gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
170132 results found
Search result: 170132 found
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
Java's (Noord-) OostkustCopia aparte brief van den heere gouverneur en directeur van Java's_Noord_Oostkust, aan hunne hoog edelheeden te Batavia, de dato 14 April 1783 (ontvangen anno 1783).1983,1783
MalabarRegister der Malabaersse papieren.1863
PalembangOriginele missive van den resident Willem Sabelaer en den raet tot Palimbangh aen haer Eds. tot Batavia in dato 8 Januarij 1862.1862
CeylonCopij secreete brieven van den gouverneur en raad te Mallabaar aan den gouverneur Willem Jacob van de Graaff en raad van Ceilon zedert 28 December 1789 tot 22 Augustus 1790.1799,1790,1789
PalembangNotitie van zodanige vaartuijgen als er sedert September 1788 tot ulimo Augustus 1798 van Malakka, Batavia en Java alhier zijn aangekomen met aanwijzing van derzelver lading.1798,1788
BengalenCopie resolutie waarbij het oppergesach over de Bengaalse directie den oppercoopman Arnoldt van Wachtendonk provisioneel wert opgedragen dato 11 Junij 1665 [identiek aan fl. 1798].1798,1665
BengalenCopia translaat firman van den coninck Orangseep in dato 25 Maert 1665 mitsgaders dito translaat missive van den Viceroij Chia Estachan, dato 9 Julij 1665, beijde aan haar Eds. op Batavia geschreven met noch copia translaat missive aan den directeur Rogier van Heijningen gedateerd 30 Julij 1665 [identiek aan fls. 1796-1797].1797,1796,1665
BataviaCopij berigt van de Gaalse commandeur Huisken van 26 December 1787 houdende eenige bedenkingen wegens de caneelculture.1797,1787
Sumatra's WestkustOpstel ofte regulement hoedanigh d'inkomsten van 't lantschap Pongassang onder desselfs regenten voortaan verdeelt zullen moeten wwerden.1797
MalakkaCopia secrete resolutien aan den 11 Julij tot den 19 November 1768 (ontvangen den 10 April 1796 per de sloep Om en Bij).1796,1769,1768
MalakkaCopia secreete missive van den heer gouverneur Schippers en secunde Kretmar aan haar hoog Edelheden gedateerd 16 Maart 1769 (ontvangen den 10 April 1796 per de sloep Om en Bij).1796,1769
MalakkaCopia relaas door den Malaks inwoonder Intje Oesseen gegeven (ontvangen den 10 April 1796 per de sloep Om en Bij).1796,1769
TernateCalculative opgaefe der contanten die benoodigd zal weezen in 't gouvernement Ternaten voor den jaare anno 1793-1794 (ontvangen anno 1792).1794,1793,1792
TernateEerbiedigen eijsch van benoodigtheeden tot kleeding der militairen en dispens waaren voor het jaar 1793-1794 voor het gouvernement Ternaten gedateerd ultimo Julij 1792 (ontvangen anno 1792).1794,1793,1792
TernateEerbiedigen eijsch van benoodigtheeden tot kleeding der militairen en dispens wharen voor het jaar 1793/1794 voor het gouvernement Ternaten, gedateerd ultimo Julij 1792.1794,1793,1792
TernateCalculative opgaave der contanten die benoodigt zijn in 't gouvernement Ternaten voor den jaare anno 1793/1794, gedateerd ultimo Augustus 1792.1794,1793,1792
BataviaBeright van de cooplieden Paets en De Keijser ten versoecke van de fiscael Zeeman opgestelt wegens seeckere 31794 cattijs peper in de fluijt Montfoort te kort gescheept.1794,1687
BengalenCopia testament van den vrijcoopman Jean Lescot van Orleans dato 4 September 1664 [identiek aan fl. 1794].1794,1664
CoromandelRegister der papieren.1794
CoromandelCopij missive van den gezaghebber en raad aan de kamer Delft in dato 28 Junij 1794.1794
CoromandelRegister der papieren.1794
CoromandelCopie missive van den gezaghebber en raad aan de kamer Hoorn in dato 28 Junij 1794.1794
BataviaLijst van de schepen welke in 1790, 1791 en 1792 verongelucktt en ter sloop verkogt zijn, gedateert Batavia, in 't casteel den 31 Januarij 1793.1793,1792,1791,1790
BataviaTwee copie berichten van den gecommitteerdens Maas en Cramsen aan gouverneur generaal en raad in dato 23 Januarij 1793 en 10 Januarij 1793 wegens de van Palembang in anno 1791 en 1792 aangebragte tin en peper.1793,1792,1791
BataviaTwee naamrollen van de militairen van het Wurtembergs regiment welke overleden zijn zedert primo Julij 1791 tot ultimo September 1792 annex twee naamrollen van die welke onder ultimo Maart 1793 op de Schans Meester Cornelis gecampeert geleegen hebben.1793,1792,1791
TernateEerbiedige eijsch van benodigtheeden tot kleeding der militairen en dispenswhaaren voor het jaar 1792/1793 voor het gouvernement Ternaten, in dato ultimo Julij 1791.1793,1792,1791
BantamAlfabetische register der marginalen op de gemeene brieven uit Bantam sedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).1793,1792
BantamApart brief door den heer Hendrick Beijnon, commandeur te Bantam, aan hunne hoog Eds. gedateert den ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).1793,1792
BantamRegister der marginale op de resolutie en rondvragen genomen in raden van politie ten commandemente Bantam zedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).1793,1792
BantamCopia dagregister ten commandemente Bantam binnen de Fortresse Speelwijk sedert primo October tot ultimo December 1792 (ontfangen anno 1793).1793,1792
BantamNotitie der aankomende en afgaande vaarthuijge van en naar de Oost zedert primo October tot ultimo December 1792, ten comptoir Bantam (ontfangen anno 1793).1793,1792
BantamSpecifique lijst van zodanige zwarte en witte peper ten comptoir Bantam als er onder ultimo December 1792 per restant verbleeven, et cetera (ontfangen anno 1793).1793,1792
BandaGeneraele staat der cassa tot Banda, en hoe veel van heeden af tot ultimo Februarij 1793 zal benodigt zijn (ontfangen anno 1792).1793,1792
BataviaCopie berigt van den commandeur Andriessen aan de gouverneur generaal en raden in dato 28 Februarij 1793 omtrend de verzwakking van zeemagt annex korte sterktens van de scheepen Regt Door Zee en Sint Laurens en copie rapport van het schip Java in dato 10 December 1792.1793,1792
BataviaRuwe calculatie der benodigde contanten voor Indië voor anno 1793.1793,1792
CeylonCalculative bereekening van contanten voor anno 1792/1793, gedateerd Kolombo, den 30 Januari 1792.1793,1792
BataviaLijst der retourschepen van 't jaar 1792 en voorjaar 1793.1793,1792
BataviaRegister der papieren, van de buijtencomptoiren ontfangen zeedert de laatste opzending in de maand October 1792 zoo als dezelve naar Nederland versonden worden per de paketboot Maria Louisa over Delft voor Zeeland en de paketboot de Kraaij voor Amsterdam, gedateerd Batavia in 't casteel den 15 April 1793.1793,1792
BataviaKorte samentrekking der na Nederland overgemaakte zoldij reekeningen van diverse dienaeren, zedert den 8 Maij 1792 tot medio Januarij 1792.1793,1792
BataviaLijst van equipagiegoederen en andere Europese noodwendigheden die met qualificatie van de hooge regering in 1792 voor de E. compagnie zijn ingekogt, gedateert Batavia den 2 Januarij 1793.1793,1792
BataviaDrie lijsten van scheepen van vreemde natien die ter rheede Batavia geankert zijn geweest, zedert primo October 1792 tot ultimo Junij 1793.1793,1792
CeylonCopie missives van den gouverneur en raad aan generael en raden tot Batavia in datis 31 December 1792, 11 en 22 Januarij 1793.1793,1792
CeylonGeneraal rendement der verpachte domainen van het gouvernement in het boekjaar 1792/1793.1793,1792
CeylonCopie bericht van gecommitteerdens nopens de leverantie van kanneel voor de kleinen oogst van 1792 de dato 16, 17, 21 en 24 Januarij 1793.1793,1792
BandaBanda's resolutien beginnende met den 6 September 1792 en eindigende den 13 April 1793 [met bijbehorend, voorafgaand en ongefolieerd register].1793,1792
BandaBanda's bijlagen gehorende bij de resolutien beginnende met den 6 September 1792 en eindigende den 13 April 1793 [met bijbehorend, voorafgaand en ongefolieerd register].1793,1792
CeylonNotitie der generaale lasten en ongelden in het boekjaar 1790/1791 vergeleeken tegen die van 1789/1790 gedateert 28 Januarij 1793.1793,1791,1790,1789
CeylonGeneraale aanwijzing van de lasten en inkomsten van het Ceilonsche gouvernement in het boekjaar 1790/1791 vergeleeken tegen die van 1789/1790 gedateert 28 Januarij 1793.1793,1791,1790,1789
BataviaExtract uit de resolutie van gouverneur generael Willem Arnold Alting en raden in dato 25 November 1791 wegens de benodigde contanten voor Indië voor anno 1793.1793,1791
BengalenCopia rapport vant verrichten van den Ed. directeur Rogier van Heijningen ten comptoire Cassimabasaar dato 26 Maert 1665 [identiek aan fls. 1787-1793].1793,1787,1665
previous
12...3403
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: