gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Rekesten om mandement

Search

Search fields
Hof van Holland: Index op rekesten om mandement download index (ZIP, 1.32 MB)
4043 results found
Search result: 4043 found
MandementSuppliantTegenpartijBetreft
0m actie te instituerenParnassius van de Portugees Joodse natie te Amsterdam executeur testementair over de boedel Hanna Alvares overleden 1750Erfgenamen ab intestato en naaste vrienden van Hanna AlvaresVerzoek om binnen de tijd van 6 mannden levering van bewijs te overdragen i.v.m. recht opee ndeel uit het 3/4 deel der nalatenschap van Hanna Alvares
Anthonij van Abcouw, slager en keurmeester van vlees en spek te AmsterdamWillemina Keetel, wonende te Amsterdamleendert Jongeneel, wonende te AmsterdamVerzoek om in hoger beroep het proces zie: o3144-14 voort te zetten
AppelCornelis van Sassum, wonende aan de OvertoomMr. Jacob van cer Dussen, baljuw en dijkgraaf van AmstellandBezwaar tegen het vonnis d.d. 25 september 1749 door schepenen van Nieuwer-Amstel gewezen inzake weigering om verzoek van juistheid m.b.t. inbraak en mishandeling
AppelHuijbert van Beusekom, Gerrit de Vries, curatoren over de persoon en goederen van hun broer en hun zwager Dirk van BeusekomMaria (C)KappelhofBezwaar tegen het vonnis d.d. 11 maart 1750 door schepenen van Amsterdam gewzen inzake opheffing van curatele op Dirk van Beusekom
AppelGeorge Albrechts baron van Ungern Sternberg, kamerjonker en eerste stalmeester van de prins van Oranje NassauDavid de Labistrate, toeziend voogd over Petronella Arnolda Pasquez de ChavonnesBezwaar tegen het vonnis d.d. 14 juli 1750 door schepenen van Middelburg gewezen inzake verbreking van trouwbeloften en het aangaan van een ander engagement Mr. Evert van der Poort, raad van Veere
Appel met inhibitieWeduwe Hermanus Meijer, wonende te AmsterdamHermanus BotjenBezwaar tegen het vonnis d.d. 1 april 1751 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake conflict over niet toegestaan getimmerte, waarbij het uitzicht van de suppliante wordt belemmerd
Appoinctement nisi CausumJacob bakker, Jurrien Jusisse Arbagh, minderjarige onechte kinderen van Jannetje Jacobs Haverstad geboren te StreijenArmbezorgers van StreijenNa weigering van schout en armmeesters van Fijnaart om alimetatie te vergoeden, verzoek aan Streijen om deze plicht op zich te nemen , totdat de personen in staat zijn in eigen onderhoud te voorzien
Appoinctement van rauw actieJean le Compte en Joachim Ienelle, wonende te s'GravenhageJohan Theodoor, Baron van Friesheijm, wonende te s' GravenhageNalatigheid in betaling van geleverd wild in dejaren 1740, 1741 en begin 1742
Appointement nisi causamMr. Cornelis Groeninx, Heer van RidderkerkJan Tijsoen van Quawegen, Aernout Loua en Cornelis Maaskant te RidderkerkHet afleggen van getuigenis in het proces tussen de suppliant en de ouderlingen en diakenen van Ridderkerk
Apponctement nisi causumsJan Willem Cloppenburg, luitenant van voetvolk garnizoen houdende te s'GravenhageJohanna Houto met haar vader Laurens Houto mede luitenant te s'GravenhageVerzoek om getuigenis van...Backman, ook luitenant aldaar om een zeker mandament zaak niet genoemd te verwerven
Arrementen van den processe aan te nemen en procureur acceptant te stellen met de clausule van edictJacob Roeters, koopman te AmsterdamJalk Jolles, Johannes Rietveld, curatoren over de insolventeboedel van Tobias UbinkDoor het overlijden van Tobias Ubink wordt de suppliant verhinderd het proces voort te zetten
Arrementen van den processe aan te nemen en procureur acceptant te stellen, met clausule van edictAdam Broosman, gehuwd met Louwisa Roosekrans,en mede t.b.v de minderjarige Jan Harlijn, samen erfgenamen onder beneficie van inventaris van diverse leden van de familie RoosekransDe weduwe en erfgenamen, of hun representanten, van de boedel van Hendrik Timmerman, koopman te ArchangelVoortgang van een proces en mandament van arrest en rauw actie met de clausule van edict
Arrementen van het proces aan te nemen en procureur acceptant te stellen met de clausule van edictJan Kramenr, wonende te 's Gravenhage, vertegenwoordigend zijn echtgenote Charlotta Wilhelmina Suzanna Charron de st. Germain, dochter en mede erfgename van Guillaume Charon st. Germain, en Maria Josepha d'Arredondo, echtelieden, en vertegenwoordigend nog meer erfgenamenJacob de LosRios, en erfgenamen en/of representanten van jacob de Los waarvan de namen en woonplaatsen onbekend zijnVoortzetting van het proces tussen Jacob de Los Rios en Joseph d'Arrendondo, begonnen voor 1726 en gestaakt wegens overlijden van beide partijen
ArrestStijntje Smit, gehuwd met en gemachtigde van schipper Jochem Outjes, wonende te AmsterdamStephanus Laurentius Neale, eigenaar van het schip "Neptunus"Verzoek om beslag op goederen i.v.m. nalatigheid in rekening en verantwoording over bewind en directie van goederen, gages, provisie en negotie, met per schip vervoerde goederen
ArrestJohanna van Aken, weduwe van Mr. Pieter de Bije, burgemeester van s' HageLaurens SigmondVerzoek om arrest op vee, have en bouw en melk gereedschap ect, ect, i.v.m. nalatigheid van huur van huis en bijhuis schuur genaamd "Exterburg" met landerijen te Zand- Ambacht
Arrest en actie te institueren met edictWillem Versijl qq. wonende in 't Munnekland,(Driel)Adriaan Versijl, wonende in GelderlandVerzoek om beslag op goederen i.v.m.voorgeven om acties te pretenderen te hebben uit de nalatenschap van Maria Anna Versijl
Arrest en rau actie met de clausule van edictLeendert Uilborn, metselaar en aannemenr wonende te Zevenbergen qq.Henricus van Amersfoort, koopman, wonende te Bredaexecuteur-testementair over de nalatenschap van Ariane Carremans, weduwe van Pieter van Sprang, koopvrouw, en Engelina van Gils, beide gewoond hebbende te BredaBeslag op de helft van de opbrengst van zeven bunder land te Zevenbergen, komende uit de nalatenschap
Arrest en rau actie, om arrementen van een proces aan te nemen en procureur acceptant aan te stellenAbraham Levi, Hollands koopman te AmsterdamMeijer Moses IsaacqNa intrekking van onder curatele stelling, verzoek om voortgang van het proces m.b.t. een schuld van ad. 22000:15:- gulden
Arrest en rauw actieAbraham Kimijser, Isaäc Kimijser, beide wonende te DordrechtNicolaas Burgers, wonende te Utrecht, Cornelis Polders, wonende te ZevenbergenVerzoek op beslag op beesten, goederen en effecten i.v.m. verrekening van geleverde ossen
Arrest en rauw actieCornelis van der Ondermeulen, koopman te AmsterdamJacques de Hunner, wonende te Menningen in DuitslandVerzoek om beslag op goederen van Jacques de Hunner, berustende onder Moleerrek en Co, i.v.m niet afgeleverde juwelen
Arrest en rauw actieAndré François barier de Tromprez, wonende te BrusselDel Plancq, vrouw van MailleVerzoek om beslag op goederen en persoon van Del Plancq i.v.m. nalatigheid in aflossing van een wisselbrief
Arrest en rauw actieSara Maria Verhoeven, weduwe van Adriaen Maas, rentmeester der domeinen van de princes douariere van Oranje Nassau te IjsselsteinJacomina van der Zeijst, weduwe en boedelhoudster van Pieter van WeerdersteijnVerzoek om beslag op koeien, paarden en te velde staande gewassen i.v.m. nalatigheid in betaling van de landhuur te snelrewaard
Arrest en rauw actieThomas Pastre, wonende te Amsterdam, lid het campagnonschop "Catoenboom"Johannes Christophorus Snellenstein, medelid van genoemde compagnonschapVerzoek om beslag op de persoon en goederen van Snellenstein i.v.m.zijn vertrek naar Pruisen , na ontbinding van het compagnonschap, waarbij Pastre een gedeelte van een bedrag a.d. 4844.- gulden dreigt mis te lopen
Arrest en rauw actie met edictJohanna Geertruid Juliaans, wonende te Utrecht, Arnouds Juliaans, wijnkoopman te UtrechtAbraham Lemmers, wonende te Amsterdam, Abraham Adriaan van Koperen, Cornelis Berthoff als voogden wonende te ParamariboVerzoek om beslag op goederen, geld en effecten inzake dilaijering van schriftelijke trouwbeloften d.d. 31 december 1749 aangegaan
Arrest en rauw actie met edictWillem van der Ham c:s:Hendrik van Diest, heer van Zegwaart en Palesteijn wonende te Kleef, Joan Ozij, koopman te RotterdamVerzoek om beslag op persson en goederen van Jan Ozij i.v.m.nalatigheid in de aflossing van een obligatie Hendrik van Diest moet een resterend bedrag met rente voldoen
arrest en rauwactieAdam Zillesen qq. wonende te 's -HageEngelbert Petersen, wonende te EssenVerzoek om beslag op de persoon of de goederen van Petersen i.v.m. met nalatigheid in afrekening van geleverde bajonetten,laadstokken en klingen
Arrest met edictJan Jacob ten Peeze van broekhuijs, nom: uxi gehuwd met Maria Magdalena Denik, wonende te DelftMartinus Jacobus Sprangers, secretaris te Willemstad, Hendrik van Walt, burgemeester te Willemstad, curatoren over de boedel van Mr. Albertus van Twist in leven baljuw en dijkgraaf van WillemstadVerzoek om beslag op penningen, berustende onder de griffier van Vlissingen komende uit de nalatenschap van Mr. Albertus van Twist, waarop de suppliant rechten kan doen gelden
Authorisatie de facto en penaalMaria Sara Pasques de Chavonnes, wonende te s'HageDavid de la Biestraten en weesmeesters van MiddelburgVerzoek om onmiddelijke terugzending van Petronella Aarnolda Pasques de Chavonnes, suppliantes nicht die testametair door Pieter Rockus Pasques de Chavonnes, directeur generaal van Nederlands Indië, was aangewezen als opvoeder van zijn dochter
Authorisatie en rauw actiePieter Slijck Sterlincx, wonende te AmsterdamHermanus Mijtwerff, schoonvader van de suppliantNalatigheid in nakoming van huwelijksvoorwaarden, bekendmaking varblijfplaats suppliant vrouw en teruggave van kleding ect.
Besloten missieve van maintenuePieter van den Heuvel, oud Burgemeester Raad en Vroedschap van SchiedamBurgemeester en vroedschappen van SchiedamOnenigheid over het behoud van de functie secretaris van de weeskamers van oud en nieuw mathenesse, riviere, Niuuwland en 's Graveland
Crimineel met de clausule van edictProcureur Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandDidiere Catharine Louise de Beauclair, toezichthouder over huis en goederen, tijdens afwezigheid, van J. H de FavelOnrechtmatig toeëigenen van andermands goederen, tijdens het beheer daarover
Crimineel met edictProcureur Generaal over Holland, Zeeland en FrieslandJacob Pieterse PlatervoetGeschil bij een aanstelling van een schoolmeester, tevens voorganger te den Helder, gepaard gaande met veel geweld, bedreiging en vernieling
Derde verzoek om mandament van evocatieMr. Anthonius van der Wolff, baljuw en schout van GoudaBurgemeester van GoudaOnenigheid over de interpretatie van een keur tegen prieters, monniken en andere geestelijken en steeds uitstellen van een beslissing daarover, in een zaak van de baljuw tegen Pieter van Stompwijck
GeenVerzoek om pro deo te mogen procederen Mr. Casparus Beels, wonende te AmsterdamJan Rieters, voor zichzelf en voor zijn moeder Maria Rikus, eerst weduwe van Joan Rieters, en later gehuwd met Christoffel Sprok, en voor Jurgen en Teunis Rieters, zijn broers en Catharina Rieters zijn zuster, gehuwd met Tonis Waekup zich noemende erfgenamen van Christoffel Rieters, overleden te SemarangSuppliant is d.d. 11-09-1750 aangesteld als curator ad lites. Prces en vonnis d.d. 25 06-1751 tegen Jan Rieters waarbij eis ontzegd werd, waarna in cas relief 'd appel tegen de suppliant gediend heeft. Bewindhebbers van de Oostindische Compagnie hebben de nalatenschap overgegeven in handen van Pieter Bock, als gemachtigde van Vaandrig Christoffel Smit, erfgenaam van Christoffel Rieters. Suppliant is niet bij machte de kosten te betalen
In cas crimineelProcueur Generaal over Holland, Zeeland en West-FrieslandRochemont, gewezen militair te SurinameVerzoek om mandament crimineel i.v.m. ruzie tussen de Courtade, vaandrig van het gewezen regiment van Pepin en Rochemont, gepaard gaande met bedreiging en het toebrengen van een steekwond in de buik van de Courtade
In cas d'appel met clausule van inhibitieDirck Wijckerhelt, schepen van Schiedam, in opdracht van Cornelis Leenderts Hollaer, koopman te ZierikzeeJob Jansz Stierman, ( Job Jansz of van beroep stuurman)Bezwaar tegen vonnis van de schepenen van Vlaardingen inzake de vergoeding voor de behandeling en de verkoop van een partij haring
In cas d'appel met de clausule van inhibitie en compulsoirCornelis Melssen, schipper, wonende in den Huizert op Zuid-BeijerlandPaulus Eelbo, wonende te Dordrecht Pieter Gijsbrechts, bode van "den Hitzert""Bezwaar tegen vonnis van de schepenen van Zuid-Beijerland dd. 25 juni 1675 waarbij het aan Paulus Eelbo, wonende te Dordrecht werd toegestaan de goederen van de suppliant te executeren
In cas penaalFrançois Wagenaar qq. landbouwer te Kapelle gehuwd met Petronella Hooijwagen, allen erfgenamen van Maarten HooijwagenErfgenamen van Cornelis Hooijwagen, schout van Kapelle Biezelinge, gewezen voogd over Petronella HooijwagenVerzoek om verbod om proces te voeren i.v.m. scheiding en deling van de nalatenschap van Cornelis, hangende voorgaande procedures van gijzeling
In cas relief d'appelRatio Mushard, koopman wonende te AmsterdamRenée Elisabeth Boullé du Val, Noerni Boullé du Val, Maria Madelaine Boullé du ValBezwaar tegen het vonnis d.d. 19 september 1751 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over afrekening van 15 kwitanties (waarde papieren)
In cas relief d'appelHija Cohen de Lara en Zoon, kooplieden te AmsterdamGerrit Flok, wonende te Amsterdam, handelend voor egbert Buijs, wonende te Rijswijk in de Neder-BetuweBezwaar tegen het vonnis d.d. 29 october 1751 door schepenen van Amsterdam gewezen inzake geschil over verrekening van twee bedragen
In cas van reformatieHendrik (S) (Z) im(m)onsland, schipper varende op het schip "Mercuur"Willem Holthuijsen, Coenraad Blok, Pieter Testas de JongeVerzoek om in hoger beroep de uitspraak d.d.15 december 1751 door schepenen van Amsterdam uitgesproken te herzien m.b.t.abusief uit gebrachten raporten n.a.v. door noodweer geleden schade aan het schip
in cas van reformatie met clausule van reliefGillis van den Berge, wonende te st' Jan SteenCatharina Soort, weduwe van Hendrik van de Berge, suppilants broer, wonende te KapelleVerzoek om in hoger beroep het verzoek om Pro Deo te mogen orocederen, door schepenen van Kapelle en Biezelinge geweigerd, te herzien inzake geschil over het bekomen van een gerechtigde erfportie
InjurienCatharina Blommers, weduwe van Pieter van de Hooi, wonende te RotterdamIsaäq Bogaerdt, kleermaker te Rotterdam nom,Ux, echtgenoot van Elizabeth van OverraedtVerzoek om publickelijk vergiffenis te vragen voor zeer beledigende woorden, waardoor suppliantes goede naam werd aangetast, in het openbaar te herstellen en met ede verklaren dit nimmer te herhalen en een boete ten bate van de armen
lCornelis Brouwer, wonende te DelftGuillaen Mosaert en Bartholomeus Muijskens, beiden wonende te AmsterdamBezwaar tegen het vonnis door het gerecht van Delft gewezen d.d. 12-08-1636
Mabndament van arrest en rau actie met de clausule van edictDekaan en kapittel van Oud Munster te UtrechtPieter Anthonij de Huijbert, kolonel , heer van Kruiningen, door zijn vader beleend via donatie inter vivos met diverse tienden op Zuid-BevelandWeigering om na drooglegging van verdronkenland in Zuid-Beveland, het daarover verschuldigde, zoals vastgelegde in verleibrief te betalen
Madament van appel met clausule van relieffIJsbrant en Cornelis Brantjes wonende te Grootenbroek, erfgenamen van Pieter Brantjes en zijn vrouw Aaltje Pauwels VenJan Tromp, als vader en regeerder van zijn minderjarige kinderen Wiggert Janse en Willemtje JansBezwaar tegen vonnis van schepenen van Grootenbroek d.d. 31-12-1725 inzake ( vermoedelijk) een erfenis kwestie
Mamdamemt van maintenueJOhanna Maria van Schaijk, weduwe van Cornelis Rol, Bethuel en Jan Rol, Willem Walthuijsen, gehuwd met Sara Rol, allen wonende te Amsterdam, en erfgenamen van Troosje Rol, gehuwd met Jan van Coeverden, koopmam te AmsterdamJan van CoeverdenOnbevoegde verkoop van goederen uit de nalatenschap van troosje Rol, die in gemeenschap van goederen was gehuwd met Jan van Coeverden
Manbdament van arrest en rauw actieJosua Israel d' AndradeSalomon PareijraNalatigheid in voldoening van 3, meerdere malen geëndosseerde wisselbrieven
Mandamant crimineel met de clausule van edictProcureur Generaal over Holland en Zeeland en FrieslandAdriana MansMoord, na mishandeling van een pas geboren kind
Mandamemt relief d'appelAbraham Cras, wonende te GoesMr. Gillis Cornelis van der Visse, heer van Visse en waarde, raad en burgemeester van GoesSuppliant is waarnemenr voor Mr. Gillis Cornelis van der Visse als beheerder van een rentambt van Zuid Beverland, waaronder oa. de onvangsten van de honderdste penning. Hierbij werd d.d. 5-2-1749 ten diens nadele vonnis gewezen
previous
12...81
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: