gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
322 results found
Search result: 322 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
Appointement in de marge met arrest door een deurwaarder op de persoon van Boudewijn de KempeMr. Roelandt Kinschot, advocaat aan het hof, als agent van zijn genade de graaf van Aldenburch met de volmacht van de edele vrouwe Catharina van Megant, de weduwe en boedelhoudster van jhr. Francois d'Estros, gewezen heer van Hault-Mets en enig erfgenaam van wijlen zijn broer jhr. Johan d'EstrosBoudewijn van (de) Kempen, uit Menen in VlaanderenBetaling van een schuld van 8600 gulden Brabants met rente en de levering van zes stukken goudleer
Authorisatie en poenaalPoieter Martinus als last en procuratie hebbende van Johannes Martinus en Catharina de Beer, zijn ouders; Gerrit van Rinerpt (Rinersz, Rincpt) getrouwd met Cornelia de Beer ergenamen ab instato van wijlen Johan de Beer uit Driemanspolder in het ambacht van SoetermeerJacoba Maria van der Does, gewezen huishoudster van wijlen Johan de BeerDe nagelaten goederen van wijlen Johan de Beer. De tegenpartij verhindert de suppliant om de inventaris op te nemen
Besloten Missive in Rau ActieElisabeth Leuters weduwe en boedelhoudater van wijlen Christoffel Ronk wonende te Den HaagPrins Johan Friso, universeel erfgenaam van wijlen Mary Stuart, Koningin van Groot BrittanniëAchterstallig huurloon. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij het resterende huurloon van 2 jaar en 3 maanden, groot 56 ponden, 15 schellingen sterlings, omgerekend 624,5 guldens per jaar, totaal 1404 gulden en 11 stuivers te betalen
Besloten Missive in Rau ActieRichard Verschuur te RotterdamQualterus Hennequijn, oud-Burgemeester en Raad van Rotterdam, man van Ewouda VerschuijrDe nalatenschap: woningen en landerijen in Vaardinger Ambacht, Hoogstad geheten, verkregen fidei Commis van wijlen Maria Muijden, suppliants moeder, werd beheerd door suppliants grootvader wijlen Rijk Adriaanse Verschuijr, nu in handen van tegenpartij. Suppliant verzoekt het Hof de tegenpartij te ordonneren, de documenten e.a. gegevens over te dragen aan suppliant
Cas d 'Appel met de clausule van inhibitie en van relieff jegens de inhibitieClaas Groot oud commissaris te HoornCornelis Coster, gehuwd met Antie Coertes te HoornTerugbetaling van geleend geld ter grootte van 640 carolus gulden
Commissie op heren commissarissenProcureur Generaal over Holland, Zeeland en VrieslandPieter de Groot Drossaard en Schout van HeukelumVoortzetting van een lopend Proces
Commissie van CmmissarissenMr. Hendrick Franken advokaat te Dordrct, gehuwd met Cornelia de Vries; Hendrick Ernst de Bertrij, Resident van zijn Koninklijke Majesteit van Polen en Keurvorst van Saxen, wonende te Amstedam, gehuwd met Maria de Vries, kinderen en erfgenamen van wijlen Cornelia Palm, in haar levn weduwe van Peter de Vries in zijn leven oudraad van de stad Dordrecht.Meerderjarig kinderen, voogden over de minderjarige erfgenamen, kindskinderen van wijlen Abraham Palm, in zijn leven luitenant kolonel van dit landCornelia Palm was gedaagde in mandement van Rau Actie in een proces tegen de nabestaanden van Abraham Palm,
Heren CommissarissenPierre de Quaebbe, Heer van Tiepma Ouden Rhijn, Heijcoop, gehuwd met Magdalena Catharina van der Burgh.Mr. Pieter de Bije in zijn leven advocaat voor het Hof van Holland, excecuteur Testamente van wijlen Willem van der Burgh, in zijn leven gewoond hebbende te Delft, om de admimistratie van de boedel bij te houdenTwee posten waarbij suppliant in het ongelijk is gesteld. Verzoekt het Hof om twee commissarissen uit dit Hof te benoemen om de administratie af te kunnen sluiten.
In Cas d'Appel met inhibitieLambert Michielsze Donckersloot te AlmkerkCornelis Jansz Nederveen te DussenBij vonnis van 02-09-1716 werd suppliant veroordeeld door de Schepen van Woudrichem tot betaling van allimentatie voor het kind van de tegenpartij en tevens allerlei kosten zoals kraamkosten, voedsel enz. de tegenpartij ontkende dat het zijn kind is. Suppliant verzoekt het Hof om mandement in Cas d'Apel met de clausule van inhibtie
Madement PenaalMr. Adriaen Steengragt, secretaris van het College der Admiraliteit te Middelburg in ZeelandDe enige en meerderjarigen zuster van suppliant Johanna SteengragtVerbod het omgaan en of trouwen met Jacob Wouters die majesteit schennis pleegde en daarvoor verbannen was uit Holland, Zeeland, Westvriesland en Utrecht wegens hun onaceptabel gedrag. De tegenpartij werd verboden elkaar te zien en te spreken.
Madement van Arrest en penaalWeduwe (geen naam vermeld) van Aubert de Maretz, wonende te AmsterdamDe weduwe La Piemante en Pierre Cavalier, burger en koopman in Den Haag.Supliante verzoekt het Hof in arrest te nemen het biljet van 3.000 gouden louisen dat Hugetan aan Aubert de Maretz op 20-11-1704 heeft gegeven als betaling van een schuld. Hij heeft het overgegeven aan de tegenpartij een grote boete betalen aan de Hoge overheiden ze mogen het biljet aan niemand anders doorgeven en betalen de kosten hierom gedaan.
Madement van Rau ActieMr. Willem Adriaan van der Stel, Oud-Schepen en Raad van de stad Amsterdam, gehuwd met Maria de Hase, en voogd over de minderjarige erfgenamen van wijlen Cornelia van DusseldorpNicolaas Duijrkant, Baljuw van de stad Tholen, gewesen administrateur en bewindhebber van de nagelaten goederen van en effecten van Cornelia van DusseldorpIn gebreke blijven van rekening en verandwoording af te leggen van de administratie over diverse goederen van Cornelia van Dussendorp en weigering om de rekening af te sluiten
Madement van ReformatieJohan Schonenburg, wonende te LeckerlandCornelis van den Hoop Schout en sekretaris te (Leckerkerk) LekkerkerkTegen het vonnis van de Heemraden van Lekkerkerk. Publieke verkoop van een huis, erf en schuur stalling voor het huis, staande aan de Lek Noord waarop supliant de oudste hypotheek heeft, zijnde 1000 gulden en Catharina, weduwe van Martijn van Hoeve een kapitaal van 600 gulden. Weigering van copie van het vonnis inzake kwijting van de hypotheekbrief of vonnis van preferentie
Mandament crimineelDe Keizerlijke Procureur Generaal bij het Hof van Justitie over het voormalig departement HollandJohannes Schaaf, geen vaste woonplaats, zwervend levenJohannes Schaaf heeft een paard gestolen uit een weide onder het ambacht van Rijswijk en in Amsterdam verkocht voor 85 guldens
Mandament crimineelDe procureur-generaal des Konings over het voormalig departement HollandJ.B. van der Hoven, commissaris van politie te Maaslandshuis gestationeerd; mitsgaders: Pieter van den Heuvel en Petrus van Koetsveld, commizen van convooien en liecenten gestationeerd te MaassluisHet permiteren van de invoer en lossing van contrabande goederen tegen betaling van 1.000 guldens verder vervoerd. Een zak van corruptie bij de ambtenaren
Mandament crimineelDe Procureur Generaal des Konings over het voormalig departement HollandReier Kok, schipper te EnkhuizenDe schipper is schuldig gemaakt aan het achterhouden en verborgen in de Visschuit de goederen van de verongelukte deense schip - 1 baaltje geheel droge saffraan en 4 kastjes met ansjovis
Mandament crimineel in communi formaDe procureur generaal des Konings over het voormalig departement HollandTheudorus Huygens, marktschipper van de Oude TongeTheodorus Huygens heeft de levensmiddelen verkocht aan de vijand van de staat - engelse vloot, en gerhaaldelijk naar ter Veere de schapen en ardappelen vervoerd heeft en het aanstoken van en deelnemen in opvoerige beweringen met zeer kwade gevolgen voor het Land
Mandament crimineel in communi formaDe procureur generaal des Konings over het voormalig departementPieter Krijger, wonende te Middelharnis, geresteerdeBij arrestatie van Bastiaan Hendriksz Visser, de tweede arrestant Pieter Krijger heeft zich verzrt tegen de bedienden van de Justitie en de policie met kwaden gevolgen
Mandament crimineel in communi formaDe procureur generaal des Konings over het voormalige departement HollandGijsbert van Gool, knecht bij Theodorus Huijgens (Huygens), marktschipper van de Oude TongeGijsbert van Gool heeft vrijwillig geholpen aan Theodorus Huygens met verkoop van levensmiddelen aan de engelse vijand van de Staat en ook bij verspreiding van geruchten dat 150 man, Hollandse troepen waren aangekomen om de jonge lieden op het eiland Flakké mede te voeren en bij andere personen heeft rijtuigen en paarden genomen en naar Herkingen te rijden naar Engelse kennis te geven over Hollandse troepen met zeer kwaden gevolgen
Mandament crimineel in communi formaDe procureur generaal des Konings over het voormalig departement HollandBastiaan Hendriksz Visser, wonende te Middelharnis, gearresteerd voor deze HoveBastiaan Hendriksz Visser heeft zich tegen de publieke authoriteiten openlijk verzetten, scheldwoorden en bedreigingen heeft toegevoegd, hij heeft de vrouw van recherche Zacharias de Reuze met geweld afgedwongen een paspoort welke in haar huis bewaard wierd aan hem geven en ook haar heeft mishandeld
Mandament crimineel met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe procureur Generaal des Konings over het voormalig departement HollandChristiaan George Reinhard van Marle, gewezen assessor bij het Landdrost ambt van AmstellandDe tegenpartij heeft van onderscheidene personen op credit gekochte goederen wederom voor contant geld verkocht en voor zeer aanmerkelijke sommen geld heeft opgelicht. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan hevige bedrigerijen
Mandament crimineel met de clausule van edicte ad valvas curiaeDe Procureur Generaal des Konings over het voormalig departement HollandM.J.J. de Gallieris, geweren officier, geen vaste woonplaats hebbendeDe tegenpartij is schuldig gemaakt door valse en zelffabriceerde wisselbrieven aan verschillende personen aan te bieden. Falsiteit en bedrigerij
Mandament in Cas d"AppelDirk van Esch (Es) wonende in de Landen van Stijn, geassisteert met zijn vader en voogd (geen namen genoemd)Johan de Meij, heere van Leckerlant, president, burgemeester van Gouda, baljuw, dijkgraaf en schout van de landen van Stijn en WellensSuppliant werd op ongefundeerde gronden door de welgeboren mannen van Stijn en Willens op 12 maart 1718 veroordeeld tot een geldboete van 80 ponden en de proceskosten. Verzoekt het hof om mandament in cas d"Appel
Mandament in cas d' appel met de clausule van inhibitieEsteine Larice, koopman van paarden, wonende in Rotterdam, eiser in cas van kortrechtBastiaan Sijmonsz Intvelt, wonende in Heienoord, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door Heemraden van Heienoord gewezen inzake het ongedaan maken van een paard dat blijkt kribbebijters ziekte te hebben
Mandament In cas d' appel met de clausule van inhibitieJacob janszn van der Son, wonende te Warmond. Floris Louweriszn, gehuwd met Maritje Jansdr, weduwe van Huijbert Maertensz Sontbergen, wonende in Sassenheim, gedaagde en gearresteerdeBaneker Matheuszn, voor zichzelf en als voogd over zijn zuster Maritge Matheusdr en ook als gemachtigde van Leendert Leendertszn als man en voogd van Anna Theusdr en Claes Leendertzn, gehuwd met Hubertge Theusdr en ook nog Gerrit Cornelisz, wonende in Voorhout, mede uit naam van zijn vrouw, eiser en arrestantenBezwaar tegen een vonnis van schepenen van Voorhout d.d. 25 mei- 1655 waarbij supplianten veroordeeld worden om aan tegenpartij te betalen 187 gulden 18 st. 9 penn. plus de kosten van het proces
Mandament in cas d'appelNanne Buysman, wonende te Zijpe; Jan Sluys, te Andijk en Johannes Sjerps, te boven Carspel, voogden over haar kinderen, gecommitteerd bij testament door Cornelis Theunisze Pool en Tryntje Jacobs, in leven echteliedenNannen Heertjes Boon, te AndijkRestitutie van alle goederen, landerijen, effecten en penningen, vruchtgebruik en consumptie
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieAelbert van Hucht, wonende in Zierikzee,(met procuratie van Isabella Houcks, testamentaire erfgename van Jonkheer Adrian van Westkapelle, haar overleden grootvader )eiser en arrestant in een proces voor schepenen van de heerlijkheid ouderkerk en DuivelandHendrick Jansen van Ircus, Andries van Waller en Claes Adriaenszn Block, verweerders en gearresteerdenBezwaar tegen het vonnis d.d. 31-augustus 1650 van schepenen van de heerlijkheid van Ouderkerk, betreffende opheffing van een arrst
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieLopes Ramires portugees koopman te Amsterdam, borg en principaal voor Padre Anthonio Vidra, Portugees RidderJeronimo Nunes Dacosta, koopman ta AmsterdamBezwaar tegen een vonnis van Schepenen van Amsterdam. d.d. 24 april j.l inzake
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitieCornelis de Grave, koopman wonende in Veere, arrestant - eiser in conventie en verweerder in reconventieJosias Broecker, opponent van arrest , verweerder en eiserBezwaar tegen een vonnis van burgemeester en schepenen van Veere, waarvan geen datum is vermeld. Het gaat om profijt uit een scheepslading
Mandament in cas d'appel met de clausule van inhibitie en reliefBalther Jacobszn Smit, Jab Hendrixzn TimmermanBarent Willemsz KeijserBezwaar tegen het vonnis door schepenen van Amsterdam gewezen inzake aflossen en bevrijden van het huis van tegenpartij, terwaarde van 1100.- gulden
Mandament in cas d'appel met de clausule van interdictieHuijbrecht Adriaensz. koopman wonende op Strijenham in het land van Thollen eiser in cas penaal en om actie te instituerenJenneken MarinusdrOntkenning door suppliant van het vaderschap van een nog ongeboren kind en bedreiging door de a.s moeder, dat zij het kind na de geboorte naar suppliants huis zal brengen
Mandament in cas Relief d"AppelLodewijck Rinset, gehuwd met Maria Laffelee als legataris en mede erfgenaam ab intestato van haar overleden oom Josias de Waert, in zijn leven broodbakker te LeidenClaes Rijnenburgh; Pieter van der HorstJosias de Waert woonde in bij Claes Rijnenburgh en zijn zwager Pieter van der Horst en is ook daar overleden, met achterlating van zijn bezittingen en kostbaarheden. Suppliant eist de kostbaarheden op. De tegenpartij onkende het gevraagde te bezitten. Een rechtbank in Leiden accepteerde de uitspraak van de tegenpartij. Suppliant verzoekt het hof mandament in cas d"Appel met de clausule van relief.
Mandament in cas relief d' appelJohannes Smits junior en Hendrik Smits junior, wonende te Gouda en executeurs van het testament van wijlen Pieter Post; Cornelis Hogendijk, wonende te Capelle aan de IJsel, nevens nu wijlen Pieter van Cappellen, curateur over personen en goederen van Appolonia Hogendijk, weduwe en erfgenaam van wijlen Pieter Post en Adriaan Voordayn, wonende te GoudaMattiessen en Sillem, kooplieden te Hamburg, domicilium citandie et executande, ten huize van hun voormalige procureur Jsaak Petrus Gosenson, als eiserOnenigheid over vergoeding de kosten, schaden en interesten bij uitleveren van het pakje gouden munt matriale, gemerkt M.S. Nr.4
Mandament in cas relief d'appel Pro Deo. Mandament om de arrementen van de proces aan te nemenMaarten Vermaas, wonende te Middelharnis, in dienst van de Paling rederij te Middelharnis, als schipper of stuurmanLeendert van den Fol, boekhouder van de Paling rederij, nu overledene, te Middelharnis, gedaagdeBezwaar tegen het vonnis door schepenen te Middelharnis, vraag om nieuwe boekhouder voor de Paling rederij te nemen
Mandament om Actie te sustineerenPieter van Zeyl, wonende te Amsterdam; Jacobus van Zeyl, wonende aan de Oude Wetering; Albert Klaverwyden Lz., wonende onder Zoeterwoude; Cornelis Abenes, wonende te Rijnsaterwoude, te samen executeuren van het testament en in de boedel van wijlen Maria Overpeld, eerder weduwe van Johannes Brikkenaar van Dijk en laats weduwe van Reinerus van Drunen, te AmsterdamWillem Brikkenaar van Dijk, eerst wonende te Alkmaar en dan wonende te AlphenOnenigheid tussen partijen over betalinge van twee rekeningen - de eene tot lasten van wijlen weduwe van Dijk, groot 878 guldens en 16 stuivers en de andere tot lasten van medewijlen Simon van Zeyl, groot 173 guldens en 8 stuivers, als oculist - door hem geleverde medicejnen en gedanen visites aan gemelden personen
Mandament om aktie te insituerenJan Rinssen te Leiden, enige nagelaten zoon en erfgenaam van wijlen Catharina vander Straten, laatst weduwe van Jacob van Heusden, en daarvoor weduwe van Anthonij RinssenFrancina vander Straten en haar kinderen, mede erfgenamenVerzoek aan het Hof om de rechten van de tegenpartij te niet te doen en hele erfenis fidei-commis te accepteren
Mandament om betalingJuffrouw Johanna Heijndricksdr, weduwe van Mr. Sijmon van Alphen, gewezen advocaat fiscaal en buitengewone Raad van Indië; De voogden van de weeskinderen van AlphenDe bewindhebbers van de Oost Indische CompagnieWeigering om een wisselbrief van 2813. 1/8realen van achten te voldoen en ingevorderd tractement van 1450 gulden te restitueren
Mandament om betalingDe erfgenamen ab intestato van Cornelis Willemsz Zevenhuijzen, overleden 1624 of 1625, gewoond hebbend in Katwijk a/d Rijn, gehuwd geweest met Marijtgen Huybrechtsdr, weduwe van Haviek Janssen, en overleden in 1650De gezamelijke bezitters, of hun mannen en voogden, van een hypotheek van 1000.- gulden, betreffende een huis en erf in Katwijk a/d RijnAfbetaling van de helft van een custingbrief van 1000.- gulden op 24-06-1608 van Schout en Schepenen van Valkenburg en beide Katwijken, verleden door Andries Jansz ten behoeve van Cornelis Zevenhuijzen
Mandament om Condemnatie met de clausule van edicte ad valvas curiaeJan de Willigen en Pieter Wijnen, wonende te Vlaardingen, als executeuren van het testament van wijlen Alewijn van der Werff, te VlaardingenJan Bernard Kramer, enige zoon en erfgenaam van wijlen Charlotta Susanna Charon St. Germain, te Vlaardingen, weduwe en erfgename van Jan Kramer in leven oud schout en secretaris van VlaardingenHet huis en de erve in de schuld en hypotheekbrief ten behoeve van de supplianten een som van 6.000 guldens en interesten te betalen
Mandament om Condemnatie te zien decernerenMaria van Veen, weduwe en boedelhoudster van Hendrik Leenders, wonende onder RijswijkPaulus van der Meer, wonende onder Vrijenban, debiteur; mitsgaders: Jan van der Meer; Cornelis van der Meer, wonende onder Vlaardinger - Ambacht; Arie van der meer, wonende in de Zuidbuurt, als erfgenamen van hun moeder Geertrui de Vet, weduwe van Joris van der Meer, wonende toen onder Vlaardinger - AmbachtActe obligatoir en borgtocht, een som van 1.500 guldens met interesten en kosten te betalen aan de suppliante
Mandament om condemnatie te zien decerneren met de clausule van EdicteDigna van Nispen, meerderjarig dochter, en de voogden over Johan van Nispen, minderjarige zoon en erfgenamen wijl wijle hun vader Mr. Johan van Nispen, in zijn leven advocaat voor dit Hof.Hendrick van der Speijck, in zijn leven kunstschilder in Den Haag, of zijn erfgenamen.Borgen: Ida Ketteringh, zijn huisvrouw, en Johannes van der Speijk, zijn zoon.geleende penningen, 2600 gulden met interesten sinds 1698, onder willige condemnatie van dit Hof.
Mandament om condemnatie, gratis met de clausule van edicte ad valvas curiaeMargaretha van Halteren, wonende in Den HaagMarinus van Tienen, in dienst van Veld hospitaal als chirurgijn 2. klasse met rang van chirurgijn major, onbekende verblijfAchterstallige aflossing van een lening groot 1.500 guldens en de rente hiervan aan de suppliant
Mandament om de arrementen van een proces aan te nemen en procureuren acceptant te stellenDe keizerlijke advocaat-fiscaal van de Nationale domeinen in het voormalig departement Holland - I. BakkerJan Hubrecht Lentfrink, notaris en procureur, wonende te Rotterdam en Jacobus Willemse, getrouwd met Amelia Hofhout, wonende in Den Haag, executeuren in de boedel van Gijsberta de Fromantiou en Maria van der Nop, wonende te Amsterdam en daar overleden; mitsgaders: Gijsberta Aufmont, gesepareerde huisvrouw van Johannes Heijbeek van Hespanjon en Charlotta Aufmont, weduwe van Hendrik van Falk, beide wonende te RotterdamOnenigheid tussen erfgenamen van Amelia Hofhout
Mandament om de Arrementen van processe aan te nemen en procureur acceptant te stellen.Francois Paul Emile graaf van Oultremont en van Warfusé, van stad en land van Schagen, Drunen etc, gehuwd met Maria Isabella van Beijeren van Schagen en de Schagerkogge, gravin van Warfusé etcFerdinandus graaf van Berlo, Choquier bins Warmondt etc., gehuwd met Anna Hendrina Wassenaer van Warmont, Douarière gravin van Berlo, enig nagelaten dochter van wijlen Johan van Wssenaer, in zijn leven heer van Warmondt etcProcesstukken van Oultremont contra Berlo
Mandament om executie te zien decerneren, met de clausule van edicte ad valvas curiaeAnna Adriana van der Mieden, weduwe van Mr. Bartholomeus Gerard van den Velde, wonende in Den HaagEduard Amersfurtius van Voorst, wonende te Utrecht; Mr. Daniel van Laar, te Amsterdam; Daniel Uittenbogaard, wonende in Den Haag, executeuren van het testament van wijlen Bartholomeus Gerard van den Velde en zijn erfgenamenIn cas van separatie van tafel, bed, bijwoning en goederen te entameren, gesloten op 28-07-1775 aan suppliante leven lang gedurende zoude uitkeren een som van 4.000 guldens per jaar, obligaties met kapitale som van 28.000 guldens en effecten. Onenigheid met de executeuren en meerderjarige erfgenamen
Mandament om Procureur Acceptant te stellenJan Barends, wonende op het steene pad, buiten de Raampoort, onder de jurisdictie van AmsterdamJan Kromhof, te AmsterdamVerzoek om nieuwe procureur te stellen
Mandament om Procureur Acceptant te stellenMachteld Mozes Metz, huisvrouw van Simon Salomons, en haar vader Mozes Samuel Metz, wonende te AmsterdamSimon Salomons, te Amsterdam, impetrant in Cas van separatie van tafel, bed, bijwoning en goederen - zijn boedel was insolventBezwaar tegen het vonnis bij Mandament in Cas Relief d' Appel tegen impetrant en hem dwingen een andere procureur aan te stellen
Mandament om procureur acceptant te stellen. Mandament in cas relief d'appelMachteld Moses Metz, huisvrouw van Simon Solomons, wonende te AmsterdamSimon SolomonsOnenigheid bij separatie van tafel, bed, bewooning en goederen
Mandament om rekening bewijs en reliqua met de clausule van interdictie penaalCornelis Musch, heer van waalsdorp, griffier van de Staten Generaal de Verenigde NederlandenAbraham van Beveren, ambachtsheer van West BarendrechtOnenigheid over de verdeling van de inkomsten van het land en uit de grof en smaltienden, aangezien door bedijking nieuw land is gewonnen
Mandament penaal met de clausule van inhibitieMaerten Jansz Kampen, secretaris van HazeskarspelCornelis Claeszn Coppen, wonende in Dircx - HornPoging om op de zondaagse marktdagen van land dat onder Fidéi commis is gelegen te verkopen
previous
12...7
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: