gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
113 results found
Search result: 113 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Pieter van der Oest, wonende te WateringenGeenGeen
Lambert Kievits, wonende te VlijmenGeenGeen
AntiditaalJohanna Catharina van Rietvelt, huisvrouw van Adriaan ten Hughuizen, tegenwoordig verblijvende in VianenMogelijke crediteuren van echtgenoot van supplianteVerzoek om niet aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor de eventuele schulden van echtgenoot
AntidotaalBalthazar Bahman, agent van de Bisschop en Vorst van Wurtzburgh ect.Franck Marten en eventuele andere erfgenamen van Pieter Demand, die gewoond heeft in Hamburgverzoek om eerst contact op te nemen met notaris Christiaan Jonas alvorens acties tegen suppliant toe te staan
AntidotaalJacob Vroom, Herman van Breest c. sociis, crediteuren van Adam der KinderenAdam der KinderenPlaatsing van een advertentie i.v.m. verduistering van juwelen
Appoinctement in de margeJonker Alexander Witsehart, wonende in Den HaagBurgrmeesters en regeerders van Den Haag en de officierOngeldig verklaring van een keur op het trekken van een wapen en teruggave van daarvoor betaalde boete
Appointement in de margeCornelius Triglaudius, bedienaar van het H. Evangelie in Den HaagGualther de Raet, raad van het hofOpschorting van een dreigende gijzeling door de deurwaarder van Keulen wegens het niet leveren van stukken totdat de commissarissen rapport hebben uitgebracht: suppliant was en is niet tot levering in staat
Appointement in margineSusanna van Catshuysen, de weduwe van Pieter van Butselaer, bij zijn leven rentmeester van de domeinen van Polanen, Monster, 's-Gravezande en Zandambacht, en de kerk- en armengoederen te Naaldwijk; haar moeder Maria van de Urk zaliger en Mr. Henrick Both van der Eem, bij leven burgemeester van Den Haag als borg en principaal; Cornelis Ruysgh, bij leven secretaris van de Generaliteits Rekenkamer en de heer Everaaerts, bij leven burgemeester van Willemstad als mede borgen en principalenDe heer Robijn, deurwaarder; Henrick Hoekwater, penningmeester ter griffie van het Hof1) Suppliant verzoekt om appointement waarbij de deurwaarder onder cautie meubelen moet teruggeven en een kopie van het rekest en appointement moet overhandigen; 2) wederom beslagname van meubelen door de deurwaarder via een mandement van arrest met een slinkse verkoopmachtiging voor Hoekwater
Berichten-betrekking hebbend op 03143--37 en 03143-038GeenGeenGeen
Concept verbaalGeenGeenDe zaak tussen Jacob van Zannen als procureur van Anna Coningh, weduwe van Laurens van Zuijlen en Jacob Coningh, Mr. hoefsmid, wonende te s'Gravenhage voor zichzelf en andere erfgenamen van Jacob Coningh mr. hoefsmid en Aarnoud Roermond, wonende te s'Gravenhage, Jan Hendrik Roermond, notaris te s'Gravenhage, betreffende enige declaraties
Exstract uit het register van de ordinaire vierschaar van Nieuwekerk op DuivelandGeenGeenOverlevering van de anulering van het vonnis door schepenen d.d. gewezen inzake Eva de Visscher contra de erven van Cornelis Janse Visser
GeenJan Baas, wonende te Willeskop en Kortheeswijk en Geertruijd Verrijn, kleindochter en echgenoot van Jan Baas, Mede erfgenaam van Geertruijd van Wieringen, weduwe van Hendrik VerrijnHermanus van Horsten, Elisa de Lange en Reijnier Blok, als executeur testementairGeschil in erfenis kwestie
GeenGeenGeenGeen
GeenBrief van de president en raden van Holland, Zeeland en Friesland aan Jan Terhuis, baljuw van WaterlandGeenNa request van Hendrik Coller, kastelijn naast de sluis te Nieuwendam zullen hij en Jan Terhuis d.d. 26 juni dienen te verschijnen
GeenBrief aan de raden van Holland, Zeeland en FrieslandGeenGevraagd wordt om advies inzake het request betreffende Mr. Jacob Philip 'd Orville, wonende te Amsterdam
GeenGeenGeenBrief van de kerkeraad der Engelse Ggemeente te 's Gravenhage. Accordverklaring van de consistorie van de Engelse gemeente met de door het Hof van Holland opgestelde regelementen voor het verkiezen van ouderlingen en diacenen
GeenMr. Johan Leonard de Hartog, advocaat verzoek om weer op de lijst van advocaten van het Hof geplaatst te worden na enige jaren in Maastricht vertoefd te hebbenGeenGeen
GeenVerklaring van Frederik Abraham Cassa, en commies van finacien van Holland en Mr. Casper Clotterbooke, commies ten kantore van de raadspensionaris dat ergeen erfganamen meer zijn van Anthony Cornelis van Oldenbarnevelt, genaamd de Tulling d.d. 8-7-1749 wat zij op de 14e juli 1749 onder eede hebben verklaardGeenGeen
GeenGeenGeenVerklaring met getuigen bij notaris Johannes Sijthoff, opgesteld in de zaak waarin Jan Donia was aangezien voor Frans spion
GeenHerman Holthuijsen, wonende te Rotterdam, met machtiging van Abraham Vereaminnen, en verdere mede-erfgenamen van Francois Huijsman, gewoond hebbend te Amsterdam, en allen afstammelingen van Jans Commertgen en maritgen Jans, zusters van testateurWeesmeesters van AmsterdamOpheffing van een fidecommis en overdracht van de daaronder vallende nalatenschap
GeenGerrit Hendrik Schreuder, wonende te Den HaagGetuigen: Johannes Lutzkij, Johannes Schaede, burgers in Den HaagVverklaring van onvermogendheid
Geenniet vermeldCarel SmidtSchadevergoeding in verband met defloratie en het verwekken van een kind
GeenHermanus van SeppenwoldeAdolf Jan Hethuijsen en compagnieGeen
Geen rekest aan het Hof van Holland maat een rekest aan de Staten van Holland en West VrieslandDe regenten van het weeshuis van RotterdamLijsbeth Uijstermeer in haar leven weduwe van wouter JoostenTegenpartij heeft bij haar testament van 10-07-1728 voor notaries Dirck Vos van Maal te Rotterdam, toot haar enige erfgenaam beweert haar dochter Niesje van Oosten verwekt bij Cornelis Thomassen als zij overlijdt erft Lijsbeth zus Pieternella Uijstermeer, huisvrouw van Pieter de Bruijn, en Maria Uijstermeer huisvrouw van Abraham de Bruijn, voogden over de minderjarige kinderen van Lijsbeth zijn vrouw , Abraham de Bruijn en Matthijs de Vrede, haar goederen en boedel gaan naar het weeshuis
Geen rekest aan het Hof van Holland, maar een copie van het rekest aan de staten van Holland en West VrieslandGodtschalk Kops en Jan Meijser kooplieden te Amsterdam voor hemzelf en als graan hensiseerde van velen en de voornaamste eigenaars en de bewoners van de Hofsteden en Plezierplaatsen, gelegen onder de gelegenheid van HeemstedeSteden of dorpenTegenpartij mag de dienstbode niet weren van de landhuizen vanwege een waarschuwing van 08 - 08 - 1632 De staten van Holland vinden het goed dat het rekest in handen zal worden gesteld van de gedeputeerdn van Dordrecht
Hernieuwd verzoek om een curator te benoemenSuzanna van Slingerlandt, echtgenote van Rudolphus Ulrigh Baron van Sporche, kamemrheer van Zijne Majesteit de Koning van Groot Brittanië, Keurvorst van Hannnover enz.Simon van Slingelandt en Govert van Slingelandt, vader en broers van eiseresVerzoek om snelle beslissing over haar verzoek d.d. 15-03-1723 om Abraham Oulry te benoemen als haar curator
Mandament penaal en appoinctement van comparitiePieter de Lange C:S:Hendrik Dirkse Haring, gtootscheepmaker wonende te OostzaanNa vonnis m.b.t. mandament atterminatie wordt tussen partijen d.d. 01-08-1772 verbaal akkoord aangegaan
Mandament 0m actie te instituerenBarent Isaäcqs, wonende te HoornBarent Glansdrop, kleermaker wonende te HoornVerzoek om mandament om actie te institueren i.v.m. vermeende diefstal van een lat
Mandament antidtaalJacoba Louisse, geassisteerd met haar vader, Louis Christiaense, wonende te s'GravenpolderMatheus Cornelisse van OssewaardeBezwaar tegen het Pro Deo appel van van Ossewaarde naar aanleiding van een vonnis gewezen door schepenen van 's Gravenpolder d.d. 25-08-1725 inzake vermeende trouwbeloften
Mandament apustille met de clausule van interdictieMaerten van Campen en Adreaen Anthonisz Wijnants, gewezen burgemeester van Spang over 1645Schout en enige heemraden uit het Oosteinde van SpangVoordracht voor de burgemeesters verkiezing
Mandament concept appoinctementMr. IJ ValckenaerWeduwe van NoortGeen
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefJan Cornelisz en Jan Pietersz, timmerliedenRoeland Maijer, baljuw en schout van de heerlijkheid van Hoogwoud en AardswoutBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Hoogwoud en Aardswoud gewezen d.d. 1648-11-24 inzake beschuldiging van inbraak, geweld en diefstal
Mandament in cas van salarisPieter Stakenbeck,provoost van de generaliteitN.V.TVergoeding voor assitentie bij het bestrijden van ongeregeldheden voor en in het huis van de weduwe van Jacob Boot
Mandament met appel van authorisatieProcureur Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandFrans Canter , Eerste President van Bassoura, in dienst van de V. O. CVerzoek van vrienden om Canter, onder borgtocht ad. 15000.- gulden, uit zijn detentie te ontslaan, niet de belofte om te compareren
Mandament nisi causamAnthonie van Weel, wonende te den Bommel op Over - FlakkeeGeenVerzoek aan het Hof getuigen te mogen horen in een niet genoemde zaak van appel. N.B. aangehecht exploit en ingesloten onder eede verklaarde getuigenis van Cornelis Janse van Schouwen Jacob Mosselman en Maria Gerrits Corvinks
Mandament om actie te instituerenW van assendelft, hoofdofficier van de stad DelftDegnees Kallemijn, meesterkleermaker te DelftKallemijn beschuldigd van Assendelft van partijdigheid in het geschil tussen Kellemijn en de weduwe Meurs
Mandament om actie te instituerenJacob Vervoorn, namens Gorinchem gecommitteerd in de Raad van State der Verenigde Provinciën, Gerard van Hoeij, ontvanger van de gemene middelen van Holland in het kwartier van Gorinchem, Aert Clevesteijn, onvanger van de convoijen en ricenten in Gorinchem, allen oud burgrmeesters en vroedschappen van GorinchemEnige leden van de vroedschap van GorinchemBeschuldiging van wanbeheer tijdens ambtsperiode
Mandament om actie te instueren met de clausule van penaalPieter Borreman, baljuw van de vrije heerlijkheid Abbenbroek, wonende te LeidenJacob van Groenewegen, heer van 1/4 deel van de heerlijkheid Abbenbroek,Annitje Tous, Jan Janse van Herwijnen, Gerrit Claesse Schipper, Cornelis Huijgen Stompwijk, Gijsbert van Campen, rentmeester van Herp, wonende te Geervliet, Aelbrecht Zuijderveldt, te Simonshaven, Jemant van der Velden, te Den Broel, pretense crediteuren van suppliantTwijfel aan de rechtmatigheid van de vordering van voornoemde crediteuren
Mandament om appoinctement op een andere advocaat en procureurHermanus van Voorn, als erfgenaam van van zijn overleden huisvrouw Cornelia van Bentheim en als vader van Clara van Voorn, erfgename van haar overleden grootvader Jacob van BentheimGeenEen reeds 20 jaar durende strijd om een erfenis in handen te krijgen, waarbij den suppliant de mogelijkheid om requesten in te dienen wordt ontzegd
Mandament om benoemd te worden tot deurwaarderJan Schol, gewezen bottelier van Zijne HoogheidGeenToewijzing van een eerder door Prins Frederik beloofde deurwaarders-functie
Mandament om bij appoinctement een curator aan te stellenLeonardt Mostaert, koopman te Leiden, Anneken Adolfsdr, weduwe van Heijndric Dierxsz, Appeldoorn, gewezen koopman te Rotterdam en Anthonij van der Drift, notaris te Den Haag, met procutatie van enige kooplieden uit Rotterdam, Amsterdam en Leiden allen groot-crediteurenCornelia van der Maa, weuwe van Jan de Jonge, winkelier in Den HaagVrees voor het negeren van een arrest
Mandament om curator ad lites aan te stellenMr. Claude Aubert en consorten, ingezetenen van Rueij beneden, Rueij boven en HonterivesGeorge van Fittinghoff, erfheer van Zwaben, als vader en erfgenaam van Nicolaas George van FittinghoffExecutie op gererfde tegoeden,hetgeen, omdat de erfgenaam in Lijfland woont, niet konden worden geinsinueerd
Mandament om executie gedecerneerd te hebbenHendrick Nobel en Jan NobelJan Schilman, beeldsnijder in Den Haag en President Wijngaarden, werkgever van Schilmans vrouwMoedwillige vertraging van executie
Mandament om executie gedecerneerd te hebben en commissie in possessieMaria de Breedt, voor zichzelf en voor haar zoontje Francois de BressesJan van der Lissen, administrateur van 20.000 gulden, nagelaten van suppliante en zoontjeWanbeleid betreffende het nagelaten kapitaal
Mandament om executie gedecerneert te hebbenPhilips Bogaert, zijden lakenkoper in Den HaagDiverse vuilnis lieden en burgemeesters en regeerders van Den HaagStorten van vuil op andermans land
Mandament om executie gedecerneert te hebbenJohan Frans Droste tot Moldijck, gevange in de gevangenpoortJohan SijbertsVrijlating uit de gevangenpoort na verzuim om schulden te betalen, en overtreding van een verblijfs gebod, om via de keurvorst van Brandenburg en de familie van kapitein Jacob Mangelman het benodigde geld te verstreken
Mandament om in de Raad te pleitenAletta Cambier. c.s.Schout en gerecht van Nootdorp c.s.Geen
Mandament om procureur acceptant te stellenJacoba Lomisse, geassisteerd door haar vader Louis Christiaansz, wonende in 's GravenpolderMatheus Cornelisz Ossenwaarde te 's GravenolderVan Ossenwaarde is tegen het vonnis gewezen door schepenen van 's Gravenpolder d.d. 25-08-1725 in beroep gegeaan bij het Hof van Holland, maar doordat zijn procureur zich heeft terug -getrokken kan de zaak niet afgehandeld worden
Mandament om verzoek om apostille in de margeWiggert Duijsentdaalders, en Jan Duijsentdaalders, kooplieden te AmsterdamDe rentmeesters van de exploiten van het gerecht van AmsterdamRestitutie van boete voor een ingetrokken appel, in proces tegen Wiggert Jansz, timmerman
Mandament penaalMr. Johan van der Meijde, oud burgemeester raad en vroedschap van RotterdamJeremias de Sterke, de deurwaarder, die de executie uitvoertOnenigheid over de beschikkingsbevoegheid betreffende de nalatenschap van Jacobmina Wenkins
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: