gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
298 results found
Search result: 298 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
Aaltje Dirks Capitein, weduwe en boedelhoudster van Jan Pieterse van der Philpen, wonende te WoubruggeCornelis Schrevelius Theodoorszn, baljuw en schout van EsselijkerwoudeNalatigheid in afdracht van het restant van de opbrengst van de verkoop van vaste goederen en afgifte van alle beschikbare schriftelijke bewijzen12-11-1755
Aaltje van Suijlighem, weduwe en erfgename van Johannes Canneman, gewezen collecteur in loten te wonende te Den HaagAlbertus Noordwijk, wonende te LeidenVoldoening van een schuld van 910.- gulden aan suppliante, wegens van haar overleden man gekochte, maar niet betaalde loten13-12-1776
Aart de Roover qq, Jacob Bol qq. als voogden over de minderjarige kinderen van Corstiaan van de Werken en Geertruij OerlemansGoverdina de Jong, weduwe van Francois van de Werken, eerder weduwe van Adriaan de LeeuwGeschil over de afwikkeling van de nalatenschap van Francois van de Werken, weduwnaar van Beatrix Bol19-05-1757
Abigaël Salom, weduwe van Isaacq van Daniel Aboah of Dias de Paz, wonende te 's GravenhageSalomonsz Coronel, wonende te Amsterdam, administrateur over het huis genaamd "Engelenburg", waarin Jan de paz had gewoondVerzoek om rekening en verantwoording over rente van een hypotheek, die bedoeld was om aan arme verwanten van Jan de Paz, koopman te Amsterdam uit te keren en bij dispositie d.d. 20-12-1753. door schepenen van Amsterdam was vastgelegd14-09-1756
Abraham de Aguilar, wonende te AmsterdamNicolaas Rijnsdorp, wonende te AmsterdamIn gebreke blijven van na schriftelijk d.d.28-02-1763 ter hand gesteld belofte tot voldoening van 9000,- gulden ter zake ongetrokken en niet verkochte loten die niet binnen drie dagen werden gerestitueerd21-06-1763
Abraham Arents van den Ende, nom ux wonende te Maasland gehuwd met Dirkje Pietersz van BuijsenDiakenen en armbezorgers van Maassluis, armmeesters der buitenarmen van MaaslandVerzoek om onderhoud van Dirkje Pieterszn van Buijsen. Zij was geen lidmaat van een kerk en zou zodoende geen recht hebben op alimentatie04-08-1761
Abraham Engels, namens zijn moeder Sara van Lieftelen,weduwe van Abraham EngelsJacobus Goosensz Schuijlenburgh, wonende te WezepNalatigheid van tegenpartij om een schuld van f. 1000.- te voldoen met rente sedert 166219-06-1675
Abraham van der Waestijne, burgemeester en Raad van Purmerend, samen met twee andere voogden over Pieter Wijnhout, zoon van wijlen Jan wijnhout en Marijtje Pieters Banning, ook genaamd CoomenJan Tegel ook genaamd Visser, tweede echtgenoot van Marijtje PietersOnenigheid over de verdeling van de nalatenschap van Marietje Pieters Coomen i.v.m. een fidocommies11-07-1726
Adam Hollebeek, wonende te LeidschendamAbraham Franken, wonende te Hazerswoude, Willem Franken, Adriaan Franken Beijaard, zich gestald als borgenNalatigheid in het aflossen van een oblgatie24-05-1787
Adriaan Lourens Ghijzen c:s:qq, allen erven van Cornelia Kock, weduwe van Jan Boom, overleden 26-05-1784 en gewoond hebbende te LeidenCrediteurenVerzoek binnen de tijd van vier weken, of anders bepaald de nalatenschap, zonder beneficie van inventaris te aanvaarden of van hun erfportie af te zien en over te laten aan de supplianten07-09-1785
Adriaan van Dalen c:s: qq wonende te MonnickendamIsaacq van Gelderen, bankhouder van de bank van lening te MonickendamWeigering om restitie van meerdere obligaties, als onderpand ter leen aangeboden door één der voogden over de minderjarige kinderen van Anthonie Febes en Lijsbeth Nauwings05-03-1755
Adriaan van der Duijn, Heer van benthorn en vrijheer van de Hoge en Ambachtsheerlijkheid s'GravemoerMr. JohanHalling, baljuw van Zuid-HollandVerzoek de baljuw van Zuid-Holland te ordonneren zich niet meer met de hoge jurisdictie van s'Gravenmoer te bemoeien, aangezien dit recht de suppliant toekomt, verder betaling van gemaakte kosten21-09-1730
Adriaantje van den Velden, weduwe van Abraham Wels, en zes andere erfgenamen van Gillis van Eijck en Aaltje Sanders BosshMr. Hendrick Vockestaert, secretaris van DelftAfhandeling van de respectievelijke erfenissen van Gillis van Eijck en zijn vrouw Aaltje Sanders Bosch29-09-1734
Adriaen Cleijwech, secretaris re Maassluis, administrateur van Neeltgen Jans, voordochter van wijlen Jan Cornelis de Graaff uit zijn huwelijk mmmmet Neeltgen Cornelisdr, weduwe van Cornelis Joriszn te HonselersdijkDierick Cornelis van Thijn en Pauwels Huijbrechssz van der Lelij voogden van de vier kindeen van Jan Cornelisz de Graaff, alsmede de erfgenamen van Joris Dierickzn van Dijck en Claes Maertzn Hooghstraetten, overleden medevoogdenAchterstallige betaling van 36.- guldens uit de nalatenschap van Jan Cornelisz de Graaff17-05-1630
Adriaen Neel Meijnse, wonende te Gouda, man en voogd van Aerjaentgen Harmansdr en Jan Lenertsz, wonende te Zwammerdam, voor hemzelf en zijn broers, allen kinderen van Dirckgen HarmanssdrCornelis en Jacob Reijnierszn Block, wonende te Gouda en Thomas Aestsz Puttershouck, secretaris van SluipwijkAchterstallige aflossing van een hypotheek op 9 morgen land25-08-1623
Adriana Geervliet, weduwe van Everdt Meeuwisse te DordrechtJacob Mookhoek, gehuwd met de weduwe van Paulus Geervliet en Cornelis Jacobse Hoeksewegh, als voogd over minderjarige kinderen en erfgenamen van Paulus GeervlietVerzoek tot rekening en verantwoording over de landerijen, die zij bezit uit haar vaders erfenis, betaling van 4% rente per jaar over de afgelopen jaren en verzoek om Cornelis Jacobse Hoeksewegh te ontheffen uit diens functie als administrateur, overlevering van kavelcedullen, documenten ect. alsmede betaling van gemaakte kosten14-09-1730
Adriana. Geertruijt Cornelia ten Haghuijs, meerderjarig en ongehuwd, wonende te AmsterdamAdrianus Baron ten Haghuijs en zijn vrouw Johanna Catharina van Rietvelt, wonende te VianenOnenigheid over terugbetaling van een obligatie met de bij behorende rente22-05-1726
Adrianus van Nol (Mol), wonende te Heenvliet gewoond, hbbend te ZwartewaalKerkenraad van ZwartewaalWeigering afgifte van akte van indemniteit af te geven07-09-1772
Aert Ruijseaar en echtgeoteJannetje Valk cum_suisArij Jacobs van der Aar, wonend Oudshoorn en Egbert Jacobs van den Hoon wonende Ouwerkerk op den IJssel, executeurs van de boedel van jan Dirkz Roos wedunaar van Maria ValkGeen inzage geven in een niet uitkeren van de erfenis
Aletta Catarina Bicker, douarëre van wijlen Johan Raije, vrouwe van Breuckelerwaert ect. wonende te AmsterdamMr. Hendrick Pelt, Heer van Piershil raad en oud burgemeester van RotterdamAflossing van een schuld en verrekening van renten06-10-1733
Alexander Arbutknot, schipper van het schip de Houghton GaleyThomas Pillans, koopman wonende in Den Haag of onder Monster en in dienst van Stephens en Franklijn, kooplieden te RotterdamOnenigheid over de betaling voor vervoer van partijen tabak en duigen naar en van Maryland in America20-05-1726
Alida Verlee, weduwe van Adriaan van Dijk, wonende te HillegersbergMatthijs van Heel, nomine uxoris Maria VerseijdenOnenigheid over het verlenen van overpad25-07-1726
Anna Lammers, weduwe van Hendrik Krebbers, wonende te Oud-BeijerlandSchout en Armmeesters van de Heilige Geest ArmenVerzoek om alimentatie voor de suppliante en haar twee kinderen genaamd Liesbeth en Dirk Krebbers. Zij zijn na de dood van haar man in armoede komen te verkeren, terwijl zij deze religie is toegedaan zijn16-03-1791
Anna Margaretha van de Kerkhoven, weduwe van martinus Abraham de Bourghelles, t.b.v. van haar vier minderjarige kinderen, wonende te DrunenJan van der Hoet, koopman in wijnen te Leiden, executeur testementair van Jacob van der HoetTeruggave van obligaties, samen bijna 5000.- pond met renten, die wegens de fideicommis niet verkocht hadden mogen worden21-06-1776
Anna Maria Clara Huijgens, weduwe en boedelhoudster van Mr. Ter Smitten, burgemeester en raad van AmsterdamClaas Graver, wonende te VelsenNalatigheid in betaling van huur van een boerderij met landerijen gelegen te Velsen tevens ondertekening van de huurcedules24-07-1753
Anna Maria Emaus, weduwe van Arnoldus van Voort, wonende te DelftWillem van Rijp, notaris te Rotterdam Godefridus PLassius, wonende te Geertruidenberg, executeur testementair, voogden en administrateurs over de boedel van Claas van Noort suppliantes schoonvaderNalatigheid in uitkering van een jaarlijks legaat ad. 200,- gulden12-04-1753
Anna van Schellebeek, huisvrouw van Henry Gras Walraven, wonende te DordrechtJohan , Cornelia en Maria van SchellebeekWeigering om een restant van een schuld af te betalen06-10-1729
Anna Verburgh, meerderjarige dochter, wonende in Den HaagEduard van Velsen, notaris in Den Haag en Joris van der Valk, wonende in Amsterdam, executeurs testementairWeigering om opening van zaken betreffende de nalatenschap te geven aan een erfgenaam04-06-1734
Anthonij van Lindt, Adriaantje van Eijk. Antje Visser, dochter van Adriaantje van Eijk, wonende te HellevoetsluisJan van Rees, wonende te HellevoetsluisOnkennend vaderschap. gevraagd wordt vergoeding voor defloratie kraamkosten en alimentatie06-06-1785
Arend Schroder nom ux. koopman te Amsterdam, gehuwd met Alida van Hattum, kleindochter van Hubertus van PothovenArnoldus Lutjens, wonende te Amsterdam, administrateur over de goederen van Alida van HattumWeigering in uitkering van penningen komende uit goederen uit de nalatenschap van Hubertus van Pothoven16-03-1762
Arent Walen, koopman te DordrechtGerart van Weert, sergeant, gelegerd te KlundertAchterstallige betaling van twee obligaties02-05-1630
Arien de Graaff, wonende te DussenMattheus van St. Truijen, Fredrik van St. Truijen, wonende te meeuwenNalatigheid in betaling van huur van land te Eethem20-07-1768
Arij Kerman, mr. hoefsmid in Den HaagAmarante D'aumale De HancourOnenigheid over betaling van enige rekeningen02-07-1726
Armmeesters van LeimuidenArmmeesters van Rijnsaterswoude, armmeesters van kalslagenGeschil over het onderhoud vam drie kinderen van Willem Maartenszn van der Linden , geboren te Leimuiden genaamd: Marietje, Grietje en Maarten28-02-1765
Arnoldus ter Croije, arts te 's Hertogenbosch en wonende aldaarCornelius Coetzier en C. E, Boon echteliedenNalatigheid in aflossing van een obligatie06-09-1764
Aron Capadoce koopman te Amsterdam tezamen of mede handelend voor de andere erfgenamen van Hanna Machado, gehuwd geweest met Joseph CapadoceBroers en zusters van Hanna Machado en/of hun erfgenamen, allen kinderen of kleinkinderen van Antonio Alvarez MachadoOnenigheid over het eigendoms bewijs van een huis29-05-1726
Balthasar Fremont, wonende te Rotterdam, wedunaar van Cornelia van VoorstDe kerkeraad van de diaconie armen der Nederduitse gereformeerde kerk te Rotterdam en haar administrateursBezwaar tegn vonnis van 't Hof van Holland d.d. 27-04-1733 inzake nakomen van een testementaire beschikking09-07-1733
Barbara Adriaens, weduwe van Theunis Leendert HaasbroekErfgenamen van juffrouw Coreukie Lucq, weduwe van Griffier Le Saige, speciaal Willem Le Saige en Anthonie Bijrop, wonende te Leiden, als borgBetaling van een huurschuld van 175,- gulden met de gerechts kosten29-05-1648
Bartholomeus Dirck Vinck,erfgenaam van Dirck Coenelisz Vinck, wonende te LeidenFloris Maerteinsz, wonende te WarmondAchterstallige aflossing van een obligatie15-05-1623
Beatrix Elias van Riethoeff, weduwe van Gerrit Cornelisz van Meijnevelt, camelaar van de Grote Waterschappen van Woerden, Johan Dibbits oud-burgemeester van Woerden en hoogheenraad van de Grote WaterschappenAdriana Stoopen, weduwe van Cornelis Willemsz van Meijnevelt, secretarisGeschil over terugbetaling van een lening van 1100.- gulden met de garantie in de vorm van een obligatie08-08-1648
Benardus Elikinks, predikant te Papendrecht, Abraham Teerlink, koopman te Dordrecht, als executeurs testementair van Pieter Anthonij van Esch, koopman te DordrechtSimon Lodewijk van de Poll, commies van 's lands magazijnen te HeusdenNalatigheid in aflossing van een hypotheek09-04-1754
Benjamin Moses, joods koopman te 's GravenhageEliaser ook genaamd Elias Moses Content of Elias Sluijs of Sluijser, wonende te Amsterdam, Moses Levij Canes, wonende te Amsterdam, Elkar Canes ook genaamd Elhana Levij Canes, Wolff Hartog, zoon van Hartog Wolff, Mathijs Hartog joods voorganger, .. Friemel, Mathijs moeder, Meijer Wolff, broer van Hartog WolffNalatigheid in aflossing van wisselbrieven waarvan Hartog Wolff de schuldenaar was16-05-1771
Bouwe Peterse Scheltena md. wonende te RotterdamAndries Joseph Polak, wonende te Rotterdam, Cornelis Alidanus Pijl, schout en secretaris te AlblasserdamNalatigheid in aflossing van obbligaties en verpande obligaties24-05-1792
Burgemeesters van BrielleSchout en schepenen van OudenhoornVraag om vernietiging van privileges waarbij gewassen alleen via de markt van Brielle mochten worden verhandeld14-06-1755
Carolina Frederica Henrietta Maria, gravin van Bentheijm, Steinfurt, Tecklenburg en Limburg, gravin douariere van Gronsfeld, ambachtvrouw van Werkendam en WerkenAdvocaatfiscaal en Procureur Generaal van de grafelijkheidsdomeinen van HollandGeschil over afdracht van de opbrengst van de visserij en de vogelarij04-11-1756
Casparus Kelderman, schout en secretaris van Puttershoek, Pleunis Holierhoek, wonende te Numansdorp door het Hof aangestelde voogden over Johana Apellonia BeudtGillis Verrij, wonende Oud-Beijerland schout en secretaris van Piershil, Maarten Verrij, wonende Den Hitsert, zoon van Gillis, beiden executeurs van de boedel van Gerbina CousijnHet beheer van de nalatenschap van Gerbina Cousijn, weduwe van Albert Sijdervelt, grootouders van Johanna Beidt10-08-1779
Catharina Alida van der Dussen getrouwd met Mr. Dames van Slingerland oud-raadslid van Dordrecht ectCornelis Arijens van der Giessen, bouwman wonende te StrijenAchterstallige pacht en bijkomemde kosten17-03-1729
Catharina Alida van der Dussen weduwe van Mr. Damas van Slingerlandt, Oud-Raad van Dordrecht ect.Maritie Pieters van der Burgh, weduwe van Joost Leendertse Duijvensteijn, wonende te MonsterBetaling van achterstallige huur03-05-1729
Catharina Brasker, weduwe van Mr. Nicolaas Theodorus de Leeuw, raad in de vroedschap te Edam, overleden 27 oktober 1786Elisabeth Admiraal, weduwe van Roeloff de Leeuw, burgemeester te Monnickendam, overleden op 26 april 1763, schoonmoeder van de supplianteNalatigheid in het opmaken van staat en inventaris rekening en verantwoording en niet uitkeren van 1/9 deel van de helft uit de nalatenschap van Roeloff de Leeuw aan de suppliante05-09-1787
Catharina Gelijkveld, weduwe van Willem Langerak, wonende te LeidenMr. Isaac Hooft, meerderjarige jongeman en weduwnaar, wonende te Den Haag, en zijn vader Willem Hooft, dijkgraaf van Nieuweramstel en wonende te AmsterdamHhet nakomen van huwelijksbeloften21-10-1777
previous
12...6
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: