.m. testementaire voorschriften26-09-1729
De ambachtsheren van Langebakkersoord en DeijffelsbroekPieter Cornelis van Bodegom, als huurder en Tonis Claes van Hulst en Lijsbeth Koole als borgenAchterstallige huur voor een stuk land30-06-1734
De diakenen van Nieuw HelvoetTeunis Gerrits Hollaer en Pieter Steenwijk, executeurs testementairVerzoek tot afhandeling van de nalatenschap van Eland Pille07-03-1730
De geïnstitueerde erfgenamen van wijlen Adriaan de Jong, gewezen apotheker te Dordrecht en hun voogdenDorothea van Beverwijck, gescheiden echtgenote van Adriaan de JongPogingen om contract van huwelijkse voorwaarden uit 1624 te stellen boven een later afgesloten echtscheidingscontract09-08-1650
De Heilige Geestmeester van VlaardingenDe erfgenamen van Geertgen Pietersdr, gewoond hebbende te RotterdamGeschil over eigendomsrecht en achterstallige pacht van een stuk land in het Ambacht van Vlaardingen, door Vranck Philipsz nagelaten aan de Heiligegeest armen21-09-1635
De regenten van het oude en nieuwe Gasthuis te DelftCornelis Gerritsz Outshoorn, bouwman wonende te LoosduinenHet betalen van de huur van een stuk land van 10 morgen en 100 roeden in Eijckenduinen05-02-1721
De weduwe , kinderen en erfgenamen van Jan Govertsz, gewezen schipper van Rotterdam op AmsterdamCornelis Bosch, waard in het Swijnshooft te RotterdamBetaling van dokterskosten en smartengeld, totaal 800.- gulden, wegens overlijden na manslag05-01-1643
Deken en raden van Schippersgilde van AlkmaarVrouwe Cornelia van Wouw, weduwe van Mr. Willem van Catz Maurits, Arend de Raad, gehuwd met Elizabeth Alida van Carz,Jacomina van Catz, Rijhe Maria van Catz,Mr. Francois Bergen, gehuwd geweest met Catharina Cornelia van Catz, Mr. Zacharias Bergen, gehuwd geweest met Jacoba Johanna van Carz, allen wonende te Alkmaar Eginihand den HoefNalatigheid in de aflossing van een obligatie ad. 600. gulden á 4 % jj en een lening ad. 1287.- gulden á 6% pj.08-12-1788
Diaconie der Engelse Episcopale Kerk te Amsterdam, erven van Laurens Vatt, overleden 5 januari 1790, gewoond en overleden te Nieuwer- AmstelP. Mijlder, gedefereerde in een vervallen commissie, Mr. Jan de Bondt, Hendrik Willem Mijnard, curatoren in de boedelVerzoek aan de supplianten over te dragen alles wat onder hem berust met de volledige verantwoording daarvoor09-11-1790
123...8
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: