gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Due to maintenance it's not possible to make reservations.

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
6 results found
Search result: 6 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Mandament van rau actieFredrik Ghijzen, wonende in Den Haag, erfgenaam van Johan Francois Lemmers en zijn zuster Anna Catharina Lemmers, gerechtigd voor 1/12 + 1/12 + 1/6, te samen 1/3 part in 1/3 part van de erfportie; speciaal in het testament - twee dochters van wijlen proceptor Silvius, zoon van wijlen Moeye Lemmers, getrouwd met predicant Silvius; dochter Anna Elisabeth Silvius - 100 gulden per jaar en dan 2.000 guldens en na haar overleden naar kinderen, getrouwd was met Wolrad Smits: 5 kinderen: Hugo Smits - onbekende woonplaats; wijlen Hendrik Smits;Willem Smits, buiten het land; wijlen Elisabeth Smits; Maria Cornelia Smits, getrouwd met Fredrik Ghijzen, ieder voor 1/3 gedeelte van erfportie; zijn kinderen: Fredrik Ghijzen - suppliant voor 1/12 part; Hendrik Ghijzen - onbekende woonplaats; Agneta Ghijzen, getrouwd met Johannes Reust, zonder kinderen; Coenraad Ghijzen, ongehuwd overleden, iedereen voor 1/4 in 1/3 gedeelte; de tweede dochter van wijlen proceptor Silvius, te Amsterdam wonende en ongehuwd was - 1.000 guldens, voor 1/10 partMr. Francois Pieter de Bas, wonende te Voorschoten, overgebleven executeur van het testament; Regenten van Diaconie Oude vrouwen en kinderhuis der gereformeerde Nederduitsche gemeenteRekening en verantwoording van de directie en de administratie over de erfportie, inventaris van de boedel en nalatenschap van het testament
Mandament van rau actieOtto de Kat, wonende te DordrechtEgbert Vis, wonende te Delfsehaven en Johannes Wilhelmus Bussing, predikant te Gouda, ten behoeve van Johannes Henricus van den PalmAflossing in restant capitaal van de schepenenschuld en hypotheekbrief, een som van 1500 guldens met de interesten
Mandament van rau actieGrietje Rietveldt, weduwe van Dirk de Bruyn, wonende in de Wijpoort, onder de ambachte van ZoeterwoudenMijntje Aarts, de weduwe van Jan Otto Stokken; Arij Verkeul; Cornelis van der Linden; Pieter van Leeuwen; Hendrik Wijsman, wonende in Gelderswoude; Leendert Lekkerkerk, wonende in Benthuizen, onder Zoeterwoude; Hendrik de Munnik; Jan Vork; Isaac van der Knijf (Knijff); Cornelis Post, wonende onder Zegwaard; Jacobus van der Sterre in huwelijk met de weduwe van Meeuwis van der Burg; Jan Voorwinden, wonende onder Benthuizen; Hendrik Breugem, wonende te BleiswijkDe pachters zijn schuldig aan de suppliant te betalen de juiste waarde van een tiende gedeelte van het bezaai en de zakken zaad van de landerijen, gelegen in de nieuwe drooggemaakte Gelderswoudsche polder onder de ambacht van Zoeterwoude. Taxatie van twee neutrale deskundige lieden des noods bij deze Hove te benoemen en aan de suppliant te vergoeden alle de kosten, schaden en interesten voor jaar 1809
Mandament van rau actieA.P. Rijke, wonende te Amsterdam in procuratie hebbende van de weduwe Decker, wonende te WittmundJ.W. Bussingh junior, te GoudaEen wisselbrief van 320 guldens ten behoeve van Johan Luken, te Wittmund, geaccepteerd door J.W. Bussingh junior, te Gouda. Protest van de houder, schade door wissel en herwissel, zonder vrucht terug bekomen
Mandament van rau actieMagdalena de Jonge, eerder weduwe van Jacobus Mersen, hertrouwd met Mr. Jacob Abraham de Mist, ridder van de Koninklijke Orde van de Unie en eerste president van het Hof van Rekeningen van het Koninkrijk Holland, wonende te Amsterdam; Johannes Deel, koninlijk notaris en makelaar, wonende in Den Haag, bij het testament geasisteerdErfgenamen van Jacobus Mersen: kind of kinderen van germain neffens en nichten Hooreman (Horeman), zoon en dochter van wijlen Mr. Librecht Hooreman - Wouter Willem Hooreman en C.W. HooremanOnenigheid over restitutie van een som van 12.033 guldens en 15 stuivers, ten onrechte was aan het land impost betaald door weduwe van Jacobus Mersen. Rekening en verantwoording van de directie en administratie
Mandament van rau actieSchepenen van de ambachte van Lisse - curatoren over de insolvente boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart, vroeger schout in Lisse, getrouwd met nu wijlen Antge (Antje) Boes. De laatste curator was Mr. Jacobus van Lutsenburg, schout in LisseDe erfgenamen van Mr. Jacobus van Lutsenburg: Adrianus Milders, koopman wonende te Rotterdam, in huwelijk met Sophia van Lutsenburg en Johannes de Bruin, wonende te Bodegraven, in huwelijk met Cornelia van Lutsenburg. Sophia en Cornelia waren enige nagelaten kinderen en erfgenamen van Mr. Jacobus van LutsenburgRekening en verantwoording, ontvang en uitgaaf - over de boedel en nalatenschap van wijlen Willem Jacobus Sennepart en zijn huisvrouw. Een som van 2.686 guldens 6 stuivers en 8 penningen. De 1/2 van de som te betalen aan de schepenen van de stad Lisse
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: