gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren - Zoeken: voc

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 8.46 MB)
2637 results found
Search result: 2637 found
JaarBeschrijvingVOC Hoofdvestiging
1637Inventaris van de veroverde goederen afkomstig uijt [een genomen Portugies scheepken onderweg van Nagapatnam naar Malacca, aangebracht tot Arakan met 't fluijtschip] den Otter, ongedateerd.Arakan
1637Inventaris van de veroverde goederen afkomstig uijt [een genomen Portugies scheepken onderweg van Nagapatnam naar Malacca, aangebracht tot Arakan met 't fluijtschip] den Otter, ongedateerd.Schepen
1659Copie rapport door den ondercoopman Nathaniel Freder aen den raet van Nagapatnam overgelevert behelsende sijn verrichten met de veltoverste van den coninck van Visiapour in dato 22 Julij 1659.Coromandel
1665Memorie voor de residenten tot Nagapatnam door d'Ed. Speelman tot naerichtinge verleent 12 Mei 1665.Coromandel
1665Advijsch vande raedspersoonen tot Nagapatnam over de pointen van negotie in mesnagie aldaer.Coromandel
1665Extract uijt de resolutien genomen bij den gouverneur der kust Cormandel, Cornelis Speelman en den raet tot Nagapatnam om deselve stadt tot een vierhoeckige fortresse te reduceren in dato 2 en 3 Maij 1665.Batavia
1665Extract uijt de resolutien genomen bij den gouverneur der kust Cormandel, Cornelis Speelman en den raet tot Nagapatnam om deselve stadt tot een vierhoeckige fortresse te reduceren in dato 2 en 3 Maij 1665.Coromandel
1665Extract uijt de missive van den gouverneur Cornelis Speelman en raet uijt Negapatnam aen den generael en raden tot Batavia over het reduceren van de stadt Nagapatnam tot een vierhoeckige fortresse in dato 12 Maij 1665.Batavia
1665Extract uijt de missive van den gouverneur Cornelis Speelman en raet uijt Negapatnam aen den generael en raden tot Batavia over het reduceren van de stadt Nagapatnam tot een vierhoeckige fortresse in dato 12 Maij 1665.Coromandel
1666Copie missive door den coopman Jacob van der Meersen en raad tot Nagapatnam aan haar Eds. tot Batavia in dato 19 Februarij 1666.Coromandel
1666Copie missive door den coopman Jacob van der Meersen en raad tot Nagapatnam aan haar Eds. tot Batavia in dato 19 October 1666.Coromandel
1667Missive door den coopman Jacob van der Meersche tot Nagapatnam aen gouverneur generael Joan Maetsuijker en heeren raden van India, 7 Maert 1667.Coromandel
1667Missive door den coopman Jacob van der Meersen en raet tot Nagapatnam aen de edele heer gouverneur generael Joan Maetsuijker en heeren raden van India, 17 Februarij 1667.Coromandel
1667Missive door Jacob van der Meerschen en raet tot Nagapatnam geschreven aen den Ed. heer gouverneur generael Joan Maetsuijcker en de Ed. heeren raaden van India, gedateerd 20 October 1667.Coromandel
1668Missive door de residenten tot Nagapatnam aan haar Eds. tot Batavia geschreven van dato 2 Maert 1668.Coromandel
1671Copije missive van den commandant Jacob van der Meerschen en den raet tot Nagapatnam aen den generael en raden van Indien geschreven in dato 19 October 1671.Coromandel
1672Missive vanden oppercoopman Jacob vander Meerschen aan de heer gouverneur generaal en raden van India dato 9 Februarij uijt Nagapatnam.Coromandel
1672Missive van den commandant tot Nagapatnam Jacob vander Meerschen aen haer Eds. tot Batavia van dato 14 Maert 1672.Coromandel
1672Briefjen vanden vaendrigh David Butler uijt Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 14 Maert 1672.Coromandel
1672Missive vanden commandant Jacob vander Meerschen en raet tot Nagapatnam aan de heer gouverneur generaal en raden van India van 9 October 1672.Coromandel
1672Missive vanden commandant Jacob vander Meerschen en raet tot Nagapatnam aan de heer gouverneur generaal en raden van India van 12 October 1672.Coromandel
1672Rapport vande gecommitteerdens Pieter Dombaer en Davidt Butler wegens de stadt Nagapatnam, gedateerd 20 Maart 1672.Ceylon
1673Transport off overdraght der stadt Nagapatnam op Cormandel door gecommitteerdens aen 't Ceijlonse gouvernement gedaen, 14 Augustij 1673.Coromandel
1673Missive van d'Ed. commandeur Jacob van der Meersche en raet tot Nagapatnam aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India, gedateerd 23 Januarij 1673.Coromandel
1673Missive van d'Ed. Jacob van der Meersche en raet tot Nagapatnam aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, 16 October 1673.Coromandel
1673Brieffie van d'Ed. commandeur Cornelis van Quaelbergen uijt de Zeijlonse oorlogsvlote seijlende ontrent Nagapatnam aen den Ed. heere Joan Maatsuijker gouverneur generael ende d'Ed. heren raden van Nederlants India tot Batavia, in dato 19 October 1673.Ceylon
1673Brieffie van den Deensen commandant Magnus Jacobson uijt Trangebare aen de edele Jacob van der Meersche tot Nagapatnam geschreven, in dato 28 October 1673.Ceylon
1674Copia missive door den raet van Nagapatnam in dato 30 November 1674 geschreven naer Colombo.Ceylon
1674Twee extracten een door den oppercoopman Marten Huijsman aen d'Ed. Pieter Verwer en raet na Nagapatnam, de ander door den gemelte Verwer aen d'Ed. Marten Huijsman geschreven insgelijcx een notitie van de op Tutucorijn aen landt gelighte goederen uijt 't vaertuijgh van den Bramine Babbe.Ceylon
1674Extract briefje door de heer superintendent Rijckloff van Goens [de Oude] uijt Nagapatnam aen de heer gouverneur Rijckloff van Goens [de Jonge] na Colombo geschreven dato 5 September 1674.Coromandel
1674Missive van de heer superintendent Rijcklof van Goens ende den raed uijt de stad Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 27 Junij 1674.Ceylon
1674Missive van de heer superintendent Rijcklof van Goens ende den raed uijt de stad Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia geschreven in dato 27 Junij 1674.Ceylon
1674Missive door d'heer superintendent Rijckloff van Goens en den raet uijt Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia de dato 3 Augustij 1674.Ceylon
1674Nader schrijven door den heer superintendent Rijckloff van Goens en den raet tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia dato 15 September 1674.Ceylon
1674Copie resolutien bij den heer superintendent Rijckloff van Goens en raet genomen zedert primo Julij tot 3 Augustij 1674 soo tot Nagapatnam int leger als in de vloot.Ceylon
1674Copie antwoort brieff van den heer Rijckloff van Goens uijt Nagapatnam aan den conincq van Golconda gesonden 14 September 1674.Ceylon
1675Copia missive door Pieter Verwer en raet uijt Nagapatnam in dato 19 October 1675 geschreven aenden gouverneur generael en raden van Indien.Coromandel
1675Specificatie van d'overwinsten tot Nagapatnam 't sedert primo Maert tot ultimo September 1675.Coromandel
1675Copie missive door het opperhooft Pieter Verwer en den raet uijt Nagapatnam adij 11 October 1675 aen den heer Rijckloff van Goens geschreven.Ceylon
1675Rapport wegens den toestant van compagnies saecken tot Nagapatnam door den oppercoopman Pieter Verwer gedaen aen den heer gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge geschreven.Ceylon
1675Missive geschreven door Pieter Verwer en raad tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia in dato ultimo April 1675.Ceylon
1675Missive van d'Ed. Pieter Verwer en Thomas van Rhee mitsgaders den verderen raedt tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 8 Julij 1675.Ceylon
1675Nader register der papieren van Nagapatnam, gedateerd 31 Julij 1675.Ceylon
1675Particuliere missive van den predicant Jacobus Maxwel uijt Nagapatnam aen d'heer gouverneur generael Joan Maetsuijcker van dato 10 Julij 1675.Ceylon
1675Register der papieren van Gale, Colombo, Nagapatnam, Jaffanapatnam et cetera, gedateerd 21 Junij 1675.Ceylon
1675Missive van d'opperhoofden tot Nagapatnam aen haer Eds. tot Batavia van dato 19 October 1675.Ceylon
1675Rapport vanden oppercoopman Pieter Verwer rakende de stadt Nagapatnam met desselfs dependentie aan de heer gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge tot Colombo overgelevert dato 20 December 1675.Ceylon
1676Eenige stucken bij den anderen over Nagapatnam becomen wegens 't gepasseerde en gedoente bij den Ed. Marten Huijsman tot Tutucorin en den Maduresen Neijcq.Batavia
1676Ses copie missiven door den oppercoopman Pieter Verwer en raet tot Nagapatnam den 3, 27 November, 5, 12, 16 en 23 December 1676 aen den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge gesonden.Ceylon
1676Copie missive door den gouverneur Rijckloff van Goens de Jonge den 19 November 1676 naer Tutucorijn en Nagapatnam gesonden.Ceylon
previous
12...53
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: