gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Due to maintenance it's not possible to make reservations.

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
10025 results found
Search result: 10025 found
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
CoromandelTranslaat Malabaarse ola door de Portonovose cooplieden Egambra Chittiaar en Bengappa Naijk aan het opperhoofd Steven Vermont overgegeven den 18 Februarij 1741 rakende hun agterstal aan d'Ed. Comp. (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Colombo, Bengale, Persia, Mallabaar, Jaffanapatnam, Gale, Tutucorijn, Trinconomale en Manaar afgezonden sedert den 2 Februarij tot den 10 Julij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelCirculaire brieven van Nagapatnam na d'onderhorige zuijder comptoiren en Mazulipatnam afgevaardigt sedert den 15 Februarij tot den 29 Junij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Tegenepatnam geschreven sedert den 2 Februarij tot den 5 Julij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Tegenepatnam na Nagapatnam geschreven sedert den 1 Februarij tot den 1 Julij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Portonovo en desselfs opperhoofd te Tegenepatnam wesende na Nagapatnam geschreven sedert den 30 Januarij tot den 8 Meij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Nagapatnam aan 't Portonovose opperhoofd te Tegenepatnam geschreven sedert den 1 Februarij tot den 24 April 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Sadraspatnam afgesonden sedert den 8 Februarij tot den 11 Julij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven van Sadraspatnam na Nagapatnam geschreven sedert den 28 Januarij tot den 4 Julij 1741 (ontfangen den 9 October 1741 per 't schip 't Slot te Kronenburg).1741
CoromandelBrieven sedert den 27 Maart tot den 27 Augustus 1730 van Nagapatnam na Ceijlon, Bengale, Jaffanapatnam, Trinconomale en Tutucorijn gedepecheert (ontfangen den 21 October 1730 per het schip Heesburg).1730
CoromandelBrieven van Nagapatnam na de onderhorige comptoiren sedert 30 Maart tot den 25 Augustus 1730 afgesonden (ontfangen den 21 October 1730 per het schip Heesburg).1730
CoromandelRegister der papieren (ontfangen den 21 October 1730 per het schip Heesburg).1730
CoromandelMissive van den gouverneur Adriaan Pla en den raad tot Nagapatnam aan haar hoog Ed. tot Batavia de dato 11 September 1730 (ontfangen den 21 October 1730 per het schip Heesburg).1730
CoromandelBevinding van het aangebragte, goud, silver, coopmanschappen etcetera per het schip Goudriaan (ontfangen den 26 Augustus 1730 per het schip Goudriaan).1730
CoromandelBriefje van den gouverneur Adriaan Pla tot Nagapatnam aan haar hoog Ed. tot Batavia van dagtekeninge 12 Junij 1730 (ontfangen den 26 Augustus 1730 per het schip Goudriaan in een ander pacquet).1730
CoromandelMissive van den gouverneur Adriaan Pla tot Nagapatnam aan haar Ed. tot Batavia gedagteekent 11 Julij 1730 (ontfangen den 26 Augustus 1730 per het schip Goudriaan).1730
CoromandelRegister der papieren (ontfangen den 26 Augustus 1730 per het schip Goudriaan).1730
CoromandelActe van renovatie der voorige contracten en privilegien verleent door den vorst van Tansjouwer, annex eenige nadere gecontracteerde en geconcedeerde poincten (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg in een ander pacquet).1730
CoromandelRapport van de ter geluckig aan den Tansjouwersen vorst afgesondene gecommitteerdens aanthonende hetgeene door haeren opsigte van eenige gedemandeerde poincten is verrigt, annex twee reecqueningen der gedane schenkagien en gemaakte ongelden op hunne reijse (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg in een ander pacquet).1730
CoromandelBriefje van de heeren afgaande en aankomende gouverneurs mr. Dirk van Cloon en Adriaan Pla aan haar hoog Ed. tot Batavia gedateert 5 April 1730 (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg in een ander pacquet).1730
CoromandelTwee vendurollen, met drie rendementen van Komp. oude phaar Magiecolle nevens eenige schenkagien en andere goederen (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730
CoromandelSes en twintig maandelijkse rendementen der vertierde koopmanschappen op Cormandel (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730
CoromandelEen Nagapatnamse muntsbevindinge ten opsigte der verwerkte 2400 stux Japanse groote goude coubangs tot het slaan van fanums gedateert 9 Maart anno 1730 (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730
CoromandelTwee manifesten over de gepleegde geweldenarijen door de Moorse en heijdensche regenten tot Palicol en Daatcherom geaffigeert (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730
CoromandelRapport der Pallicolse bediendens aan de regering tot Nagapatnam concernerende haere delogementen van daar (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730
CoromandelTwee extracten uijt de brieven door den heere gouverneur Isaac Augustijn Rumpf nevens den raad tot Colombo aan de ministers tot Nagapatnam in dato 10 October en 12 December 1720 gecarteerd belangende de toenmaals verbondene doepetijs etc. na Colombo (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730,1720
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Cheijlon, Bengale, Mallabaar, Jaffanapatnam, Tutucorijn en Manaar sedert 27 October 1729 tot den 10 Maart 1730 afgevaardigt (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730,1729
CoromandelBrieven van Nagapatnam en Mazulipatnam en de zuijder comptoiren sedert 27 October 1729 tot den 10 Maart 1730 afgevaardigt (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730,1729
CoromandelBrief door den heer gouverneur Van Cloon en raad tot Nagapatnam aan de heeren majors in 't vaderland op den 27 October anno 1729 benevens een register van de daartoe gehorende bijlagen over Cheijlon afgesonden (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730,1729
CoromandelBrieven tussen Nagapatnam en Tegenepatnam sedert den 6 October 1729 tot den 9 Maart 1730 (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg) [ontbreekt].1730,1729
CoromandelMemorie door de heer Adriaan Pla opgesteld en nagelaten tot narigt der ministers tot Mazuliptanam gedateert 20 Januarij 1730 (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730
CoromandelMemorie door den heer afgaand gouverneur Mr. Dirk van Cloon aan sijn Ed. vervanger de heer Adriaan Pla ter narigt overgegeven (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730
CoromandelMissive van d'heeren afgaande en aankomende gouverneurs Mr. Dirk van Cloon raad extra ordinaris van India en Adriaan Pla nevens de raad tot Nagapatnam aan haar Ed. den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia gedateert 30 Maart 1730 (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730
CoromandelRegister der papieren (ontfangen den 5 Augustus 1730 per het schip 't Huijs te Assenburg).1730
CoromandelTwee gewisselde brief en translaat tusschen de Nagapatnamse ministers en de heeren Engelsen tot Madraspatnam gewisseld (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelSecreete brief van den heer Cormandels gouverneur mr. Dirk van Cloon en raad tot Nagapatnam aan de Ed. heeren gecommitteerde bewindhebberen tot en over de saken van Oostende gedateerd den 27 October 1729 (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelSecreete missive van den heer Cormandels gouverneur mr. Dirk van Cloon en raad tot Nagapatnam aan haar hoog Ed. tot Batavia de dato 27 October 1729 (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelEijsch van coopmanschappen etcetera voor Cormandel anno 1730 (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelTwaalf maandelijxe rendementen der vertierde coopmanschappen ter custe Cormandel (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelVijff samentreckingen der gedane schenkagien over geheel Cormandel in 't boekjaar 1728/1729 (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729,1728
CoromandelVonnis bij den raad van justitie tot Nagapatnam geslagen tegens den ondercoopman Albert van Weede (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelMemorie van sodanige schepen en andere vaartuijgen als tot Mazulipatnam en Portonovo ten handel waren geweest met specificatie der aangebragte en vervoerde coopmanschappen (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelPlakschrift op den 30 September 1729 gepubliceerd jegens eijgen moord (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelBrieven van Nagapatnam na Ceijlon, Souratta, Persia, Cochim, Jaffanapatnam en Tutucorijn van den 3 September tot den 4 October 1729 afgesonden (ontfangen den 23 Februarij 1730 per het schip Boekenrode over Ceijlon).1730,1729
CoromandelTwee registers der papieren [het eerste is gedateerd 10 Februarij 1689, het tweede 7 October 1788].1788,1689,1688
CoromandelMissive van de heer gouverneur Laurens Pit en raedt tot Palleacatta aen haer Eds. tot Batavia in dato 7 October 1688.1688
CoromandelDrie translaet brieven door de residenten tot Daatcheron aen den hertogh Alimardichan wegens d'inkomst van de Palliacatse pagoden.1688
CoromandelAcht translaet brieven tusschen d'residenten van Palicol en den hertogh Alemardichan wegens het affpersen der gelden door den Haweldaer van de inwoonders.1688
CoromandelTranslaet van den coopman en Tegenepatnams opperhooft Jan Corte aen den Neijck van Oedearpalium.1688
CoromandelTsamentreckingh van de successive vrijheden en voorreghten door de coningen van Golconda en andere vorsten bij diverse firmans aen d'Ed. Comp. verleent.1688
previous
12...201
gahetNA is a website of the Society for the Nationaal Archief in cooperation with the Nationaal Archief and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: