gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
170132 results found
Search result: 170132 found
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1683's Conincx recommandatie brieff op den Sabandhaer en capiteijn der Hollanders in Gamron om de twee ambassadeurs met onse schepen naer Siam te vervoeren.Siam
1741's Koning quitantie van betaalde toll der swarte en witte peper (ontvangen 18 September 1741).Palembang
1741's Konings quitantie van betaalde peeper tol (ontvangen 26 November 1741).Palembang
1741's Konings quitantie van betaalde peper tol [in het schip 't Land van Belofte, gedateerd 13 October 1741].Palembang
1741's Konings quitantie van betaalde tol der swarte en witte peper (ontvangen 24 Junij 1741).Palembang
1741's Konings quitantie van betaalde tol der swarte en witte peper [gescheept in de conting de Soessang, gedateerd 23 Augustus 1741].Palembang
1741's Konings quitantie van betaalde tol der swarte en witte peper [in het schip den Dam gedateerd 8 Maij 1741].Palembang
1678't Advis van den raet extraordinaris Willem Outshoorn in dato 22 November 1678.Batavia
1678't Advis van den raet ordinaris Balthasar Bort op de schriftelijcke propositie van den gouverneur generael in dato 25 November 1678.Batavia
1688't Antwoord van den Engelsche agent Job Charnock op het protest van de provisioneel gezaghebber Arnold Muijkens (ontfangen per de fluijt Waveren 19 November 1688).Bengalen
1787'T ruuw rendement van den verkoop der met de Geregtigheid aangebragte coopmanschappen.Surat
1692,1691,1671'T samen treckinge van alle der ertsen sedert anno 1671 tot 1691 uijt de mijnen bekomen (ontfangen den 15 Januarij 1692).Sumatra's Westkust
1695't Samenstellinghe van verscheijde passagien uijt de gewisselde brieven tusschen den gouverneur Laurens Pith en den raet tot Nagapatnam en generael en raden belangende den verwaerloosden opneem en confrontatie van 's Comp. effecten tegens de boecken op Nagapatnam.Batavia
1739,1737'T samentreckinge van alle de verkogte coopmanschappen etcetera nevens den daarop behaalde winsten in 't boekjaar 1737/38 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1691,1690't Samentreckinge van de successive geleverde peper met aanwijsing van het extraordinarie onderwigt daarop gevallen gedateerd ultimo December 1690 (ontfangen 24 Januarij 1691 per de chialoup Paliacatta).Palembang
1739,1738'T samentreckingen van de versondene en overgebleven retouren soo voor patria als India in anno 1738 (ontfangen den 11 Februarij 1739 per 't schip Noord Wolfsbergen over Ceijlon in een apart casje).Coromandel
1691,1690,1688't Samentreckingh van soodanige peper als den coninck van Palimbangh aenden resident Willem Sabelaer heeft gelevert 't sedert 19 October 1688 tot 17 Maij 1690 met aenwijsinge van het extraordinaris onderwight daer op gevallen, gedateerd Palembang den 6 Januarij 1691.Palembang
1743,1742't Samentrekkinge van de contanten in en verkoop van en aan de Portugeesen en andere vreemde handelaars sedert primo September 1742 tot ultimo Augustus 1743.Batavia
1737't Sommarium van de zielbeschrijving van de provintie Banda onder den 15 Julij 1737 (ontfangen den 5 October 1737 per de chialoup de Olijftak).Banda
1738,1737,1736't Vertoog der generaale lasten en winsten in het afgeweken boekjaar 1736 en 1737 (ontfangen den 8 Februarij 1738 per 't schip d'Booth).Sumatra's Westkust
1683't Vervolg van de mijns en assaij rapporten 't zedert 19 Junij tot 26 Junij anno 1683 (ontfangen den 12 September 1683 per 't schip Ternaten).Sumatra's Westkust
1786,1785'T waare rendement van den handel in 't boekjaar 1785-1786.Surat
1684'Tlarge factura van't gescheepte cargasoen in't schip de Vrijheijt voor Zeelant.Batavia
1781- 193V Rapporten van gecommitteerdens aan de gouverneur tot Maccassar Barend Reijke concerneerende de pagter der in- en uitgaande rechten Intje Sadulla (anno 1781 ontvangen).Makassar
1695- 21`Missive vanden coopman Anthonij Dortsman ende den raad tot Japara aan haer Eds. gedateert 13 Maert 1695 (ontfangen 20 Maert 1695 per inlants vaartuijgh).Java's (Noord-) Oostkust
1735- 349Een brief van Tagal na Samarang onder den 19 Julij 1735.Java's (Noord-) Oostkust
1692- 392Twee requesten van Francina van Rhede aen den gouverneur Van Rhee en den raet tot Colombo gepresenteert met de daarop verleende appostillen.Ceylon
1693- 453opie missive van den resident Isaacq Ringh en den raet tot Chirrebon aen den generael en de raden in dato 7 October 1693.Cheribon
1694- 50V Briefje van den vaandrager Anthonij Zas aan haar Edelens tot Batavia de dato 23 October 1694 (26 October 1694 per den Aap).Batavia ressort
1752- 57B Missive door de Samarangse ministers aan haar Eds. gedateert 7 April 1752 (ontvangen 18 April 1752).Java's (Noord-) Oostkust
1752- 58B Brief door 't opperhoofd Schrik en raad te Sourabaija aan haar Eds. geconsigneert gedateert 8 April 1752 (ontvangen 1 Meij 1752).Java's (Noord-) Oostkust
1752- 59B Brief door den resident van Grisse Pijlh aan haar Eds. geconsigneert gedateert 26 April 1752 (ontvangen 6 Meij 1752).Java's (Noord-) Oostkust
1752- 60B Register der papieren (ontvangen 22 Meij 1752).Java's (Noord-) Oostkust
1718- 886A Missive van den pro tempore gesaghebber Gerard van Kervel en raad tot Samarang, aan haar Eds. de hoge regering van India tot Batavia gedateerd den 9 October 1718 (ontfangen den 17 October 1718 per de patchiallang de Crab).Java's (Noord-) Oostkust
1737,1736- Briefje van gecommitteerdens te Bimilipatnam aan haar edelens geschreven van 29 September behelsende de gedane visitatie van genoemde bodem den Dam annex het daartoe gehorende rapport [in datis 29 September 1736 en 31 Maart 1737].Coromandel
1759- Copia translaat Maleijds contract tusschen den koning van Tragano en de Comp. gesloten (ontfangen den 14 Januarij 1759 per den chialoup Nassauw).Malakka
1696- Missive van den directeur Alexander Bergaigne ende dienaer tot Gamron aan haer Edelens tot Batavia geschreven de dato ultimo Maij 1696 (5 September 1696 over Ceijlon ontfangen).Perzië
1762- Missive van den Oelamaijas [Oliejamies] resident Spiegel aan hun hoog edelens van dato 26 April 1762.Java's (Noord-) Oostkust
1744- Origineel Nederduijts translaat gerigt door de Sanghadjes van Lawajang aan haar hoog edelens [den 27 van de maand Djoe Madiel Achir in 't jaar Djim, inlandse datering].Timor
1750- Origineele missive door den residenten te Poulo Chinco aan gouverneur generaal gedateerd 24 November 1750.Sumatra's Westkust
1663- Prijscourant van coopmanschappen binnen den stad Miaco in Japan op 15 December 1663.Japan
1787- Secrete brief van den resident te Palembang aen den generaal en raden te Batavia in dato 16 Junij 1787 [folio 318-320 hier voor eerste keer opgenomen].Palembang
1739- Specificatie der twaalfmaandige lasten en ongelden aan 's compagnies vaartuijgen in de Souratse directie (ten resolutie van den 14 Februarij 1739 g'insereert) (den 26 October 1739 per den boeckhouder van 't schip Venenburg) [ontbreekt].Surat
1735-101 Attestatie gepasseert door den Armeens coopman Godjo Pogos nopens de affaires van den overleden gesaghebber Dames Heij.Perzië
1751-101 Register der papieren (ontfangen den 29 November 1751 per het schip Geldermalsen).Malabar
1737-104 Copia Javaanse brief met dies translaat door Pangerang Adipattij Tsiacraningrat aan den commandeur Nicolaas Crul geschreven en ontfangen 26 November 1737.Java's (Noord-) Oostkust
1746-107 Missive van den heer raad extraordinair en gouverneur Hendrik Swellengrebel nevens den raad aan haar Eds. de hooge Indiase regeering gedateert 3 Maart anno 1746 (ontfangen den 19 Junij 1746 per de Hercules).Kaap de Goede Hoop
1740,1739-1074 Verklaring door de pennisten Evert Willem van Sijpesteijn en David Killij op den 14 Julij anno 1739 in Mocha verleent ter aanthoning dat zij bij besigtiging van 's compagnies goederen en papieren aldaar berustend geweest diverse derselve onbruijkbaer onbequam en beschadigt bevonden hebben, annex een rapport waer bij consteert dat de beschadigde boeken en papieren behoorlijk en verbrand sijn (den 19 September 1740 per 't schip Hilverbeek).Surat
1725-1099 Drie extracten uijt gewisselde brieven tusschen de bedientens van Bimilipatnam en Mazulipatnam de datis 30 Januarij, 14 en 26 Februarij 1725 concernerende de lijwaat procura ter eerstgemelte factorie (ontfangen den 6 Augustus 1725 per het schip Tienhoven).Coromandel
1724-11 Copia briefje van resident Tersmitten en raad tot Cheribon aan d'eerwaarde heeren weesmeesteren tot Batavia gedateert 15 April 1724 (ontfangen den 23 April 1724 per 't schip Wolpharsdijk).Cheribon
previous
12...3403
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: