gahetNA in the National Archives

Hof van Holland: Decreten

Search

Search fields
Hof van Holland: Decreten download index (ZIP, 1.77 MB)
3654 results found
Search result: 3654 found
Datum decreetNamen eigenarenNamen kopersOnroerend- en roerend goed
1634-01-xxCornelis Joosten, pannenbakker te Gouda
1633-09-05
1633-09-06
1633-11-Steven Janssn als getrouwd met de weduwe van wijlen Cornelis Corssn cum Sociis
1633-04-12Wouter van Lieve, schout te Bersingerhoorn, als possesseur van des Impetrants Hypotheek
1633-04-18Eynout Jacobssn, brouwer
1633-04-12Jacques Dionyssn brouwer te Goes
1660-03-19Nicolaas Hendricxsz van der Stop
1560-07-23Anthonie Pieterszn.uit DelfshavenGherrit Allaertszn. uit Den Haag"t Huis Den Gulden Rooster" met erf te Delfshaven,belent ten oosten aan de Heer straete en de haven, aan de zuidzijde "der stede plaetse" en aan de noordzijde Joseph Corneliszn. strekkende tot aan de Creek.
1728-11-12Dirck Ariense Quartel.Dirck Cornelisse Quartel, te 's Gravendeel's Gravendeel, Agterwegh huis en erf, keet en boomgaard mey schuur tesamen groot: 4 hond
1655-03-12Margrieta van Bancken; Hendrick Jansz Berckeloo voor de helft eigenaar.Hermanus van Reverhorst, mr. kleermaker te Den Haag's Gravenhage, Papestraat , zuidzijde, een huis en erf.
1660-12-20Gerrit Jansz LommelArent de Waert te Delfshaven's Gravensande, ten zuiden van de Herensraat, een huis en erf.
1655-09-10Haefjen Maertens (te 's Gravenzande), weduwe en boedelhoudster van wijlen Joris Decker, borg voor Adriaen Adriaensz HogervorstAdriaen Blenckvliet (te Den Haag)'s Gravenzande, huis en erf, oostelijk van de Herenweg.
1655-09-10Arien Ariensz, dekker te 's Gravenzande, of Adriaen Adriaensz Decker te 's GravenzandeBarentge Henricx's Gravenzande, Molenlaan, ten oosten, westen en zuiden: de Herenweg, huis en erf, schuur of stal en een berg.
1585-04-01Joris van SteynemolenClaes Schouten, deurwaarder Hof van Holland's Heer-Jansland, 1) 3/4 van 20,5 gemeten 60 roe land beplant met elzen (W. ambachtsscheiding van Oosterland, N. heerweg), 2) 3/4 deel van 6,5 gemeten 19 roe vroonland
1682-09-14Kinderen en erfgenamen van Melchior Kemels en Cornelia de Bout van Rheenen, wonende in Den Haag. Melchior Kemels, in zijn leven juwelier in Den Haag.Jacob de Los Rios {Losrios?}.'S- Gravenhage, 15 honden warmoesland, gelegen binnen de oost, binnen Singel van 'S- Gravenhage, ten westen de Nieuwe Haven.
1684-09-04Jan Janolijn, meester-kleermaker.Adriaen van Sterrevelt, procureur voor den Hove, ten behoeve van …..?'s- Gravenhage, gelegen aan de zuid, buiten Singel, tuin met een opstal.
1665-03-02Cornelis Willemsz van den End (of Ent, Endt) als borg voor de erfgenamen van Dirck FoppenDirck Heuft, te Dordrecht's-Gravendeel (dorp), huis en erf
1601-06-26Dirck Gevertsz alias Gelderse DirckRochus Fransz's-Gravendeel, in het dorp op de hoek van de Noordstraat, huis, schuur en erf (N. de Bermsloot)
1601-01-15Herman Pietersz Cuyp, in 't land van AltenaGerrit Thonisz, te 's-Gravendeel's-Gravendeel, in het dorp, Langestraat (hoek van de -), huis en erf met berg (Z. de Noordstraat, W. de Langestraat)
1654-06-08Goossen Adriaensz, te 's-Gravendeel1) Goossen Adriaensz, te Prinsenland (=Dinteloord); 2) Anthony Verhoorst, ten behoeve van Adriaen Jongescheut's-Gravendeel, Noordvoorstraat, een huis en erf (O. Bonavontuurse dijk)
1653-06-16Goossen Adriaensz, te 's-GravendeelAnthony Verhorst, deurwaarder's-Gravendeel, Voorstraat noordzijde, huis en erf (O. Bonavontuurse dijk)
1605-06-22Aert Ariensz als principaal, wonende te 's-Gravendeel en Cornelis Pietersz alias Schoemaecker mede principaalMaerten Deyn, deurwaarder's-Gravendeel, Zuid Voorstraat, een huis met erf, schuur en berg met in het westen de Langestraat
1643-10-06Thomas van Wijngaerden (naam ook als Wijngaert), gehuwd geweest met de weduwe van Pouwels Heijtmans Margareta Heijtmansdr (naam ook als Margrieta Heijtmansdr) De erfgenamen van Pouwels HeijtmansMr. Jan Pothoven, advocaat voor dit Hof's-Gravenhage; Het Spui; Een huizing en erf staande en gelegen op de westzijde van "het Speuij" alhier te 's-Gravenhage, belendt ten oosten de Heerstraat of "het Speuij"
1616-12-05Leuntje Heyndricxsdr.te 's-GravenzandeWillem van Rijswijk, te Rijswijk's-Gravenzande, aan de Ommeloop, huis en erf (Z. herenstraat of Marktveld)
1618-01-15Willem Adriaensz van Leeuwen, te 's-Gravenzande, curator over den boedel van wijlen Jan Jansz VogelaerJohan vander Beecke deurwaarder Hof van Holland voor de armmeesters van 's-Gravenzande's-Gravenzande, huis en erf, bergschuren, boomgaard en geboomte (zuid heren straat)
1656-09-29Arien Ariensz Decker wonende te 's- GravenzandeBarentgen Hendricx's-Gravenzande, huis en erf, schuur en stallingen met een berg (oost, west en zuid de Heerweg of Herenweg)
1624-07-22Pieter Adriaensz de HoyerHarman van Middelcoop, te Den Haag's-Gravenzande, Langestraat zuideinde, twee huizen, bargen, schuur en erven (O. heerstraat, Z. Molenstraat)
1602-01-14Adriaen Adriaensz Calis, te 's GravenzandeMr. Symon van Veen, raad en advocaat Hof van Holland's-Gravenzande, noordzijde van het kerkhof aan de Korte Straat, huis en erf met geboomte (Z. Korte Straat)
1654-09-28Aelbert Pietersz van der SwaluweImpetranten van dit decreet'sGravenhage, Zuidbinnensingel, aan het eind vande Boekhorststraat, ten zuiden de Binnensingel. Een erf met daarop een "getimmerde"
1704-04-25Christoffel Molerus, predikant te Norwits (Norwich in Engeland) en echtgenoot van Maria van NederveenCornelia ten Hagen(plaats onbekend), 20 hond weiland in gebruik bij de heer Wittens, penningmeester van het land van Altena
1626-11-30Jan Ariensz Naminsuijcker geseijt Jonge Jan uit NiewerkerkPieter van Luchtenberch, procureur bij dit hof1 1/2 morgen veenland gelegen te Nieuwerkerk in de polder van Cortland met een schuur daar op staande
1582-09-05Claes van Dam; als Rentmeester en Onderwinder van de goederen van : Jouffrouw Maria Sandelijnen; Weduwe van: wijlen Jannen Daranda; tot Antwerpen, en zijn Kinderen.1) Dirck Mattheuszn, te Cromstrijen, 2) Leonaert, Pieterssn te Beyerlandt,1) Beijerland, huising met gronden en toebehoren, 12 margen, 347 roeden. 2) Beijerland, huising met have en schuren, op de Caert getekend met: D (6 margen en 10 roeden), C (oosthelft van 12m; 192 r), E (westhelft idem), B (8m; 350 r), A (7m; 180r).
1582-09-03Cornelis Cornelissn, Schout van Berchambacht; en Cornelis Coenraetssn,1) Fob Dircxsoon, te Woerden; 2) Joest Janszoon, te Schoonhoven1) Bergambacht, perceel van goeden, groot anderhalf mergen; 2) Bergambacht, Neder nyeuwe Wout, perceel van goeden, groot een mergen.
1564-03-26Eeuwoudt Diricxzoon Nootdorp, wonend in Scheveningen1) Jan, Heynrickszn Bock,deurwaarder van deze Hove. 2) Idem 3) Idem.1) Delft, Voldersgracht, naast het huis genaamd:"Den Rooden Fonteyn", 1/10 deel in huis en erf. 2) Nootdorp, 1/10 deel in 5 morgen land, en in 1 1/2 morgen land. 3)Hoogeveen, 1/10 deel in 3 1/2 morgen land en in 3 morgen land.
1613-10-07Symon Huybrechtsz Smith (of smid), te MonnickendamJan Jansz Suyr, te Monnickendam (1); Symon Pietersz, kaaskoper (2)1) Monnickendam, aan de haven, huis met erf, 2) Katwoude,de helft van 3 deijmte en 1 1/2 zestiende deel van een deijmte land in een stuk land genoemd Claes Claessoons ven (deijmte = 6084 m²)
1566-03-10Gerart van Corsberge, procureur van: Claes Claeszoon, geexecuteerde1) Jan Pieterszoon, metten Baert te Woerden. 2) Frans Janssen, te Woerden. 3) Joachim vanden Laewijck. 4) Heynrick Janszoon, aan de brugge te Woerden. 5) Cornelis Willemszoon, Duyrcant te Woerden1) Woerden, Kruisstraat tot Stedesteeg en de opstal van de brouwerij aan de Rijn, 1) huis erf, + alles aard- en nagelvast, met een kleerkast van wagenschot, en een lange bank, en Seeten? met ketel en brouwgereedschap. 2)Woerden, buiten de stad, opt oudelandt ofte tornoyvelt, Die helft van omtrent 8 morgen Land, met huis, steenen plaats, betimmeringen, waarvan de andere helft toekomt aan Pieter Quirinuszoon te Utrecht. 3) Gouda (buiten), op het Oude Landt ofte Tornoyvelt, aan de Rijn, geheten "Die Riethoven": de helft van ca 4 morgen, met huis en stenen plaats, en betimmering, wezende leengoed van de heer Dirck van Zuylen. 4) Woerden (buiten), ten zuiden van de Rijn, achter de steenoven: de helft van kalkoven, leshuis, turfhuis, staande op de grond van de hertog van Brunswijk, als pandheer van Woerden. 5) oerden (buiten), ten zuiden van de Rijn, achter de steenoven.een grote nieuwe schuur, staande achter de kalkoven, op grond van de stad Woerden
1565-05-14Mr. Adriaen Nobel, openbaar Notaris te Breda c.s. opposanten. Mr. Jan van den Warck (Weirck/Werck) te Antwerpen, met zijn broers en zusters: erfgenamen van: Heylwich Dirck Aerts, in haar leven woonachtig in Breda, en Aernt van den Waercke= Warcke1) Mr. Adriaen Nobel. 2) Cornelis Schot, coopman thantwerpen,1) Zevenbergen, buiten de stede van, in den Nieuwe Moerdijk. Zekere woning met omtrent 18 bunders lant. 2) Buiten de stede van Zevenbergen, in den Nieuwe Moerdijk: Zekere omtrent 7 bunders lant, te zuiden van de vorige kavel
1763-07-14Willem de Vries, te Schermerhorn1). Gerrit Sloth, te Schermerhorn. 2). Cornelis Symonszn, grasboer Schermerhorn.1). Schermerhorn, op het Zuijd, Huis en Erf. 2). Schermerhorn, in de Oosterweijd, genaamd: Claas Meegjes ende de Groote Bosweijd, groot: 36 aggelen, 3 vierling, 2 matjes.
1717-12-24Maurits Lodewijk van Nassau van de Lecq heer van de Lecq, Beverwaard, Odijk, etc. etc.1). 2). 3). 6). Mr. Francois Constatin Pielat de Blegnij. 4).Adriaen Bout 5). Hendrick van Barneveld voor zijn zoon Martinus van Barneveld1). De heerlijkheid van Alingen dorpe en parochie van Leckerker, gelegen in Zuid-Holland, in Hoge en Lage, putten en galg, met alle profijten, nutschappen, etc Item de Ambachtsheerlijkheden en gerechten van 2). Leckerkerk, van 3). Zuidbroek, van 4). Krimpen aan de IJssel, 5). Krimpen aan de Merwede (Lek?), 6). Ouwerkerk met alle lasten en baten etc. etc
1803-07-29Jacoba van Rij weduwe van Paulus van Lankhorst;Balladina van Rij te Den Briel; Wilhelmina van Rij te Den Briel beiden minderjarig en ongehuwd later meerjarig en ongehuwd genoemd erfgenamen van hun moeder Cornelia van Wijngaarden, weduwe vanWillem van Rij te Delftgeen koper vermeld1). Den Briel, Nobelstraat westzijde, no. 22; 2). Den Briel, Nobelstraat westzijde, no. 39; 3). Den Briel, rondom Kerkhof, no. 132
1697-03-25Gerrit Janszn van der Bie.Cornelis Gerritssn van de Niel / (Bie) .1). Heenvliet, Verdoemhoek, Gemeen Nø 33, de helft in (zekere boomgaard, 40 roeden). 2). Heenvliet, In de Vier Hoeken, buiten getekend, Nø 1 en 2: de helft in (zeker land, 3 gemeten, 21 roeden).
1582-09-17Claes Meynertszn, tot Schagen, nu wonende in den lande van Cleve, binnen de stede van Emmerik1). Marten Hendricxzn, uit naam van: Cornelis Jacobssoon, 2). Pieter Garbrandszoon, tot Schagen.1). In de ban van Schagen, bij Miggenburch (Nuggenburch), een gerecht derde part van 20 sneesen landt. 2). In de ban van Schagen bij Miggenburch (Nuggenburch), Liechwerff/Leege werff, met kooltuintje, rondomme beboompt, 3 sneesen.
1577-10-23Jan Heyndricxz, biersteker te Woerden, principaal; Dirck Gijsbrechtsz (of Gijsbertsz), wielmaker (ook wel raemaecker genoemd) te Woerden, borg en medeprincipaal; Margreta, zijn vrouw, later zijn weduwe, en de erfgenamen: Schrevel Gillisz); Ael (of Alijt) Gillisdr; Willemken Gillisdr; Gerrit Aelbrechtsz Pander als voogd van Maritgen Gillisdr, weeskinderen; Ghijsbrecht Anthonisz; Hendrick Anthonisz, voogd van Grietgen Gillisdr, zijn moeder; Dirck Gillisz, zoon van de broer van: Schrevel Gillisz; Anna Gillisdr; Janneken Gillisdr, weeskinderen1), 2) en 3): Hendrick Dircxz, impetrant1). Woerden, huis en erf, ten westen: de Rijn, ten oosten en zuiden: Screvel Gillisz, ten noorden: Jan de Brouwer (eigendom van Jan Heyndricxz); 2). Woerden, huis en erf, genaamd "de Moeriaen" (eerst in zijn geheel verkocht, na verklaringen opposanten voor iets meer dan de helft) ten noorden: Jan Jansz, brouwer; ten zuiden: het steegje met Bastiaen Hermansz en Jan Pietersz, strekkend voor van de straat tot aan de Rijn (eigendom van Dirck Gijsbrechtsz); 3). Woerden, een tuintje buiten de Rietvelder Poort, ten oosten: Heyndrick Jansz Cleyn, schout te Woerden; ten westen: Jan Pieter Ghyssen; ten noorden: Coomen (of Cooman) Gerrit Floren met zijn tuin, ten zuiden: de dijk (eigendom van Dirck Gijsbrechtsz)
1782-06-17Hermanus van Seppenwolde, koopman te Amsterdam.1) + 2). Willem Corneliszn Rijnsburger, Dirk Turkenburg, en Compagnie.1)Alphen, in de Polder achter de Kerk, de Hoge Rijndijk:Tuin groot ca 75 roeden; 2)Alphen, buiten het Zuijdeinde, de Hoge Rijndijk: huis en erf.
1533-04-21Mr. Evert de Veer, raad van de Secretenraad van de keizerlijke majesteit in de Kazelarij van Brabant, wonende te BrusselOt van Malsen, secretaris van het Hof van Holland1)Wijk; Wijkerbroek; 13 hond land in Wijkerbroek, de Alemkade ligt oostwaarts en strekt tot de Veenrebroek dat westwaarts ligt. 2)Wijk; Wijkerbroek; 4 morgen land in Wijkerbroek, de Alemkade ligt oostwaarts en strekt tot de Veenrebroek dat westwaarts ligt, met aan de noordzijde de prelaat en het ambtsland van Middelburg
1686-07-22Adriaen den Boer als principaal en Marie Verhoeff, geasisteert met George Rosenboom, haar procureur; Maerten Verhoeff als borg en mede principaal.Mr.Cornelis Cobmeyer, advocaat en Franchoys du Transnoyt (Dutransnoyt), deurwaarder van de Hove.1. Bovenkerk in Stolwijk zuidzijde, strekkende voor de halve voorwaterings af ter halve schoonhoutse wegsloot toe, hofstede, groot 9 mergen land met huis, berg, schuur, bepotingen en beplantingen daar op. 2.Benedenkerk in Stolwijk,zuidzijde, stuk land groot 3 mergen, 3 hond, te samen 12 mergen, 3 hond land.
1559-01-15Jan Hobijn als procureur voor Jacob Willemszn. Merckbuyesluden (haringvisser) uit HazerswoudeJacob Corneliszn Craen voor de 100 margen en Aert Willemszn. voor de 105 margen 1/2 hont100 margen land met huis en schuren plus het geboomte dat daar opstaat, belent ten zuiden aan de Achterweg ten noorden de `s Heerenweg verder nog 105 margen en een 1/2 hont land gelegen in de Geere belent ten zuiden de Gemeenen weg
1627-05-19meester Adriaen van der Goos; Dirck de Jonge en Pieter van Ossewaerde, advocaten voor dit hof als voogden en ten behoeve van het weeskind van wijlen Dirck Fijck van den Hove12 margen 122 1/2 roede land, zijnde de helft van het 7/8e part van de polder genaamd Werkens oord, gelegen in de westambacht van IJsselmonde, ook nog 6/10e deel van de visserij en de vogelarijen in het west ambacht van IJsselmonde, te samen te leen gehouden van de heren van Lock en Polanen
1560-09-09Gijsbrecht Lambrechtszn. te Utrecht, in zijn tijd schout te Achttienhoven en zijn wijf Ursel Jacobsdr. van den Riet.Jacob Dircxszn. Moen uit Loosdrecht14 aker land gelegen in de ambacht van Loosdrecht op het Muijdervelt strekkende van de Nieuwen dijk tot aan de Weerwael toe.
previous
12...74
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: