gahetNA in the National Archives

VOC: Overgekomen brieven en papieren

Search

Search fields
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC): Overgekomen brieven en papieren (OBP) download index (ZIP, 9.05 MB)
6480 results found
Search result: 6480 found
VOC HoofdvestigingBeschrijvingJaar
AmbonMissive dato 12 Junij 1740 door de Ambonse ministers aan den gesaghebber en raad tot Samarang geschreven.1740
AmbonExtract resolutie genomen op den 15 Meij 1742 nopens de depeche van 't schip Westcappel na Samarang.1742
AmbonBriefje van den gouverneur Pieter Gabrij en raad in Amboina aan haar Eds. den gouverneur generaal ende raaden van India tot Batavia gedateerd den 5 Maij 1721 (ontfangen anno 1721 per Bellevliet over Samarang).1721
AmbonBrieff door den gouverneur Johannes Bernard en raad in Amboina aan den gesaghebber en raad tot Samarang geschreven onder dato 20 Maij 1729 (ontfangen den 11 Junij 1729 per het jagt Castor en Pollux).1729
AmbonMissive van den gouverneur Jacob de Jong benevens den raad in Amboina aan haar Eds. den gouverneur generaal en de raden van India tot Batavia gedateert den 12 Junij 1740 (ontfangen anno 1740 per het schip Meijenberg over Samarang).1740
AmbonMissive van den gouverneur Jacob de Jong benevens den raad in Amboina aan den gesaghebber en raad tot Samarang geschreven (ontfangen den 27 Junij 1740 per het schip Opperdoes).1740
AmbonBerigt van den opperstuurman Van Ewijk nopens zekere rencontre met een Engelsch schip en praauw op de reijs van Samarang naar Banda met de bark den Draak, gedateert 18 Meij 1765.1765
AmbonCopia brieff geschreven van Amboina aan Samarang in dato 12 Julij 1783.1783
BandaBandaas aankomende brieffboek beginnende met primo September 1695 en eijndigt ultimo Augusto 1696 [met voorafgaand ongenummerd register, bevat brieven van Amboina, Wokam, Batavia, Chelamme, Kisser, Lonthoir, Maccasser, Niela, Ourien, Poeloe Aij, Rosingijn, Samarang, Ternaten, Waijer en Wetter].1696,1695
BandaGewisselde brieven tusschen de Bandase ministers en die van Amboina, Ternaten en Macasser mitsgaders 2 briefjes van den gesaghebber en raad tot Samarang en 2 briefjes van den Tagals resident aan gemelde Bandase ministers gecarteert onder verscheijde datums.1737
BandaRegister der papieren (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).1736
BandaMissive van den gouverneur Nicolaas Nicolai en raad in Banda aan welgemelde haar hoog Eds. tot Batavia gedateerd 30 September anni stantij 1736 (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).1736
BandaResolutien genomen in rade van politie tot Banda sedert den 20 Augustus tot 22 September 1736 (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).1736
BandaInstructie voor de gecommitteerdens Jacobus Leborgne en Hendrik van Leeuwenberg gaande na de Zuijt Wester eijlanden (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).1736
BandaVerklaring nopens de wannigheden der per de chialoupen de Nagulboom en Olijftak uijt de lading van den scheepe Haaxburg aangebragte bieren et cetera (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).1736
BandaVenduroll der verkogte bieren en kandijsuijker nevens derselver rendement (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).1736
BandaB'eedigt rapport wegens te kort gekomene 335 1/2 pond foelij op sockels uijt de pantchiallang de Kraaij (ontfangen den 3 November 1736 per vissers vaartuijgen den quartiermeester Jan Hendrik Beekman van Samarang over Maccasser).1736
BandaGewisselde brieven tuschen de Bandase ministers en die van Amboina, Tarnaten, Macasser, mitsgaders 2 briefjes van den gesaghebber en raad tot Samarang en 2 briefjes van den Tagals resident aan gemelde Bandase ministers gecarteert onder verscheide datums (ontfangen den 21 Junij 1737 per 't schip Haaxburg).1737
BandaMissive geschreven door de gouverneur Lambertus Janszoon Haga en raad van Banda aan den gouverneur Johannes Liberg en raad tot Samarang gedateerd 14 Junij 1786 (ontvangen anno 1786).1786
BanjermassinTranslaat Maleijdse brief geschreven door den Panambahan tot Banjermassing aan haar Eds. tot Batavia gedateert 15 November 1727 (den 27 Februarij 1728 over Samarang ontvangen).1728,1727
BanjermassinBriefken van de Banjermassingse commissianten den coopman Christoffel de Marre en ondercoopman David Brouwer aan haar Eds. tot Batavia gedateert 11 Junij 1733 (den 4 Julij 1733 per het schip Hopvogel over Samarang ontvangen).1733
BanjermassinExtract uijt het Banjermassingse dagregister onder dato 7 Junij 1733 (den 4 Julij 1733 per het schip Hopvogel over Samarang ontvangen).1733
BanjermassinOrigineel briefje van de commissianten den coopman Christoffel de Marre en den ondercoopman David Brouwer gerigt aan haar Eds. tot Batavia gedateert 29 Augustij 1733 (den 10 September 1733 over Samarang per het schip Haaxburg ontvangen).1733
BanjermassinMissive door de Banjermassingse commissianten De Marre en Brouwer aan haar Eds. tot Batavia geschreven de 18 Maij 1734 (den 1 Junij 1734 per het schip Noordwaddinxveen over Samarang ontvangen).1734
BanjermassinInstructie door de Banjermassingse commissianten De Marre en Brouwer aan de stuurman van de pantchialling het Verlangen tot sijn narigt gedurende het leggen bij de Chinese jonken geintrageerd (den 1 Junij 1734 per het schip Noordwaddinxveen over Samarang ontvangen).1734
BanjermassinBrieff van den Banjermassingse commissianten De Marre en Brouwer aan haar Eds. tot Batavia gecarteerd den 1 Junij 1734 (den 24 Junij 1734 per het schip Strijkebolle over Samarang ontvangen).1734
BanjermassinMissive van den coopman Christoffel de Marre en den ondercoopman David Brouwer commissianten tot Banjermassing aan haar Eds. tot Batavia geschreven den 14 December 1734 (den 29 December 1734 per het schip Linschooten over Samarang ontvangen).1734
BanjermassinEijsche van benodigtheden voor de scheepelingen van het schip Huijs ten Donk, de pantchiallings het Verlangen en de Snoek item de tandjongpoura de Onbekwaamheijd (den 29 December 1734 per het schip Linschooten over Samarang ontvangen).1734
BanjermassinBriefje van de Banjermassingse commissianten Brouwer en Keijser aan haar Eds. tot Batavia gecarteert in dato 25 Maij 1736 (den 6 Junij 1736 per couvert over Samarang ontvangen).1736
BanjermassinOrigineel briefje geschreven door den coopman en commissiant Van Suchtelen aan haar Eds. tot Batavia gedateert 27 October 1747 (den 17 November 1747 over Samarang ontvangen).1747
BanjermassinMissive door den resident Te Lintelo aan haar Eds. tot Batavia geschreven gedateert 19 Maij 1757 (den 10 Junij 1757 per inlands vaartuijgh over Samarang ontvangen).1757
BanjermassinMissive door den resident Ringholm aan haar Eds. tot Batavia geschreven in dato primo Maij 1758 (den 31 Maij 1758 per den Chinees Anachoda Tsoko over Samarang ontfangen).1758
BanjermassinMissive van den resident Ringholm aan haar Eds. tot Batavia geschreven en gedateert 9 November 1758 (den 10 Januarij 1759 van Samarang ontvangen).1759,1758
BataviaCopia berigt van de overheeden van 't schip Ter Horst, dato 9 November 1736, dicteerende hunne wustigheijd en ondervinding van de ondernomene ontdekking van het waare oost en west bij den burger Jan Pit, op zijne gedane reijse met gemelde bodem na en van Samarang.1736
BataviaMissive van den oppercoopman en gesaghebber Crul en raad tot Samarang aan haar hoog edelens tot Batavia gedateerd 14 Junij 1737.1739,1737
BataviaCopia secreete brieven door generaal en raden soo aan den commandeur tot Samarang Nicolaas Crul als aan den Sousouhounang.1738
BataviaCopia van seven stux translaat Javaanse brieven door diverse personen en door onse militie op Samarang, in 't campement tot Caligawe en elders gevonden [allen ongedateerd].1741
BataviaSes copia translaat Javaanse brieven tusschen den commissaris Hugo Verijssel cum cuis en den rijxbestierder Radeen Depattij Nattacoessoema gedurende des eerstgemeldes aanwesen op Samarang gewisselt [sedert 24 October tot 15 November 1741].1741
BataviaCopia extract dagregister 't zedert den 26 October tot den 17 November 1741 op Samarang gehouden.1741
BataviaBriefje aan den commissaris Verijsel en commandeur Theeling tot Samarang gedateerd 29 Julij 1743 (ontvangen anno 1743).1743
BataviaBriefje aan den heer commissaris Verijsel tot Cartasoera en aan den E. commandeur Theeling tot Samarang, gedateerd 13 November 1743 (ontvangen anno 1743).1743
BataviaEen bondel papieren concerneerende de boedel van den overleedene luijtenant Jan Hendrik Babler annex een berigt van den voormaligen secretaris te Samarang Munnik [ontbreekt].1772
BataviaSamentrekking van 't versondene na Samarang [in 1773].1773
BataviaDrie stux samentrekkingen van het versondene na Java [Samarang], Cheribon en Bantam in anno 1776.1776
BataviaSamentrekking van het versondene na Samarang in 1777, gedateerd Batavia, ultimo December 1777.1777
BataviaTwee berigten van 100 pees op Samarang aangebracht en van daar na Batavia terug gezondene carabijns ruijters, gedateerd den 3 November 1777.1777
BataviaCopie brieff van den afgegaane gouverneur van Ternaten Paulus Jacob Valckenaer aan generaal en raden in dato Samarang 2 December 1778.1778
BataviaOrigineel request van G. Roghe eerste gesworen clercq van politie te Samarang aan den gouverneur van Java om voorschrijving ter obtenue van de qualiteit ende gagie van onderkoopman, gedateerd Samarang den 30 November anno 1780.1780
BataviaSamentrekking van het versondene na Samarang in 1780.1780
BataviaTwee translaat brieven van Pangerang Adi Pattij Mancoenagara aan den gouverneur Johannes Robert van der Burgh tot Samarang, gedateerd 1780.1780
previous
12...130
www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: