gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.13 MB)
197 results found
Search result: 197 found
SuppliantTegenpartijBetreftDatum rekest
1/ Carel Kleyn, notaris in Den Haag, speciale gemachtigde van : Thomas Johannes van Hout; Leonardus Hermanus van Ruay, getrouwd met Isabella Clara van Hout, wonende te Geertruidenberg; wijlen Gijsbertus Theodorus van Hout - drie kinderen van wijlen Matheus van Hout; 2/ Cornelis der Byl, wonende in Den Haag, gemachtigde van: Lidius Hubert Louis Scherping, te Deventer; Johanna Lamberdina Scherping, weduwe van Johan Gijsbertus (Gysbertus) Drabbé; Susanna Catharina Cornelia Scherping; Ephraim Comans Scherping, te Bergen op de Zoom, wettige kinderen van wijlen Johannes Lambertus Scherping; 3/ Willem van der Berg, te Rijswijk, procureur; 4/ Christoffel Allies, te Rijswijk, gemachtigden van: Gerrit Paardekooper, getrouwd met Ferdinanda Hendrica Mohler, te Rijswijk; mitsgaders: Gysbregt Warnaar, getrouwd met Margaretta Cornelia Perron, wonende te Spijk - kinderen van wijlen Margaretta Elisabeth Scherping, zuster van nu wijlen Johannes Bartholomeus Hout en wijlen volle broer Matheus van HoutWillem Schoonhen - administratie van de boedels van wijlen Johannes Bartholomeus van HoutOnenigheid tussen de partijen over het recht en bevoegdheid van de gemachtigden inzake nalatenschap van wijlen Johannes Bartholomeus van Hout. Inventaris van de boedel en nalatenschap, rekening en verantwoording, administratie, ontvang en uitgaaf. Verdelen van de boedels tussen erfgenamen van de vaderskant en de moederskant03-04-1805
A. de Gyzelaar, wonende in Den HaagL. van Veldriel, wonende in Het BoschOntkenen van een acceptatie getekend door L. van Veldriel aan de suppliant te betalen een som van 2.500 guldens27-03-1807
Abraham Faro; Isacq Henricus Faro, kooplieden te Amsterdam, zonen en mede erfgenamen en executeurs van het testament van wijlen David Henricus Faro in zijn leven mede koopman te AmsterdamJoseph Buaeno; Isacq Henricus de Granada, toentertijd wonende op Barbados; Jacob de Bueno de Mesquita, weduwnaar van Sara Henriqus de Granada, wonende te Nieuw Jorck (New York); Benjamin Henriques de Granada te Suriname, zoon van Sara; Abraham Henriques de GranadaViordering van enkele sommen van duizenden ponden en goederen, tevens 2 huizen te Amsterdam die verkockt werden bij willig decreet.22-11-1718
Abraham Musketier, wonende te Leiden, genegocieerd onder de firma van Abraham Musketier en Zonen; Wilhem Musketier; Wilhem Musketier Arendsz, beide nu overledene. Gemachtigde van Peter Sluysken; Clara Sluysken en Lucretia Sluysken, wonende te Amsterdam; Adriaan Zwartendyk (Swartendyk), te Utrecht; Mr. Klinkhamer, te AmsterdamPeter Sluysken, commandant van de stad en landen van Gale, wonende te ColomboOnenigheid over betaling van gedane werk - Rekening- courant. In Arrest en bewaarende hand alle effecten, gelden en penningen van Peter Sluysen.Tegen behoorlijke quitantie aan de suppliant te betalen.13-01-1806
Adriaen Pieter Joosten, te St. Annaland, in proces voor schepenen van Poortvliet op het eiland TholenPieter Marinussen Priem, gehuwd geweest met Pieternella Cornelis DouwdrBezwaar tegen het vonnis van 9 november 1650 van de schepenen van Poortvliet inzake de geëiste som van 50 pond groten Vlaams30-11-1650
Aelbert van Hucht, wonende in Zierikzee,(met procuratie van Isabella Houcks, testamentaire erfgename van Jonkheer Adrian van Westkapelle, haar overleden grootvader )eiser en arrestant in een proces voor schepenen van de heerlijkheid ouderkerk en DuivelandHendrick Jansen van Ircus, Andries van Waller en Claes Adriaenszn Block, verweerders en gearresteerdenBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-augustus 1650 van schepenen van de heerlijkheid van Ouderkerk, betreffende opheffing van een arrst19-09-1650
Aeltje Arents, de weduwe van Paulus Paulussen Schrijer, impetrante in cas d'appelAndries Marcussen, gedaagde in cas d'appelBezwaar tegen het vonnis van het gerecht van Amsterdam op 22-10-1650 inzake de afwijzing van een rekest civiel betreffende een borgtocht van f. 3000, gelicht van de weduwe van Martenpapenbroek04-11-1650
Aert Dirxse de Baan, gehuwd met Marijtie Anthonis Boender; Cornelis Pieter Boender, testamentaire voogd over de minderjarige kinderen van Antonie Pieter Boender uit zijn eerste huwelijk met Helena Cornelise Boender, tweede huwelijk met Anna Cornelis de LangeCornelis van Wijnen; Anna Cornelis de LangeEen erfenis kwestie. Anna Cornelis de Lange, weduwe van Anthony Pieter Boender is hertrouwd met Cornelis van Wijnen. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenparij te ordonneren het proces niet te verstoren27-07-1716
Agnes Johanna Boreel wonende te Veere (Zeeland) weduwe, voogdesse over haar minderjarige zood (geen naam genoemd) en boedelhoudster van wijlen Robbert Weil in zijn leven fiscaal Indwependent van de geoctrooieerde Oost Indische Compagnie te Nagapatnam op de kust van Coromandel.Cornelis Stevens gewezen onderkoopman van NagapatnamEen verzoek om de tegenpartij te laten getuigen in een lopend proces tegen Daniel Bernards, gouverneur op de kust van Coromandel; Dirk van Cloon onderkoopman; Hendrik de la Haije pakhuismeester; Cornelis van Outveld sekretaris te Nagapatnam en bewindhebber van de generale geoctrooieerde Oost Indische Compagnie17-09-1715
Albert ter Hoeve, koopman te Amsterdam als last en procuratie hebbende van Maerten Schalk te Dusseldorp,gehuwd met Margriet Abels; wijjlen Theunis Thijssen Steynhorst en wijlen Magtelt Abels, echtelieden , wonende te TexelGeertruyt AbelsDe nagelaten goederen van wijlen Theunis Thijssen Steynhorst en Magtelt Abels, echtelieden. De goederen worden nagelaten aan Geertruyt Abelsm en Margriet Abels ieder 1/3 deel en 1/3 deel voor de 4 kinderen van haar zuster Hendrickje Abels. Geertruyt vehindert de goederen bestemd voor de suppliant door deze te "blokkeren". Suppliant verzoekt het Hof, Geertruyt met deze actie te laten stoppen18-01-1714
Anna Adriana van der Mieden, weduwe van Mr. Bartholomeus Gerard van den Velde, wonende in Den HaagEduard Amersfurtius van Voorst, wonende te Utrecht; Mr. Daniel van Laar, te Amsterdam; Daniel Uittenbogaard, wonende in Den Haag, executeuren van het testament van wijlen Bartholomeus Gerard van den Velde en zijn erfgenamenIn cas van separatie van tafel, bed, bijwoning en goederen te entameren, gesloten op 28-07-1775 aan suppliante leven lang gedurende zoude uitkeren een som van 4.000 guldens per jaar, obligaties met kapitale som van 28.000 guldens en effecten. Onenigheid met de executeuren en meerderjarige erfgenamen04-09-1810
Anna van der Lelij, weduwe van Johan Gardeijn, tegenwoordig wonende te RotterdamJan Hennekijn (Hennequijn), zwager van Suppliant.Suppliant heeft op 5 mei 1709 haar zwager Jan Hennekijn (Hennequijn) gemachtigd om haar zaken te beheren, voor notaris Hugo Pijl gepasseerd. Tegenpartij heeft echter tot 31 januari 1710 geen verantwoording afgelegd. Suppliant vezoekt proces te mogen voeren.09-01-1714
Anthonij Addink en zijn vrouw Maria Margadant, wonende in Den Haag, als gedaagden bij appoinetement van rau actieAnna Magnet, weduwe van wijlen Carel Kleijn, in zijn leven notaris en makelaar in Den HaagDe supplianten keeren zich tot deze Hove, verzoekende het Hofs mandament van tuijgen in ordinaria forma29-09-1809
Arent de Greeff; Albert van Wingerden; Willem Lormier, en Hendrik ter Beek van Coesvelt, allen wonende in Den Haag, curatoren over de insolvente boedel van Mr Carel Brakman, gewezen Solliciteur MilitairPetronella Brakman en Maria Brakman, en Petronella Cambier, Mr. Jacob Cambiervoldoening van de proceskosten21-03-1721
Arnoldus Lader wonende te Haarlem, weduwnaar en erfgenaam van wijlen Caatje van Hadde, vader en voogd van zijn minderjarige kind (geen naam genoemd). Wijlen Margaretha van Blenckvliet weduwe van Johan van der Cloot heeft op 18 mei 1706 per testament bij notaris Blockerus te Rotterdam, gerelateerd aan de 3 nagelaten kinderen van haar neef, Jacobus van Hadde, t.w, Jan van Hadde; Anna van Hadde gehuwd met Jan van Dijck (of van Eijk); Caatje van Hadde, gehuwd met Arnoldus LaderLaurens Schijn en Adriaan van Alkemaar beide wonende te Rotterdam, beide administrateurs van fidei - commissaire goederenEen erfenis kwestie, suppliant verzoekt her Hof om de tegenpartij te beverlen een bepaalde som uit te keren van de ingekomen som geld21-07-1716
Assueris Cornelis graaf van Spangen, als enige universele erfgenaam van wijlen Assueris Hendrik, graaf van Spangen, in zijn leven heer van Ter List, etc.Philip van Borsselen van der Hooge, nu wonend te Brugge in Vlaanderensom gelds, te weten : 561;5; 8 jaarlijks sedert 11 april 1697, over de jaren 1711 t/m 171911-03-1721
Balther Jacobszn Smit, Jab Hendrixzn TimmermanBarent Willemsz KeijserBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake aflossen en bevrijden van het huis van tegenpartij, terwaarde van 1100.- gulden24-09-1650
Barend Stokvis, koopman te AmsterdamFrancois Bernard Cousebant van Alkemade, zijn vrouw Helene Wilhelmine Elisabeth Ravens, wonende te WarmondSchuld en hypotheeks brief - een som van 15.000 guldens te betalen aan de suppliant. Wanbetaling en aflossing van de schuld05-07-1805
Bartholomeus Blok, wonende te RotterdamAnthonij van der Wal, wonende te Delft; Simon van der Borst, gewoond hebbende te DelftBezwaar tegen het vonnis van schepenen te Rotterdam inzake drie recepissen, te samen groot 1.700 guldens en twee obligaties, te samen groot 2.500guldens met interesten. Restitutie van een handschrift van de suppliant23-11-1808
Bastiaan de Vink (Vinck), en Govert van Herbergen, wonend te Dordrecht, en Jacomina van Westerhout, weduwe van wijlen Abraham Pijl, in zijn leven emertitus Predikant, en gewoond hebbende in Overschie, gestelde executeurs van het testament van Abrahamus Pijl, en voogden over zijn minderjarige kind en erfgenaam Johanna Pijl, door hem in tweede huwelijk verwekt aan Jacomina van Westerhout.Aletta Duijsing, zuster van halve bedde van nagenoemde testateur Johannes, gehuwd met Aelbert Reijnen, koopman te Rotterdam, en universeel erfgenaam van Johannes Duijsing en Maria Kroon in hun leven echtelieden te Rotterdam,Abraham Pijl was gehuwd geweest met Anna Duijsing, en had een kind: Johan Pijl (eerste bed), dat recht had op een legaat van 10.000;-;- gulden.05-03-1721
Christiaan Beuning, koop,am te Amsterdam, wettelijke eigenaar van een wisselbrief van 300 rijksdaaldersHans Fransz van Traben ui CoblensDe wisselbrief zou uitbetaald worden binnen 3 manden ten huize van Christiaan van Arsoy, koopman te Amsterdam. Er is echter geen uitbetaling geweest. Suppliant verzoekt het Hof tot beslaglegging van de goederen van de tegenpartij en de kosten van de geleden schade te voldoen22-09-1716
Christiaan Lem, koopman, wonende te AmsterdamHendrik Kraanstuiver (Kraanstuyver), wonende te Amsterdam en mede J.Dyl en compagnieBezwaar tegen het vonnis van schepenen van Amsterdam inzake contant verkochte 30 kisten glas - 10 kisten in planken en 20 kisten nr.1 en 2 en geleverd, maar door tegenpartij onbetaald gebleven en daarom de suppliant eigenaar is gebleven.Vergoeding van schaden en kosten en interesten aan de suppliant05-12-1809
Christina Johanna Heyroth, verlatene huisvrouw van Joseph Smith,geassisteerd met Jan Willem van Alphen, haar curateurJoseph Smith, haar manSchadevergoeding aan verlaten huisvrouw12-04-1810
Claes van der Hoeve meester timmerman, wonende te PoeldijkCornelis Cente Lammens en Barbara Knotter zijn huisvrouw wonende te LeidenDe resterende kosten van gekochte gerrdschappen en houtwaren, te weten 100 carolus gulden zij nog niet voldaan. Ondanks de vele verzoeken. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te gelasten de schulden en de gemaakte kosten te voldoen.15-07-1716
Coenelis van Aerssen, Heer van Hogerheyden, ontvanger Generaal van Holland, Heer van Voshol onder Langelaar en CorteraarPeter Leendertse Zuytwyck wonende te Langeraar; Aert Cornelisse van der Hoorn wonende te CorteraarEr waren grote onordelijkheden gepleegd betreffende effecten van de gemeente waardoor vele duizenden guldens zijn verdwenen. Suppliant verzoekt het Hof om de tegenpartij te ordonneren de kosten te betalen.22-12-1716
Commissarissen van de Desolate Boedelskamer te Amsterdam, Buys de Bordes en Jordan, kooplieden wonende te Amsterdam, waren benoemd tot particuliere directie van dien Boedel, wettige crediteuren van Jacob Mozes en S: L: Content, mede koopliedenJacob Mozes en S: L: Content, kooplieden te Amsterdam, hadden gedecklareerd hun crediteuren niet te kunnen betalenBezwaar en onenigheid van de schepenen te Amsterdam inzake Appoinetement van Nihil, de boedel zoude worden genomen onder sequestratie van de Kamer- in bewaringstellen. Bewaargeving van een zaak, waarover geschil is in de handen van een derde op rechtelijk bevel17-12-1805
Cornelis Ariense van der Meer, voor zichzelf en voor zijn vrouw Neeltje Philips Bijmondt, wonende in de Lier, te samen enige geinstitueerde erfgenamen van wijlen Claes Arense Couwenhoven, ook wonende in de Lier. Hij is in gemeenschap van goederen getrouwd met Maertje Joris van der Touw, en was eerder weduwnaar van de weduwe van Arij Leymense van den Meer.Leymense van den Meer, een der voorkinderen.Tegenpartij moet betalen aan suppliant 150 gulden met rente sedert 1-11-1711 tegen 4% rente en betalen de kosten hierom gedaan10-07-1715
Cornelis Corsz Coster, te HeenvlietClaes Jacobsz Wagenmaecker (wagenmaker), te HeenvlietToebrengen van verwondingen09-12-1650
Cornelis de Grave, koopman wonende in Veere, arrestant - eiser in conventie en verweerder in reconventieJosias Broecker, opponent van arrest , verweerder en eiserBezwaar tegen een vonnis van burgemeester en schepenen van Veere, waarvan geen datum is vermeld. Het gaat om profijt uit een scheepslading31-05-1655
Cornelis Duijventsz. Raad en vroedschap van Haarlem, eiserMijndert Pietersz Emaûs, brrouwer in de brille in Haarlem, Jan Jansz van Aalst, Joost Baelen. gedaagdenBbetaling van 5250 Carolus guldens over de tweede custing van de brouwerij + rente sedert 164915-09-1650
Cornelis Gerritsz Mynlief, wonende onder PootugaalLyntje Braat, weduwe van Willem Wey, wonende te Geervliet; mitsgaders: Marytje Ariensdr. Kranendonk, weduwe en boedelhoudster van Cornelis Ariensz van der Waal; Johannes Hendrikse Vermaat, beide wonende te PoortugaalOnenigheid over aangekochte landen en interesten10-09-1807
Cornelis Musch, heer van waalsdorp, griffier van de Staten Generaal de Verenigde NederlandenAbraham van Beveren, ambachtsheer van West BarendrechtOnenigheid over de verdeling van de inkomsten van het land en uit de grof en smaltienden, aangezien door bedijking nieuw land is gewonnen23-07-1650
Cornelis Smit, predikant van Lutjebroek; Bruin Adams Gillis, te Wormer, geinstitueerde erfgenamen van wijlen Dirck Lams, in zijn leven Raad en oudburgemeester te wormer.Menen ook recht te hebben op de erfenis van Dirck en Pieter Lams. Brechje Schoons, weduwe van Gerrit Lams; Adam Pieters Roos en zijn zuster, Eefje Pieters en Grietje Pieters, echtgenote van Aris Dircks Hola; Aaftje Pieters echtgenote van Gerrit Harmans, te Oostsaardam. De andere zusters wonen te SaardamHet verzoek om mandament penaal en RA, betreft een erfeniskwestie en het verzoek van de tegenpartij om een inventaris te leveren van de goederen en boedel van Pieter Lams15-11-1718
Cornelis van der Hoop, Bailliu van der Lecq, ratione officii.Jan Pieterse Lighthart.De suppliant heeft middelen nodig om twee commissarissen te committeren die de getuigenis der waarheid komen getuigen?13-03-1721
Cornelis van der Hoop, Baljuw van de LecqJan Pieterse Lighthartde suppliant ratione officii, heeft de getuigenis van de waarheid van enige personen nodig.13-03-1721
Cornelis van Houwelingen, wonende onder Meerdervoort, bij publieke veiling heeft gekocht: huis, schuur binnen en buitendijks erf met drie akkers griend, gelegen onder Meerdervoort, geprovenierd is uit de gerepudierden en insolventen boedel van wijlen Jan Huizert, wonende in zijn leven onder Meerdervoort. Op het huis hypotheek, groot 600 guldens door wijlen Jan HuizertHendrik Landmeester, wonende te DordrechtHet huis en akkers door gestelde curator verkocht aan Hendrik Landmeester te Dodrecht, schuld bij betalingen van hypotheek, publiek veiling, geen bezwaar van de appelant, door verkoop van tijd niet meer geldig, Onenigheid tussen de partijen26-11-1805
Cornelis Vijfhuysen, notaris en procureur te Den Haag, enigen universele erfgenaam van wijlen zijn vader Laurent Vijfhuysen, in zijn leven procureur voor het Hof van HollandDiverse personen, waarvan de namen niet zijn genoemdAchterstallige betalingen . Suppliant verzoekt het Hof tot het dagvaarden van de tegenpartij.04-12-1716
De advocaat fiscaal des Konings voor de Nationale Domeinen in het voormalig departement HollandJacobus Willemsen en Jan Hubregt ( Hubrecht ) Lentvrinck, notaris en procureur, beide als executeuren in de boedel van Gijsberta de Fromantiou, weduwe van Johannes van der Veur, nagelaten dochter van Nicolaas de Fromantiou en Maria van der Nop, te Rotterdam. Erfgenamen: Jacobus Willemsen in huwelijk hebbende Amelia Hofhout in Den Haag wonende, met authorisatie van haar man; van Gijsberta Aufmord ( Aufmond ), gesepareerde huisvrouw van Johannes Heijbeek van Hospanjon; van Charlotte Aufmord ( Aufmond ), weduwe van wijlen Hendrik van Salk, beide wonende te Rotterdam - erfgenamen van moederszijde; mede enige efgenamen van vaderszijde van wijlen Gijsberta de Fromantion, weduwe van Johannes van der Veur, nagelaten dochter van Nicolaas de Fromantion en Maria van der Nop, wonende te Rotterdam en daar overleden.Verantwoording en rekening van de directie en administratie over de boedel en nalatenschap van Gijsberta de Fromantiou, alle boeken, brieven, chartes en papieren tot inventaris, met de vruchten, baten en profijten14-09-1808
De armmeesters van Kapelle, gedaagden in cas van relief en reductie voor de mannen van de hoge vierschaar van Zuid-HollandDe armmeesters van Waspik, impetranten in dezelfde zaakBezwaar tegen een "onrechtmatig" vonnis van de hoge vierschaar op 14-11-1650 over het onderhoud van armen en behoeftigen van het Stapeleinde te Kapelle23-11-1650
De erfgenamen ab intestato van Cornelis Willemsz Zevenhuijzen, overleden 1624 of 1625, gewoond hebbend in Katwijk a/d Rijn, gehuwd geweest met Marijtgen Huybrechtsdr, weduwe van Haviek Janssen, en overleden in 1650De gezamelijke bezitters, of hun mannen en voogden, van een hypotheek van 1000.- gulden, betreffende een huis en erf in Katwijk a/d RijnAfbetaling van de helft van een custingbrief van 1000.- gulden op 24-06-1608 van Schout en Schepenen van Valkenburg en beide Katwijken, verleden door Andries Jansz ten behoeve van Cornelis Zevenhuijzen01-11-1650
De erfgenamen van wijlen Florus Cousebandz in leven Heer van Waspik en Oud Alkemade, ambachtsheer in Grijsoord; benevens: Theodor Jan Roest van Alkemade, ambachtsheer van Werkendam en de Werken, wonende in Den HaagThomas Jacob van Wassenaer Warmond - schuld 30,000 guldens aan de supplianten; zijn zuster Odilia van Steinen, douairière van Wassnaar Nienkoop, vrouwe van Nienkoop Noorden en Achttienhoven, wonende te Bonn - schuld 10,000 guldens met interestenOnenigheid over aflossing van de schulden met interesten - de erven van wijlen Florus Cousebandz. Arrest van de goederen. Aandeel in de nalatenschap25-11-1806
De gemeente besturen van S'Gravenzande en Zand ambacht - baljuw, schout en burgemeesteren en schepenen van S'Gravenzande, te samen de regering van de magistraat. Zorg over hooi en stroo voor detachement cavalerij voor 1.310 guldens en 14 stuivers. Een som van 1.000 guldens geleend van de Diaconie armen te Wateringen. Ontvanger baljuw van S'Gravenzande Abraham Douglas was overledenDe weduwe van Abraham Douglas, Magdalena Caarten, wonende te AnholtBeslaglegging op eigendommen van tegenpartij07-12-1810
De keizerlijke advocaat-fiscaal van de Nationale domeinen in het voormalig departement Holland - I. BakkerJan Hubrecht Lentfrink, notaris en procureur, wonende te Rotterdam en Jacobus Willemse, getrouwd met Amelia Hofhout, wonende in Den Haag, executeuren in de boedel van Gijsberta de Fromantiou en Maria van der Nop, wonende te Amsterdam en daar overleden; mitsgaders: Gijsberta Aufmont, gesepareerde huisvrouw van Johannes Heijbeek van Hespanjon en Charlotta Aufmont, weduwe van Hendrik van Falk, beide wonende te RotterdamOnenigheid tussen erfgenamen van Amelia Hofhout15-10-1810
De Keizerlijke Procureur Generaal bij het Hof van Justitie over het voormalig departement HollandJohannes Schaaf, geen vaste woonplaats, zwervend levenJohannes Schaaf heeft een paard gestolen uit een weide onder het ambacht van Rijswijk en in Amsterdam verkocht voor 85 guldens03-10-1810
De procureur generaal des Konings over het voormalig departementPieter Krijger, wonende te Middelharnis, geresteerdeBij arrestatie van Bastiaan Hendriksz Visser, de tweede arrestant Pieter Krijger heeft zich verzrt tegen de bedienden van de Justitie en de policie met kwaden gevolgen05-10-1809
De procureur Generaal des Konings over het voormalig departement HollandChristiaan George Reinhard van Marle, gewezen assessor bij het Landdrost ambt van AmstellandDe tegenpartij heeft van onderscheidene personen op credit gekochte goederen wederom voor contant geld verkocht en voor zeer aanmerkelijke sommen geld heeft opgelicht. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan hevige bedrigerijen14-05-1809
De procureur generaal des Konings over het voormalig departement HollandTheudorus Huygens, marktschipper van de Oude TongeTheodorus Huygens heeft de levensmiddelen verkocht aan de vijand van de staat - engelse vloot, en gerhaaldelijk naar ter Veere de schapen en ardappelen vervoerd heeft en het aanstoken van en deelnemen in opvoerige beweringen met zeer kwade gevolgen voor het Land05-10-1809
De procureur generaal des Konings over het voormalig departement HollandBastiaan Hendriksz Visser, wonende te Middelharnis, gearresteerd voor deze HoveBastiaan Hendriksz Visser heeft zich tegen de publieke authoriteiten openlijk verzetten, scheldwoorden en bedreigingen heeft toegevoegd, hij heeft de vrouw van recherche Zacharias de Reuze met geweld afgedwongen een paspoort welke in haar huis bewaard wierd aan hem geven en ook haar heeft mishandeld26-10-1809
De Procureur Generaal des Konings over het voormalig departement HollandM.J.J. de Gallieris, geweren officier, geen vaste woonplaats hebbendeDe tegenpartij is schuldig gemaakt door valse en zelffabriceerde wisselbrieven aan verschillende personen aan te bieden. Falsiteit en bedrigerij22-09-1807
De Procureur Generaal des Konings over het voormalig departement HollandReier Kok, schipper te EnkhuizenDe schipper is schuldig gemaakt aan het achterhouden en verborgen in de Visschuit de goederen van de verongelukte deense schip - 1 baaltje geheel droge saffraan en 4 kastjes met ansjovis22-10-1807
previous
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: