gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
433 results found
Search result: 433 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rau actieGuillaume Charron Sint Germain, optredende voor Maria Josepha Boisanguin, weduwe en erfgename van Joseph d'Arredondo en voor haar zoon Antonio d'Arredondo, kapitein, en tevens optredende als voogd over de minderjarige Franciscus d'ArredondoAbraham Lombroso, wonende te AmsterdamWeigering om leningen en betalingen af te rekenen
Mandament van rau actieHendrik Adriaansz NoordeloosPieter Barendregt wonende te Oud Beijerland en N. Stolk, klerk bij de weeskamer te Rotterdam, curateurs en administrateurs over Adriaantje Cornelis Thoen en de weesmeesters van RotterdamOnenigheid over het aanwijzen van een erfgenaam
Mandament van rau actieAlexander Arbutknot, schipper van het schip de Houghton GaleyThomas Pillans, koopman wonende in Den Haag of onder Monster en in dienst van Stephens en Franklijn, kooplieden te RotterdamOnenigheid over de betaling voor vervoer van partijen tabak en duigen naar en van Maryland in America
Mandament van rau actieAdriana. Geertruijt Cornelia ten Haghuijs, meerderjarig en ongehuwd, wonende te AmsterdamAdrianus Baron ten Haghuijs en zijn vrouw Johanna Catharina van Rietvelt, wonende te VianenOnenigheid over terugbetaling van een obligatie met de bij behorende rente
Mandament van rau actieJacob Hiskia MachadoDe erfgenamen van Joseph CappadoceOnenigheid over contractuele annulering van een schuld aan de erflater
Mandament van rau actieNeeltje Arende van Phiole, weduwe van Joris Meese den Elsen wonende te ZoeterwoudeLena Jorisdr den Elsen, dochter van supplianteOnenigheid over de betaling van interest over de waarde van een woning met landerijen
Mandament van rau actieAron Capadoce koopman te Amsterdam tezamen of mede handelend voor de andere erfgenamen van Hanna Machado, gehuwd geweest met Joseph CapadoceBroers en zusters van Hanna Machado en/of hun erfgenamen, allen kinderen of kleinkinderen van Antonio Alvarez MachadoOnenigheid over het eigendoms bewijs van een huis
Mandament van rau actieMr. Dingman Adriaan Dingmans in opdracht van Petronella Annemaat, weduwe van Adriaan Dingmans en erfgenaam van Jacob Anemaat,, gekwalificeerde Ingelanden van de Thoornpolder op Noord Beveland c.sHendrik Beaufort, nomine uxoris ambachtsheer in Wissekerken en de verdere Ambachtsheren van dienOnenigheid over het recht van benoeming van dijkgraaf, gezworenen of penningmeester van de Thoornpolder
Mandament van rau actieMaria van Hogendorp, weduwe van François Leijdekker, wonende in Den HaagAnthony Heron, wonende te St. MaartensdijkOnenigheid over de terugbetaling van een obligatie met 7 jaar rente
Mandament van rau actieArij Kerman, mr. hoefsmid in Den HaagAmarante D'aumale De HancourOnenigheid over betaling van enige rekeningen
Mandament van rau actieCatharina van der Haes, weduwe van Cornelis van KempenHendrik Jansz van Cranenburgh, wonende te HaarlemAflossing van een Lustingbrief
Mandament van rau actieAbraham van der Waestijne, burgemeester en Raad van Purmerend, samen met twee andere voogden over Pieter Wijnhout, zoon van wijlen Jan wijnhout en Marijtje Pieters Banning, ook genaamd CoomenJan Tegel ook genaamd Visser, tweede echtgenoot van Marijtje PietersOnenigheid over de verdeling van de nalatenschap van Marietje Pieters Coomen i.v.m. een fidocommies
Mandament van rau actieDaniel de la Motte c. sosus, kooplieden te Rotterdam, voor hunzelf en voor het merendeel der crediteuren wegens actien in de compagnie van assurantien der stad RotterdamHendrik van Meel, te zamen met zijn moeder, de weduwe Dioijs Verburgh, een compagnei van negotie vormendOnenigheid over afbetaling van actiën middels een vijfde part van de winst
Mandament van rau actieMeerderjarige kinderen, voogden over de minderjarige kinderen en erfgenamen van margaretha Christina de Nobelaar, douariere van Johan van BruijninkhausenFrancoijs VallaréOnenigheid over betaling van huur over een stuk land in de Nieuw Kraijerspolder bij Dirkland en de verrekening van kosten van een daarop te bouwen boerderij
Mandament van rau actieAlida Verlee, weduwe van Adriaan van Dijk, wonende te HillegersbergMatthijs van Heel, nomine uxoris Maria VerseijdenOnenigheid over het verlenen van overpad
Mandament van rau actiePieter Mentinck en Zonen, kooplieden te AmsterdamAdriaan van der Kaa, wonende te Katwijk, en Willem Lorimier, solliiciteur militair in Den HaagOnenigheid over betaling van assignatie over het verschaffen van geld om diverse wisselbrieven te voldoen
Mandament van rau actieIsaack Snep, koopman te Amsterdam, executeur testementair van Helena Leers, weduwe van Evert van Tongerloo, en voogd over haar minderjarige erfgenamenRoeland van Leuve en Cornelis van Tongerloo in compagnie en ook samen met hun echtegnoten respectievelijk Helena van Tongerlo en Johanna VermeerschOnenigheid over de betaling van obligaties en renten
Mandament van rau actiePieter van Lousen, Hoofdofficier der stad EnkhuizenSchepenen van EnkhuizenWeigering om de vroedvrouwen uit Enkhuizen een verklaring af te nemen betreffende melding van onwettige geboorten
Mandament van rau actieMatthijs Servat jr. koopman te Amsterdam, als gemachtigde van Jean Lion uit Frankrijk en van Catharina Lion, weduwe van Isaecq Lalanne samen voogden over Alexander Charles Lalanne wettige zoon van wijlen Isaecq LalanneDaniël du Prat, koopman te RotterdamNog open staande schuld uit de verkoop van tabak, honing en wijn
Mandament van rau actieWolphert van der Hoeve, wonende in de Vrije Heerlijkheid van Veur en Pieter van Meurs wonende te Voorschoten, executeurs testamentair en voogden over de minderjarige erfgename van wijlen Hendrik van Leeuwen en Geertje van der Meer, echtelieden, wonende in LeidschendamJan Cornelisz van der Meer, wonende te KatwijkTerugvorderen van een kapitaal en rente, door Geertje van der Meer, als borg voor de tegenpartij, in mei 1719 afbetaald
Mandament van rau actieZacharias Rijtlinger, koopman te Amsterdam, ten behoeve van Judica Abrahams, huisvrouw van Mozes Salomons, die haar man in deze vertegenwoordigtAdriaan van Koperen, vaandrig onder het regiment Guardes te voet in garnizoen in den Haag, en zijn moeder Johanna van Brakel, weduwe van Jacob van KoperenHet niet voldoen aan wisselbrieven
Mandament van rau actieDirk Adriaan van Overveld, wonende te s'GravenhageMaria Outshoorn,douarierre van Roede tot Nederhorst vrouwe van Outshoorn, gnephoek ect.Verzoek om de geleende 1000.- gulden te restitueren, als mede de rente en proceskosten te betalen
Mandament van rau actieDe diakenen van Nieuw HelvoetTeunis Gerrits Hollaer en Pieter Steenwijk, executeurs testementairVerzoek tot afhandeling van de nalatenschap van Eland Pille
Mandament van rau actieMr. Cornelis s'Gravesande, veertigraad van Delft, procuratie hebbende van Cornelis Mortier te AmsterdamMr.Salomon van Schagen, advocaat Hof van Holland en Hendrik Laar, koopman te Amsterdam, als executeur en voogdenVerzoek tot overlegging van de orginele stukken, betreffende de nalatenschap van Sara s'Gravesande, weduwe van Petrus Cocquis, die in november 1729 is overleden
Mandament van rau actieHendrik de Merode, notaris en procureur te ZevenbergenIsaaq Meerhout te Klundert en Johan Smolders te ZevenbergenVerzoek tot terugbetaling van de geleende 1100,- gulden , als mede de rente en de gemaakte kosten
Mandament van rau actieHelena van Westerhout, laatst weduwe van wijlen Bastiaen van der Aelst, wonende te HellevoetsluisDe niet nader genoemde voogden van Johanna Peil, weeskind van Jacomina van Westerhout en Abraham PeilVerzoek aan de voogden, de achterstallige alimentatie te betalen over de periode 10-07-1726 tot 10--1-1730, voor Johanna Pijl, dochter van wijlen de zuster van suppliante en haar in het vervolg halfjaarlijks van gelden, voor opvoeding en verzorging te voorzien, alsmede het meisje van klederen , docter apotheker en chirurgijn te voorzien of hier geld voor beschikbaar te stellen
Mandament van rau actieCathrina Wesselhouwer, weduwe van Hendrik Dalmeijer te DelftJohannes Fier te ZoetermeerVerzoek om aan Johannes Fier op te dragen de op 10-04-1727 van Hendrik Dalmeijer geleende 500.- gulden te retitueren, alsmede de rente á 3% jaarlijks en de gemaakte kosten, i.v.m. achterstallige rentebetaling, die ook na aanmaning niet werd voldaan
Mandament van rau actieHuijgh van Leeuwen, mr. bakker te WarmondIsacq Louw broer en Isacq Spiegel beiden wonende te Leiden en Damas Boon biersteker te Warmond als curatoren over de persoon en goederen van Jacobus Louw te LeidenVerzoek tot effectuering van de koop die zou plaatsvinden op primo mei 1730 van het huis, de bakkerij ect. door de curatoren van Jacobus Louw
Mandament van rau actieJob Gordijn te LeidenIsabella des Marez, weduwe van wijlen professor La Mort (professor in de medcijnen)Verzoek om de onderhandse huurovereenkomst om te zetten in een officiële huurcedulle, zoals overeengekomen was en de gemaakte onkosten te betalen
Mandament van rau actieGerard Huijchelbosch, koopman te AmsterdamCornelis van Nieuwenhoven, baljuw, schout en dijkgraaf van DirkslandVerzoek betalingsverplichtingen na te komen i.v.m. een gekochte partij land
Mandament van rau actieAdriana Geervliet, weduwe van Everdt Meeuwisse te DordrechtJacob Mookhoek, gehuwd met de weduwe van Paulus Geervliet en Cornelis Jacobse Hoeksewegh, als voogd over minderjarige kinderen en erfgenamen van Paulus GeervlietVerzoek tot rekening en verantwoording over de landerijen, die zij bezit uit haar vaders erfenis, betaling van 4% rente per jaar over de afgelopen jaren en verzoek om Cornelis Jacobse Hoeksewegh te ontheffen uit diens functie als administrateur, overlevering van kavelcedullen, documenten ect. alsmede betaling van gemaakte kosten
Mandament van rau actieAdriaan van der Duijn, Heer van benthorn en vrijheer van de Hoge en Ambachtsheerlijkheid s'GravemoerMr. JohanHalling, baljuw van Zuid-HollandVerzoek de baljuw van Zuid-Holland te ordonneren zich niet meer met de hoge jurisdictie van s'Gravenmoer te bemoeien, aangezien dit recht de suppliant toekomt, verder betaling van gemaakte kosten
Mandament van rau actieElisabeth Sophia Gerdingh, weduwe van Jacob van BerchemGeorge Cliffort en John Archer, kooplieden te AmsterdamVerzoek aan de voogden om een authentiek afschrift van het gehele testament te geven en het kind aan haar te geven voor de opvoeding als mede een maandelijkse toelage om het zoontje op te voeden
Mandament van rau actieJohan van Asten, notaris q.q.Aart van de Weterinck en Jan Cornelis Janse van der Burgh, borgen van de inmiddels overleden Cornelis Janse van der BurghVerzoek tot betaling van de achterstallige huur over dejaren 1728 t/m met de interest, alsmede betaling van diverse omslagen, die op de landerijen rusten en betaling van de gemaakte kosten
Mandament van rau actieAnna Maria Emaus, weduwe van Arnoldus van Voort, wonende te DelftWillem van Rijp, notaris te Rotterdam Godefridus PLassius, wonende te Geertruidenberg, executeur testementair, voogden en administrateurs over de boedel van Claas van Noort suppliantes schoonvaderNalatigheid in uitkering van een jaarlijks legaat ad. 200,- gulden
Mandament van rau actieAnna Maria Clara Huijgens, weduwe en boedelhoudster van Mr. Ter Smitten, burgemeester en raad van AmsterdamClaas Graver, wonende te VelsenNalatigheid in betaling van huur van een boerderij met landerijen gelegen te Velsen tevens ondertekening van de huurcedules
Mandament van rau actieFlorentius Camper c:s qq. wonende aan de Oude Wetering te Amsterdam gehuwd Joanna Maria van de Velde, weduwe in erfgename van Martinus François de Border, Directeur Generaal over de Noord en Zuidkust van Afrika, overleden 16-03-1740 aldaarBewindvoerders van de West Indische Compannie van de kamer te AmsterdamNalatigheid in de afrekening en verantwoording van de nalatenschap in Afrika van Martinus François de Bordes, verdiend salaris en onkosten
Mandament van rau actieJohannas Henricus de Haan, Brouwer wonende te AntwerpenGerrit van Toorenburgh, kruidenier te Oostzaan Cornelis Swanenburg timmerman, wonende te Amsterdam, Jan Dirkse Baasje, wonende te Schagen, executeurs testementair en administrateurs over de boedel van Dirk Amhoff en Annetje Adriaans de Jong, gewoond hebbende te SchagenNalatigheid in voordracht in overdracht van huis en grond in de Bakkerstraat te Amsterdam ( 2 huizen onder 1 dak ) tevens verzoek rtekening en verantwoording af te leggen
Mandament van rau actieBenardus Elikinks, predikant te Papendrecht, Abraham Teerlink, koopman te Dordrecht, als executeurs testementair van Pieter Anthonij van Esch, koopman te DordrechtSimon Lodewijk van de Poll, commies van 's lands magazijnen te HeusdenNalatigheid in aflossing van een hypotheek
Mandament van rau actieJan Sijmonsz van Leeuwen, Willem Meijster, gehuwd met Marijtje Sijmonsz van Leeuwen, Cornelis Jacobsz Verkaden, voogd over Cornelis Sijmonsz van Leeuwen, respectivelijk wonende te Zoeterwoude, Hazerswoude en RijnsbergGerard Boers, baljuw en schout van Hazerswoude Sijmon Pietersz van Leeuwen, weduwnaar van Neeltje Cornelisz Koeck, Gerard Spoors, Cornelis van BerckelNalatigheid in uitkering van 's moeders bewijs, na een ander huwelijk van Sijmon Pietersz van Leeuwen met Maartje Leendertsz van den Bos
Mandament van rau actieHermanus Heijting van der Hoogh, Dirk Heijting, juwelier, wonende te Rotterdam ( vader en voogd over Hermanus )Margaretha KamphoffVerbreking van trouwbeloften
Mandament van rau actieJannetje Berkel, weduwe van Pancras van der Hout, wonende te MaassluisLeendert Pietersz van Etten, landbouwer wonende te MaassluisVerzoek om beslag op goederen en vee van Leendert Pietersz van Etten i.v.m. nalatigheid in betaling van huur van huis en land gelegen in Maasland
Mandament van rau actieCatharina te Winkel, wonende te LochemWillem Cornelis Ockersse, burgemeester van Zierikzee, Anthonij Adriaan van Iddikkinge, gedeputeerde in de Raad van StateNalatigheid in aflossing van het restant van een lijfrente brief
Mandament van rau actieJacob van Zeller c:s; koopman te AmsterdamLouis Michel, borg staande voor Caspar Dirks, wonende te MalagaWeigering akte van cautie d.d. 13-03-1744 na te komen
Mandament van rau actieJacob van Twuijver, schout en secretaris van Zuid-ScharwoudeJan Buijs, Claas Houwen, regenten en vroedschappen van Zuid-ScharwoudeWeigering om het d.d. 20-12-1754 opgestelde akkoord te ondertekenen
Mandament van rau actieDirk Engert, Klerk ter Griffie van t'Hof, voogd over Adriana Cornelia, Cornelia, cornelis en Margaretha van Rijp, kinderen van Cornelis Jacobus van Rijp en Margaretha DeijlJan de Mindert, gehuwd met Cornelia Deijl, wonende te Oud-Beijerland, Cornelis Vermaas, gehuwd geweest met Neeltje Deijl, wonende te Delfshaven, Cornelis van der Swaan, gehuwd met Johanna Deijl wonende te Oud-Beijerland. Erfgenamen van Martinus de Man , Jan DeijlVerzoek om staat en inventaris alsmede de administratie over de boedel van Cornelis Jacobus van Rijp en Margaretha Deijl
Mandament van rau actieGerrit Mone qq, heer van Groenestijn, ontvanger te Wijk bij DuurstedeHendrik van Horsel, schipper op het schip genaamd "Streefkerk" in dienst van de V.O.C.Nalatigheid in aflossing van een obligatie
Mandament van rau actieAaltje Dirks Capitein, weduwe en boedelhoudster van Jan Pieterse van der Philpen, wonende te WoubruggeCornelis Schrevelius Theodoorszn, baljuw en schout van EsselijkerwoudeNalatigheid in afdracht van het restant van de opbrengst van de verkoop van vaste goederen en afgifte van alle beschikbare schriftelijke bewijzen
Mandament van rau actieNicolaes Boomhouwerjz, wonende te LeidenNicolaas Boomhouwer jz, wonende te Zoeterwoude Paulus van Lelijveld Willemse, wonende te LeidenGeschil tussen vader en zoon i.v.m. een d.d. 11-06-1745 gesloten overeenkomst, m.b.t. gebruik tegen betaling, van erf pak-werk-en pakhuis te Leiden en verhuur daarvan
Mandament van rau actieJohannes van Blommestein, predikant te LisseCornelis Schrevelius Theodoruszn, wedunaar van Rachel HolthovenNalatigheid in aflossing van een obligatie
123...9
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: